DÖVİZ KAZANDIRICI HİZMET TİCARETİNİN
DESTEKLENMESİ HAKKINDA KARAR

1.Giriş 2

2.Amaç 2

3.Tanımlar 3

4.Desteklenecek Faaliyetler 4

4.1.Sağlık Turizmi, Bilişim, Eğitim ve Film Sektörlerine Yönelik Destek Unsurları 4

4.2.Sağlık Turizmi ve Eğitim Sektörlerine Yönelik İlave Destek Unsurları 5

4.3.Bilişim ve Film Sektörlerine Yönelik İlave Destek Unsurları 6

4.4.Yönetim Danışmanlığı Sektörüne Yönelik Destek Unsurları 7

4.5.İşbirliği Kuruluşlarına Yönelik Destek Programı 7

4.6. Yurt dışı Fuar/Kongre/Konferans/Seminer/Festival/Film Market Katılımlarına Yönelik Destek Programı 8

5.Desteğin Kapsamı ve Süresi 9

6.Ödeme Belgelerinin İbrazı ve Ödeme 10

6.1.Ödeme Esasları 10

6.2.Ödeme Belgelerinin İbrazı 10

6.3.Ödeme 11

7.Diğer Hükümler 11

7.1.Müeyyide 11

7.2.Uygulama 12

7.3.Yetki 12

7.4.Yürürlükten Kaldırılan Mevzuat 12

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DÖVİZ KAZANDIRICI HİZMET TİCARETİNİN
DESTEKLENMESİ HAKKINDA KARAR

 

1.Giriş

 

            Ekonomi Bakanlığınca çıkarılan 27/12/1994 tarihli ve 94/6401 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan “İhracata Yönelik Devlet Yardımları Kararı”na dayanılarak 02/06/2015 tarihli 29374 sayılı resmi gazete yayımlanmış ve yayım tarihinden itibaren yürürlüğe girmiştir.

2.Amaç

 

Karar, Türkiye’nin döviz kazandırıcı hizmet sektörlerinin uluslararası rekabet gücünün geliştirilmesi, hizmet gelirlerinin artırılması, dış pazarlara açılması ve markalaşması amacıyla, Türkiye’de yerleşik şirket ve kuruluşların gerçekleştirdikleri faaliyetlere ilişkin giderlerin Destekleme ve Fiyat İstikrar Fonu’ndan (DFÎF) karşılanmasını amaçlar.

 

Karar kapsamındaki desteklerden Türkiye’de yerleşik işbirliği kuruluşları, eğitim kurumları, sağlık kuruluşları, sağlık turizmi, bilişim, film ve yönetim danışmanlığı şirketleri ve ilgili destekler bakımından diğer şirketler ile kurum ve kuruluşlar yararlandırılabilir.

 

3.Tanımlar

 

a)     Alım Heyeti: Ülkemizin döviz kazandırıcı hizmet gelirlerinin artırılması, mevcut pazarlardaki payının yükseltilmesi, yeni pazarlar bulunması amacıyla; yurt dışında faaliyette bulunan şirket, kurum, kuruluş temsilcileri veya basın mensuplarının ikili iş görüşmeleri gerçekleştirmeleri, meslek kuruluşlarını ziyaret etmeleri, ilgili tesisleri yerinde görmeleri, iş organizasyonlarına katılmaları, serbest bölgelerde inceleme yapmaları veya ülkemizde düzenlenen fuar, kongre, konferans, festival veya film marketlerini ziyaret etmelerini sağlayan organizasyonu,

b)     Bakanlık: Ekonomi Bakanlığını,

c) Bilişim Şirketi: Türkiye’de yerleşik olup yazılım (donanımla birlikte yazılım geliştiren şirketler dahil) veya bilgisayar oyunu, mobil uygulama alanında faaliyet gösteren şirketi,

ç) Birim: Yurt dışında açılan ofis/irtibat ofisi/ön tanı merkezini,

 

d)     Bireysel Katılım: İşbirliği kuruluşları ve yararlanıcıların yurt dışında eğitim, sağlık, bilişim, film ve yönetim danışmanlığı sektörü ile Bakanlık tarafından belirlenecek diğer konularda düzenlenen fuar, kongre, konferans, seminer, festival, film marketleri gibi etkinliklere doğrudan katılımlarını,

e)     Birlik: İhracatçı Birliklerini,

f)      Eğitim Faaliyeti:    Hizmet ihracatı potansiyelinin geliştirilmesini sağlamak

amacıyla gerekli bilgi, beceri, donanım ve anlayışlar elde edilmesine yönelik teorik ve uygulamalı etkinlikleri,

g) Eğitim Kurumu: Türkiye’de yerleşik üniversiteler ve yüksek teknoloji enstitüleri ile bunların bünyesinde yer alan fakülteler, enstitüler, yüksekokullar, konservatuarlar, araştırma ve uygulama merkezleri, bir üniversite veya yüksek teknoloji enstitüsüne bağlı veya bir üniversite veya yüksek teknoloji enstitüsüne bağlı olmaksızın kazanç amacma yönelik olmamak şartı ile vakıflar tarafından kurulan meslek yüksekokullarını,

