TRKİYE BURSLARI YNETMELİĞİ

 

BİRİNCİ BLM.. 3

Ama, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar 3

Ama. 3

Kapsam.. 3

Dayanak. 3

Tanımlar 3

İKİNCİ BLM.. 4

Stratejik Ama ve Hedefler 4

Stratejik ama. 4

Hedefler 4

NC BLM.. 4

Burs Programları ve Sreler 4

Burs programları 4

Bursların kapsamı 5

Trkiye Burslarının temel sreleri 5

Planlama. 5

Tanıtım.. 6

Başvuru. 6

Seim ve yerleştirme. 6

İntikal ve kayıt 6

Trkğretimi 7

Sosyal ve kltrel rehberlik. 7

Akademik ve mesleki rehberlik. 7

Bursluluk işlemleri 7

Mezun koordinasyonu. 7

Raporlama. 8

DRDNC BLM.. 8

Ykmllkler ve Eşgdm.. 8

Kurumsal ykmllkler 8

Eşgdm.. 8

ğrencilerin ykmllkleri 8

BEŞİNCİ BLM.. 9

Son Hkmler 9

Yrrlk. 9

Yrtme. 9

 

17 Haziran 2014  SALI

Resm Gazete

Sayı : 29033

YNETMELİK

Yurtdışı Trkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığından:

TRKİYE BURSLARI YNETMELİĞİ

BİRİNCİ BLM

Ama, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Ama

MADDE 1  (1) Bu Ynetmeliğin amacı, Trkiye Cumhuriyeti Devleti tarafından uluslararasığrencilere verilen ve Trkiye Bursları olarak adlandırılan burslara ilişkin usul ve esasları belirlemektir.

Kapsam

MADDE 2  (1) Bu Ynetmelik, Trkiye Burslarının stratejik ama ve hedeflerini, burs programlarınıve srelerini, ğrencilerin ve ilgili kurumların ykmllklerini kapsar.

Dayanak

MADDE 3  (1) Bu Ynetmelik, 24/3/2010 tarihli ve 5978 sayılı Yurtdışı Trkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı Teşkilat ve Grevleri Hakkında Kanuna dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4  (1) Bu Ynetmelikte geen;

a) Aday: Trkiye Bursları kapsamındaki burs programlarına başvuran uluslararası ğrencileri,

b) Araştırma bursu: Bir doktora programına kayıtlı ve yeterliği gemiş veya bir doktora programınıtamamlamış adaylara araştırma programları iin verilen bursu,

c) Başkanlık: Yurtdışı Trkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığının merkez ve yurtii ve yurtdışında kurulacak diğer birimlerini,

) Burs programları: Uluslararası ğrenciler Değerlendirme Kurulu tarafından amacı, kapsamıalışma alanları, blmleri, seim şartları ve diğer hususları belirlenen burs programlarını,

d) Bursluluk taahhtnamesi: ğrencilerin ykmllklerini ve bursluluk şartlarını belirten ve burslandırılmaya uygun bulunan adaylar tarafından imzalanan belgeyi,

e) Dış Temsilcilik: Yurtdışında bulunan Trkiye Cumhuriyeti Bykelilik ve Başkonsolosluklarını,

f) Kurul: 5978 sayılı Kanunla oluşturulan Uluslararası ğrenciler Değerlendirme Kurulunu,

g) demeler: Uluslararası ğrenciler Değerlendirme Kurulu tarafından miktarları belirlenen ve burs programları kapsamındaki ğrencilere verilen veya ğrenciler adına yapılan aylık burs, barınma desteği, ğrenim katkı payı demeleri, Trke dil ğretimi demeleri, sağlık sigortası demeleri ve sağlanan ulaşım giderleri ile Kurul tarafından belirlenen diğer demeleri,

ğğrenci: Trkiye Bursları kapsamında Trkiyede eğitim grmesi ve araştırma yapması uygun grlen yabancı uyruklu uluslararası ğrencileri,

h) Sekretarya: Başkanlık Uluslararası ğrenciler Daire Başkanlığını,

ı) Trkiye Bursları: Trkiye Cumhuriyeti tarafından uluslararası ğrencilere verilen burs programlarının genel adını,

i) YK: Yksekğretim Kurulu Başkanlığını,

j) YURTKUR: Yksek ğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu Genel Mdrlğn,

ifade eder.

