TEBLİGAT KANUNUNUN UYGULANMASINA DAİR YNETMELİK

GİRİŞ_ 4

BİRİNCİ BLM_ 4

Ama 4

Kapsam_ 4

Dayanak 4

İKİNCİ BLM_ 4

Tebligatın yapılması 4

Tebligatın memur vasıtasıyla yapılması 4

cret tarifesi 5

Memur vasıtasıyla tebliğde zorunlu masraflar 5

cret ve masrafların peşin denmesi 5

Tebliğ evrakının kaybı halinde masraflar 5

Uak, telgraf ve diğer seri veya zel vasıtalarla tebligat 5

Uak, telgraf ve diğer seri veya zel vasıtalarla tebligat cretleri 6

Elektronik tebligat 6

NC BLM_ 6

Tebligat Esasları 6

Davetiyelerin tanzimi 6

Mddet tayini 6

Bilinen adreste tebligat 6

Adresten başka yerde tebligat 7

Vekile tebligat 7

Kanuni temsilciye tebligat 7

Tzel kişilere ve ticari işletmelere tebligat 7

Tzel kişilerin memur ve mstahdemlerine tebligat 7

Er ve erbaşlara tebligat 8

Diğer askeri şahıslara tebligat 8

Seferde askeri şahıslara tebligat 8

Aynı konutta oturan kişilere veya hizmetiye tebligat 8

Meslek ve sanat erbabına tebligat 8

Otel, hastane, fabrika ve okul gibi yerlerde tebligat 8

Tutuklu ve hkmllere tebligat 9

Muhatabın geici olarak başka yere gitmesi 9

Muhatabın adreste bulunmaması, lmesi veya adresinden srekli olarak ayrılması halinde yapılacak işlem_ 9

Tebliğ imknsızlığı ve tebellğden kaınma ile adres kayıt sistemindeki adreste bulunamama halinde yapılacak işlem_ 10

Tebliğ tarihi 10

Tebliğ evrakının saklanması ve ihbarnamenin kapıda kalma sresi 10

Muhatap yerine tebligat yapılacak kişinin yaş ve ehliyet şartı 10

Tebliğ mazbatasında bulunması gereken bilgiler ve tanzimi 11

Kimlik araştırması 11

İmza edemeyecek durumda olmak 11

DRDNC BLM_ 12

Yabancı lkelerde bulunanlara tebligat 12

Tebliğ evrakının dzenlenmesi 12

Tebliğ evrakının tercme ettirilmesi 12

Mddet tayini 13

Yabancı lkelerdeki Trk vatandaşı olmayanlara tebligat 13

Yabancı lkelerde Trk vatandaşına yapılacak tebligat 13

Yabancı lkelerden gelen evrakın tebliği 13

Trkiyede yabancılara tebligat 14

Yabancı lkelerde Trk memurlarına tebligat 14

Yabancı lkelerde Trk asker şahıslarına tebligat 14

BEŞİNCİ BLM_ 14

İlanen Tebligat 14

Adresin mehul olması 14

İlanen tebligat usul_ 15

İlanın yaptırılması 15

İlanın ieriği 15

Tebliğ tarihi 15

ALTINCI BLM_ 15

Usulsz Tebligat, Gece ve Tatil Gnlerinde Tebligat 15

Usulne aykırı tebliğin hkm_ 15

Gece vakti tebligat 16

Tatil gnlerinde tebligat 16

YEDİNCİ BLM_ 16

Kaza Tebligat 16

Kaza tebligatın kapsamı 16

Değiştirilen adresin bildirilmesi zorunluluğu ve yapılacak işlemler 16

Celse esnasında veya kalemde tebligat 16

Avukat ktiplerine ve stajyerlerine tebligat 17

Vekillerin birbirlerine tebligat yapması 17

Tebliğ mazbatası tanzim edilmemesi 17

Tebellğ edecek şahsın hasım olması 17

Tebliğ kararlarının ivediliği 17

Yargı yerlerinde memur vasıtasıyla tebliğ 17

Cumhuriyet başsavcılığına tebligat 17

Asker kazada tebligat 17

SEKİZİNCİ BLM_ 18

İdari Tebligat 18

Kapsamı 18

Birden fazla kişinin temsilcisine tebligat 18

Gmrk ve tekel işlerinde tebligat 18

Tapu idarelerince yapılacak tebligat 18

DOKUZUNCU BLM_ 18

Mal Tebligat 18

Sayıştay tarafından yapılacak tebligat 18

Diğer mali tebligat 19

ONUNCU BLM_ 19

Tebliğ Evrakının Hazırlanması ve PTT İşletmesine Tevdi 19

Tebliğ mazbatalı zarfın dzenlenmesi 19

Telgrafla tebligat 19

Liste ile tevdi 19

Tebliğ evrakının tetkiki 19

Tebliğ evrakının kabul_ 19

ONBİRİNCİ BLM_ 19

eşitli ve Son Hkmler 19

Tebliğin vaktinde yapılmaması 19

Basılı evrak 20

Atıflar 20

Yrrlk 20

Yrtme 20

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GİRİŞ

Makalemizde, ilgili ynetmelik doğrultusunda tebligat kanununun uygulanması konu alınmıştır.

Tebliğ hkmleri Adalet Bakanlığı tarafından yrtlr.

BİRİNCİ BLM

Ama

Bu Ynetmeliğin amacı Tebligat Kanununun uygulanmasına ilişkin usul ve esasları dzenlemektir.

Kapsam

Bu Ynetmelik; yargı mercileri, genel bte kapsamındaki kamu idareleri, zel bteli idareler, dzenleyici ve denetleyici kurumlar, sosyal gvenlik kurumları ile il zel idareleri, belediyeler, ky hkm şahsiyetleri, barolar ve noterler tarafından yapılacak tm tebligat işlemlerine ilişkin usul ve esasları kapsar.

Dayanak

Bu Ynetmelik, ilgili Tebligat Kanununun 60. maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

İKİNCİ BLM

Tebligatın yapılması

Ynetmelik hkmlerine gre Posta ve Telgraf Teşkilatı Genel Mdrlğ (PTT) veya memur vasıtasıyla yapılır.

Tebligatın memur vasıtasıyla yapılması

1-Tebligatın;

a) Kanunlarda zel hkm bulunan hallerde,

b) Gecikmesi halinde zarar doğabilecek işlerde,

c) İlgili maddede belirtilen ve aynı yerde bulunan merciler arasında ya da bu mercilerde bulunan kişilere,

Yapılması durumunda, tebliğler kendi memurları veya mahalli mlki idare amirinin emriyle kolluk vasıtasıyla yaptırılır.

2-Memur vasıtasıyla tebligat yaptırılmasını gerektiren sebep tebligat evrakında gsterilir.

