TÜRK ÜRÜNLERİNİN YURTDIŞINDA MARKALAŞMASI, TÜRK MALI

İMAJININ YERLEŞTİRİLMESİ VE TURQUALITY®’NİN

DESTEKLENMESİ

 

A.Giriş 2

B. Tebliğin Amacı 2

C. Desteklerden Yararlanabilecek Kuruluşlar 2

D. TURQUALITY® Programı 3

E. Desteklenecek Faaliyetler 3

1. İhracatçı Birlikleri, Üretici Dernekleri, Üretici Birliklerinin Desteklenmesi 3

2. Marka Destek Programı Kapsamına Alınan Şirketlerin Desteklenmesi 3

3- TURQUALITY® Destek Programı Kapsamına Alınan Şirketlerin Desteklenmesi 5

4- TURQUALITY® Programının Desteklenmesi 6

F. Destek Kapsamına Alınma_ 6

1. İhracatçı Birlikleri, Üretici Dernekleri/Birliklerinin Destek Kapsamına Alınması 6

2. Şirketlerin Marka Destek Programı Kapsamına Alınması 6

3. Şirketlerin TURQUALITY® Destek Programı Kapsamına Alınması 7

4. 2003/3 Sayılı Tebliğ Çerçevesinde Destek Kapsamında Bulunan Şirket ve Birliklerin Destek Kapsamına Alınması 7

G. Desteğin Başlangıç Tarihi, Süresi ve Kapsamı 7

1. Desteğin Başlangıç Tarihi 7

2. Desteğin Süresi 7

3.Desteğin Kapsamı 8

H. Ödeme Belgelerinin İbrazı ve Ödeme 9

1.Ödeme Belgelerinin İbrazı 9

2. Harcamalara İlişkin Tespit Edilen Eksik Bilgi/Belgelerin İbrazı 10

3.Destekten Yararlandırılacak Kuruluş ve Şirketlerin Harcamaları ile İlgili Denetim/Danışmanlık Firmalarından Rapor İstenmesi 10

4. Ödeme 10

I. İzleme ve Değerlendirme 11

İ. Müeyyide 11

J. Uygulama_ 12

K. Yetki 12

L. Yürürlükten Kaldırılan Mevzuat 12

 

 

TÜRK ÜRÜNLERİNİN YURTDIŞINDA MARKALAŞMASI, TÜRK MALI

İMAJININ YERLEŞTİRİLMESİ VE TURQUALITY®’NİN

DESTEKLENMESİ

 

A.Giriş

Para-Kredi ve Koordinasyon Kurulu’nca çıkarılan 2006/4 Sayılı Türk Ürünlerinin Yurtdışında Markalaşması, Türk Malı İmajının Yerleştirilmesi ve Turqualıty®’nin Desteklenmesi Hakkında Tebliğde Değişiklik Yapılmasına İlişkin 2011/5 sayılı tebliğ; 16 Mayıs 2011 tarihli 27936 sayılı resmi gazetede yayımlanmış ve aynı tarihte yürürlüğe girmiştir. Tebliğin hükümleri Dış Ticaret Müsteşarlığı’nın bağlı bulunduğu Bakan tarafından yürütülür.

Makalemizde, yukarıda adı geçen 2011/5 sayılı tebliğ ile 2006/4 sayılı Türk Ürünlerinin Yurtdışında markalaşması, Türk Malı İmajının Yerleştirilmesi ve Turqualıty®’nin Desteklenmesi Hakkında Tebliğde yapılan değişiklikler ele alınarak tebliğin amacı, tebliğin kapsamı, tebliğ kapsamındaki desteklerden hangi kurumların yararlanabileceği ve desteğin uygulama şekli ayrıntılı olarak açıklanmıştır.