ğ) Film: Tamamı veya belirli bir kısmı Türkiye’de çekilmiş/üretilmiş olan sinema, belgesel, televizyon dizisi, animasyon ve program form atım,

h) Film Şirketi: Türkiye’de yerleşik film dağıtımcısı ve/veya yapımcısı şirket ile film platosu/stüdyo işleten şirketi,

ı) Havayolu Şirketi: Türkiye’de yerleşik olup yolcu taşımacılığı yapan havayolu şirketlerini,

i) Hizmet Sektörü Rekabet Gücünün Artırılması Projesi: İşbirliği kuruluşlarının hizmet sektörlerinin uluslararası rekabet gücünün artırılmasına yönelik olarak ilgili sektörde faaliyet gösteren yararlanıcı ve işbirliği kuruluşlarım bir araya getirerek anılan kuruluşların yurt dışı pazarlara açılabilmelerini teminen SWOT Analizlerinin yapılması, ortak stratejilerin oluşturulması, eylem planlarının hazırlanması amacıyla yürüttükleri projeleri,

j) İşbirliği Kuruluşu: Türkiye ihracatçılar Meclisi (TİM); Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB); Dış Ekonomik ilişkiler Kurulu (DEÎK); ihracatçı Birliği; Ticaret ve/veya Sanayi Odası; sektör demek, birlik, konsey veya kuruluşu; işadamı demek, birlik veya kuruluşu ya da Teknokent ile Bakanlık tarafından belirlenen hizmet sektörlerindeki diğer kuruluşu,

k) Katılım Gideri: Yurt dışında düzenlenen fuar, kongre, konferans, seminer, festival, film marketleri etkinliklerine katılımlarda ödenen yer kirası, stant, dekorasyon, sigorta, kayıt, nakliye, internet, elektrik, temizlik giderlerinden oluşan maliyeti,

l) Milli Katılım: İşbirliği kuruluşları ve yararlanıcıların yurt dışında eğitim, sağlık, bilişim, film, yönetim danışmanlığı, gayrimenkul sektörü ile Bakanlık tarafından belirlenecek diğer konularda düzenlenen fuar, kongre, konferans, seminer, festival, film marketleri gibi etkinliklere organizatör veya işbirliği kuruluşu organizasyonunda gerçekleştirdiği toplu katılımları,

m) Organizatör: Bakanlık tarafından yurt dışı fuar organizasyonu gerçekleştirme yetkisi verilen firma veya kuruluşları,

n) Reklam, Tanıtım ve Pazarlama Faaliyetleri: Bu Kararın ekinde (Ek-1) yer alan faaliyetleri,

o) Sağlık Kuruluşu: İlgili kamu kurumunun izin ve denetiminde sağlık ve/veya bakım alanlarında faaliyet gösteren özel veya kamu sektörü kuruluşunu ya da üniversite sağlık/bakım kuruluşlarını,

ö) Sağlık Turizmi Şirketi; Yurt dışından gelen hastalara rehberlik, danışmanlık ve organizasyon hizmetleri sunan şirketi,

p) Şirket: Türk Ticaret Kanunu hükümlerine göre kurulmuş şirketi,

r) Teknokent: 4691 sayılı Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanunu kapsamında kurulan ve faaliyet gösteren bölgeyi veya bu bölgeyi işleten şirketi,

s) Ticaret Heyeti: : İşbirliği kuruluşları ve yararlanıcıların ülkemizin döviz kazandırıcı hizmet gelirlerinin artırılması, mevcut pazarlardaki payının yükseltilmesi, yeni pazarlar bulunması amacıyla; yurt dışında yerleşik şirket, kurum veya kuruluşlarla ikili iş görüşmeleri gerçekleştirmeleri, meslek kuruluşlarını ziyaret etmeleri, ilgili tesisleri yerinde görmeleri, iş organizasyonlarına katılmaları veya sektörel tanıtım ve sunum gezisi yapmalarına yönelik olarak gerçekleştirilen her türlü organizasyonu,

ş) TİM: Türkiye İhracatçılar Meclisini,

t) Yararlanıcı: Türkiye’de yerleşik olup döviz kazandırıcı hizmet sektörlerinde faaliyet gösteren sağlık kuruluşları, eğitim kurumlan, sağlık turizmi, bilişim, film, yönetim danışmanlığı şirketleri ve ilgili destekler bakımından diğer şirketler ile kurum ve kuruluşları,

u) Yönetim Danışmanlığı Şirketi: Denetim, genel yönetim, hukuk, mali işler ve finansman, vergi, yatırım, üretim, pazarlama, dış ticaret, bilgisayar ve bilgi teknolojileri, insan kaynakları konularında faaliyet gösteren danışmanlık şirketini, ifade eder,

4.Desteklenecek Faaliyetler

4.1.Sağlık Turizmi, Bilişim, Eğitim ve Film Sektörlerine Yönelik Destek Unsurları

 