3- Kolluk vasıtasıyla tebligat yaptırılabilmesi iin, tebliği ıkaran merciin, sebebini de belirtmek suretiyle mahalli mlki idare amirine mracaat etmesi gerekir. Mahalli mlki idare amirinin emri olmadan kolluğa gnderilen tebliğ evrakı gnderen mercie iade edilir.

4- Zor kullanılmasını gerektiren veya soruşturma evresine ilişkin grevlerin kolluk tarafından yapılacağına dair olan hkmlerle bu Ynetmeliğin Yedinci Blmnde yer alan zel hkmler saklıdır.

cret tarifesi

Posta ve Telgraf Teşkilatı Genel Mdrlğ, bu Ynetmeliğe gre yapacağı işlerden dolayı alacağı cretleri ayrı bir tarifeyle tespit eder.

Memur vasıtasıyla tebliğde zorunlu masraflar

Bu Ynetmelik gereğince memur vasıtasıyla yaptırılacak tebliğlerde, tebliğ yapana verilecek zorunlu masrafların miktarı, tebliğ yapılacak şahsın bulunduğu yerin uzaklığına gre, her mali yılbaşında, il idare kurullarınca, merkez ile ve bağlı ileler iin ayrı tespit olunur.

6245 sayılı Harcırah Kanununun 49 uncu maddesine gre tazminat alan memurlara, yaptıkları tebliğler iin deme yapılmaz.

cret ve masrafların peşin denmesi

Tebligatın yapılmasını isteyen, aksine bir hkm bulunmadıka ilgili madde gereğince hazırlanan tarifede belirtilen creti ve/veya zorunlu masrafları peşin olarak der. Tebligat masrafları kesin olarak belirlenemez ise avans olarak alınır ve daha sonra mahsubu yapılarak bakiyesi iade edilir.

Tebliği ıkaracak merci tarafından belirlenen sre iinde gerekli masrafın verilmemesi halinde talepten vazgeilmiş sayılır. Haklı sebeplerden dolayı bu sreye uyulmaması halinde yeni bir sre verilir.

Adli yardımdan faydalananların, birinci fıkra gereğince vermeleri gereken cret veya masraflar, ileride haksız ıkacak taraftan alınmak zere ilgili mercilerce denir.

Yabancı elilik ve konsolosluklardan gnderilen evraka ait cret veya masrafın bu elilik veya konsolosluklardan talep edilebilmesi, anlaşma hkmlerine ve mtekabiliyet esaslarına tabidir.

Yabancı lkelerde yapılacak tebligat cretleri, ilgili madde gereğince yayımlanacak tebliğ esaslarına gre tebliği ıkaran merci tarafından alınır.

Tebliğ evrakının kaybı halinde masraflar

PTT İşletmesine tevdi edilen tebliğ evrakının, mcbir haller dışında kaybedilmesi halinde masraflar, 2/3/1950 tarihli ve 5584 sayılı Posta Kanununun taahhtl maddeler hakkındaki hkmleri gereğince karşılanır. Masraf miktarı, tebliğ evrakının tanzim ve tebliği iin gerekli masraf miktarından fazla olamaz.

Tebliğ evrakı, postaya değerli olarak verilirse, kaybı halinde tazminat, Posta Kanununun değerli maddeler hakkındaki hkmleri gereğince denir.

Tebliğ evrakının telgraf servisinde kayıp veya gecikmeye uğraması halinde birinci fıkra hkmleri uygulanır.

Uak, telgraf ve diğer seri veya zel vasıtalarla tebligat

Tebligat, uakla veya postada kullanılan diğer seri ve zel vasıtalarla veya muhtelif işaretli telgraflarla da yaptırılabilir.

Tebliğin bu vasıtalardan hangisiyle yapılacağı ilgilinin talebi zerine veya resen, mahkeme başkanı, hkim veya tebliği yaptıracak diğer merciler tarafından kararlaştırılır. Talepte bulunan mracaatını yazılı olarak yapmamışsa, talep, ilgili evrak zerine yazılarak kendisine imzalattırılır.

İlgilinin talebi veya resen grlen lzum zerine birinci fıkrada yazılı vasıtalardan biriyle tebligat yapılabilmesi iin, tebligatı ıkaran merci tarafından sebebinin evrak zerinde gsterilmesi gerekir.

Uak, telgraf ve diğer seri veya zel vasıtalarla tebligat cretleri

Tebligatın, resen veya talep zerine uak, telgraf ve diğer seri veya zel vasıtalarla yapılması halinde bunlara ait cretler, ilgili madde gereğince hazırlanan cret tarifesine gre tebliği isteyenden, tebliğ cretine ilaveten alınır.

Elektronik tebligat

Tebligatlar, elektronik yolla yapılabilir, zorunlu bir sebeple yapılamaması hlinde bu Ynetmelikte belirtilen usullerle tebligat yapılır. Elektronik yolla tebligata ilişkin usul ve esaslar buna ilişkin ynetmelikle dzenlenir.

NC BLM

Tebligat Esasları

Tebliğ evrakının nshaları ve makbuz verilmesi

Tebliğ olunacak her nevi evrak, biri dosyasına konulmak ve diğeri tebliğ edilecek kişilere verilmek zere yeterli sayıdaki nshadan oluşur. Bu nshalarda, iş sahibi veya vekilinin imzası bulunur. Resen yapılan tebligata ait evrak, tebliği ıkaran merciin yetkili memuru tarafından imzalanır.

Tebliğ olunmak zere yetkili mercilere verilecek evrakın her nshasına bu mercilerce, verildiği tarih yazılır ve istenirse makbuz verilir.

Her nevi evrakın tebliğine ve davetiyelere ait tebliğ mazbataları dosyasına konulur.

Davetiyelerin tanzimi

Tebligat Kanununun ilgili maddede yazılı kayıtları iermek zere tanzim olunacak şekilde hazırlanır.

Mddet tayini

İlgili maddede sayılan vasıtalarla yapılan tebligatlar dışındaki her eşit tebliğ evrakı ve davetiyelerin, ilgililere ulaşması ve ilgililerin tebliğin veya davetiyenin gereklerini yerine getirebilmesi iin bu evrakı ıkaran merci tarafından tayin edilecek mddetin hesabında, evrakın gnderileceği mahallin yakınlık veya uzaklığı, mevsim koşulları, ulaşım aralarının durumu gibi hususlar dikkate alınır.

Bilinen adreste tebligat

Tebligat, ncelikle tebliğ yapılacak şahsın bilinen en son adresinde yapılır. Bilinen en son adresin tespitinde, tebliğ isteyenin beyanı, muhatabın veya diğer ilgililerin bildirimleri ya da mevcut belgeler esas alınır.

Bilinen en son adresin tebligata elverişli olmadığının anlaşılması veya tebligat yapılamaması hlinde, muhatabın adres kayıt sisteminde bulunan yerleşim yeri adresi bilinen en son adresi olarak kabul edilir ve tebligat buraya yapılır. Ayrıca başkaca adres araştırması yapılmaz.