B. Tebliğin Amacı

Bu Tebliğde belirtilen kriterler çerçevesinde, İhracatçı Birlikleri, Üretici Dernekleri, Üretici Birliklerinin, sektörlerinin yurtdışında tanıtımı amacıyla gerçekleştirecekleri harcamalara ilişkin giderler, Türkiye’de ticari ve/veya sınai faaliyette bulunan şirketlerin ürünlerinin markalaşması amacıyla gerçekleştirecekleri faaliyetlere ilişkin giderler ile İhracatçı Birliklerinin TURQUALITY® Programı kapsamında firmalara yurt içinde ve yurt dışında markalaşma sürecinde vereceği desteklere ilişkin harcamalar, Türk markalarının pazara giriş ve tutunmalarına yönelik gerçekleştireceği her türlü faaliyet ve organizasyonlara ilişkin giderler ile olumlu Türk malı imajının oluşturulması ve yerleştirilmesi için yurt içinde ve yurt dışında gerçekleştireceği her türlü harcamaların uluslararası kurallara göre Destekleme ve Fiyat İstikrar Fonu’ndan karşılanması amaçlanmaktadır.

C. Desteklerden Yararlanabilecek Kuruluşlar

Tebliğ kapsamındaki desteklerden;

ü  İhracatçı Birlikleri

ü  Üretici Dernekleri

ü  Üretici Birlikleri

ü  Türkiye’de ticari ve/veya sınai faaliyette bulunan şirketler

yararlandırılabilir.

Türkiye’de ticari ve/veya sınai faaliyette bulunan şirketler kapsamında; Türk Ticaret Kanunu Hükümleri çerçevesinde ticari ve/veya sınai faaliyette bulunan şirketler, Dış Ticaret Sermaye Şirketleri (DTSŞ), Sektörel Dış Ticaret Şirketleri (SDŞ) ile gastronomi sektöründe faaliyet gösteren zincir restoranlar yer almaktadır.

Zincir Restoran ise; Türk Ticaret Kanunu hükümleri çerçevesinde faaliyette bulunan ve yurtiçinde en az 5 lokanta/kafe ile yurtdışında işletilen en az 1 lokanta/kafeden oluşan zinciri ifade etmektedir. Yalnız, bu tanım içerisinde otel bünyesinde otel tarafından kendi markası ile işletilen lokantalar/kafeler hariç tutulmuştur.

 

D. TURQUALITY® Programı

TURQUALITY®nin ülkemizin rekabet avantajını elinde bulundurduğu markalaşma potansiyeli olan ürün gruplarının üretiminden pazarlamasına, satışından satış sonrası verilen hizmetlere kadar bütün süreçleri kapsayan bir destek sistemi haline getirilmesi ve böylece Program kapsamındaki şirket markalarının konumlandırılması, konumlarının güçlendirilmesi ve bu markaların uluslararası pazarlara çıkışlarının hızlandırılması ile uluslararası pazarlarda Türk malı imajının oluşturulması ve yerleştirilmesini amaçlayan programı ifade etmektedir.

E. Desteklenecek Faaliyetler

1. İhracatçı Birlikleri, Üretici Dernekleri, Üretici Birliklerinin Desteklenmesi

a) İhracatçı Birlikleri’nin, Dış Ticaret Müsteşarlığı tarafından destek kapsamına alındığı tarihten sonraki ; iştigal sahasına giren ürünlerinin yurtdışı pazarlarda markalaşması amacıyla gerçekleştirecekleri tanıtım, reklam ve pazarlama (görsel ve yazılı tanıtım, show, defile, ülke imaj kampanyası, pazar araştırması, sponsorluk, marka-promosyon ajansı, stratejik danışmanlık giderleri vb.) faaliyetlerine ilişkin harcamaları, %80 oranında ve yıllık en fazla 250.000 ABD Doları,

b) Üretici Dernekleri ve Üretici Birliklerinin, Dış Ticaret Müsteşarlığı tarafından destek kapsamına alındığı tarihten sonraki ; ilgili oldukları üretim alanında yer alan ürünlerinin yurtdışı pazarlarda markalaşması amacıyla gerçekleştirecekleri görsel ve yazılı tanıtım, show, defile, ülke imaj kampanyası, pazar araştırması, sponsorluk, marka-promosyon ajansı, stratejik danışmanlık gibi tanıtım, reklam ve pazarlama faaliyetlerine ilişkin harcamaları, %50 oranında ve yıllık en fazla 100.000 ABD Doları,

         desteklenir.

