DÖVİZ KAZANDIRICI HİZMET SEKTÖRLERİ MARKALAŞMA
DESTEKLERİ HAKKINDA KARAR

 

1.Giriş 2

2.Amaç 3

3.Tanımlar 3

4.Hizmet Sektörü TURQUALITY® Komitesi, Çalışma Grubu ve Sekretarya_ 4

4.1.Hizmet Sektörü TURQUALITY® Komitesi: 4

4.2.Hizmet Sektörü TURQUALITY® Çalışma Grubu: 4

4.3. Hizmet Sektörü TURQUALITY® Sektörel Çalışma Grubu : 4

4.4.Hizmet Sektörü TURQUALITY® Sekretaryası: 4

5.Desteklenecek Faaliyetler 4

5.1.İşbirliği Kuruluşlarının Desteklenmesi: 4

5.2.Hizmet Sektörü Marka Destek Programı Kapsamına Alman Yararlanıcılarının   Desteklenmesi: 5

5.3.TURQUALITY® Destek Programı Kapsamına Alınan Yararlanıcıların Desteklenmesi 6

5.4.TURQUALITY® Programının Desteklenmesi 7

6.Destek Kapsamına Alınma_ 8

6.1.İşbirliği Kuruluşlarının Destek Kapsamına Alınması 8

6.2.Yararlanıcıların Marka Destek Programı Kapsamına Alınması 8

6.3.Yararlanıcıların TURQUALITY® Destek Programı Kapsamına Alınması 8

7.Desteğin Başlangıç Tarihi, Süresi ve Kapsamı 9

7.1.Destek Başlangıç Tarihi 9

7.2.Desteğin Süresi 9

7.3.Desteğin Kapsamı 9

8.Ödeme Belgelerinin İbrazı ve Ödeme 10

8.1.Ödeme Esasları 10

8.2.Ödeme Belgelerinin İbrazı 10

8.3.Ödeme 11

9.İzleme ve Değerlendirme 11

10.Diğer Hükümler 12

10.1.Müeyyide 12

10.2.Uygulama 12

10.3.Yetki 13

 

 

 

 

 

DÖVİZ KAZANDIRICI HİZMET SEKTÖRLERİ MARKALAŞMA
DESTEKLERİ HAKKINDA KARAR

1.Giriş

 

Ekonomi Bakanlığınca çıkarılan 27/12/1994 tarihli ve 94/6401 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan “İhracata Yönelik Devlet Yardımları Kararı”na dayanılarak 02/06/2015 tarihli 29374 sayılı resmi gazete yayımlanmış ve yayım tarihinden itibaren yürürlüğe girmiştir.

2.Amaç

 

Karar, döviz kazandırıcı hizmet sektörlerinde faaliyet gösteren ve Türkiye’de yerleşik şirket, kurum ve kuruluşların markalaşmak amacıyla gerçekleştirdikleri faaliyetlere ilişkin giderler, Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) ve İhracatçı Birliklerinin TURQUALITY® Programı kapsamında şirket, kuram ve kuruluşların markalaşma sürecinde yurt içi ve yurt dışında vereceği desteklere ilişkin harcamalar, Türk markalarının pazara giriş ve tutunmalarına yönelik gerçekleştireceği her türlü faaliyet ve organizasyona İlişkin giderler ile hizmet sektörlerine yönelik olumlu Türk malı ve hizmeti imajının oluşturulması ve yerleştirilmesi için yurt içinde ve yurt dışında gerçekleştireceği her türlü harcamanın Destekleme ve Fiyat istikrar Fonu’ndan (DFİF) karşılanmasını amaçlar.

 

Karar kapsamındaki desteklerden Türkiye’de yerleşik işbirliği kuruluşları ile döviz kazandırıcı hizmet sektöründe faaliyet gösteren şirket, kuram ve kuruluşlar yararlandırılabilir.

3.Tanımlar

 

a)    Bakanlık: Ekonomi Bakanlığım,

b)    Birlik: İhracatçı Birliklerini,

c) İşbirliği Kuruluşu: Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM); Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB); Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEÎK); İhracatçı Birliği; Ticaret ve/veya Sanayi Odası; sektör dernek, birlik, konsey veya kuruluşu; işadamı demek, birlik veya kuruluşu ya da teknokent ile Bakanlık tarafından belirlenen hizmet sektörlerindeki diğer kuruluşu,

ç) Marka: 556 sayılı Markaların Korunması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname uyarınca, bir teşebbüsün mal ve hizmetlerini bir başka teşebbüsün mal veya hizmetlerinden ayırt etmeyi sağlaması koşuluyla, kişi adları dahil, özellikle sözcükler, şekiller, harfler, sayılar, malların biçimi veya ambalajları gibi çizimle görüntülenebilen veya benzer biçimde ifade edilebilen, baskı yoluyla yayınlanabilen ve çoğaltılabilen her türlü işaretleri,

d)    Sağlık Kuruluşu: İlgili kamu kurumunun izin ve denetiminde sağlık ve/veya bakım alanlarında faaliyet gösteren özel veya kamu sektörü kuruluşunu ya da üniversite sağlık/bakım kuruluşunu,

e)    Şirket: Türk Ticaret Kanunu hükümlerine göre kurulmuş şirketi,

f)     TİM: Türkiye İhracatçılar Meclisini,

g) TURQUALITY® Sertifikası : 22/12/2004 tarihli ve 2567B sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan İhracat 2004/14 sayılı “TURQUALITY® Sertifikasının Düzenlenmesine İlişkin Karaf’de belirtilen logoyu,

ğ) TURQUALITY® Programı: TURQUALITY® nin ülkemizin rekabet avantajını elinde bulundurduğu markalaşma potansiyeli olan ürün/hizmet gruplarının üretiminden pazarlamasına, satışından satış sonrası verilen hizmetlere kadar bütün süreçleri kapsayan bir destek sistemi haline getirilmesi ve böylece Program kapsamındaki yararlanıcı markalarının konumlandırılması, konumlarının güçlendirilmesi ve bu markaların uluslararası pazarlara çıkışlarının hızlandırılması ile uluslararası pazarlarda Türk malı ve hizmeti imajının oluşturulması ve yerleştirilmesini amaçlayan programı,

h) Genelge: Uygulama Usul ve Esasları Genelgesini,

ı) Yararlanıcı: Türkiye’de yerleşik olup döviz kazandırıcı hizmet sektörlerinde faaliyet gösteren şirket, kurum ve kuruluşu,

i)Yurt Dışı Birim: Yurt dışında açılan konaklama tesisi, mağaza, ofis, depo, irtibat ofisi, lokanta/kafe, klinik, ön tanı merkezi ve eğitim merkezini,

ifade eder.