Adresten başka yerde tebligat

Bir şahsa, adresinden başka bir yerde tebligat yapılabilmesi, o şahsın kabul halinde mmkndr.

Tebliğ yapılacak şahsın, tebliği ıkaran mercie, PTT merkezine veya tebliğ memuruna mracaat etmesi durumunda da tebliğ yapılır.

Vekile tebligat

Vekil vasıtasıyla takip edilen işlerde tebligat vekile yapılır. Vekile brosunda yapılacak tebligat, resm alışma gn ve saatleri iinde yapılır.

Vekil birden ok ise bunlardan birine tebligat yapılması yeterlidir. Eğer tebligat birden fazla vekile yapılmış ise bunlardan ilkine yapılan tebliğ tarihi asıl tebliğ tarihi sayılır. Ancak, 4/12/2004 tarihli ve 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanununun, kararların sanıklara tebliğ edilmesine ilişkin hkmleri saklıdır.

Kanuni temsilciye tebligat

Kanuni temsilcisi bulunanlara yapılacak tebligat temsilciye yapılır.

Kanuni temsilcisi bulunanlara kanun hkmleri gereğince bizzat kendilerine tebligat yapılması icap ederse temsilciye tebligat yapılmaz.

Kanuni temsilcisi olmayıp da bulunması gerekenlere usulne gre kanuni temsilci tayini yoluna gidilir.

Tzel kişilere ve ticari işletmelere tebligat

Tzel kişilere tebliğ yetkili temsilcilerine, bunlar birden ok ise yalnız birine yapılır.

Bakanlıkların ve bunların teşkilatının, Kamu Mal Ynetimi ve Kontrol Kanununa ekli (I) sayılı cetvelde yer alan genel bte kapsamındaki kamu idareleri, (II) sayılı cetvelde yer alan zel bteli idareler, (III) sayılı cetvelde yer alan dzenleyici ve denetleyici kurumlar, (IV) sayılı cetvelde yer alan sosyal gvenlik kurumları ile il zel idarelerinin, belediyelerin, kylerin ve zel kanunlarına dayanılarak kurulmuş bulunan teşekkllerle, şirketlerin, derneklerin ve vakıfların yetkili temsilcileri, bağlı bulundukları kanunlara ve statlerine gre tayin edilir.

Gerek ve tzel kişilere ait ticari işletmelerin işlemlerinden kaynaklanan uyuşmazlıklarda, ticari işletmenin o işlemde yetkili ticari temsilcisine yapılan tebliğ geerlidir.

Tzel kişilerin memur ve mstahdemlerine tebligat

Tzel kişiler adına tebligatı almaya yetkili kişiler, herhangi bir sebeple mutat iş saatlerinde işyerinde bulunmamaları veya o sırada evrakı bizzat alamayacak bir halde olmaları durumunda tebliğ, tzel kişinin o yerdeki srekli alışan memur veya mstahdemlerinden birine yapılır.

Ancak, kendisine tebliğ yapılacak memur veya mstahdemin, tzel kişinin o yerdeki teşkilatı veya personeli iinde grev itibariyle tebligatın muhatabı olan tzel kişinin temsilcisinden sonra gelen bir kimse veya evrak mdr gibi esasen bu tr işlerle grevlendirilmiş bir kişi olması gereklidir.

Bu kişilerin de bulunmaması halinde, bu husus tebliğ mazbatasında belirtilir ve tebliğ, o yerdeki diğer bir memur veya mstahdeme yapılır.

Er ve erbaşlara tebligat

Er ve erbaşlara yapılacak tebliğ, kıta komutanı ve kurum amiri gibi en yakın ste yapılır.

Nbeti amiri veya subayı, tebliğ memurunun en yakın ste tebliğ yapmasını temin eder.

Diğer askeri şahıslara tebligat

İlgili maddenin kapsamı dışında kalan askeri şahıslara, birlik veya kurumda tebligat yapılması gerektiğinde, tebliğin yapılmasını nbeti amiri veya subayı temin eder. Muhatap bu kişiler tarafından derhal bulundurulamaz veya tebellğden kaınırsa ya da diğer bir sebeple tebliğin temini mmkn olmazsa, tebliğ o nbeti amiri veya subayına yapılır.

Seferde askeri şahıslara tebligat

Sefer halinde olan birlik veya kuruma mensup askeri şahıslara tebligat, bağlı bulundukları Kara, Deniz ve Hava Kuvvetleri Komutanlıkları aracılığıyla yapılır.

Tebligatı, kıta komutanı, kurum amiri gibi en yakın st yapar.

Aynı konutta oturan kişilere veya hizmetiye tebligat

Kendisine tebligat yapılacak kişi adresinde bulunmazsa tebliğ, kendisi ile aynı konutta oturan kişilere veya hizmetilerinden birine yapılır.

Meslek ve sanat erbabına tebligat

Belirli bir yerde devamlı olarak meslek veya sanatını icra edenlere, o yerde de tebligat yapılabilir.

Muhatabın işyerinde bulunmaması halinde tebliğ, aynı yerde srekli olarak alışan memur veya mstahdemlerinden birine yapılır.

Muhatap, meslek veya sanatını konutunda icra ediyorsa, kendisi bulunmadığı takdirde memur veya mstahdemlerinden birine yapılır. Bunlardan hi birinin bulunmaması durumunda tebliğ, aynı konutta srekli olarak oturan kişilere veya hizmetilerinden birine yapılır.

Otel, hastane, fabrika ve okul gibi yerlerde tebligat

Tebliğ yapılacak kişi; otel, pansiyon, hastane, tedavi veya istirahat evi, fabrika, okul, ğrenci yurdu, resmi veya zel daire veya kurum gibi iine serbeste girilemeyen veya arananın kolayca bulunması mmkn olmayan bir yerde bulunuyorsa tebliğin yapılmasını, o yeri idare eden veya muhatabın bulunduğu kısmın amiri temin eder.

Muhatap bu kişiler tarafından derhal bulundurulamaz veya tebellğden kaınırsa yahut diğer bir sebeple tebliğin temini mmkn olmazsa tebliğ o yeri idare eden veya muhatabın bulunduğu kısmın amirine yapılır.

Tutuklu ve hkmllere tebligat

Tutuklu ve hkmllere tebligat yapılmasını, bu kişilerin bulunduğu kurum mdr, mdr yoksa orayı idare eden memur temin eder.

Bir yıl veya daha fazla hrriyeti bağlayıcı ceza ile mahkm olup kendilerine kanuni temsilci atanmış olanlara ait tebligat, ilgili madde hkmlerine gre yapılır.

Tutuklu ve hkmlye tebligat yapılamazsa tebliğ mazbatasına mdr veya memur tarafından belirtilen sebep şerh verilir.

Tutuklu veya hkmlnn hastanede bulunması halinde dahi tebligat, yukarıdaki fıkralar hkmlerine gre yapılır.