2. Marka Destek Programı Kapsamına Alınan Şirketlerin Desteklenmesi

Şirketlerin, Dış Ticaret Müsteşarlığı tarafından marka destek programı kapsamına alındığı tarihten sonra; 

a) Patent, faydalı model ve endüstriyel tasarım tesciline ilişkin harcamaları ile destek kapsamına alınan markalarının tescili ve korunmasına ilişkin olarak gerçekleştirecekleri giderleri, %50 oranında ve yıllık en fazla 50.000 ABD Doları,

b) Projelerinde hedef pazarlar olarak belirtecekleri ülkelerde destek kapsamına alınan markaları ile ilgili olarak gerçekleştirecekleri tanıtım, reklam ve pazarlama faaliyetlerine (görsel ve yazılı tanıtım, show, defile, ülke imaj kampanyası, showroomdaki ürün tanıtımı, pazar araştırması, sponsorluk, marka-promosyon ajansı, zincir marketlerin raflarına girebilmek için bir defaya mahsus ödenen listeleme bedeli, periyodik mağaza dergilerinde yer alma, stratejik danışmanlık giderleri vb.) ilişkin harcamaları, %50 oranında ve yıllık en fazla 300.000 ABD Doları,

c) Stratejik İş Planlarında hedef pazarlar olarak belirtecekleri ülkelerde destek kapsamına alınan markaları ile ilgili olarak;

         1) Açtıkları ve/veya açacakları yurtdışı birime (satış sonrası servis hizmeti vermek üzere açılan birimler dahil) ilişkin brüt kira ile buna ilişkin vergi/resim/harç, komisyon, hizmet, anılan birimlerin kiralanmasına yönelik hukuki danışmanlık giderleri ile söz konusu birimlerin işletilmesi için gerekli, Müsteşarlık tarafından belirlenen temel kurulum giderleri %50 oranında ve yıllık en fazla 500.000 ABD Doları,

2) Mağaza/lokanta/kafe açılması amacıyla gerçekleştirecekleri uygun mahal araştırmasına yönelik danışmanlık ve yerel vergi, resim harçlar ile açtıkları ve/veya açacakları mağaza\lokanta\kafelere ilişkin konsept mimari çalışmaları ve dekorasyon giderleri %50 oranında ve yıllık en fazla 400.000 ABD Doları,

ç) Stratejik İş Planlarında hedef pazarlar olarak belirtecekleri ülkelerde faaliyet gösteren ve farklı markaların kendilerine ait reyonlarda satıldığı büyük mağazalarda veya gıda ürünleri için marketlerde sadece destek kapsamına alınan markalı ürünlerinin satılması amacıyla kiraladıkları ve/veya kiralayacakları reyon, gondol, köşe (corner), dekorasyonlu köşe (shop in shop), kiosk, stand (floor display) vb. tahsis edilmiş satış alanlarına ilişkin brüt kira ile buna ilişkin vergi/resim/harç, komisyon, hizmet harcamaları, %50 oranında ve yıllık en fazla 200.000 ABD Doları

d) Projelerinde hedef pazarlar olarak belirtecekleri ülkelerde destek kapsamına alınan markalı ürünlerinin satışı amacıyla açtıkları ve/veya açacakları showroomlar ve/veya farklı markaların satıldığı showroomlarda yeralan ürünlerine ilişkin ödeyecekleri dekorasyon, kira ve/veya komisyon harcamaları, %50 oranında ve yıllık en fazla 200.000 ABD Doları

e) Çevre, kalite ve insan sağlığına yönelik teknik mevzuata uyum sağlanabilmesi ve mağaza/lokanta/kafe açılışı ve işletilmesini teminen gerçekleştirilen; kalite, hijyen, çevre belgeleri ile insan can, mal emniyeti, ve güvenliğini gösterir işaretlere ilişkin danışmanlık dahil her türlü giderleri, %50 oranında ve yıllık en fazla 50.000 ABD Doları,

f) Destek kapsamına alınan markaları ile ilgili olarak franchise vermeleri halinde, franchising sistemi ile yurt dışında açılacak ve faaliyete geçirilecek yıllık en fazla 10 mağazaya ilişkin;