4.Hizmet Sektörü TURQUALITY® Komitesi, Çalışma Grubu ve Sekretarya

4.1.Hizmet Sektörü TURQUALITY® Komitesi:

Bakanlık Müsteşarı başkanlığında Bakanlık, Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM), İhracatçı Birlikleri ve diğer işbirliği kuruluşları temsilcilerinden oluşan söz konusu Komite, Destek Programı kapsamına alınacak şirket, kurum ve kuruluşların tespiti hususunda yetkili olup anılan Komitenin teşkili ile çalışma usul ve esasları Bakanlık tarafından belirlenir ve sekretarya görevi Bakanlık tarafından yürütülür.

4.2.Hizmet Sektörü TURQUALITY® Çalışma Grubu:

Bakanlık, Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM), İşbirliği Kuruluşları ile konusunda uzman kişilerden oluşan Çalışma Grubu, TURQUALITY® Programının teknik çalışmaları ile uygulamasını yürütür.

4.3. Hizmet Sektörü TURQUALITY® Sektörel Çalışma Grubu :

Bakanlık, Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM), İşbirliği Kuruluşları ile konusunda uzman kişilerden oluşan Sektörel Çalışma Grubu, kuruldukları sektörle ilgili TURQUALITY® Programının teknik çalışmalarını yürütür ve Hizmet Sektörü TURQUALITY® Çalışma Gruhuna istişari nitelikte görüş bildirir.

 

Makalenin 4.2. ve 4.3.nci maddelerinde düzenlenen Çalışma Gruplarının teşkili ile çalışma usul ve esasları Bakanlık tarafından belirlenir ve sekretarya görevi TURQUALITY® Sekretaryası tarafından yürütülür.

4.4.Hizmet Sektörü TURQUALITY® Sekretaryası:

Programının uygulanması konusundaki gerekli çalışmaları yürütmek ve koordinasyonu sağlamak amacıyla bu Karar kapsamında istihdam edilen elemanlardan teşkil eder,

5.Desteklenecek Faaliyetler

5.1.İşbirliği Kuruluşlarının Desteklenmesi:

 

(1)  İşbirliği kuruluşlarının iştigal sahasına giren hizmet sektörlerinin yurt dışı pazarlarda tanıtılması amacıyla gerçekleştirecekleri, EK-l’de belirtilen reklam, tanıtım ve pazarlama harcamaları, EK-2’de belirtilen danışmanlık giderleri ve pazar araştırması çalışması ve raporlara ilişkin giderler;

a)     TİM ve iştigal ettiği sektörü tek başına temsil eden Birlikler için %S0 oranında ve proje başına yıllık en fazla 500.000 ABD Doları,

b)    Birden fazla sektörü temsil eden Birlikler için %80 oranında ve proje başına yıllık en fazla 250.000 ABD Doları,

c)     Diğer İşbirliği Kuruluşları için %50 oranında ve yıllık en fazla 100.000 ABD Doları, desteklenir.

(2)  Birden fazla Birlik tarafından oluşturulan ve destek kapsamına alınan projeler, Birlik başına 250.000 ABD Doları desteklenir.

(3)  İşbirliği kuruluşlarının ortak projeler hariç olmak üzere aynı anda bir projesi desteklenebilir. Projesi sona eren işbirliği kuruluşu yeni bir proje ile başvuru yapabilir.

5.2.Hizmet Sektörü Marka Destek Programı Kapsamına Alman Yararlanıcılarının   Desteklenmesi:

 

Yararlanıcıların, Bakanlık tarafından Marka Destek Programı kapsamına alındığı tarihten sonra;

 

a)     Ürün ve hizmet tesciline ilişkin harcamaları ile destek kapsamına alman markalarının yurt dışında tescili ve korunmasına ilişkin giderleri, %50 oranında ve yıllık en fazla 50.000 ABD Doları,

b)    Destek kapsamına alman markalı ürün/hizmetleriyle ilgili olarak hedef pazar olarak belirledikleri ve Bakanlıkça onaylanan ülkelere ilişkin olarak gerçekleştirdikleri, EK-l’de belirtilen reklam, tanıtım ve pazarlama harcamaları, %50 oranında ve yıllık en fazla 400.000 ABD Doları,

c)     Hedef pazar olarak belirledikleri ve Bakanlıkça onaylanan ülkelerde destek kapsamına alman markalı ürün/hizmetleriyle ilgili olarak açtıkları yurt dışı birimlere ilişkin;

1.     Brüt kira (depo için ardiye gideri, vergi/resim/harç dahil), belediye giderleri, anılan birimlerin kiralanmasına yönelik uygun mahal araştırması ve komisyon harcamaları ile hukuki danışmanlık giderleri, %50 oranında ve yıllık en fazla 600.000 ABD Doları,

2.     Kiralanan birimin konsept mimari çalışma ve kurulum/dekorasyon/teknik donanım giderleri, %50 oranında ve yıllık en fazla 300.000 ABD Doları,