(1) Sağlık Turizmi, Bilişim, Eğitim ve Film Sektörlerinde faaliyet gösteren yararlanıcılar tarafından gerçekleştirilen;

a) Ürün ve hizmet tesciline ilişkin harcamaları ile yurt içinde tescil ettirilmiş markalarının yurt dışında tescili ve korunmasına ilişkin giderleri, %50 oranında ve yıllık en fazla 50.000 ABD Doları,

b) Bakanlık tarafından uygun görülen kurum ve kuruluşlardan ahnan/yaptırılan pazar araştırması, sektör, ülke, uluslararası mevzuat, veri madenciliği/veri izleme/değerlendirme faaliyetleri, yabancı şirket veya marka odaklı raporlar (mali ve hukuki raporlar dahil) ile yabancı şirket alımlarına yönelik danışmanlık hizmetlerine (mali ve hukuki danışmanlık dahil) ilişkin giderleri, %60 oranında ve yıllık en fazla 200.000 ABD Doları,

c) Çevre, kalite ve insan sağlığına yönelik teknik mevzuata uyum sağlanabilmesi ve ön tam merkezi, ofis açılışı ve işletilmesini teminen gerçekleştirilen; kalite, hijyen, çevre belgeleri, ilgili ruhsat ve izinler ile bir ülke pazarına girişte zorunlu olarak aranan veya pazara girişte avantaj sağlayan belge/sertifikalara ilişkin eğitim, danışmanlık dahil her türlü belgelendirme giderleri, %50 oranında ve belge başına en fazla 50.000 ABD Doları,

ç) Reklam, tanıtım ve pazarlama faaliyetlerine (Ek-1) ilişkin harcamaları, %60 oranında ve yıllık en fazla 400.000 ABD Doları,

d) Doğrudan veya yurt dışında faaliyet gösteren şirketleri ya da şubeleri aracılığıyla açtıkları birimlerin brüt kira (vergi/resim/harç dahil) ve komisyon harcamaları, %60 oranında ve birim başına yıllık en fazla 120.000 ABD Doları,

e) Uluslararası pazarlarda rekabet avantajını artırmak üzere Bakanlığın belirlediği konularda firma/kuruluş/uzmanlardan alınan danışmanlık hizmetlerine ilişkin giderleri, %50 oranında ve yıllık en fazla 200.000 ABD Doları,

f) Sağlık turizmi ve eğitim sektörlerinde ülkemize uluslararası hasta ve öğrenci getirilmesine, film ve bilişim sektörlerinde ise yapımların/ürünlerin yurt dışında satış ve dağıtımına yönelik acentelere yapılan komisyon ödemeleri, % 50 oranında ve yıllık en fazla 100.000 ABD Doları,

desteklenir.

4.2.Sağlık Turizmi ve Eğitim Sektörlerine Yönelik İlave Destek Unsurları

4.2.1.Tercümanlık Hizmetleri ile Yurt Dışından Getirilen Hastaların Desteklenmesi

 

- Sağlık kuruluşları tarafından yurt içinde istihdam edilen ve tercümanlık hizmeti veren en fazla 2 (iki) adet personelin aylık brüt ücretleri % 50 oranında ve personel başma yıllık en fazla 25.000 ABD Dolan veya tercümanlık hizmet alımına yönelik giderleri % 50 oranında ve yıllık en fazla 50.000 ABD Doları’na kadar karşılanır.

- Bakanlık ile protokol yapan özel sağlık kuruluşları ya da havayolu şirketleri tarafından tedavi edilmek üzere Türkiye’ye getirilen hastaların ulaşım giderleri %50 oranında ve hasta başına en fazla 1.000 ABD Dolan tutarında ödenir.

 

4.2.2.Münhasıran Yurt Dışına Yönelik Olarak Yurt İçinde Gerçekleştirilen Tanıtım ve Eğitim Faaliyetlerinin Desteklenmesi

 

Sağlık Kuruluşları ve Eğitim Kurumlan tarafından;Yurt dışından davet edilen ilgili kurum ve kuruluş temsilcilerinin katılımı ile münhasıran yurt dışına yönelik olarak yurt içinde düzenlenen tanıtım ve pazarlama etkinliklerine ilişkin giderleri, % 50 oranında ve program başına en fazla 50.000 ABD Doları,

 

Yurt dışından davet edilen akademisyen/uzman/ilgili kişi veya kurum/kuruluş temsilcilerinin katılımıyla münhasıran yurt dışına yönelik olarak yurt içinde gerçekleştirilen eğitim programlarına yönelik harcamaları, %50 oranında ve yıllık en fazla 100.000 ABD Doları, desteklenir,

 

Sağlık Kuruluşları ve Eğitim Kurumlan bu maddenin birinci fıkrasında düzenlenen destek unsurlarından yıllık en fazla 5 (beş)’er adet etkinlik/eğitim program için yararlandırılır,

 

4.3.Bilişim ve Film Sektörlerine Yönelik İlave Destek Unsurları

4.3.1.Pazara Girişin Desteklenmesi

Bilişim şirketleri tarafından bilgisayar oyunları veya mobil uygulamaların yurt dışına pazarlanmasına yönelik olarak gerçekleştirilen yerelleştirme (lokalizasyon), DVD hazırlama, çoğaltma, barındırma (hosting) giderleri ile görsel, yazılı, işitsel medya, internet reklamları ile internet sitesi hazırlanmasına ilişkin pazara giriş giderleri, %50 oranında ve oyun/uygulama başına en fazla 200,000 ABD Doları karşılanır,

Film dağıtımcısı ve/veya yapımcısı şirketler tarafından bir filmin yurt dışında pazarlanmasına yönelik olarak gerçekleştirilen pazara giriş giderleri, ülke/ülke grubu başına %50 oranında ve en fazla 100.000 ABD Doları desteklenir.