1) Dekorasyon harcamaları, mağaza başına %50 oranında ve en fazla 50.000 ABD Doları,

2) Kira giderleri mağaza başına %50 oranında, en fazla iki yıl süresince ve azami 100.000 ABD Doları,

g)  Kurumsal kimlik oluşturulması, stratejik şirket yapılandırılması, kalite kontrol sistemi oluşturulması, moda ve trendler, gastronomi, ürün ve ambalaj tasarımı, stratejik pazarlama, perakende operasyonlar, şirket kuruluşu, mağaza açılması ve işletilmesi, uluslararası ihracat ve hukuk, risk yönetimi, uluslararası pazarlarda rekabet avantajını artırıcı diğer her türlü iş yönetimi kapsamında satın alacakları danışmanlık giderleri ile Bilgisayarlı Tasarım (CAD), Kurumsal Kaynak Planlaması (ERP), Tedarik Zinciri Yönetimi (SCM), Müşteri İlişkileri Yönetimi (CRM), Kurumsal Performans Yönetimi (EPM), Perakende Yönetimi vb. bilgi yönetimi kapsamında satın alacakları veya kiralayacakları yazılım ürünlerinin lisansları ve bunların yıllık bakım-güncelleme bedelleri ile yazılımların devreye alınması, iyileştirilmesi ve idamesi için yapacakları danışmanlık, eğitim ve dış kaynak kullanımı harcamaları, %50 oranında ve yıllık en fazla 500.000 ABD Doları,

h) Destek kapsamına alınan markalı ürünleriyle ilgili, destek kapsamındaki şirket veya harcama yetkisi verilen şirket tarafından istihdam edilen moda/endüstriyel ürün tasarımcısı, aşçı/şef giderleri, %50 oranında ve yıllık en fazla 200.000 ABD Doları,

ı) Şirketlerin açtıkları birimlerinin kirasının ciroya (depo için kullanılan palet miktarına) bağlı olması durumunda; Müsteşarlık tarafından uygun görülen temel kira tutarı [temel kira uygulamasının bulunmadığı birimlerde, yalnızca cironun yüzdesinden oluşan (depo için kullanılan palet miktarına göre hesaplanan) ve Müsteşarlık tarafından incelenen ilk kira tutarı, temel kira kabul edilir] ile söz konusu temel kira tutarının %50’sine kadar olan ciro kirası, ilgili bentlerde belirtilen limitler dâhilinde,

desteklenir.”

3- TURQUALITY® Destek Programı Kapsamına Alınan Şirketlerin Desteklenmesi

TURQUALITY® Komitesi tarafından TURQUALITY® destek programı kapsamına alınan şirketlerin aşağıda sayılı giderleri % 50 oranında desteklenir.

a) Patent, faydalı model ve endüstriyel tasarım tesciline ilişkin harcamaları ile TURQUALITY® Sertifikasını haiz markalarının yurtdışında tescili ve korunmasına ilişkin giderleri,

b) Çevre, kalite ve insan sağlığına yönelik teknik mevzuata uyum sağlanabilmesi ve mağaza/lokanta/kafe açılışı ve işletilmesini teminen gerçekleştirilen; kalite, hijyen, çevre belgeleri ile insan can, mal emniyeti, ve güvenliğini gösterir işaretlere ilişkin danışmanlık dahil her türlü giderleri,

c) TURQUALITY® Sertifikasını haiz markalı ürünleriyle ilgili, destek kapsamındaki şirket veya harcama yetkisi verilen şirket tarafından istihdam edilen moda/endüstriyel ürün tasarımcısı, aşçı/şef giderleri,