 

d)    Hedef pazar olarak belirledikleri ve Bakanlıkça onaylanan ülkelerde faaliyet gösteren ve farklı markaların satıldığı teşhir mekanı (showroom)/büyük mağazalar (department store)/marketlerde destek kapsamına alman markalı ürün/hizmetleriyle ilgili olarak kiraladıkları       reyon,  raf,      dekorasyonlu  köşe (shop in shop), kiosk, stand (floor display) vb. tahsis edilmiş satış alanlarına ilişkin brüt kira (vergi/resim/harç dahil), belediye giderleri, komisyon, konsept mimari çalışmaları harcamaları ile anılan birimlerin kiralanmasına yönelik uygun mahal araştırması ile hukuki danışmanlık giderleri ve bu birimlere ilişkin kurulum/dekorasyon giderleri, %50 oranında ve yıllık en fazla 200.000 ABD Doları,

e)     Çevre, kalite ve insan sağlığına yönelik teknik mevzuata uyum sağlanabilmesi ve yurt dışı birim açılışı ve işletilmesini teminen gerçekleştirilen; kalite, hijyen, çevre belgeleri, ilgili ruhsat ve izinler ile bir ülke pazarına girişte zorunlu olarak aranan veya pazara girişte avantaj sağlayan belge/sertifikalara ilişkin eğitim, danışmanlık dahil her türlü belgelendirme giderleri, %50 oranında ve belge başına en fazla 50.000 ABD Doları,

f)     Destek kapsamına alınan markaları ile ilgili olarak franchise vermeleri halinde, franchising sistemi ile yurt dışında açılacak ve faaliyete geçirilecek yıllık en fazla 10 adet mağaza/konaklama tesisi/klinik/kafe/lokantaya ilişkin;

1.     Kira giderleri %50 oranında ve anılan birimlerin her biri için en fazla iki yıl süresince ve birim başına yıllık en fazla 50.000 ABD Doları,

2.     Kurulum/dekorasyon/teknik donanım harcamaları, %50 oranında ve birim başına en fazla 50.000 ABD Doları,

g)    Uluslararası pazarlarda rekabet avantajım artırmak üzere alacakları, EK-2’de

belirtilen danışmanlık faaliyetlerine ilişkin giderleri, %50 oranında ve vıilık en fazla 300.000 ABD Doları,    '

h)    Destek kapsamına alınan markalı ürün/hizmetleriyle ilgili, kendisi ve/veya harcama yetkisi verilen şirket/kuruluş tarafından istihdam edilen aşçı/şef, yazılımcı, mühendis/sağlık kuruluşları için tercüman istihdamına yönelik giderleri, aynı anda azami 3 kişi için, %50 oranında ve yıllık en fazla 200.000 ABD Doları,

i)      Pazar araştırması çalışması ve raporlarına ilişkin giderleri, veri madenciliği/veri izleme/değerlendirme faaliyetleri ile mali ve hukuki raporlar da dahil olmak üzere %5Ö oranında ve yıllık en fazla 100.000 ABD Doları, desteklenir,

 

-        Yararlanıcıların bu maddenin birinci fıkrasında düzenlenen desteklerden yararlanabilmesi için; kapsamdaki markalarına ve ilgili destek dönemine ilişkin olarak, Bakanlık tarafından yetkilendirilen danışmanlık şirketlerince gerçekleştirilecek Gelişim Yol Haritası çalışmasını yaptırmaları zorunludur. Yararlanıcılarnı bu fıkra uyarınca yaptığı harcamalar, ilgili destek dönemi için en fazla 200.000 ABD Doları ve %75 oranında desteklenir. Bu maddenin uygulanmasına ilişkin usul ve esaslar Bakanlık tarafından belirlenir.

 

-        Bu maddenin birinci fıkrasının (e) ve (g) bendi çerçevesinde sağlanan desteklere ilişkin limitler yararlanıcılar için; söz konusu Akranın diğer bentleri ile bu maddenin ikinci fıkrası çerçevesinde sağlanan desteklere ilişkin limitler, destek kapsamındaki her bir marka için geçerlidir.

5.3.TURQUALITY® Destek Programı Kapsamına Alınan Yararlanıcıların Desteklenmesi

 

TURQUALITY® Komitesi tarafından TURQUALITY® destek programı kapsamına alman yararlanıcıların;

a)     Ürün ve hizmet tesciline ilişkin harcamaları ile TURQUALITY® Sertifikasını haiz markalarının yurt dışında tescili ve korunmasına ilişkin giderleri,

b)    Çevre, kalite ve insan sağlığına yönelik teknik mevzuata uyum sağlanabilmesi ve yurt dışı birim açılışı ve işletilmesini teminen gerçekleştirilen; kalite, hijyen, çevre belgeleri, ilgili ruhsat ve izinler ile bir ülke pazarına girişte zorunlu olarak aranan veya pazara girişte avantaj sağlayan belge/sertifikalara ilişkin eğitim, danışmanlık dahil her türlü belgelendirme giderleri,

c)     TURQUALITY® Sertifikasını haiz markalı ürün/hizmetleriyle ilgili, kendisi ve/veya harcama yetkisi verilen şirket/kuruluş tarafından aynı anda istihdam edilen en fazla 5 adet aşçı/şef, yazılımcı, mühendis/sağlık kuruluşları için tercüman istihdamına yönelik giderleri,

d)    TURQUALITY® Sertifikasını haiz markalı ürün/hizmetleriyle ilgili olarak hedef pazar olarak belirledikleri ve Bakanlıkça onaylanan ülkelere ilişkin olarak gerçekleştirdikleri, EK-l’de belirtilen reklam, tanıtım ve pazarlama harcamaları.

e)     Hedef pazar olarak belirledikleri ve Bakanlıkça onaylanan ülkelerde, TURQUALITY® Sertifikasını haiz markalı ürün/hizmetleriyle ilgili olarak;

1.     Açtıkları, aynı anda azami 50 adet mağaza/konaklama tesisi/klinik/eğitim merkezi/lokanta/kafeye ilişkin;

-        Brüt kira (depo için ardiye gideri, vergi/resim/harç dahil), belediye giderleri, anılan birimlerin kiralanmasına yönelik uygun mahal araştırması ve komisyon harcamaları ile hukuki danışmanlık giderleri,

-        Kiralanan birimin konsept mimari çalışma ve kurulum/dekorasyon/teknik donanım harcamaları, yurt dışı birim başına azami 200.000 ABD Doları,

-        Açtıkları ön tanı merkezi, ofis, depo, showroom, satış sonrası servis hizmeti veren birimler ile farklı markaların satıldığı teşhir mekanı (showroom)/büyük mağazalar (department store)/marketlerde kiraladıkları reyon, raf, dekorasyonlu köşe (shop in shop), kiosk, stand (floor display) vb. tahsis edilmiş satış alanlarına ilişkin;