İKİNCİ BLM

Stratejik Ama ve Hedefler

Stratejik ama

MADDE 5  (1) Trkiye Burslarının amacı, Trkiyenin uluslararası alanda geliştirdiği kltrel, siyasal ve ekonomik ilişkilerin uluslararası ğrenciler tarafından tesis edilecek bağlar ile glendirilmesi, lkemizin kltr ve medeniyeti ile yksekğretim alanında sağladığı birikimin kresel dzeyde paylaşımının sağlanması, yksekğretim kurumlarımızın uluslararasılaşmasına nitelikli uluslararası ğrencilerle katkı sunulmasıdır.

Hedefler

MADDE 6  (1) Trkiye Burslarının hedefleri aşağıda belirtilmiştir:

a) Trkiyenin kamu diplomasisi faaliyetlerini desteklemek.

b) lkemizin yksekğretiminin uluslararasılaşmasına katkı sağlamak.

c) Kamuoyunda uluslararası ğrenci farkındalığını artırmak.

) Uluslararası ğrencilerin akademik, sosyal ve mesleki gelişimlerine katkı sağlamak.

d) Uluslararası ğrencilere Trkğretiminin geliştirilmesine ynelik alışmaları teşvik etmek.

e) Trkiye Mezunları ağının oluşturulmasını ve koordinasyonunu sağlamak.

f) Nitelikli, rekabet edebilen ve eşitliliklere karşılık verebilen burs programları geliştirmek.

g) Burs programlarının amaları ile uyumlu nitelikli ğrencileri semek.

NC BLM

Burs Programları ve Sreler

Burs programları

MADDE 7  (1) Trkiye Bursları; amacı, kapsamı, sresi, uygulama usul ve esasları Kurul tarafından belirlenen eşitli burs programlarından oluşur.

(2) Burs programları; Trke dil ğretimi, nlisans, lisans, lisansst ve araştırma burs programlarından bir veya birden fazlasını kapsar.

(3) Ama, kapsam, hedef, izleme ve değerlendirme yntemi, uygulama usul ve esasları, sre ve diğer hususları ieren burs programı Sekretarya tarafından Kurula sunulur. Burs programları, Kurul onayından sonra yrrlğe girer.

(4) Yeni burs programı oluşturulmasına, mevcut programların değiştirilmesine veya sona erdirilmesine Kurul karar verir.

(5) Başkanlık, ilgili kurumlarla tamamının veya belirli blmlerinin işbirliğerevesinde yrtlmesi gereken burs programlarıyla ilgili olarak protokol yapabilir.

Bursların kapsamı

MADDE 8  (1) Trkiye Bursları kapsamında ğrencilere sunulacak imknlar, bursların stratejik amave hedeflerine ulaşılabilmesini temin edecek şekilde Kurul tarafından belirlenir.

(2) İlgili burs programı kapsamında eğitim, barınma, ulaşım, sağlık harcamaları, aylık burs demesi gibi imknlardan hangisi veya hangilerinin ğrencilere sunulacağına, sunulacak miktara ve niteliğine Kurul tarafından karar verilir.

Trkiye Burslarının temel sreleri

MADDE 9  (1) Trkiye Bursları aşağıda belirtilen temel srelerden oluşur:

a) Planlama.

b) Tanıtım.

c) Başvuru.

) Seim ve yerleştirme.

d) İntikal ve kayıt.

e) Trkğretimi.

f) Sosyal ve kltrel rehberlik.

g) Akademik ve mesleki rehberlik.

ğ) Bursluluk işlemleri.

h) Mezun koordinasyon.

ı) Raporlama.

Planlama

MADDE 10  (1) Trkiye Bursları kapsamında tahsis edilecek lisans, lisansst, araştırma ve Trke dil burs kontenjan adedi, YK ve ilgili kamu kurumlarının grşleri dikkate alınarak yıllık olarak Kurul tarafından belirlenir.

(2) Burs programlarına tahsis edilen kontenjanların dağılımı, Trkiye Burslarının stratejisiyle uyumlu olarak Sekretarya tarafından yapılır.

(3) Başkanlık, Trkiye Burslarına tahsis edilen kontenjanların blm, program, alan ve dzeylerine grelke ve blgelere dağılımını dış temsilcilikler, kamu kurumları ve bunların yurtdışı teşkilatlarının grşleri ileniversiteler, araştırma merkezleri, ulusal ve uluslararası kuruluşların raporlarını değerlendirerek belirler.