 

Muhatabın geici olarak başka yere gitmesi

Tebliğ yapılacak olanın geici olarak başka yere gittiğini belirtirlerse, tebliğ memuru, muhatabın hangi sebeple adresten geici olarak ayrıldığını, beyanda bulunanın adı ve soyadı ile sıfatını tebliğ tutanağına yazar. Tebliğ tutanağını beyanda bulunana imzalattırır ve tebliğ edilecek evrakı beyanda bulunana verir. Bu kişiler, tebliğ evrakını kabule mecburdurlar.

Bu kişilerin beyanlarını imzadan kaınmaları ve tebliğ evrakını kabul etmemeleri durumunda, tebliğ memuru bu hususu tutanağa yazar, imzalar ve tebliğ olunacak evrakı, o yerin muhtar veya ihtiyar heyeti yesinden birine ya da kolluk amir veya memurlarına imza karşılığında teslim eder ve teslim ettiği kişinin adresini ieren ihbarnameyi gsterilen adresin kapısına yapıştırır.

Bu maddeye gre yapılacak tebligatlarda tebliğ, tebliğ evrakının ilgili maddelerde yazılı kişilere verildiği tarihte veya ihbarname kapıya yapıştırılmışsa bu tarihten itibaren on beş gn sonra yapılmış sayılır.

Muhatabın adreste bulunmaması, lmesi veya adresinden srekli olarak ayrılması halinde yapılacak işlem

Adres kayıt sistemindeki yerleşim yeri adresine meşruhat verilerek ıkarılan tebligatlar hari olmak zere, muhatap veya muhatap adına tebliğ yapılabilecek olanlardan hibiri gsterilen adreste srekli olarak bulunmazsa, tebliğ memurunun, adreste bulunmama sebebini bilmesi muhtemel komşu, ynetici, kapıcı, muhtar, ihtiyar heyeti veya meclisi yeleri, kolluk amir ve memurlarından araştırarak beyanlarını tebliğ mazbatasına yazıp imzalatması, imzadan ekinmeleri halinde bu durumu yazarak imzalaması gerekir.

Muhatap lmşse veya gsterilen adresten srekli olarak ayrılmış ve yeni adresi de tebliğ memurunca tespit edilememişse tebligat evrakı, tebligatı ıkaran mercie geri gnderilir.

Yeni adres, tebliğ memuru tarafından tespit edilmişse bu adres, tebliğ mazbatasındaki mahsus yerine ve tebliğ evrakındaki adresin bulunduğu tarafa yazılır.

Yeni adres, tebliğ memurunun tevzi blgesi dhilinde bulunduğu takdirde tebligat o adrese yapılır. Yeni adres, aynı PTT merkezinin diğer bir tevzi blgesinde veya başka bir PTT merkezinin mıntıkası iinde bulunursa, tebliğ evrakı yeni adreste tebliğinin temini iin memur tarafından bağlı olduğu merkeze iade olunur.

İlgili maddede yer alan hususlar gz nnde bulundurulduğunda tebligatın, tebliğ evrakında belirtilen tarihten nce yapılamayacağının anlaşılması veya yeni adresin yabancı bir lkeye ait olması durumunda PTT merkezi tebliğ evrakını tebligatı ıkaran mercie geri gnderir.

 

Tebliğ imknsızlığı ve tebellğden kaınma ile adres kayıt sistemindeki adreste bulunamama halinde yapılacak işlem

Tebliğ memuru;

Muhatap veya muhatap adına tebligat yapılabilecek kişiler, o adreste bulundukları halde hibirinin tebliğ anında gsterilen adreste mevcut olmamaları,

Muhatap ya da kendilerine tebligat yapılabilecek kişilerin tebellğden kaınması,

Muhatap, gsterilen adreste hi oturmamış veya bu adresten srekli olarak ayrılmış olsa dahi tebligatın, muhatabın adres kayıt sistemindeki yerleşim yeri adresine bu husus meşruhat verilerek ıkarılması, hallerinden biri gerekleştiği takdirde tebliğ olunacak evrakı, o yerin muhtar veya ihtiyar heyeti veya meclisi yesinden birine ya da kolluk amir veya memuruna imza karşılığında teslim eder. Tebliğ memuru, ilgili ek de yer alan rneğe uygun olarak dzenlenen ihbarnameyi gsterilen adresteki kapıya yapıştırır. İlgili bende belirtilen halin gerekleşmesi durumunda tebliğ memuru, tebliğ olunacak şahsa keyfiyetin haber verilmesini de mmkn olduka en yakın komşularından birine, varsa ynetici veya kapıcıya da bildirir.

İlgili maddeye gre araştırma yapılmaz.

Tebliğ tarihi

İlgili maddeye yapılacak tebligatlarda, ihbarnamenin gsterilen adresin kapısına yapıştırıldığı tarih, tebliğ tarihi sayılır.

Tebliğ evrakının saklanması ve ihbarnamenin kapıda kalma sresi

İlgili madde gereğince kendisine tebliğ evrakı teslim edilen kişiler, tebliğ evrakını ay saklamakla ykmldrler. Tebliğ evrakının belirli sre iermesi durumunda, bu evrak ierdiği srenin bitiminden itibaren ay daha saklanır. Bu sreden sonra tebliğ evrakı hakkında yapılacak işlemler ilgili kurumların mevzuatına tbidir ve tebligatlarda kapıya yapıştırılan ihbarname on gn sreyle kapıda kalır.

Muhatap yerine tebligat yapılacak kişinin yaş ve ehliyet şartı

Muhatap yerine kendisine tebliğ yapılacak kişinin grnşne nazaran onsekiz yaşından aşağı olmaması ve aıka anlaşılır bir şekilde ehliyetsiz bulunmaması gerekir.

Akıl hastalığı, akıl zayıflığı veya diğer bir hastalık ya da engel sebebiyle kendisi ile anlaşma imknı olmayan kişiye tebligat yapılmaz.

Muhatap adına kendisine tebligat yapılacak olan, grnşne nazaran onsekiz yaşından aşağı veya aıka anlaşılır bir şekilde ehliyetsiz olur ve o adreste muhatap yerine tebligat yapılacak başka bir kişi de bulunmazsa ilgili madde hkmlerine gre işlem yapılır.

Tebliğ mazbatasında bulunması gereken bilgiler ve tanzimi

Tebliğ bir mazbata ile belgelendirilir. Bu mazbatanın;

a) Tebliği ıkaran merciin adını,

b) Tebliği isteyen tarafın adını, soyadını ve adresini,

c) Muhatabın adını, soyadını ve adresini,

) Tebliğin konusunu,

d) Tebliğin kime yapıldığını ve tebliğ muhatabından başkasına yapılmış ise o kişinin adını, soyadını, adresini ve 34 nc madde gereğince tebellğe ehil olduğunu,

e) Tebliğ tarihini, saatini ve nerede yapıldığını,

f) İlgili maddelerdeki durumların gerekleşmesi halinde bu hususlarla ilgili hangi işlemlerin yapıldığını, adreste bulunmama ve kaınma iin gsterilen sebebi,

g) Tebligatın adres kayıt sistemindeki yerleşim yeri adresine yapılması durumunda buna ilişkin kaydı,

ğ) Tebliğ evrakı kime verilmiş ise onun adı, soyadı, sıfatı ve imzası ile tebliğ memurunun adı, soyadı ve imzasını,

İermesi gerekir.