-        Brüt Kira (depo için ardiye gideri, vergi/resim/harç dahil), belediye giderleri, anılan birimlerin kiralanmasına yönelik uygun mahal araştırması ve komisyon harcamaları ile hukuki danışmanlık giderleri,

-        Kiralanan birimin konsept mimari çalışma ve kurulum/dekorasyon giderleri birim başına azami 200.000 ABD Dolan,

-        Franchise vermeleri halinde, franchising sistemi ile yurt dışında faaliyete geçirilecek, 5 yıllık destek süresi boyunca toplam azami 100 adet mağaza/konaklama tesisi/klinik/lokanta/kafe için,

-        Kira giderleri, anılan herbir birim için en fazla iki yıl süresince ve birim başına yıllık en fazla 200.000 ABD Doları,

-        Kurulum/dekorasyon/teknik donanım harcamaları birim başına en fazla 100.000 ABD Dolan,

-        Veri madenciliği/veri izleme/değerlendirme faaliyetleri ile mali ve hukuki raporlar da dahil olmak üzere pazar araştırması çalışması ve raporlarına ilişkin giderleri,

-        Veri madenciliği/veri izleme/değerlendirme faaliyetleri de dahil olmak üzere pazar araştırması çalışması ve raporlarına ilişkin giderleri,

%50 oranında desteklenir.

 

2.     Yararlanıcıların bu maddenin birinci fıkrasında düzenlenen desteklerden yararlanabilmesi için; kapsamdaki markalarına ve ilgili destek dönemine ilişkin olarak, Bakanlık tarafından yetkilendirilen danışmanlık şirketlerince gerçekleştirilecek Gelişim Yol Haritası çalışmasını yaptırmaları zorunludur. Yararlanıcıların bu fıkra uyarınca yaptığı harcamalar, ilgili destek dönemi için en fazla 200.000 ABD Doları ve %75 oranında desteklenir. Bu maddenin uygulanmasına ilişkin usul ve esaslar Bakanlık tarafından belirlenir.

3.     Bu maddenin birinci fıkrasının (b) ve (e) bendi çerçevesinde sağlanan desteklere ilişkin limitler yararlanıcılar için; söz konusu fıkranın diğer bentleri ile bu maddenin ikinci fıkrası çerçevesinde sağlanan desteklere ilişkin limitler, destek kapsamındaki her bir marka için geçerlidir.

 

 

5.4.TURQUALITY® Programının Desteklenmesi

 

Bakanlık tarafından yetkilendirilen Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) ve Birliklerin TURQUALITY® Programının yürütülmesi konusunda;

 

a)     Marka/TURQUALITY® destek programı kapsamına alınacak/alınan işbirliği kuruluşları ve yararlanıcılann iş yönetimi kalitesi, operasyonel mükemmellik düzeyi ve- markalaşma potansiyellerinin belirlenmesi, performanslarının izlenmesi, program ve program kapsamındaki faaliyet ve işlemleri ile harcama belgelerinin içeriği, doğruluğu, rayicine uygunluğu vb. hususlar ile TURQUALITY® Programı kapsamında yapılan faaliyetlerle ilgili gerçekleştireceği her türlü denetim ve danışmanlık giderleri,

b)    Marka/ TURQUALITY® destek programı kapsamına alman işbirliği kuruluşları, yararlanıcılar ile hizmet sektörlerine yönelik olarak üretim/hizmet ve üretim süreçlerinin iyileştirilmesi, operasyonel mükemmellik, stratejik konumlandırma-planlama, pazar haberdarlığı, pazarlama, pazar araştırması, markalaşma, perakendecilik, halkla ilişkiler, iletişim, reklam, vb konularda gerçekleştireceği eğitim, seminer, rehberlik, danışmanlık vb. faaliyetlerine ilişkin giderleri,

c)     TURQUALITY® Programının ve hizmet sektörlerinin pazara giriş ve iletişim stratejisi kapsamında olumlu Türk malı ve hizmeti imajının oluşturulması ve yerleştirilmesi için yurt içi ve yurt dışında gerçekleştireceği her türlü halkla ilişkiler faaliyetleri (PR), Türk markalarının pazara giriş ve tutunmalarına yönelik gerçekleştireceği her türlü organizasyonlara ilişkin giderler ile pazar istihbaratı, pazar haberdarlığı, ulusal ve uluslararası iş ilişkileri ağı (networking), sponsorluk vb. giderleri,

d)    TURQUALITY® Programın kurumsallaştırılması ve TURQUALITY® Sekretaryasına yönelik giderleri ile eleman istihdamı ve eğitimine ilişkin harcamaları,

e)     TURQUALITY® Programının stratejisinin güncellenmesi, yenilenmesi, geliştirilmesi, uygulanması ve program kapsamında yapılacak stratejik çalışmalara ilişkin harcamaları ile bu konularda gerçek ya da tüzel kişilerden satın alacağı danışmanlık giderleri, yıllık en fazla 15 milyon ABD Doları ve % 100 oranında desteklenir.

6.Destek Kapsamına Alınma

6.1.İşbirliği Kuruluşlarının Destek Kapsamına Alınması

 

Makalenin 5.1.’inci maddesinde düzenlenen destek unsurlarından yararlanmak için işbirliği kuruluşlarının, bütçelerini içeren bir projeyle doğrudan Bakanlığa müracaat etmesi ve söz konusu projenin Bakanlık tarafından destek kapsamına alınması gerekmektedir.

6.2.Yararlanıcıların Marka Destek Programı Kapsamına Alınması

 

Makalenin 2’inci maddesinde düzenlenen destek unsurlarından yararlanmak için, yararlanıcıların başvuru formu ve ekindeki belgelerle doğrudan Bakanlığa müracaat etmesi, yararlanıcıyla ilgili ön inceleme yapılması ve yararlanıcının markasının Bakanlık tarafından Marka Destek Programına alınması gerekmektedir.