(4) İkili anlaşmalar erevesinde muhatap lkelere taahht edilen kontenjanlar uygun grlen burs programı kapsamında değerlendirilebilir.

Tanıtım

MADDE 11  (1) Trkiye Bursları, ilgili burs programlarının ama ve hedeflerine uygun olacak şekilde yurtiinde ve yurtdışında srekli tanıtım stratejisiyle, yerinde veya uzaktan tanıtım metotlarıyla tanıtılır.

(2) Tanıtımın temel hedefi Trkiye Burslarının uluslararası marka değerini oluşturmak suretiyle ilgili burs programlarının hedeflediği nitelikli ğrencilerin Trkiyeye gelmelerini teşvik etmektir. Tanıtım stratejisi kapsamında Trk Yksekğretiminin uluslararasılaşmasına katkı sağlamak hedefi de gzetilir.

(3) Tanıtım stratejisi, yntem ve araları Başkanlık tarafından tespit edilerek kamu ve zel sektr işbirliği ierisinde uygulanır.

Başvuru

MADDE 12  (1) Trkiye Burslarına başvurular, başarılı ğrencilerin Trkiyeyi tercih etmelerine yardımcı olacak şekilde, doğru zaman ve yntemle alınır. Başvurular herkese ulaşılabilir bir şekilde, kolay ve anlaşılabilir bir yntemle elektronik ortamda alınır.

(2) Elektronik ortamda başvurunun mmkn olmadığı durumlarda elden başvuru alınması Başkanlığın teklifi ve Kurul başkanının onayı ile mmkndr.

(3) Burs programlarına yalnızca yabancı uyruklular başvurabilir. Trk vatandaşları ile ifte vatandaşlıklarından biri Trk vatandaşlığı olanlar ya da herhangi bir sebeple Trk vatandaşlığını kaybetmişolanlar, Trkiye Burslarından faydalanamazlar.

Seim ve yerleştirme

MADDE 13  (1) Adaylar arasından yapılacak seim, adayların akademik yetenek, ilgi ve bilgi dzeyi, sosyal becerisi, varsa ulusal ve uluslararası dlleri gibi hususları değerlendirmek amacıyla, başvurulan lke, başvuru sayısı ve benzeri hususlar dikkate alınarak başvuru belgeleri zerinden yapılacak n eleme, yazılı sınav ve/veya szl sınav gibi yntemlerden uygun olanları bir araya getirilmek suretiyle yapılır. Seim srecinde kullanılacak ana yntem ve varsa bunun istisnaları Başkanlığın teklifi, Kurul Başkanının onayı ile belirlenir.

(2) Yapılan seim alışmaları sonucunda adayların almış oldukları puanlar ve yapmış oldukları tercihler dikkate alınarak başarılı bulunan adaylar Başkanlık tarafından Kurul Başkanının onayına sunulur. Kurul Başkanıtarafından onaylanan liste, Başkanlık tarafından nerilen programlara yerleştirilmek zere YKe gnderilir.

(3) YK tarafından yapılan yerleştirme işlemleri kesindir.

(4) Kazanan adaylara Trkiye Bursları kapsamında ykmllklerini ve bu ykmllklerin yerine getirilmemesi durumunda uygulanacak yaptırımları ieren ve Başkanlıka hazırlanan bursluluk taahhtnamesi imzalatılır.

İntikal ve kayıt

MADDE 14  (1) Trkiye Burslarına hak kazanan adayların, Trkiyeye gelmeden nce yapmalarıgereken işlemler ile ulaşım ve Trkiyede yapacakları işlemlerin sorunsuz bir şekilde tamamlanması iin gereken her trl tedbir Başkanlıka alınır. İlgili kamu kurumları nezdinde ğrenciler adına yapılacak işlemler, gerekli grlmesi halinde Başkanlık tarafından yrtlr.

(2) Trkiye Burslarına hak kazanan adaylar niversite, Trkğretim merkezi ve yurt kaydı ile vize/ikamet izni iin gerekli olan evrakı hazırlayarak sresi ierisinde başvurularını yapar.

Trkğretimi

MADDE 15  (1) ğrenciler, ilk yıl Trkğretimine tabi tutulurlar. Ancak adaylardan Başkanlık tarafından talep edilen dzeyde Trke bilen ve bu durumu geerli bir belge ile belgelendirenler bu eğitimden muaf tutulurlar.

(2) Başkanlık ve ilgili kurumlar adayların yerleştirildikleri blm ve programları gnnde bulundurarak dzeyleri iin gerekli seviyede Trkğrenmeleri hususunda her trl tedbiri alır.

