KOSGEB GENEL DESTEK PROGRAMI

 

 

GİRİŞ. 2

BİRİNCİ BÖLÜM... 2

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar. 2

Amaç. 3

Kapsam.. 3

Dayanak. 3

Tanımlar. 3

İKİNCİ BÖLÜM... 3

Destek Programına İlişkin Hususlar. 3

Destek programından yararlanma koşulu. 3

Destek programının süresi 4

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM... 7

Destek Süreci 7

Destek başvuruları, değerlendirme, onay ve ödeme koşulları 7

İzleme. 7

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM... 8

Çeşitli ve Son Hükümler. 8

Çeşitli ve son hükümler. 8

Uygunsuzluk. 8

Destek programının uygulama esasları 8

Yürürlük. 8

Yürütme. 9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KOSGEB GENEL DESTEK PROGRAMI

 

 

  GİRİŞ

 

Makalemiz; Küçük ve Orta Ölçekli firmaların desteklenmesine ilişkin esaslar konu alınmıştır.

 

Program KOSGEB İcra Komitesi tarafından onaylanır ve KOSGEB Başkanı tarafından yürütülür.

 

 

 BİRİNCİ BÖLÜM    

 

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar            

 

Amaç

 

Bu programın amacı ülkenin ekonomik ve sosyal ihtiyaçlarının karşılanmasında, küçük ve orta ölçekli işletmelerin payını ve etkinliğini artırmak, rekabet güçlerini ve düzeylerini yükseltmek, sanayide entegrasyonu ekonomik gelişmelere uygun biçimde gerçekleştirmek üzere, Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı tarafından uygulanacak Genel Destek Programı ile ilgili iş ve işlemlerin esaslarını düzenlemektir.

 

Kapsam

 

Bu program, küçük ve orta ölçekli işletmelere KOSGEB tarafından uygulanacak Genel Destek Programına ilişkin esasları kapsar.

 

Dayanak

 

Bu program, 15.06.2010 tarih ve 27612 Sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren KOSGEB Destek Programları Yönetmeliğine dayanılarak hazırlanmıştır.

 

Tanımlar

 

         Bu programda yer alan;

a) Başkanlık: KOSGEB İdaresi Başkanlığı’nı,

 

b) Geri Ödemesiz Destek: Program kapsamında küçük ve orta ölçekli işletmelere geri tahsil edilmemek üzere sağlanan desteği,

 

c) İşletme: 18.11.2005 tarih ve 25997 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Küçük ve Orta

 Büyüklükteki İşletmelerin Tanımı, Nitelikleri ve Sınıflandırılması Hakkında Yönetmelik” kapsamında yer alan ve 18.9.2009 tarih ve 27353 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 2009/15431 sayılı Bakanlar Kurulu kararı ile tespit edilen sektörlerde faaliyet gösteren küçük

ve orta büyüklükteki işletmeleri (KOBİ),

 

ç) KOSGEB: Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi’ni,

 

d) KOSGEB Birimi: KOSGEB merkez ve taşra teşkilatında yer alan birimleri,

 

e) KOSGEB Veri Tabanı: İşletmelerin kayda alındığı veri tabanını,

 

f) Taahhütname: Programdan yararlanmak üzere başvuran işletmelerin KOSGEB’e verdikleri idari, mali ve hukuki taahhütlerini içeren belgeyi,

ifade eder.

 

 

İKİNCİ BÖLÜM

 

Destek Programına İlişkin Hususlar

 

Destek programından yararlanma koşulu

 

Programdan yararlanmak isteyen işletmenin, KOSGEB Veri Tabanında yer alması koşulu aranır.( Programdan yararlanmak isteyen işletme KOSGEB Birimine başvuru yapar. Başvurusu kabul edilen işletmeden taahhütname istenir.) İşletmenin taahhütname vermesi halinde, taahhütnamenin KOSGEB Biriminde kayda alındığı tarih, programın başlangıç tarihi olarak kabul edilir.

 

Destek programının süresi

 

Programın süresi işletme için 3 (üç) yıldır. Üç yıllık destek programı süresi tamamlandıktan sonra, işletmenin talebi halinde destek programı yeniden başlatılabilir. Başlatılan yeni destek programında, önceki destek programı kapsamında işletmeye kullandırılan destek miktarları dikkate alınmaz. Destek programı kapsamındaki destekler.Program kapsamında sağlanacak geri ödemesiz destekler ve bunlara ilişkin genel prensipler aşağıda belirtilmiştir.