 

6.3.Yararlanıcıların TURQUALITY® Destek Programı Kapsamına Alınması

 

Makalenin 5.3.’üncü maddesinde düzenlenen destek unsurlarından yararlanmak için, yararlanıcıların başvuru formu ve ekindeki belgelerle doğrudan Bakanlığa müracaat etmesi, yararlanıcıyla ilgili ön inceleme yapılması ve yaralamanın markasının Bakanlık/TURQUALITY® Komitesi tarafından TURQUALITY® Destek Programı kapsamına alınması gerekmektedir.

 

Bakanlık, işbirliği kuruluşları ve yararlanıcılar tarafından destek kapsamına alınmak üzere ibraz edilen Stratejik İş Planlarının incelenebilmesi ve anılan Stratejik İş Planlarının destek kapsamına alınabilmesini teminen makalenin 5.4.’üncü maddesinin (a) bendi çerçevesinde denetim/danışmanlık firmalarının raporlarım talep edebilir.

7.Desteğin Başlangıç Tarihi, Süresi ve Kapsamı

7.1.Destek Başlangıç Tarihi

 

Makalenin 5.1., 5.2. ve 5.3.’nci maddelerinde belirtilen desteğin başlangıç tarihi, işbirliği kuruluş ve yararlanıcıların bu makalenin 6.1., 6.2. ve 6.3.’ncı maddeleri çerçevesinde Bakanlık/TURQUALITY® Komitesi tarafından destek kapsamına alındığı tarih olup, bu tarihten itibaren gerçekleştirilen harcama ve faaliyetler desteklenebilir. Ancak yararlanıcıların destek ödemesi, her halükarda Stratejik İş Planlarının Bakanlık tarafından onaylanmasından sonra gerçekleştirilir.

7.2.Desteğin Süresi

 

1.     Makalenin 5.1.’inci maddesinin birinci fıkrasının (c) bendi ve (2)’inci maddesinde düzenlenen desteklerden, işbirliği kuruluşları ve yararlanıcılar 6.1. ve 6.2.’inci maddeler çerçevesinde destek kapsamına alındıkları tarihten itibaren dört yıl,

2.     Makalenin 5.3 üncü maddesinde düzenlenen desteklerden, yararlanıcılar, 6.3 üncü madde çerçevesinde destek kapsamına alındıkları tarihten itibaren beş yıl,

a)     TİM ve Birlikler, 5.1. inci maddenin birinci fıkrasının (a) ve (b) bentlerinde düzenlenen desteklerden, proje bazında yararlandırılır.

b)     Makalenin 5.3’üncü maddesinde düzenlenen desteklerden 5 (beş) yıl yararlandırılan yararlanıcılarla ilgili olarak yapılacak performans, değerlendirmesi neticesinde belirli bir düzeyin üzerinde performans gösterdiği belirlenen yararlanıcıların destek süresi, ilave 5 (beş) yıl süreyle uzatılabilir.

c)     Makalenin 5.2.’inci maddesinde düzenlenen desteklerden yararlandırılan yararlanıcılar, destek süresi içinde veya bitiminde TURQUALITY® Destek Programı kapsamına alınmak üzere başvuruda bulunabilirler. Yapılan inceleme neticesinde;

-        TURQUALITY® Destek Programı kapsamına alınması uygun görülen yararlanıcılar, yararlandıkları destek süresi düşülmek suretiyle 5 (beş) yıl 7.2. maddesinin a ve b bendi çerçevesinde performanslarına bağlı olarak ilave 5 (beş) yıl süreyle desteklenebilir.

-        TURQUALITY® Destek Programı kapsamına alınması uygun görülmeyen yararlanıcılar, kalan destek süreleri boyunca makalenin 5.2.’inci maddesinde düzenlenen desteklerden yararlandırılmaya devam edilir. Destek süresi sona eren yararlanıcılar bu Karar kapsamında desteklenmez.

7.3.Desteğin Kapsamı

 

(1) Makalenin 5.2. ve 5.3.’üncü maddeleri uyarınca bir yararlanıcının yurt içi tesciline sahip olduğu en fazla iki adet markası destek kapsamına alınabilir. Yurt dışı tescilin ise yurt içi tescile sahip yararlanıcı ya da bu yararlanıcının organik bağının bulunduğu şirket/kuruluşa ait olması gerekir.

 

(2) Bir marka için; destek kapsamına alınan yararlanıcı ile birlikte, yurt içinde veya yurt dışında yerleşik olup, organik bağın tevsik edildiği ve Bakanlık tarafından harcama yetkisi verilen şirket/kuruluş da desteklenebilir.

 

a)     Karar hükümleri çerçevesinde bir Holding/Şirketler Topluluğu bünyesinde yer alan en fazla 6 marka desteklenebilir.

b)     Makalenin 5.3.’üncü maddesinde belirtilen faaliyetler için bir yararlanıcıya sağlanacak azami destek miktarı Bakanlık tarafından sınırlandırılabilir

c)     Marka/TURQUALITY® destek programına alman yararlanıcıların, makalenin 7.2. ve 7.2. maddenin 2.fıkrası b bendinde belirtilen destek sürelerinin dolması ve/veya 9’uncu madde uyarınca destek kapsamından çıkarılmaları halinde 5.3. üncü maddede belirtilen ve TURQUALITY® Destek Programı kapsamında sağlanan desteklerden yararlandırılmazlar.

d)     TURQUALITY® destek programı kapsamından çıkarılan yararlanıcılar makalenin 5.2.’ inci maddesinde belirtilen destek unsurlarından yararlandırılabilir. Ancak Marka/TURQUALITY® destek programı kapsamında desteklendiği toplam süre, 7.’inci maddenin 1 inci fıkrasınında belirtilen süreyi geçemez,

e)     Finans sektörü ile Bakanlık tarafından belirlenen diğer hizmet sektörleri bu Karar kapsamında desteklenmez.

8.Ödeme Belgelerinin İbrazı ve Ödeme

8.1.Ödeme Esasları

 

(1) Karar kapsamındaki faaliyetlerin destek ödemesinden yararlandırılabilmesi için, giderlerin Bakanlıkça düzenlenecek Genelgede belirtilen belgelerle tevsik edilmesi gerekmektedir. Söz konusu belgelerden; sözleşme, fatura ve ödeme belgesi harcama belgeleridir.