Sosyal ve kltrel rehberlik

MADDE 16  (1) Trkiye Bursları ama ve ilkelerine uygun sosyal ve kltrel rehberlik faaliyetlerinin geliştirilmesi ve eşitlendirilmesi iin, Başkanlık ilgili kamu kurum ve kuruluşlarıniversiteler, yerel ynetimler ve sivil toplum kuruluşları ile eşgdm halinde alışarak gerekli faaliyetleri yrtr.

(2) Sosyal ve kltrel rehberlik faaliyetleri, ğrencinin ihtiyalarını dikkate alan bir anlayışla yrtlr.

(3) Sosyal ve kltrel rehberlik faaliyetleri kltrel değer ve varlıklarımızın doğru bir şekilde tanıtılmasıesasına dayanır. Ayrıca bu faaliyetler kapsamında, ğrencinin kendisini ve kltrn anlatabileceği fırsatlar da oluşturulur.

(4) Başkanlık, oryantasyon programları, kltr gezileri, ğrenci buluşmaları, sanat ve spor faaliyetleri gibi etkinlikler dzenler veya dzenlenmesine yardımcı olur. Bu tr faaliyetlerin eşgdm ierisinde sistematik olarak dzenlenmesi teşvik edilir.

Akademik ve mesleki rehberlik

MADDE 17  (1) ğrencilere eğitimlerinin yanı sıra, kişisel gelişimlerine yardımcı olmak, akademik ve mesleki bilgi ve tecrbelerini geliştirmek, mezuniyet sonrasında başarılı olmalarını ve lkelerinde ihtiyaduyulan alanlarda bilgi sahibi olmalarını sağlamak amacıyla destekleyici eğitimlerin verilmesi iin Başkanlık, ilgili kamu kurum ve kuruluşları, mesleki kuruluşlar, iş dnyası ve sivil toplum kuruluşları ile gerekli alışmalarıyapar. Bu amala, sertifika programları, staj programları, kurslar, seminerler gibi etkinlikler dzenlemek veya dzenlenmesine yardımcı olmak, ayrıca bu tr faaliyetlerin yapılmasını teşvik etmek amacıyla her trl tedbir alınır.

Bursluluk işlemleri

MADDE 18  (1) Bursluluk srecinin başlangıcından sonuna kadar geen sre ierisinde ğrencinin bursluluk durumunu ilgilendiren her trl uygulama, aık ve anlaşılır bir şekilde dzenlenir ve ğrencilerin kolayca ulaşabileceği bir ortamda sunulur. Başkanlık veya ilgili kamu kurumları ğrencinin bursluluk durumunu etkileyen her trl bilgi ve belgenin doğrudan kaynağından temin edilmesine ynelik tedbirleri alır.

(2) İdari srelerin etkin bir şekilde yrtlmesi amacıyla, ğrencinin vize, ikamet tezkeresi, kayıt,demeler, izin ve benzeri işlemlerine ilişkin her trl tedbir Başkanlık ve ilgili kamu kurumları tarafından alınır.

Mezun koordinasyonu

MADDE 19  (1) Başkanlık ve ilgili kamu kurumları, mezunlarla ilişkilerin devamlılığını sağlamak zere işbirliği halinde gerekli alışmaları yapar.

(2) Mezunların kendi aralarında ve Başkanlıkla iletişimin devamını sağlayacak her trl faaliyet Başkanlık ve ilgili kurumlar tarafından gerekleştirilir veya desteklenir. Mezunları bir araya getirecek sivil toplum yapılanmaları teşvik edilir.

Raporlama

MADDE 20  (1) 9 uncu maddede belirtilen temel sreler kapsamında Başkanlık, ilgili kamu kurum ve kuruluşları ile ilgili sivil toplum kuruluşları tarafından yapılan her trl faaliyet, belirlenmiş zamanlarda ve yntemle Sekretaryaya bildirilir. Sz konusu faaliyetler Sekretarya tarafından değerlendirilir ve Kurul tarafından onaylanmasını mteakiben kamuoyuna sunulmak zere yıllık olarak raporlanır.