Tebliğ mazbatasında yukarıda belirtilen hususları kaydetmek iin yeterli alan bulunmaması halinde tebliğ memuru usulne uygun şekilde mazbataya eklenti yapabilir.

Bu maddeye gre hazırlanarak bastırılan ve tebligatı ıkaran merci tarafından tanzim edilen rnek tebliğ mazbatasının ilgili blmleri tebliğ memuru tarafından tebliğ yerinde dzenlenir.

Tebliğ mazbatası, tebliği ıkaran merci ve tebliğ memuru tarafından okunaklı şekilde dzenlenir.

Tebliğ mazbatasında muhatabın birden fazla adresine yer verilemez. Aksi halde tebliğ mazbatası tebligatı ıkaran mercie iade edilir.

Kimlik araştırması

Tebliğ memuru, tebligat yaparken muhatabın veya bu Ynetmelik hkmlerine gre onun adına tebliğ yapılacak kişilerin kimlikleri ile bu Ynetmelikte belirtilen şartları taşıyıp taşımadıklarını incelemeye yetkilidir.

İmza edemeyecek durumda olmak

Kendisine tebliğ yapılacak kişi, imza atacak kadar yazı bilmez veya diğer sebeplerle imza atamayacak durumda bulunursa okuryazar komşulardan bir kimse, okuryazar bir komşu bulunmaz veya bulunan komşu imzadan kaınırsa tebliğ memurunun daveti zerine gelecek olan o mahalle veya kyn muhtar veya ihtiyar heyeti ya da meclisi yelerinden birisi yahut bir kolluk grevlisi huzurunda aşağıdaki hkmlere gre tebligat yapılır:

a) Kendisine tebliğ yapılan kişinin sol elinin başparmağı, sol elinin başparmağı yoksa aynı elinin diğer bir parmağı, sol eli yoksa sağ elinin başparmağı, bu da yoksa diğer parmaklarından biri bastırılır.

b) Tebliğ yapılacak kişinin iki eli de yoksa tebliğ evrakı kendisine verilir.

c) Tebliğ mazbatasında hangi elin hangi parmağının bastırıldığı ve sebebi, tebliğ yapılacak kişinin iki eli de yoksa evrakın kendisine verildiği ve huzurunda tebligat yapılan şahsın kimliği yazılarak hazır bulunan şahsa da imzalattırılır.

DRDNC BLM

Yabancı lkelerde bulunanlara tebligat

Yabancı lkelerde bulunanlara tebliğ olunacak evrak, tebligatı ıkaran merciin bağlı bulunduğu bakanlık aracılığıyla Dışişleri Bakanlığına, oradan da o yerdeki Trkiye Bykeliliğine veya başkonsolosluğuna gnderilir.

Dışişleri Bakanlığının aracılığına gerek grlmeyen hallerde, tebligat evrakı bakanlıklarca doğrudan o yerdeki Trkiye Bykeliliğine veya başkonsolosluğuna gnderilebilir.

Dışişleri Bakanlığı ve tebliği ıkaran merciin bağlı olduğu bakanlık tebliğ evrakını, ilgili madde hkmlerine gre dzenlenip dzenlenmediği ynnden inceler, varsa yanlışlık ve eksiklikleri dzelttirir veya tamamlattırır.

Tebliğ evrakının dzenlenmesi

Yabancı lkelere gnderilecek tebliğ evrakı, anlaşma hkmleri ve mtekabiliyet esaslarına gre dzenlenir.

Yabancı lkelere gnderilecek tebliğ evrakında; muhatabın adı ve soyadı, tam adresi ve uyruğu gsterilir. Bu bilgiler yazı makinesi ile yazılır.

Her takvim yılı başında, tebligat işleriyle ilgili anlaşmalar hkmleri, mtekabiliyet esasları ve hangi lkeler iin avans olarak ne kadar tebligat masrafı yatırılması gerektiği Adalet Bakanlığınca Dışişleri Bakanlığından grş alınarak Resm Gazetede yayımlanır.

Bir takvim yılı iinde meydana gelen değişiklikler de aynı usulle ilan edilir.

Tebliğ evrakının tercme ettirilmesi

Tebliğ evrakı ve tebliğ mazbatalı kapalı zarf, muhatabın bulunduğu lke diline veya anlaşmalarla belirlenen dile tercme ettirilir.

Tebliğ evrakı, ilgili tarafından tebligatı ıkaracak mercie verilmişse, tercmenin noterlikte yaptırılması gerekir. İlgilinin bulunduğu yerdeki noterlikte o dili bilen mtercim bulunmaz ve ilgilinin tercmeyi şahsen veya vekili tarafından diğer bir şehirdeki noterlikte yaptırması imknı da bulunmazsa, tercme, tebligatı ıkaracak merci tarafından tercme yapılabilecek yerde bulunan denk bir merci vasıtasıyla oradaki noterlikte yaptırılır.

Tebligat evrakı, ilgili merci tarafından resen tanzim edilmişse, merciin mtercimi varsa onun tarafından tercme edilir ve merci tarafından onaylanır. Aksi halde, o yerdeki noterlikte veya diğer bir yerde bulunan denk bir merci vasıtasıyla tercme ettirilir.

Şu kadar ki ilgili merci, adli mercilerden ibaret ise, tercme, mtercim bulunabilecek yerdeki yetkili merciin istinabesi suretiyle yaptırılır.

Mddet tayini

Yabancı lkelere gnderilecek olan ve belirli bir gn ieren tebliğ evrakının, tebliği ıkaran merci tarafından, belirlenen gnden en az ay nce ilgili bakanlığa gnderilmesi gerekir.

Yabancı lkelerdeki Trk vatandaşı olmayanlara tebligat

Yabancı lkede kendisine tebligat yapılacak kişi Trk vatandaşı olmadığı takdirde, tebligat o lkenin yetkili makamı vasıtasıyla yapılır. Bunun iin anlaşma veya o lke kanunları msait ise, o yerdeki Trkiye siyasi memuru veya konsolosu tebligat yapılmasını yetkili makamdan ister.

Yabancı lkelerde Trk vatandaşına yapılacak tebligat

Yabancı lkede kendisine tebligat yapılacak kişi, Trk vatandaşı olduğu takdirde tebligat, o yerdeki Trkiye siyasi memuru veya konsolosu vasıtasıyla da yapılabilir.