 

(2) Genelgede belirtilen belgelerin, “ödeme belgesi” tarihi esas alınarak en geç 6 ay (fuar katılımı başvuruları için 12 ay) içinde; otomasyon sisteminden yapılan başvuruyu müteakip doğrudan Bakanlığa/ İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliğine ibraz edilmesi gerekmektedir.

 

(3) Söz konusu 6 aylık sürenin (fuar katılımı başvuruları için 12 ay) hesaplanmasında, destek türüne göre Genelgede zorunlu tutulan harcama belgelerinin (sözleşme, fatura ve ödeme belgesi) Bakanlık/İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliğine evrak kayıtlarına giriş yapılan tarih esas alınır.

 

(4) 3’üncü fıkrada belirtilen harcama belgelerinin herhangi birinin destek başvurusunda ibraz edilmemesi halinde, söz konusu harcama başvurusu değerlendirmeye alınmaz,

 

(5) Bakanlık/İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterlikleri tarafından yapılan inceleme neticesinde istenilecek eksik bilgi/belgelerin; yararlanıcı/işbirliği kuruluşuna bildirildiği tarihten itibaren 3 (üç) ay içerisinde otomasyon sisteminden yapılan başvuruyu müteakip Bakanlık/İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliklerine ibraz edilmemesi halinde, söz konusu harcamalar destek kapsamında değerlendirilmez.

8.2.Ödeme Belgelerinin İbrazı

 

(1) Destek başvurusuna ilişkin yurt dışında düzenlenen belge ve faaliyetler, ilgili Ticaret Müşavirliği/Ataşeliğinin onayına/incelemesine tabidir. Onay ve incelemeye konu belge ve faaliyetler Genelge ile belirlenir,

(2) Ticaret Müşavirlikleri/Ataşeliklerinin bulunduğu ancak kadroların münhal olduğu yerlerde, Bakanlıkça görevlendirilen Bakanlık temsilcisi, Ticaret Müşavirliği/Ataşeliği onayı gerektiren evrakı onaylar ve başvurulara ilişkin yerinde incelemeleri gerçekleştirerek ilgili formları düzenler.

(3) Ticaret Müşavirlikleri/Ataşeliklerinin bulunduğu ancak kadroların münhal olduğu yerlerde, Bakanlıkça görevlendirilen Bakanlık temsilcisinin de bulunmadığı durumlarda Ticaret Müşavirliği/Ataşeliği onayı gerektiren evrakı ülkedeki diğer bir Ticaret Müşavirliği/Ataşeliği onaylar ve başvurulara ilişkin yerinde incelemeleri gerçekleştirerek ilgili formları düzenler. Ülkede başka Ticaret Müşavirliği/Ataşeliği bulunmadığı takdirde ise belgelerin ilgili Türk Konsolosluğuna onaylatılması gerekmektedir.

(4) Ticaret Müşavirliği/Ataşeliğinin bulunmadığı ülkelerde, belgelerin ilgili Türk Konsolosluğuna onaylatılması gerekmektedir.

 

-Bakanlık, makalenin 5.1., 5.2. ve 5.3.’üncü maddelerinde belirtilen destek unsurlarından yararlandırılacak olan işbirliği kuruluşu ve yararlanıcılardan, gerçekleştirilen faaliyetler ve bu faaliyetlere ilişkin harcama belgelerinin içeriği, doğruluğu, rayicine uygunluğu vb. hususlar ile TURQUALITY® Programı kapsamında yapılan faaliyetlerle ilgili 5.4. üncü maddesinin (a) bendi kapsamında denetim/danışmanlık firmalarının raporlarını talep edebilir.

8.3.Ödeme

 

1.     Bakanlık, yapacağı inceleme neticesinde ödeme yapılmasına karar verilen işbirliği kuruluşu ve yararlanıcılar ile ödeme miktarlarım Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasına bildirir. Bakanlıktan alman bildirim üzerine, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası ödemeyi öncelikle yapar.

2.     Bakanlık, destek müracaatının değerlendirilerek ödeme yapılacak işbirliği kuruluşu ve yararlanıcıların belirlenmesi ile ödeme miktarlarının Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasına bildirilmesi konusunda İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliklerinin yetkilendirilmesine ilişkin gerekli düzenlemeleri yapabilir.

3.     Ödemeye ilişkin, ibraz edilen belgelerdeki giderlerin (dolaylı vergiler dâhil) Türk Lirası cinsinden olanları Türk Lirası, döviz cinsinden olanları ise ödeme belgesi tarihindeki “Gösterge Niteliğindeki Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Kurları” listesinde yer alan çapraz kurları ve döviz alış kurları esas alınarak, ABD Doları karşılığı Türk Lirası olarak Destekleme ve Fiyat İstikrar Fonu’ndan ödenir. “Gösterge. Niteliğindeki Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Kurları” listesinde yer almayan ülke para birimleri ABD Doları’na çevrilirken “Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nca Alım Satıma Konu Olmayan Bilgi Amaçlı Kur Tablosu”nda yer alan kurlar esas alınır. “Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nca Alım Satıma Konu Olmayan Bilgi Amaçlı Kur Tablosu”nda da yer almayan ülke para birimleri, ABD Dolarına çevrilirken Bakanlıkça uygun görülen diğer uluslararası veri kaynaklan esas alınır,

 

 

9.İzleme ve Değerlendirme

 

1. Karar kapsamındaki destek ödemesinden yararlanan işbirliği kuruluşu ve yararlanıcılar, destek kapsamına alındıkları tarihten itibaren her yılın sonunda markalaşma faaliyetlerini içeren bir raporu Bakanlığa intikal ettirirler.

2. Bakanlık, anılan raporların değerlendirilmesi ve/veya destek kapsamına alınan kuruluş ve yararlanıcıların denetlenmesi ve izlenmesi amacıyla destek süresinin her aşamasında bu Kararın 5.4.’üncü maddesinin (a) bendi çerçevesinde danışmanlık/denetim firmalarının raporlarını talep edebilir.