 

a) Yurt içi fuar desteği

 

a.1. İşletmelerin, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği tarafından internet sitesinde ve Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde yayımlanan Yıllık Yurt İçi Fuar Takvimi Tebliğinde yer alanlar içerisinden KOSGEB tarafından belirlenen yurt içi ihtisas ve yurt içi uluslararası ihtisas fuarlarına ve İzmir Enternasyonal Fuarı’na katılımlarına destek verilir.

a.2. Bir fuarda organizatör tarafından bir önceki yılda kullandırılan toplam net stant alanına göre, azami % 40 (kırk)’ı destek kapsamına alınır. Düzenlenme aralığı bir yıldan fazla olan fuarlarda desteklenecek net stant alanı hesabı yapılırken, gerçekleşmiş son fuar dikkate alınır.İlk defa düzenlenecek olan fuarlar destek kapsamına alınmaz. Daha önce düzenlenmiş olan ancak adı veya organizatörü değişen fuarların desteklenip desteklenmeyeceğine, Başkanlık tarafından karar verilir.

a.3. Bu destek; boş alan (yer) kirası, stant konstrüksiyonu ve dekorasyonu, fuar katılımcı kata loğu, fuar alanının genel düzenlemesi ile ilgili hostes, genel tanıtım, genel güvenlik, genel temizlik ile gerekli olabilecek diğer hizmet giderlerini kapsar.

a.4.Her bir fuar katılımı için işletme başına azami destek alanı 50 (elli) m²’dır.

a.5. Destek üst limiti;

Yurt İçi Uluslararası İhtisas Fuarlarında m² başına 120 (yüz yirmi) TL,

Yurt İçi İhtisas Fuarları ve İzmir Enternasyonal Fuarı’nda m² başına 80 (seksen) TL olarak uygulanır.

a.6. Makine, mobilya, mermer gibi büyük ürün sergileme alanına ihtiyaç duyulan işkollarında gerçekleştirilecek fuarlarda, işletme başına azami destek alanı Başkanlık tarafından 100 m²’ye kadar artırılabilir.

 

 

b) Yurt dışı iş gezisi desteği

 

b.1. İşletmelerin, uluslararası işbirliğini temin etmelerini veya artırmalarını sağlamak amacı ile organize edilen yurtdışı iş gezisi programlarına katılmalarına destek verilir.

b.2. Bu destek; KOSGEB Birimleri, meslek kuruluşu veya Türkiye Seyahat Acenteleri Birliği (TÜRSAB) üyesi Organizatör Kuruluşlar tarafından düzenlenen yurtdışı iş gezisi programlarında;

--- Konaklama giderlerini,

--- Ulaşım giderleri ile

--- Program ile ilgili diğer giderleri kapsar.

b.3. Yurtdışı iş gezisinin düzenlenebilmesi için sektör farkı gözetmeksizin en az 10 (on) işletmenin katılımı gerekmektedir. Her bir Yurtdışı İş Gezisi için işletme başına sağlanacak azami destek miktarı 2.000 (iki bin) TL’dir.

b.4. Destek kapsamına alınacak Yurtdışı İş Gezileri Programı, aşağıda belirtilen aktivitelerden en az ikisini içermelidir;

       

          --- Meslek Kuruluşları ile toplantı

--- İşletmeler ile ikili görüşmeler

--- Sanayi bölgesi, fabrika, teknopark gezileri, finans grupları vb. ile görüşmeler

--- Yurt Dışı Fuar Ziyareti

 

c) Tanıtım desteği

 

c.1. İşletmelerin; işletmelerini ve ürün ve/veya hizmetlerini ulusal ve uluslararası pazarlarda tanıtmaları için gerçekleştirecekleri faaliyetlerine destek verilir.

c.2. Bu destek unsurları;  

--- Broşür, ürün kata loğu giderlerini,

--- Etiket baskılı tanıtım amaçlı CD giderlerini,

--- Yurtdışında yayınlanan/dağıtılan basılı yayınlara reklam verme giderlerini kapsar.

c.3. Her bir destek unsuru için verilecek destek miktarı 5.000 TL’yi geçemez.

c.4. Tanıtım Desteği, Yurtiçi Marka Tescil Belgesi sahibi olan işletmelere verilir.

 

ç) Eşleştirme desteği

 

ç.1. İşletmelerin Eşleştirme Merkezlerinden alacağı;

--- Danışmanlık

--- Organizasyonel

--- Daimi sergi alanı

Hizmetlerine destek verilir.