Bu halde tebligatı Trkiye siyasi memuru veya konsolosu ya da bunların grevlendirecekleri bir memur yapar.

Tebliğin konusu ile hangi merci tarafından ıkarıldığı bilgilerinin yer aldığı ve otuz gn iinde başvurulmadığı takdirde tebliğin yapılmış sayılacağı ihtarını ieren bildirim, muhataba o lkenin mevzuatının izin verdiği yntemle gnderilir.

Bildirimin o lkenin mevzuatına gre muhataba tebliğ edildiği belgelendirildiğinde, tebliğ tarihinden itibaren otuz gn iinde Trkiye Bykeliliği veya Konsolosluğuna başvurulmadığı takdirde tebligat otuzuncu gnn bitiminde yapılmış sayılır. Muhatap Trkiye Bykeliliği veya Konsolosluğuna başvurduğu takdirde tebliğ evrakını almaktan kaınırsa, bu hususta dzenlenecek tutanak tarihinde tebliğ yapılmış sayılır. Evrak bekletilmeksizin merciine iade edilir.

Tebligat, ilgili ekte yer alan rneğe gre dzenlenecek bir mazbata ile belgelendirilir.

Tebellğden kaınma halinde bu husus mazbataya yazılarak tebliğ yapan tarafından imzalanır.

Bu maddeye gre kaza merciler tarafından ıkarılacak tebligatta, tebliğ evrakı doğrudan o yerdeki Trkiye Bykeliliği veya Konsolosluğuna gnderilebilir. Trkiye Bykeliliği veya Konsolosluğu tarafından tebliğ işleminin gerekleştirilmesinden sonra evrak doğrudan ilgili kaza mercie gnderilir.

Tebligatı ıkaran kaza merci bu madde hkmne ya da ilgili maddeye gre tebliğ yapma hususunda takdir hakkına sahiptir.

Yabancı lkelerden gelen evrakın tebliği

Yerleşim yeri Trkiyede bulunan yerli veya yabancı şahıslara tebliğ edilmek zere yabancı bir lkenin eliliğinden veya havzasında bulunduğu valilik kanalıyla konsolosluğundan Dışişleri Bakanlığına tevdi olunan evrak, Dışişleri Bakanlığı tarafından anlaşma hkmleri ve mtekabiliyet esaslarına uygun grldğ takdirde, ilgili ek de yer alan numaralı rnek şeklindeki tebliğ mazbatası, zarf iinde tebligatın mahiyetine gre ilgili bakanlığa gnderilir. İlgili bakanlık tebligatı, muhatabın bulunduğu yerdeki yetkili merci vasıtasıyla bu Ynetmelik hkmleri gereğince yaptırır.

Tebliğ işlemi yerine getirildikten sonra tebliğ mazbatası aynı yollardan iade edilir.

Trkiyede yabancılara tebligat

Trkiyede kendisine tebligat yapılamayacak olan bir yabancıya tebligat ıkarılması durumunda muhatap, tebliğ memuruna kendisine tebligat yapılamayacağını beyan eder veya tebliğ memuru bu hususu bizzat ğrenirse keyfiyet tebliğ mazbatasına şerh edilerek evrak iade olunur.

Muhatap, tebliğ yapılabilecek kişilerden olmasına rağmen, muhatabın adresi, lke dışı muamelesi gren bir yer ise ve tebliğ memuru tebligatı yapamazsa birinci fıkra gereğince işlem yapılır.

Birinci ve ikinci fıkralarda belirtilen hallerde, tebellğden kaınma gibi bu Ynetmelik hkmlerine gre diğer bir işlem yapılmaz.

Birinci ve ikinci fıkralarda belirtilen hallerde tebligatı ıkaran merci, tebliğ evrakını, bağlı olduğu bakanlık kanalıyla Dışişleri Bakanlığına gnderir.

Trkiyede kendilerine tebligat yapılamayacak olan eli, elilik ktibi gibi kişiler Dışişleri Bakanlığı tarafından belirlenir.

Yabancı lkelerde Trk memurlarına tebligat

Resm grevle yabancı lkede bulunan Trk memurlarına 38 inci maddenin birinci fıkrası veya 43 nc madde hkmlerine gre tebliğ yapılır.

Yabancı lkelerde Trk asker şahıslarına tebligat

Yabancı lkede bulunan Trk asker şahıslarına yapılacak tebligat bağlı bulundukları Kara, Deniz, Hava Kuvvetleri Komutanlığı, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Gvenlik Komutanlığı vasıtasıyla yapılır.

Bu komutanlıklar tebliğ evrakını, tebligat yapılacak şahsın bulunduğu yabancı lkedeki birlik veya kurum komutan veya amirine gnderirler.

Tebligatı, kıta komutanı, kurum amiri gibi en yakın st yapar. Kıta veya bir kurum yoksa tebligat en yakın amiri tarafından yapılır.

nc fıkradaki haller dışında yurt dışında bulunan asker kişilere tebligat, ilgili madde hkmne gre yapılır.

 

BEŞİNCİ BLM

İlanen Tebligat

Adresin mehul olması

Bu Ynetmelik hkmleri uyarınca kendisine tebligat yapılamayan, tebliğ memuru tarafından adresi tespit edilemeyen, adres kayıt sisteminde de yerleşim yeri adresi bulunmayan kişinin adresinin tespiti iin tebligatı ıkaran merci tarafından adres araştırması yapılır.

Tebligatı ıkaran merci, muhatabın adresini ncelikle resm veya zel kurum ve dairelerden, bunlardan sonu alınamadığı takdirde kolluk vasıtasıyla araştırabilir ve tespit ettirebilir. Yapılan araştırmalara rağmen muhatabın adresinin tespit edilememesi halinde adres mehul sayılır.

Adresi mehul olanlara tebligat ilanen yapılır.

İlnen tebligat, bu maddedeki usuller izlendikten sonra başvurulacak son aredir.

İlanen tebligat usul

İlanen tebliğ, ilgili madde gereğince ilgili merciin sebebini gstermek suretiyle vereceği karar zerine aşağıdaki şekilde yapılır:

a) İlan, kendisine tebliğ yapılacak kişinin en gvenilir bir şekilde ğrenmesini sağlayabilecek ve varsa tebliği ıkaran merciin bulunduğu yerde yayımlanan bir gazetede ve elektronik ortamda Basın İlan Kurumu vasıtasıyla yapılır. Muhatabın en gvenilir bir şekilde ğrenmesini sağlayabileceği umulan gazete, tebliği ıkaran merciin bulunduğu yerde yayımlanan bir gazete ise, ayrıca bir diğer gazete ile ilan yapılmaz.

b) Tebliğ olunacak evrak ve ilan sureti bir ay sreyle tebliği ıkaran mercide herkesin kolayca grebileceği bir yere asılır.

c) Merci, gerekirse, ikinci defa ilan yapılmasına karar verebilir. İki ilan arasındaki sre bir haftadan az olamaz. İkinci ilan, gerekiyorsa yabancı lke gazeteleriyle de yaptırılabilir.