3. Bakanlık, söz konusu raporlar üzerinde yapacağı inceleme neticesinde, Stratejik îş Planlarında belirtilen faaliyetlerden büyük bir bölümünü gerçekleştirmediği, sağlanan desteği etkin kullanmadığı ve/veya markalaşma konusunda herhangi bir gelişim göstermediğini tespit ettiği işbirliği kuruluşu ile yararlanıcıları, Marka/TURQUALITY® destek programlarına ilişkin destek süresinin her aşamasında destek kapsamından çıkarabilir veya destek oranlarında indirime gidebilir.

10.Diğer Hükümler

10.1.Müeyyide

 

-        Karar kapsamındaki destek ödemelerinden yararlanmak üzere müracaatta bulunan ve/veya söz konusu destek ödemelerinden yararlanan işbirliği kuruluşu ve yararlanıcılar tarafından yanıltıcı bilgi ve belge ibraz edildiğinin tespiti halinde, haklarında kanuni işlem yapılır. Bu kapsamda tahkikat, soruşturma ve/veya dava konusu edilmiş olanların destek talepleri, konuyla ilgili denetim raporu ve/veya yargı kararı alınıncaya kadar bekletilebilir. Dava sonucunda suçu sabit görülenlerin, Bakanlar Kurulunun 27/12/1994 tarihli ve 94/6401 sayılı “İhracata Yönelik Devlet Yardımları Karan” kapsamında yer alan tüm devlet yardımlarına ilişkin talepleri süresiz olarak reddedilebilir. Bakanlık, suç unsurunun tam olarak oluşmamasından kaynaklanan beraat kararlan kapsamındaki sahtecilik eylemlerini gerçekleştirenler hakkında da benzer mahiyette işlemler tesis etmeye yetkilidir.

-        Karar kapsamında haksız olarak alındığı ve/veya amacı dışında kullanıldığı tespit edilen destek ödemeleri, ilgililerden 6183 sayılı Kanun hükümleri çerçevesinde geri alınır.

-        Destek kapsamına alman İşbirliği kuruluşu ile yararlanıcıların iş yönetimi kalitesi, operasyonel mükemmellik düzeyi, markalaşma potansiyeli, performansları, program ve Stratejik İş Planı kapsamındaki faaliyet ve işlemleri ile harcama belgelerinin içeriği, doğruluğu, rayicine uygunluğu vb. konularda kasıtlı olarak yanıltıcı bilgi ve belge ibraz ettiklerinin tespiti halinde, yararlanıcı ve işbirliği kuruluşu Marka/TURQUALITY® destek programından çıkarılır ve sağlanan destek 6183 sayılı Kanun hükümleri çerçevesinde geri alınır.

-        İşbu maddenin birinci fıkrasında belirtilen kusur harcama yetkisi verilen şirket

tarafından gerçekleştirilmiş ve destek kapsamına alınan şirketin bu kusurun oluşmasında doğrudan bir rolünün olmadığı tespit edilmiş ise harcama yetkisi verilen şirketin yetkisi iptal edilir ve bu şirket aracılığıyla sağlanmış destekler 6183 sayılı Kanun hükümleri çerçevesinde geri alınır.

 

10.2.Uygulama

 

1.     Karar hükümleri çerçevesinde destek kapsamına alınan yararlanıcılar, destek süresi içinde ve/veya bitiminde Bakanlık tarafından uygulanan ve bu Kararda yer alan destek unsurlar mı içeren diğer “İhracata Yönelik Devlet Yardımları Kararlarında yer alan destek unsurlarından yararlandırılmazlar.

2.     Karar hükümleri çerçevesinde harcama yetkisi verilen şirket/kuruluşlar, destek kapsamındaki markaya ilişkin harcamaları için, destek süresi içinde ve/veya bitiminde Bakanlık tarafından uygulanan ve bu Kararda yer alan destek unsurlarını içeren diğer “İhracata Yönelik Devlet Yardımları Kararlarında yer alan destek unsurlarından yararlandırılmazlar.

3.     Karar hükümleri çerçevesinde destek kapsamına alman işbirliği kuruluşları, destek kapsamına alınan projelerine ilişkin harcamaları için, destek süresi içinde Bakanlık tarafından uygulanan ve bu Kararda yer alan destek unsurlarını içeren diğer “İhracata Yönelik Devlet Yardımları Kararlarında yer alan destek unsurlarından yararlandırılmazlar.

10.3.Yetki

 

-        Kararın uygulama usul ve esaslarım belirlemeye, uygulamada ortaya çıkacak ihtilafları haklı ve mücbir sebep hallerini de gözetmek suretiyle inceleyip sonuçlandırmaya ve bu Karar hükümleri çerçevesinde destek kapsamına alınacak işbirliği kuruluşu ile yararlanıcıları ilgili strateji, hedef ve politikalar çerçevesinde tespit etmeye, ödenecek destek miktarını her türlü kamu alacağına karşılık mahsup etmeye, bu Kararda yer alan lehe olan hükümleri uygulamaya ve destek kapsamında değerlendirilecek harcama ve ödeme miktarlarını belirlemeye Bakanlık yetkilidir.

-        2006/4 sayılı “Türk Ürünlerinin Yurtdışında Markalaşması, Türk Malı İmajının Yerleştirilmesi ve TURQUALITY® nin Desteklenmesi Hakkında Tebliğ” çerçevesinde destek kapsamına alman “Zincir Restoranlar kalan destek süresi boyunca bu Karar kapsamında desteklenmeye devam edilir.