Film dağıtımcısı ve/veya yapımcısı şirketler aynı film için birinci fıkrada düzenlenen destek unsurundan en fazla beş ülke/ülke grubu için yararlandırılır.

Pazara giriş giderlerinin bir sözleşme uyarınca yurt dışındaki satış acentesi tarafından yapılarak Türkiye’de yerleşik film yapımcısı veya dağıtımcısı şirkete fatura edilmesi halinde söz konusu giderler de aynı oran ve tutarda karşılanır.

Türkiye’nin sosyal, tarihi, kültürel ve ticari tanıtımını yapan belgesel filmler için bu maddenin birinci fıkrasında belirtilen destek %70 oranında uygulanır.

4.3.2.Mobil Uygulamalar ve Bilgisayar Oyunlarının Komisyon Giderlerinin Desteklenmesi

 

Bilişim şirketleri tarafından mobil uygulamalar veya bilgisayar oyunlarının yurt dışı satışına yönelik olarak oluşan ve uygulama/oyun platformlarınca tahsil edilen komisyon bedelleri uygulama/oyun başına %50 oranında ve en fazla 100.000 ABD Doları tutarında karşılanır.

Bu madde uyarınca uluslararası tüketiciye yönelik olan ve yabancı dilde hazırlanan mobil uygulamalar ve bilgisayar oyunları desteklenir,

4.3.3.Mobil Uygulama ve Bilgisayar Oyunlarının Geliştirilmesine Yönelik Faaliyetlerin Desteklenmesi

Mobil uygulama veya bilgisayar oyunu geliştiren bilişim şirketleri tarafından satın alınan ya da kiralanan yazılım lisanslarına ilişkin giderleri % 50 oranında ve yıllık en fazla 50.000 ABD Doları desteklenir.

Mobil uygulama veya bilgisayar oyunu geliştiren bilişim şirketleri tarafından mobil uygulama/bilgisayar oyunu geliştirilmesi süreçlerinde çalıştırılmak üzere istihdam edilen en fazla 2 (iki) adet personelin aylık brüt ücretleri % 50 oranında ve personel başına yıllık en fazla 25.000 ABD Doları desteklenir.

12’inci maddenin (1) inci ile 13’üncü maddenin. (1) inci fıkrası uyarınca uluslararası tüketiciye yönelik olan ve yabancı dilde hazırlanan mobil uygulamalar ve bilgisayar oyunları desteklenir.

4.3.4.Film Platosu/Stüdyosu Kullanım Giderlerinin Desteklenmesi

 

Türkiye’de çekilen yabancı filmlerin film platosu/stüdyo kirasına ilişkin kira giderleri % 20 oranında ve film başına 200.000 ABD Doları tutarında ödenir.

Bu maddenin birinci fıkrasında belirtilen destek ödemesi doğrudan film platosu/stüdyo işleten şirkete yapılır.

4.3.5.Film Kapsamında Yapılan Reklam Giderlerinin Desteklenmesi

 

Yurt dışında gösterimi yapılan filmlere verilen reklam giderleri; yararlanıcılar için % 50 oranında ve en fazla 100.000 ABD Doları, işbirliği kuruluşları için %70 oranında ve en fazla 200.000 ABD Dolan karşılanır.

Bu madde uyarınca desteklenecek reklamlar; marka, logo, imaj, reklam filmi, imaj konumlandırma şeklinde olabilir.

Bir film için verilen toplam destek tutarı 500.000 ABD Doları’nı geçemez.

4.4.Yönetim Danışmanlığı Sektörüne Yönelik Destek Unsurları

 

Yönetim Danışmanlığı sektöründe faaliyet gösteren yararlanıcılar bu Karar’ın 5’inci maddesinin birinci fıkrasının (a), (ç) ve (d) bentleri ile 19, 21 ve 22 nci maddelerinde düzenlenen destek unsurlarından yararlandırılır.

4.5.İşbirliği Kuruluşlarına Yönelik Destek Programı

4.5.1.Ticaret ve Alım Heyeti Programlarının Desteklenmesi

 

İşbirliği Kuruluşları tarafından düzenlenen ticaret ve alım heyeti programlarında yararlanıcı/katılımcıların ulaşım ve konaklama giderleri ile programa ilişkin reklam, pazarlama, danışmanlık, tanıtım ve organizasyon giderleri; %70 oranında ve program başına en fazla 150.000 ABD Doları tutarında karşılanır.

Bu madde uyarınca bir ticaret heyeti veya alım heyeti programı kapsamında organizasyona katılım sağlayan ve/veya düzenleyen işbirliği kuruluşları, yararlanıcılar ve katılımcıların en fazla 2 (iki) temsilcisinin ulaşım ve konaklama giderleri desteklenir.

İşbirliği kuruluştan bir takvim yılı içerisinde en fazla 10 (on) adet ticaret ve 10 (on) adet alım heyeti programına yönelik desteklerden faydalandırabilir.