Adresi yabancı lkede bulunanlara ilan yoluyla tebliğ yapılmasını gerektiren hallerde, tebliği ıkaran merci, tebliğ olunacak evrak ile ilan suretlerini yabancı lkede bulunan kişinin varsa bilinen en son adresine, ayrıca, iadeli taahhtl mektupla gnderir ve posta makbuzunu dosyasında saklar.

İlanın yaptırılması

İlan, tebliği ıkaran merci tarafından masrafı alınarak ilgili madde gereğince yayımlattırılır.

İlan yabancı bir lke gazetesiyle yayımlanacak ise ilgili madde hkmleri kıyasen uygulanır.

İlanın ieriği

İlanda; ilgililerin ad ve soyadları, işleri, yerleşim yeri veya mesken ya da işyeri adresleri, tebliğ olunacak evrakın ieriğinin zeti, tebliğin anlaşılabilecek şekilde konusu, sebebi, ilanın hangi merciden verildiği, ilan daveti gerektiriyorsa nerede ve ne iin, hangi gn ve saatte hazır bulunacağı hususlarına yer verilir.

Tebliğ tarihi

İlan yoluyla tebliğ, son ilan tarihinden itibaren yedi gn sonra yapılmış sayılır. İlan yoluyla tebliğ yapılmasına karar veren merci, işin gereğine gre daha uzun bir sre tayin edebilir. Ancak bu sre on beş gn geemez.

ALTINCI BLM

Usulsz Tebligat, Gece ve Tatil Gnlerinde Tebligat

Usulne aykırı tebliğin hkm

Tebliğ, usulne aykırı yapılmış olsa bile, muhatabı tebliği ğrenmiş ise geerlidir. Aksi takdirde tebligat yapılmamış sayılır. Muhatap, her ne şekilde olursa olsun tebliğ evrakını veya davetiyeyi alırsa ya da bunların ieriğini ğrenirse tebliği ğrenmiş sayılır.

Muhatabın tebliği ğrendiğini beyan ettiği tarih, tebliğ tarihi olarak kabul edilir.

Tebliğin usulne aykırı yapılmış olması halinde, muhatabın tebliği ğrendiğinin ve bunun tarihinin iddia ve ispatı mmkn değildir.

Gece vakti tebligat

Gece vakti tebligat yapılabilir.

Tatil gnlerinde tebligat

Resm ve adli tatil gnlerinde de tebligat yapılabilir.

YEDİNCİ BLM

Kaza Tebligat

Kaza tebligatın kapsamı

Adli, idari ve asker kaza mercilerince yapılacak tebligat işlerinde bu Ynetmelik hkmleri uygulanır.

Değiştirilen adresin bildirilmesi zorunluluğu ve yapılacak işlemler

Muhataba veya adresinde bu ilgili ynetmeliğin gsterdiği usullere gre onun yerine tebellğ edebilecek birine tebligat yapılmasından veya ilgili madde gereğince işlem yapılmasından sonra muhatap bu adresini değiştirirse, yeni adresini hemen tebliği yaptırmış olan kaza merciine bildirmek zorundadır. Bu takdirde bundan sonraki tebliğler, bildirilen yeni adrese yapılır.

Adresini değiştiren kişi yenisini bildirmediği ve adres kayıt sisteminde yerleşim yeri adresi de tespit edilemediği takdirde, adres araştırması yapılmasına gerek kalmaksızın ilgili ekte yer alan rneğe gre dzenlenecek tebliğ evrakının bir nshası eski adresin kapısına asılır ve asılma tarihi tebliğ tarihi sayılır.

Bundan sonra eski adrese ıkarılan tebliğler muhataba yapılmış sayılır.

Daha nce tebligat yapılmamış olsa bile, tzel kişiler bakımından ana stat, sicil, tzk ve kuruluş senedi gibi resm kayıtlardaki adresleri esas alınır ve bu madde hkmleri uygulanır.

Daha nce yurt dışındaki adresine tebligat yapılmış Trk vatandaşı, yurt dışı adresini değiştirir ve bunu tebliği ıkaran mercie bildirmez, adres kayıt sisteminden de yerleşim yeri adresi tespit edilemezse, bu kişinin yurt dışında daha nce tebligat yapılan adresine Trkiye Bykeliliği veya Konsolosluğunca 43 nc maddeye gre gnderilen bildirimin adrese ulaştığının belgelendiği tarihten itibaren otuz gn sonra tebligat yapılmış sayılır.

Celse esnasında veya kalemde tebligat

Celse esnasında veya kalemde soruşturmaya, davaya ya da takibe ait evrakın; taraflara, ilgili nc kişilere, katılana, vekillere veya kanuni temsilcilere tutanağa geirilmek suretiyle veya imza karşılığında, tebliğ konusu belirtilerek tevdii, tebliğ hkmndedir. Bu durumda ayrıca tebliğ mazbatası dzenlenmesi gerekmez ve masraf da alınmaz.

Avukat ktiplerine ve stajyerlerine tebligat

Celse esnasında kaza merci tarafından, sıfatları usulen tespit edilen avukat ktiplerine ve stajyerlerine bir sonraki celse gn ve saatinin bildirilmesi, avukata tebliğ hkmndedir.

Vekillerin birbirlerine tebligat yapması

Vekil vasıtasıyla takip edilen davalarda, vekil, makbuz karşılığında diğer vekile tebligat yapabilir.

Tebliğ mazbatası tanzim edilmemesi

İlgili maddeler gereğince yapılan tebligatta, ayrıca tebliğ mazbatası tanzim edilmez.

Tebellğ edecek şahsın hasım olması

Bu Ynetmelik hkmlerine gre muhatap adına kendilerine tebliğ yapılabilecek kişilerin, o davada hasım olarak ilgileri varsa, muhatap adına kendilerine tebligat yapılamaz.

Tebliğ kararlarının ivediliği

Tebliğe dair kararlar, daha nce belirlenmiş celse gn beklenmeden verilir.

Yargı yerlerinde memur vasıtasıyla tebliğ

Adli, idari ve asker yargı yerleriyle diğer adalet daireleri, resen veya talep halinde, işin mahiyetine gre, memurları vasıtasıyla tebligat yapılmasına karar verebilirler.

Cumhuriyet başsavcılığına tebligat

Cumhuriyet başsavcılığına yapılacak tebligat, tebliğ olunacak evrak aslının gsterilmesi ya da elektronik ortamda gnderilmesi suretiyle yapılır. Tebligatın belgelendirilmesi iin, elektronik ortamda gvenli elektronik imzalı olarak gnderilen evrak hari olmak zere Cumhuriyet savcısı tarafından evrak aslına Grld ibaresi yazılarak imzalanır.