 

d) Nitelikli eleman istihdam desteği

 

d.1. Bu destek, en az dört yıllık eğitim veren fakülte veya yüksekokul mezunu yeni eleman istihdamı için verilir.

d.2. İşletmeler belirtilen limitler dahilinde işin gereği olarak birden fazla nitelikli eleman çalıştırılabilir, ancak desteğin üst limiti tamamlandığı tarihte KOSGEB desteği sona erer.

d.3. KOSGEB aylık destek üst limiti, istihdam edilecek her bir eleman için net ücret üzerinden hesaplanır ve 1.500 (bin beş yüz) TL’yi geçemez.

d.4. Emekliler, yabancı uyruklular, işletme sahibi veya ortakları ile bunların ana, baba, eş ve çocukları bu destek kapsamında istihdam edilemez.

d.5. Bu destek, destek başvurusu tarihi itibarı ile son bir ay içinde işe giren veya yeni istihdam edilecek olan eleman için verilecektir. Ancak askerlik, doğum gibi sebeplerle işten ayrılan ve daha önce Nitelikli Eleman İstihdam Desteği kapsamında istihdam edilmiş olan elemanın yeniden aynı işyerinde işe başlaması halinde yeni destek başvurusu yapılması şartı ile kalan üst limit kadar destek verilebilir.

 

e) Danışmanlık desteği

 

e.1. İşletmelerin; Genel Yönetim, AB ve Diğer Uluslararası Kaynaklarından Yararlanmak Üzere Proje Hazırlama, İş Planı Hazırlama, Yatırım, Pazarlama, Üretim, İnsan Kaynakları, Mali İşler ve Finans, Dış Ticaret, Bilgisayar ve Bilgi Teknolojileri, Enerji Teknolojileri, Yeni Teknik ve Teknolojiler, CE Kapsamındaki Ürün Tasarımı Belgelendirmesi ve CE Belgesine Uygun Üretim ile Çevre konu başlıklarında alacakları danışmanlık hizmetlerine destek verilir.

e.2. Destek kapsamında; Türk Standartları Enstitüsü (TSE) Hizmet Yeterlilik Belgesine sahip danışmanlık kuruluşları, vakıf ve dernekler ile üniversiteler, üniversitelerin işletmelere yönelik danışmanlık hizmeti vermek amacıyla kurulmuş birimleri, kuruluş kanunlarında danışmanlık hizmeti verme görevi olan kamu kurum ve kuruluşlarından hizmet alınabilir.

e.3. Her bir konu başlığı için alınacak danışmanlık hizmetine verilen destek miktarı 4.000 (dört bin) TL’yi geçemez.

 

 

f) Eğitim desteği

 

f.1. İşletmelerin Genel Yönetim, Pazarlama Yönetimi, Üretim Yönetimi, İnsan Kaynakları Yönetimi, Mali İşler ve Finansman Yönetimi, Dış Ticaret ve Uluslararası Mevzuat, Bilgisayar ve Bilgi Teknolojileri, Enerji Teknolojileri, Yeni Teknik ve Teknolojiler, Yenilik, Mesleki ve Teknik Eğitim, CE İşareti, Ürün Belgelendirme ve Çevre konu başlıklarında alacakları eğitimlere destek verilir.

f.2. Eğitim hizmeti alınabilecek kuruluşlar; üniversiteler, üniversitelerin işletmelere yönelik eğitim hizmeti vermek amacıyla kurulmuş birimleri, kuruluş kanunlarında eğitim hizmeti verme görevi olan kamu kurum/kuruluşları ve eğitim hizmeti vermek amacıyla kurulmuş birimleri, 5580 Sayılı Özel Öğretim Kurumları Kanunu kapsamında kurum açma iznine sahip özel eğitim kuruluşları/vakıf/dernekler ile Türk Akreditasyon Kurumu (TÜRKAK) tarafından akredite edilen personel belgelendirme kuruluşlarıdır.

f.3. Her bir konu başlığı için alınacak eğitim hizmetine verilen destek miktarı 4.000 (dört bin) TL’yi geçemez.

f.4. İşletmelerin eğitim ihtiyaç ve talepleri doğrultusunda, KOSGEB tarafından ayrıca eğitim programları düzenlenebilir. Bu eğitim programlarına katılacak olanlarda KOSGEB Veri Tabanına kayıt olma şartı aranmaz.