İşbirliği kuruluşlarının ticaret veya alım heyeti desteğinden yararlandırılabilmesi için program başlangıç tarihinden en az 1 (bir) ay önce taslak program faaliyet planı ve tahminî program bütçesiyle birlikte Bakanlığa başvurması gerekir, Bakanlıkça uygun görülen programlar destek kapsamına alınır.

4.5.2.Hizmet Sektörü Rekabet Gücünün Artırılması Projesi Desteği

 

İşbirliği kuruluşlarının yürüteceği Hizmet Sektörü Rekabet Gücünün Artırılması Projelerine ilişkin;

İhtiyaç analizi, eğitim, danışmanlık, organizasyon ve projede istihdam edilen en fazla 2 (iki) adet personelin brüt ücretleri, %75 oranında ve proje bazında en fazla 400.000 ABD Doları,

 Yol ve konaklama dahil yurt dışı ve yurt içi tanıtım ve organizasyon faaliyetlerine ilişkin giderleri % 75 oranında ve faaliyet başına en fazla 150.000 ABD Doları, desteklenir.

İşbirliği kuruluşlarının bu maddenin birinci fıkrası kapsamında desteklenebilmesini teminen proje başlangıç tarihinden en az 2 (iki) ay önce Bakanlığa başvurması ve projenin Bakanlık tarafından destek kapsamına alınması gerekir.

İşbirliği kuruluşu yurt dışı pazarlama faaliyetlerinin koordinasyonunu sağlamak üzere ön heyet düzenleyebilir. Ön heyet kapsamında yurt dışında görevlendirilen (işbirliği kuruluşu çalışanı/heyet katılımcısı şirket ortağı/çalışanı) 2 (iki) kişinin yol ve konaklama giderleri bu maddenin birinci fıkrasının (b) bendinde belirtilen limitler dahilinde karşılanır.

Bu maddenin birinci fıkrası (b) bendi kapsamında yıllık en fazla onar adet yurt dışı ve yurt içi faaliyet desteklenir

İşbirliği kuruluşları bu madde kapsamında proje bazında en fazla 3 (üç) yıl desteklenir.

4.5.3.Diğer Faaliyetlerinin Desteklenmesi

 

İşbirliği kuruluşları tarafından gerçekleştirilen;

a)     Bakanlık tarafından uygun görülen kurum ve kuruluşlardan alınan/yaptırılan pazar araştırması, sektör, ülke, uluslararası mevzuat, veri madenciliği/veri izleme/değerlendirme faaliyetleri, yabancı şirket veya marka odaklı raporlar (mali ve hukuki raporlar dahil) ile yabancı şirket alımlarına yönelik danışmanlık hizmetlerine (mali ve hukuki danışmanlık dahil) ilişkin giderleri, % 70 oranında ve yıllık en fazla 300.000 ABD Doları,

b)     Reklam, tanıtım ve pazarlama (Ek-1) faaliyetlerine ilişkin harcamaları, %70 oranında ve yıllık en fazla 500,000 ABD Doları,

c)     Yurt dışında açtıkları birimlerin brüt kira giderleri (hizmet alımları, komisyon ve vergi/resim/harç dahil) %70 oranında ve birim başına yıllık en fazla 300.000 ABD Doları,

ç) Yurt dışından davet edilen ilgili kurum ve kuruluş temsilcilerinin katılımı ile yurt içinde düzenlenen münhasıran tanıtım ve pazarlama etkinliklerine ilişkin giderleri, % 70 oranında ve program başına en fazla 100.000 ABD Doları,

d) Yurt dışından davet edilen akademisyen/uzman/ilgili kişi veya kurum/kuruluş temsilcilerinin katılımıyla gerçekleştirilen eğitim programlarına yönelik harcamaları, %70 oranında ve yıllık en fazla 300.000 ABD Doları karşılanır.

TİM ve Birlikler tarafından hizmet sektörlerine yönelik olarak düzenlenen ve Bakanlık tarafından desteklenmesi uygun görülen yarışma ve etkinliklere ilişkin giderler %70 oranında ve yarışma/etkinlik başına en fazla 200.000 ABD Doları karşılanır.

Bu maddenin birinci fıkrasının (ç) ve (d) bentleri kapsamında yıllık en fazla beşer adet etkinlik desteklenir.

TİM ve Birlikler tarafından bu maddenin ikinci fıkrası uyarınca düzenlenen yıllık en fazla 5 (beş) yarışma/etkinlik desteklenebilir,

4.6. Yurt dışı Fuar/Kongre/Konferans/Seminer/Festival/Film Market Katılımlarına Yönelik Destek Programı

4.6.1.Bireysel Katılımların Desteklenmesi

Yararlanıcı ve işbirliği kuruluşlarının bireysel katılımlara ilişkin katılım giderleri ile en fazla iki temsilcisinin ekonomi sınıfı gidiş-dönüş ulaşım masrafları %50 oranında ve etkinlik başına en fazla 15.000 ABD Dolan desteklenir,

4.6.2.Milli Katılım Organizasyonlarının Desteklenmesi

 

İşbirliği Kuruluşları veya Organizatörler tarafından gerçekleştirilen milli katılım organizasyonlarında;

Yararlanıcı ve işbirliği kuruluşlarının en fazla 2 (iki) adet temsilcisinin ekonomi sınıfı gidiş-dönüş ulaşım masrafları ile katılım giderleri her bir organizasyon için %50 oranında ve yararlanıcı/işbirliği kuruluşu başına en fazla 15.000 ABD Doları,

İşbirliği kuruluşu veya organizatörün söz konusu organizasyona yönelik reklam, tanıtım ve pazarlama faaliyetlerine (Ek-1) ilişkin harcamaları ile infostand, gösteri/etkinlik/trend alanma ilişkin giderleri, %75 oranında ve organizasyon başına en fazla 120.000 ABD Doları, desteklenir.