DRDNC BLM

Ykmllkler ve Eşgdm

Kurumsal ykmllkler

MADDE 21  (1) Başkanlık; Kurul adına Trkiye Burslarına ilişkin iş ve işlemlerin koordinasyonu ve yrtlmesinden sorumlu olup Trkiye Bursları kapsamında burslandırılarak yerleştirilmesi yapılan ğrencilerin bilgilerini gerektiğinde, Dışişleri Bakanlığıİişleri Bakanlığı, YURTKUR ve YK başta olmak zere ilgili kurumlarla paylaşır. Sz konusu kurumlar ğrencilerle ilgili işlemlerde bu bilgileri esas alırlar.

(2) Dışişleri Bakanlığı; burs programlarının duyurulması, başvuru, sınav ve değerlendirme srecine ilişkin gerekli desteğin sağlanması, kazanan adaylara ait belgelerin tasdik edilmesi, dosyaların ilgili kurumlara gnderilmesi, adayların vize/ikamet izni işlemlerinin yapılması, burslu ğrencilerin lkelerinde bulunduklarıesnada belirli bir sreliğine ya da srekli olarak ğrenimlerine devam etmelerine engel teşkil eden bir durumun olması halinde sunulan bilgi ve belgelerin ilgili kurumlara gnderilmesi işlemlerinden sorumludur.

(3) İişleri Bakanlığı; burs kazanan adayların vize/ikamet izni işlemlerinin yrtlmesi ve yabancılarla ilgili mevzuata dair diğer işlemlere ilişkin gerekli dzenlemelerin yapılmasından sorumludur.

(4) YK; niversitelerdeki kontenjan ve blmlerin bildirilmesi, adaylarıniversitelere yerleştirilme işlemlerinin ve uygulamaya ilişkin diğer akademik işlemlerin yrtlmesinden sorumludur.

(5) niversiteler; ğrencilerin kayıt ve akademik işlemlerinin yrtlmesinden ve uluslararası ğrenci ofisleri aracılığıyla ğrencilerin akademik, sosyal ve kltrel ihtiyalarının karşılanmasından sorumludur.

(6) İlgili kamu kurum ve kuruluşları Trkiye Burslusu ğrencilerin muhatap olduğu srelerin kolaylaştırılması konusunda gerekli tedbirleri alır.

Eşgdm

MADDE 22  (1) Kurul tarafından Trkiye Bursları uygulamaları erevesinde alınan kararlar, Başkanlığın eşgdmnde ilgili kurumlar tarafından işbirliği ierisinde yerine getirilir.

(2) Bu amala Sekretarya tarafından istenilen bilgi ve belgeler, zamanında ve doğru bir şekilde gnderilir.

ğrencilerin ykmllkleri

MADDE 23  (1) Adaylar, başvuru ve evrakların teslimi aşamasında verdikleri btn bilgi ve belgelerin doğruluğundan sorumludur.

(2) ğrenciler, Başkanlık tarafından istenilen bilgi ve belgeleri zamanında ve doğru bir şekilde gndermekle ykmldrler.

(3) ğrenciler, ğrenimlerini kesintisiz ve başarıyla tamamlamak iin gerekli zeni gstermekle ykmldrler.

(4) ğrenciler eğitim grdkleri ğretim kurumlarında devam zorunluluğuna ilişkin kurallara uymak zorundadırlar.

(5) ğrencilerin burs aldıkları sre ierisinde Trkiyede kalmaları esastır.

(6) ğrenciler Trkiye Cumhuriyeti kanunlarına, eğitim grdkleri ğretim kurumları disiplin hkmlerine ve barındıkları yurtların kurallarına uymak zorundadırlar.

(7) ğrencilerin, lkelerinde bulundukları esnada ğrenimlerine devam etmelerine engel teşkil eden bir durum olduğunda bu durumu gecikmeksizin ilgili dış temsilciliğe bildirmeleri ve durumlarını kanıtlayan belgeleri temsilciliğe sunmaları gerekir.

(8) ğrenciler 11/4/2013 tarihli ve 6458 sayılı Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanunu kapsamındaki ykmllklerine uygun hareket ederler.

(9) ğrenciler Kurul ve Sekretarya tarafından yapılan dzenlemelere uymakla ykmldrler.

(10) ğrencinin Trkiyedeki ğrenimini tamamladıktan sonra altı ay ierisinde lkesine dnmesi esastır.

BEŞİNCİ BLM

Son Hkmler

Yrrlk

MADDE 24  (1) Bu Ynetmelik yayımı tarihinde yrrlğe girer.

Yrtme

MADDE 25  (1) Bu Ynetmelik hkmlerini Kurul Başkanı yrtr.