 

g) Enerji verimliliği desteği

 

g.1. İşletmelerin enerji verimliliği kapsamında alacakları etüt, danışmanlık ve eğitim hizmetlerine destek verilir.

g.2. İşletmeler tarafından, 18.04.2007 tarih ve 5627 sayılı Enerji Verimliliği Kanunu kapsamında yetkilendirilmiş enerji verimliliği danışmanlık şirketlerinden, enerji verimliliğine yönelik alınacak ön ve detaylı etüt hizmetleri desteklenir.

g.3. Enerji verimliliği danışmanlık şirketlerine yaptırılan ve Elektrik İşleri Etüt İdaresi Genel Müdürlüğü (EİE) tarafından uygunluk belgesi verilen detaylı enerji etütleri destek kapsamındadır.

g.4. Ön Enerji Etütleri için destek üst limiti 2.000 (iki bin) TL, Detaylı Enerji Etütleri için destek üst limiti 20.000 (yirmi bin) TL’dir.

g.5. 5627 sayılı Enerji Verimliliği Kanunu kapsamında yetkilendirilmiş EVD şirketlerine yaptırılan ve Elektrik İşleri Etüt İdaresi Genel Müdürlüğü tarafından onay belgesi verilen, Verimlilik Arttırıcı Projelerin (VAP) hazırlanması, gerçekleştirilmesi ve/veya işletilmesinin en fazla ilk iki yılı boyunca alınacak danışmanlık hizmet bedelleri desteklenir.

g.6. Enerji verimliliğine yönelik alınacak etüt ve danışmanlık hizmetleri, aynı enerji verimliliği danışmanlık şirketlerinden alınamaz.

g.7 Verimlilik Arttırıcı Projeye yönelik danışmanlık desteği için destek üst limiti 5.000 (beş bin) TL’dir.

g.8. İşletmeler tarafından, 5627 sayılı Enerji Verimliliği Kanunu kapsamında; Elektrik İşleri Etüt İdaresi Genel Müdürlüğü, Yetkilendirilmiş Kurumlar ve yetkilendirilmiş enerji verimliliği danışmanlık şirketlerinden alınacak, “Enerji Yöneticisi Eğitimleri” desteklenir. Bu desteğin üst limiti 3.000 (üç bin) TL’dir.

 

ğ) Tasarım desteği

 

İşletmelerin ürün tasarımı için satın alacakları tasarım hizmetlerine ilişkin giderlerine destek verilir. Tasarım hizmetinin alınacağı kişi ve kuruluşlarla ilgili hususlar uygulama esaslarında belirtilir.

 

 

h) Sınai mülkiyet hakları desteği

 

h.1. İşletmelerin Türk Patent Enstitüsü (TPE) veya muadili yurt dışı kurum/kuruluşlardan; patent, faydalı model belgesi, endüstriyel tasarım tescili belgesi ve entegre devre topografyaları tescil belgesi için yaptığı giderler ile patent vekili giderlerine Türk Patent Enstitüsü (TPE), muadili yurt dışı kurum/kuruluşlardan alacakları marka tescil belgeleri için yaptığı giderler ile marka vekili giderlerine destek verilir.

 

h.2. Bu destek, sınai mülkiyet haklarına konu belge alımı için yapılan başvuru ve yapılan ödemelerin tarihlerine bakılmaksızın, Programın geçerlilik süresi içinde alınan belgeler için verilir.

 

ı) Belgelendirme desteği

 

ı.1. İşletmelerin, Türk Akreditasyon Kurumu (TÜRKAK) tarafından akredite edilmiş kurum/kuruluşlardan akredite oldukları konularda alacakları ürün, sistem, personel, laboratuar akreditasyon belgelerine ilişkin giderlerine destek verilir.

          ı.2. Her bir belge için destek üst limiti 2.500 TL’yi aşamaz.

 

i) Test, analiz ve kalibrasyon desteği

 

 İşletmelerin, kamu kuruluşları ve üniversitelerce kurulmuş laboratuarlardan alacakları test, analiz, kontrol-muayene ve kalibrasyon hizmetleri ile yurt içi ve yurt dışı laboratuarlarda akredite olunan test, analiz, kontrol-muayene ve kalibrasyon konularında alacakları hizmet giderlerine destek verilir.

 

j) Bağımsız Denetim Desteği

 

 İşletmelerin; Sermaye Piyasası Kurulu tarafından bağımsız denetimle yetkilendirilen kuruluşlardan aldıkları bağımsız denetim hizmeti giderlerine destek verilir.

 

k)Program kapsamındaki desteklerin üst limit ve oranları

 

Bu Program kapsamında sağlanan desteklerin üst limit ve oranları ekli tabloda verilmiştir. Eğitim Desteği kapsamında KOSGEB tarafından organize edilen eğitim programlarında destek oranı % 100 (yüz)’e kadar uygulanabilir.