İşbirliği Kuruluşları ve Organizatörlerin bu maddenin birinci fıkrasında belirtilen destek unsurundan yararlandırılabilmesi için etkinliğin başlama tarihinden en az 1 (bir) ay önce taslak program faaliyet planı ve tahminî program bütçesiyle birlikte Bakanlığa başvurması gerekir.

Gayrimenkul sektörüne yönelik düzenlenen milli katılım organizasyonları sadece bu maddenin birinci fıkrasının (b) bendinde belirtilen destek unsurundan yararlandırılır.

5.Desteğin Kapsamı ve Süresi

 

Yararlanıcıların doğrudan ya da yurt dışında faaliyet gösteren şirketi veya şubeleri tarafından açılan yurt dışı birimlerin bu Kararın 5’inci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinde düzenlenen destek unsurundan yararlanılabilmesini teminen Türkiye’deki yararlanıcı ile yurt dışındaki şirket arasında organik bağın olması gerekir.

Türkiye'deki yararlanıcı ile yurt dışındaki şirket arasında organik bağın olduğuna aşağıdaki hallerde hükmedilir;

Yararlanıcının tüzel kişilik olarak yurt dışındaki şirkete ortak olması,

Yararlanıcının tüm ortaklarının yurt dışındaki şirkete ortak olması,

Yararlanıcının en az % 51 hissesine sahip ortak veya ortaklarının yurt dışında açılan şirkete ortak olması,

Şirketin halka açık olması halinde; halka açıklık oram düştükten sonra şirketin %51’ine sahip ortak ya da ortakların yurt dışında açılan şirkete ortak olması.

Destek ödemesi yurt dışı ortaklık oranına göre hesaplanır.

Yurt dışı şirketin, Türkiye’deki yararlanıcının kuruluş tarihinden sonra açılması gerekir. Ancak, daha önce organik bağın olmadığı yurt dışındaki şirkete ortak olunması veya yurt dışındaki şirketin hisselerinin tamamının veya bir bölümünün Türkiye’deki yararlanıcının kuruluş tarihinden sonra satın alınması halinde, yurt dışı şirketin yararlanıcıdan sonra kurulmuş olması şartı aranmaz.

Yararlanıcı ve işbirliği kuruluşları her bir yurt dışı birimi için en fazla 4 (dört) yıl süresince destekten yararlandırılır. 4 (dört) yıllık süre, destek verilen ilk aydan itibaren başlar.

Yurt dışındaki birimlere ilişkin kira desteğinden yararlanılabilmesi için kiracı ile kiraya veren arasında organik bağın bulunmaması ve kiralanan yerin konut olarak kullanılmaması gerekir.

Yararlanıcılar en fazla 10 (on), işbirliği kuruluşları en fazla 15 (on beş) adet yurt dışı birim için destekten yararlandırılır.

Yararlanıcılar bu Kararın 5’inci maddesinin birinci fıkrasının (ç) ve (f) bentleri ile 6, 7 ve 13’üncü maddelerinde düzenlenen destek unsurlarından en fazla 4 (dört) yıl süresince yararlandırılır.

Yararlanıcıların Bakanlıkça belirlenen hedef ve öncelikli ülkelere yönelik faaliyetlerine ilişkin destek oranı, bu Kararın 5’inci maddesinin birinci fıkrasının (a), (ç), (d) bentleri kapsamında 10 (on) baz puan, 21 inci maddesi ile 22 nci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi kapsamında 20 (yirmi) baz puan artırılır.

Bu Kararın 5’inci maddesinin birinci fıkrasının (a), (ç), (d) bentleri kapsamındaki faaliyetlerin; mer’i 15/6/2012 tarihli ve 2012/3305 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla yürürlüğe konulan Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkındaki Kararın Ek-1’inde yer alan Yatırım Teşvik Uygulamalarında Bölgeler listesinde 4, 5. ve 6. Bölge illerinde merkezi bulunan yararlanıcılar tarafından gerçekleştirilmesi durumunda destek oranı 20 (yirmi) baz puana kadar artırılabilir. Destek oranlarının kademelendirilmesi ve farklılaştırılmasına ilişkin hususlar Bakanlıkça belirlenir,

6.Ödeme Belgelerinin İbrazı ve Ödeme

6.1.Ödeme Esasları

 

Bu Karar kapsamındaki faaliyetlerin destek ödemesinden yararlandırılabilmesi için, Bakanlıkça düzenlenecek Uygulama Usul ve Esasları Genelgesinde belirtilen belgelerin Bakanlık/İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliklerine ibraz edilmesi gerekir.