Şu kadar ki, bu Tebliğ bir srenin başlangıcına esas olacaksa, Cumhuriyet savcısı evrakın gsterildiği gn de evrak aslına yazar ve imzalar.

Asker kazada tebligat

Asker kaza makam ve mercilerince askeri şahıslara yapılacak tebligat, yazılı bir emirle ifa olunur ve tebellğ ilmhaberi, tebligatı talep veya emreden makam veya mercie gnderilir.

Tebellğ ilmhaberinin;

a) Tebliği ıkaran merciin adını,

b) Tebliği talep veya emreden makam veya merciin adını,

c) Tebliğ olunan şahsın, adını, soyadını ve knyesini,

) Tebliğin konusunu,

d) Tebliğin nerede yapıldığını, tarihi ve saatini,

e) Tebliğ ve tebellğ eden şahısların imzalarını,

İermesi gerekir.

 

 

SEKİZİNCİ BLM

İdari Tebligat

Kapsamı

Kaza ve mali tebligatın dışında kalan tebligat, idari tebligattır.

Birden fazla kişinin temsilcisine tebligat

Birden fazla kişinin temsilcisine, tebliğ olunacak evrakın ancak bir nshası verilir.

Şu kadar ki, yalnız evrakı tebellğ iin vekalet verilen kişiye temsil ettiği kişilerin sayısı kadar nsha verilir.

Evrakı tebellğ iin temsilci tayin ederek merciine bildirmiş olan kişiye tebligat yapılmaz.

Gmrk ve tekel işlerinde tebligat

Gmrk ve tekel işlerinde, kendi kanunlarının imkn verdiği hallerde, işlemin yapıldığı yerde hazır bulunan ilgiliye tebligat, bu işle grevli memurlar vasıtasıyla yapılır.

Tapu idarelerince yapılacak tebligat

Tapuda kayıtlı taşınmazların veya miras, istimlk, cebr icra veya mahkeme ilmıyla iktisapta bulunan hak sahipleri, adreslerini ve değiştirdikleri takdirde yenisini bulundukları yerin tapu idaresine bildirmeye mecburdur. Kendilerine bu durumu belgeleyen bir makbuz verilir. Davetiye veya tebliğ evrakı, bu suretle bilinen son adrese gnderilir. Hak sahiplerinin adres bildirmemeleri hlinde adres kayıt sistemindeki adresleri tebligat adresleri olarak kabul edilir.

 

DOKUZUNCU BLM

Mal Tebligat

Sayıştay tarafından yapılacak tebligat

Sayıştay tarafından yapılacak tebligat, tebliğ yapılacak kişilerden merkez teşkilatlarında grevli bulunanlara bağlı oldukları daireler, bunların haricinde kalanlara mahalli mlki amiri vasıtasıyla ve memur marifetiyle yaptırılır.

Adresin tespit olunamaması veya tebellğden kaınma hallerinde tebligat, Tebligat Kanunu ve bu Ynetmelik hkmlerine gre yapılır.

Diğer mali tebligat

zel kanunlarda tebligata ilişkin bir hkm bulunmaması halinde mali tebliğler, Tebligat Kanunu ve bu Ynetmelik hkmlerine gre yapılır.

ONUNCU BLM

Tebliğ Evrakının Hazırlanması ve PTT İşletmesine Tevdi

Tebliğ mazbatalı zarfın dzenlenmesi

İlgili maddede belirtilen mercilerce ıkarılacak tebliğ evrakı, teslim sırasında kolaylıkla ayrılabilecek şekilde, ilgili ekte yer alan rneğe gre hazırlanmış olan tebliğ mazbatalı bir zarf iine konulur.

Tebliğ evrakının tebliğ mazbatası haricindeki kısımları, tebliği ıkaran merci tarafından doldurulur.

Telgrafla tebligat

Telgrafla tebligat, normal veya acele işaretli olmak zere iki tr olarak kabul edilir. Telgraf otomasyon sistemi zerinden alınacak listenin bir rneği ıkaran mercie verilir.

Liste ile tevdi

Tebligat ıkarmaya yetkili mercilerce usulne uygun olarak dzenlenen tebliğ evrakı, ilgili ek de yer alan rneğe uygun olarak tanzim edilen tevdi listesi ile birlikte PTT işyerlerine tevdi edilir.

Tebliğ evrakının tetkiki

PTT İşletmesi, tebliğ evrakının tebliğ mazbatası haricinde kalan kısımlarının tebliği ıkaran merci tarafından tamamen doldurup doldurmadığı, posta pullarının tarifeye gre yapıştırıp yapıştırmadığı, evrakı tevdi edenin huzurunda tetkik eder. Usulne uygun olmayan evrak, sebebi tevdi listesinde yazılarak iade edilir.

Tebliğ evrakının kabul

Tebliğ evrakı, barkot numaraları vasıtasıyla kayıtlı posta otomasyon sistemine kaydedilir. Sistem zerinden kabul listesi dzenlenir. Kabul listesinin bir rneği ıkaran mercie verilir. Kabul edilen tebliğ evrakı, sistem zerinden takip edilir. Tebliğ evrakının teslimi ile mazbatalarının ıkış merciine iade işlemleri bu Ynetmelik hkmleri kapsamında yapılır.

ONBİRİNCİ BLM

eşitli ve Son Hkmler

Tebliğin vaktinde yapılmaması

Tebliğ vaktinde yapılmaz veya tebliğ mazbatası belirlenen zamanda gelmezse tebligatı ıkaran merci durumu mahalli PTT merkezine bildirir.

Mahalli PTT merkezi, şikyet konusu olan evrakın ne işlem grdğn inceler ve gerekirse varış merkezinden araştırır ve takip eder.

Yapılan araştırma ve takip sonucu, mahalli PTT merkezi ve gerektiğinde Posta ve Telgraf Teşkilatı Genel Mdrlğ tarafından mmkn olduğu kadar kısa bir zaman iinde tebligatı ıkaran mercie bildirilir.

Basılı evrak

İlgili ek de yer alan (2) ve (7) numaralı rnek basılı evra, Posta ve Telgraf Teşkilatı Genel Mdrlğ, diğerleri ise tebliği ıkaran merciler tarafından temin edilir.

Bu Ynetmeliğe ekli rneklere gre bastırılacak evrakın beyaz renkte olması gerekir. Ancak, ilgili madde uyarınca adres kayıt sistemine gre dzenlenecek tebliğ zarfı aık mavi renkte bastırılır.

Atıflar

Bu Ynetmeliğin yrrlğe girmesiyle, mevzuatta, 20.8.1959 tarihli ve 4/12059 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yrrlğe konulan Tebligat Tzğne yapılan atıflar, bu Ynetmeliğe yapılmış sayılır.

Yrrlk

Bu Ynetmelik yayımı tarihinde yrrlğe girer.

Yrtme

Bu Ynetmelik hkmlerini Adalet Bakanı yrtr.