 

 

 

         

 

 

 

 

 

 

 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

 

Destek Süreci

 

Destek başvuruları, değerlendirme, onay ve ödeme koşulları

 

İşletme, her bir destek için uygulama esaslarında belirtilen esaslar dahilinde KOSGEB Birimine başvuru yapar. KOSGEB Birimi gerekli değerlendirmeyi yapar ve değerlendirme sonucunu işletmeye bildirir. İşletme, uygun bulunan başvuruya ilişkin mal ve hizmet alımını gerçekleştirerek ödemeye esas belgeleri KOSGEB Birimine sunar. Destek ödemesi ile ilgili istisnai bir uygulama olacaksa bu durum programın uygulama esasında ayrıca belirtilir. KOSGEB Birimi, söz konusu belgeleri inceleyerek işletmenin banka hesabına destek ödemesini yapar.

 

İzleme

 

İşletmenin programı tamamlamasından sonra, programın işletmeye etkisi ve sonucu KOSGEB personeli tarafından ve/veya hizmet alımı yolu ile izlenir.

 

 

 

 DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

 

Çeşitli ve Son Hükümler

 

Çeşitli ve son hükümler

 

a. Destek kapsamında işletme tarafından mal/hizmetin alındığı veya faturalandırıldığı tarihi müteakip, destek ödemesine esas belgelerin en geç 1 (bir) yıllık sürede KOSGEB Birimine teslim edilmesi gerekir. Teslim edilmemesi halinde destek ödemesi yapılmaz.

b. İşletme; sahip ve ortakları ile bunların eşinden, annesinden, babasından, çocuğundan ve bunların sahibi/ortağı olduğu işletmelerden destek kapsamında mal/hizmet satın alamaz, böyle bir durumun tespit edilmesi durumunda destek ödemesi yapılmaz.

c. İşletmenin tasfiyesi halinde destek süreci sonlandırılır. İşletmenin, devri, başka bir işletme ile birleşmesi ve nevi değişikliği durumunda ise, bu husus KOSGEB Birimince değerlendirilerek; destek sürecinin devamına veya sonlandırılmasına karar verilir.

d. Destek programı süresi bitse dahi süre bitmeden önce uygun bulunan destek başvuruları kazanılmış hak olarak değerlendirilir ve ödemeler yapılabilir.

e. Yurtdışından satın alınan mal ve hizmetlerde bedelin faturada döviz cinsinden belirtilmesi durumunda, T.C. Merkez Bankası döviz alış kuru üzerinden ve faturanın düzenlendiği tarih esas alınarak Türk Lirası olarak ödeme yapılır.

f. 16 Temmuz 2009 tarih ve 27290 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkındaki Bakanlar Kurulu Kararı” ile belirlenmiş olan bölgelerde değişiklik yapılması veya yeni bir tanım getirilmesi durumunda, program kapsamında Başkanlık tarafından gerekli düzenleme yapılır.

g. Ödemeye esas belgelerde destek tutarı hesaplanırken katma değer vergisi destek kapsamı dışında tutulur.

          h. Aynı gider gerçekleşmesi için farklı kurum/kuruluşlardan destek alınamaz. Bu husus taahhütnamede de yer alır.

 

Uygunsuzluk

 

a. Programın uygulanması sırasında ve sonrasında KOSGEB mevzuatına uygun olmayan durumların tespiti halinde, KOSGEB Destek Programları Yönetmeliği kapsamında işletmeye verilen desteklere ilişkin tüm süreçler durdurulur. Uygunsuzluğun giderilmemesi ve uyuşmazlık halinde, uyuşmazlığa konu olan destek tutarı, KOSGEB alacağı olarak yasal faizi ile birlikte KOSGEB tarafından tahsil edilir. Uyuşmazlık sona erdiğinde ve işletmenin müracaatı halinde destek süreci devam eder.

b. Bu program kapsamında ortaya çıkan uygunsuzluklarda, Başkanlıkça uygulanan Uygunsuzluk Yönergesine göre işlem yapılır.

 

Destek programının uygulama esasları

 

Destek Programı Uygulama Esasları, Başkanlık tarafından hazırlanır ve KOSGEB Başkanının onayı ile yürürlüğe girer.

 

Yürürlük

 

Bu program, KOSGEB İcra Komitesi’nin onayı ile yürürlüğe girer.

 

Yürütme

 

Bu programı KOSGEB Başkanı yürütür.