Destek başvuruları, ödemenin/harcamanın/faaliyetin yapıldığı tarihten itibaren en geç 6 ay içinde Bakanlık/İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliğine yapılır. Bu Kararın 55inci maddesinin birinci fıkrasının (a) ve (c) bentlerinde düzenlenen destek unsurları için bu süre 18 (on sekiz) ay olarak uygulanır.

Başvuru kapsamında yapılan inceleme neticesinde ödeme/harcama belgeleri de dahil olmak üzere tespit edilen eksik bilgi, belgelerin, söz konusu eksikliğin tebliğinden itibaren en geç 3 (üç) ay içerisinde Bakanlık/İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliklerine ibraz edilmesi gerekir. Bu süre içinde tamamlanmayan eksiklikler, destek başvurusunun sonuçlandırılmasında dikkate alınmaz.

Bu maddenin ikinci ve üçüncü fıkrasındaki sürelerin hesaplanmasında Bakanlık/İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliğinin evrak kayıtlarına giriş/çıkış tarihleri esas alınır.

6.2.Ödeme Belgelerinin İbrazı

 

Destek başvurusuna ilişkin olarak yurt dışında düzenlenen ve Uygulama Usul ve Esasları Genelgesi ile belirlenen belge ve faaliyetler; içerik, doğruluk ve rayice uygunluk açısından ilgili Ticaret Müşavirliği/Ataşeliğinin onayına/incelemesine tabidir.

Ticaret Müşavirlikleri/Ataşeliklerinin bulunduğu ancak kadroların münhal olduğu yerlerde, Bakanlıkça görevlendirilen Bakanlık temsilcisi, Ticaret Müşavirliği/Ataşeliği onayı gerektiren evrakı onaylar ve başvurulara ilişkin yerinde incelemeleri gerçekleştirerek ilgili formları düzenler. Bakanlıkça görevlendirilen Bakanlık temsilcisinin de bulunmadığı durumlarda Ticaret Müşavirliği/Ataşeliği onayı gerektiren evrakı ülkede faaliyet gösteren diğer Ticaret Müşavirliği/Ataşeliği onaylar ve başvurulara ilişkin yerinde incelemeleri gerçekleştirerek ilgili formları düzenler.

Ticaret Müşavirliği/Ataşeliğinin bulunmadığı ülkelerde, belgelerin ilgili Türk Konsolosluğuna onaylatılması gerekmektedir.

6.3.Ödeme

 

Bakanlık, yapacağı inceleme neticesinde ödeme yapılmasına karar verilen yararlanıcı ve işbirliği kuruluşu ile ödeme miktarlarını Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasına bildirir. Bakanlıktan alman bildirim üzerine, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası ödemeyi öncelikle yapar.

Bakanlık, destek müracaatının değerlendirilerek ödeme yapılacak yararlanıcı ve işbirliği kuruluşlarının belirlenmesi ile ödeme miktarlarının Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasına bildirilmesi konusunda İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliklerinin yetkilendirilmesine ilişkin gerekli düzenlemeleri yapabilir.

Ödemeye ilişkin, ibraz edilen belgelerdeki giderlerin (dolaylı vergiler dâhil) Türk Lirası cinsinden olanları Türk Lirası, döviz cinsinden olanları ise ödeme belgesi tarihindeki “Gösterge Niteliğindeki Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Kurları” listesinde yer alan çapraz kurları ve döviz alış kurları esas alınarak, ABD Doları karşılığı Türk Lirası olarak Destekleme ve Fiyat İstikrar Fonu’ndan ödenir. “Gösterge Niteliğindeki Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Kurları” listesinde yer almayan ülke para birimleri ABD Doları’na çevrilirken “Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nca Alım Satıma Konu Olmayan Bilgi Amaçlı Kur Tablosu”nda yer alan kurlar esas alınır. "Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nca Alım Satıma Konu Olmayan Bilgi Amaçlı Kur Tablosu”nda da yer almayan ülke para birimleri, ABD Dolarına çevrilirken Bakanlıkça uygun görülen diğer uluslararası veri kaynakları esas alınır.

7.Diğer Hükümler

7.1.Müeyyide

 

Bu Karar kapsamındaki destek ödemelerinden yararlanmak üzere müracaatta bulunan ve/veya söz konusu destek ödemelerinden yararlanan yararlanıcı/işbirliği kuruluşları tarafından yanıltıcı bilgi ve belge ibraz edildiğinin tespiti halinde, haklarında kanuni işlem yapılır. Bu kapsamda tahkikat, soruşturma ve/veya dava konusu edilmiş olanların destek talepleri, konuyla ilgili denetim raporu ve/veya yargı karan alınıncaya kadar bekletilebilir. Dava/soruşturma sonucunda eylemi sabit görülenlerin, Bakanlar Kurulunun 27/12/1994 tarihli ve 94/6401 sayılı “İhracata Yönelik Devlet Yardımları Kararı” kapsamında yer alan tüm devlet yardımlarına ilişkin talepleri süresiz olarak reddedilebilir. Bakanlık, suç unsurunun tam olarak oluşmamasından kaynaklanan beraat kararları kapsamındaki sahtecilik eylemlerini gerçekleştirdiler hakkında da benzer mahiyette işlemler tesis etmeye yetkilidir.