-        2006/4 sayılı “Türk Ürünlerinin Yurtdışında Markalaşması, Türk Malı İmajının Yerleştirilmesi ve TURQUALITY® nin Desteklenmesi Hakkında Tebliğ” çerçevesinde destek müracaatında bulunan/ inceleme süreci devam eden “Zincir Restoranların destek talepleri bu Karar çerçevesinde incelenip sonuçlandırılır.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EK-1

Reklam, Tanıtım ve Pazarlama Faaliyetleri

TV ve RADYO

TV/Radyo reklamları

TV/Radyo reklam yayın telifi          

TV/Radyo reklam videolarının ülke bazlı adaptasyonu

TV/Radyo programlarına sponsorluk          

İNTERNET

E-ticaret sitelerine üyelik

İnternet ortamında verilen reklamlar          

Online satış sitesi tasarımı/bakımı/güncellemesi               

Sosyal Medya tasarımı, bakımı, güncellemesi       

Sosyal medyada verilen reklamlar  

Web sitesi tasarımı/bakımı/güncellemesi/içeriklendirilmesi        

Akıllı cihazlara yönelik uygulama giderleri           

Arama motoru ve dijital platformlarda firma/ürün/hizmet/marka/platform tanıtımı,

BASILI TANITIM   

Afiş    

Broşür

El ilam           

Gazete/dergi reklamları       

Periyodik mağaza dergilerinde/kataloglarında yer alma/reklam verme Katalog 

AÇIK HAVA

Açık hava elektronik ekranları        

Billboard/pano/tabela           

Bina/cephe/duvar/çatı reklamı         

Durak/taşıtlarda yer alan reklam/giydirme Totem reklamı

ÖZEL TANITIM/PAZARLAMA GİDERLERİ

Defıle/show/gala/özel sergi-gösterim/basın tamtımı/ kokteyl/ seminer/ konferans/ gameshow/ firma/ ürün/ hizmet/ marka/ platform lansmam faaliyetleri

Marka promosyon/iletişim/medya takip/danışmanlık/basın ve halkla ilişkiler ajansı ücretleri/ komisyonları

Satış ve dağıtıma yönelik mobil market/acenta/temsilcilik/platform komisyon ödemeleri ile

diğer giderleri

Tadım aktiviteleri

Online olanlar da dahil olmak üzere zincir marketlerin raflarına ve cafe/bar/restoranlarm satış listesine girmek için bir defalığına mahsus yapılan ödemeler (Listeleme bedeli)  

Satışa konu olmayan ve üzerinde markanın yer aldığı eşantiyon malzemeleri İzin, sınıflandırma, çoğaltma, dublaj ve altyapı

DİĞER TANITIM/PAZARLAMA HARCAMALARI

Tanıtım filmi/demo bölümü/programı yapımı

Sinema reklamı

Sponsorluk

Toplu e-posta/SMS/MMS gönderimi

Yurtdışından davet edilen ilgili kurum ve kuruluş temsilcilerinin katılımı île yurt içindedüzenlenen tanıtım ve pazarlama etkinlikleri

Yurt dışından davet edilen akademisyen/uzman/ilgili kişi veya kurum/kuruluş temsilcilerininkatılımıyla gerçekleştirilen eğitim programları

EK-2

Danışmanlık Faaliyetleri

 

Yönetim Danışmanlığı

Ar-Ge ve Ürün Geliştirme

Bilgi Sistemleri Danışmanlığı

Bütçe ve Planlama

Değer Zinciri Yönetimi

Değişiklik Yönetimi Süreci

Fiyatlama ve Kârlılık Yönetimi

Gastronomi

İnsan Kaynaklan Yönetimi

İş Akış Yönetimi Sistemi

İş Ailesi ve Ücret Yönetimi

İş Geliştirme

İş Sürekliliği Yönetimi

İşletme Sermayesi Yönetimi

Kalite Kontrol Sistemi Oluşturulması

Kalite Geliştirme

Karar Destek Sistemlerinin Oluşturulması

Karbon Ayak İzİ Çalışmaları

Kurumsal Sorumluluk Çalışmaları

Kriz Yönetimi

Kurumsal Kimlik Oluşturulması

Kurumsal Yönetişim

Mağaza/Konaklama Tesisi/Klinik/Ön Tam Merkezi/ Eğitim Merkezi/ Kampüs/ Lokanta/ Kafe Açılması, İşletilmesi,Yönetimi

Marka Kimliği

Marka Stratejisi

Marka Yönetimi

Operasyonel Strateji

Organizasyon ve Yeniden Yapılandırma

Pazara Giriş

Pazar Konumlandırma

Perakende Yönetimi

Proje Yönetimi

Risk Yönetimi

Satış ve Pazarlama Yönetimi

Sosyal Medya Yönetimi

Stratejik Pazarlama

Stratejik Planlama

Stratejik Şirket Yapılandırılması

Süreç Yönetimi

Şirket Kuruluşu

Şirket Satın Alınması

Tedarik Zinciri Yönetimi

Toplam Kalite Yönetimi

 

    Tasarım Danışmanlığı

Endüstriyel Ürün Tasarımı

Ambalaj Tasarımı

 

 

 

    Hukuk Danışmanlığı

Yurt Dışı Pazarlara Yönelik Hukuk Danışmanlığı

 

 

 

 

Bilişim Danışmanlığı: Bilgi yönetimi kapsamında satın alınacak veya kiralanacak yazılım ürünlerinin lisansları ve bunların yıllık bakım-güncelleme bedelleri ile yazılımların devreye alınması, iyileştirilmesi ve idamesi için yapacakları danışmanlık, eğitim ve dış kaynak kullanımı harcamaları destek kapsamında değerlendirilir.

 

 

Araç Planlama Sistemleri

Bilgisayarlı Tasanm (CAD)

Doküman Yönetim Sistemleri (DMS)

Felaket Yönetimi

E-İş Yönetim Sistemi

İş Akış - Süreç Yönetim Sistemleri

İş Zekası Yönetim Sistemleri

Kurumsal Kaynak Planlaması (ERP)

Kurumsal Performans Yönetimi (EPM)

Kurumsal Sistem Entegrasyon Hizmetleri

Lojistik Yönetim ve Optimizasyonu Sistemleri

Mobil Satış Ekibi Yönetim Sistemleri

Mobil Satış ve Takip Sistemleri

Müşteri-Hasta İlişkileri Yönetimi (CRM)

Müşteri Şikayet veya Çağrı Merkezi Yönetim Sistemleri

Perakende Yönetimi

Promosyon Yönetim Sistemleri (TPM)

Talep Planlama Sistemleri (DMS)

Tedarik Zinciri Yönetimi (SCM)

Üretim Optimizasyon Sistemleri

Yönetim Raporlama Sistemleri

Yönetişim, Risk ve Uyum Sistemleri (GRC

Hastane Bilgi Yönetim Sistemi

Okul İçerik Yönetimi