Bu Karar kapsamında haksız olarak alındığı ve/veya amacı dışında kullanıldığı tespit edilen destek ödemeleri, ilgililerden 6183 sayılı Kanun hükümleri çerçevesinde geri alınır.

7.2.Uygulama

 

Bu Karar hükümleri çerçevesinde destekten yararlanan yararlanıcı ve işbirliği kuruluşu aynı faaliyeti için diğer destek programlarından yararlandırılmazlar.

 

7.3.Yetki

 

Bu Karar’m Uygulama Usul ve Esasları Genelgesini belirlemeye, uygulamada ortaya çıkacak ihtilafları haklı ve mücbir sebep hallerini de gözetmek suretiyle inceleyip sonuçlandırmaya ve bu Karar hükümleri çerçevesinde destek kapsamına alınacak yararlanıcı ve işbirliği kuruluşlarını hizmet sektörüne yönelik stratejilerde belirtilen ilke, hedef ve politikalar çerçevesinde tespit etmeye, bu Karar kapsamında düzenlenen destek unsurlarının içeriğini belirlemeye, yararlanıcı ve işbirliği kuruluşlarını destek süresi dolmadan kapsam dışına çıkartmaya, Destekleme ve Fiyat İstikrar Fonu’nun bütçesinin etkin ve adil yönetilebilmesi amacıyla destek kapsamına alman yararlanıcılara takvim yılı içinde sağlanacak destek miktarını sınırlamaya, ödenecek destek miktarım her türlü kamu alacağına karşılık mahsup etmeye ve bu Karar’da yer alan lehe olan hükümleri uygulamaya Bakanlık yetkilidir.

 

7.4.Yürürlükten Kaldırılan Mevzuat

 

Para-Kredi ve Koordinasyon Kurulu’nun 19/06/2012 tarihli ve 2012/6 sayılı “Döviz Kazandırıcı Hizmet Ticaretinin Desteklenmesi Hakkında Karar”ı ile anılan Karara istinaden 25 Haziran 2012 tarihli ve 28334 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe konulan 2012/4 sayılı “Döviz Kazandırıcı Hizmet Ticaretinin Desteklenmesi Hakkında Tebliğ” yürürlükten kaldırılmıştır.

Bu Karar’ın yayımı tarihinde incelemesi sonuçlandırılmamış destek başvurularına, başvurunun yapıldığı tarihte geçerli bulunan mevzuat uygulanır. Bununla birlikte söz konusu başvurular, varsa bu Karar’ın lehte olan hükümlerinden de yararlanır.

2010/6 sayılı “Yurt Dışı Birim, Marka ve Tanıtım Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakkında Tebliğ” ile 2012/4 sayılı” Döviz Kazandırıcı Hizmet Ticaretinin Desteklenmesi Hakkında Tebliğ” çerçevesinde “Yurt Dışı Birim Desteğinden faydalanmış olan yararlanıcılar ve işbirliği kuruluşları, yararlandıkları destek süresi ve miktarı mahsup edilmek suretiyle bu Karar’da belirtilen limitler dahilinde destekten yararlandırılabilir.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EK-1

Reklam, Tanıtım ve Pazarlama Faaliyetleri

TV ve RADYO

TV/Radyo reklamları

TV/Radyo reklam yaym telifi

TV/Radyo reklam videolarının ülke bazlı adaptasyonu

TV/ Radyo programlarına sponsorluk

 

İNTERNET

E-ticaret sitelerine üyelik

İnternet ortamında verilen reklamlar

Online satış sitesi tasarımı/bakımı/güncellemesi 

Sosyal Medya tasarımı, bakımı, güncellemesi

Sosyal medyada verilen reklamlar

Web sitesi tasarımı/bakımı/güncellemesi/içeriklendirilmesi                   

Akıllı cihazlara yönelik uygulama giderleri         

Arama motoru ve dijital platformlarda firma/ürün/hizmet/marka/platform tanıtımı,

 

BASILI TANITIM  

Afiş   

Broşür          

El ilam         

Gazete/dergi reklamları     

Periyodik mağaza dergilerinde/kataloglannda yer alma/reklam verme Katalog

 

AÇIK HAVA

Açık hava elektronik ekranları

Billboard/pano/tabela

Bina/cephe/duvar/çatı reklamı      

Durak/taşıtlarda yer alan reklam/giydirme

Totem reklamı

 

ÖZEL TANITIM GİDERLERİ

Defıle/show/gaIa/özel sergi-gösterim/basın tanıtımı/kokteyl/seminer/konferans/gameshow/fırma/ürün/hizmet/marka/platform lansmanı faaliyetleri

Marka promosyon/iletişim/medya takip/danışmanlık/basın ve halkla ilişkiler ajansı ücretleri/komisyonları/genel dağıtım sistemleri/acente ve temsilcilik gibi danışmanlık ve komisyon harcamaları

Online olanlar da dahil olmak üzere zincir marketlerin raflarına girmek için bir defalığına mahsus yapılan ödemeler (Listeleme bedeli) Satışa konu olmayan ve üzerinde markanın yer aldığı eşantiyon malzemeleri

DİĞER TANITIM/PAZARLAMA HARCAMALARI

Tanıtım filmi/demo bölümü/programı yapımı

Sinema reklamı

Sponsorluk

Toplu e-posta/SMS/MMS gönderimi