ç) TURQUALITY® Sertifikasını haiz markalı ürünleriyle ilgili olarak projelerinde hedef pazarlar olarak belirtecekleri ülkelerde gerçekleştirilen reklam, tanıtım, basın-halkla ilişkiler, sponsorluk, web sitesi tasarımı, pazar araştırması, zincir marketlerin raflarına girebilmek için bir defaya mahsus ödenen listeleme bedeli, periyodik mağaza dergilerinde yer alma, doğrudan pazarlama (direct mailing) gibi alternatif pazarlama faaliyetleri ile çağrı merkezi (call center) hizmeti satın alınmasına yönelik giderleri,

d) TURQUALITY® Sertifikasını haiz markalı ürünleriyle ilgili olarak Stratejik İş Planlarında hedef pazarlar olarak belirtilen ülkelerde açtıkları/açacakları;

1) Mağazalara/lokantalara/kafelere ilişkin uygun mahal araştırmasına yönelik danışmanlık, konsept mimari çalışmaları, dekorasyon, brüt kira ile buna ilişkin vergi/resim/harç, komisyon, hizmet harcamaları, mağaza/lokanta/kafe kiralanmasıyla ilgili hukuki danışmanlık ve belediye giderleri ile söz konusu birimlerin işletilmesi için gerekli, Müsteşarlık tarafından belirlenen temel kurulum giderleri,

2) Ofis, depo, showroom, satış sonrası servis vb. yurtdışı birimlerine yönelik brüt kira ile buna ilişkin vergi/resim/harç, dekorasyon (yalnızca showroom için), komisyon giderleri, söz konusu birimlerin işletilmesi için gerekli Müsteşarlık tarafından belirlenen temel kurulum giderleri, farklı markaların satıldığı showroom/büyük mağaza (department store), hipermarketlerde kiraladıkları reyon, gondol, köşe (corner), dekorasyonlu köşe (shop in shop), kiosk, stand (floor display) vb. tahsis edilmiş satış alanlarına ilişkin kira, dekorasyon, hizmet ve/veya komisyon harcamaları,

3) Franchise vermeleri halinde, franchising sistemi ile yurt dışında açılacak ve faaliyete geçirilecek mağazalara ilişkin dekorasyon ve kira giderleri,

         4) Şirketlerin bu maddenin birinci fıkarasının (d) bendinin (1) ve (2)’nci alt bentleri çerçevesinde açtıkları birimlerin kirasının ciroya (depo için kullanılan palet miktarına) bağlı olması durumunda; Müsteşarlık tarafından uygun görülen temel kira tutarı [temel kira uygulamasının bulunmadığı birimlerde, yalnızca cironun yüzdesinden oluşan (depo için kullanılan palet miktarına göre hesaplanan) ve Müsteşarlık tarafından incelenen ilk kira tutarı, temel kira kabul edilir] ile söz konusu temel kira tutarının %50’sine kadar olan ciro kirası

e) Kurumsal kimlik oluşturulması, stratejik şirket yapılandırılması, kalite kontrol sistemi oluşturulması, moda ve trendler, gastronomi, ürün ve ambalaj tasarımı, stratejik pazarlama, perakende operasyonlar, şirket kuruluşu, mağaza açılması ve işletilmesi, uluslararası ihracat ve hukuk, risk yönetimi, müşteri ilişkileri yönetimi (CRM), bilgi-işlem gibi uluslararası pazarlarda rekabet avantajını artırıcı diğer her türlü iş yönetimi kapsamında satın alacakları danışmanlık giderleri, Bilgisayarlı Tasarım (CAD), Kurumsal Kaynak Planlaması (ERP), Tedarik Zinciri Yönetimi (SCM), Müşteri İlişkileri Yönetimi (CRM), Kurumsal Performans Yönetimi (EPM), Perakende Yönetimi vb. bilgi yönetimi kapsamında satın alacakları veya kiralayacakları yazılım ürünlerinin lisansları ve bunların yıllık bakım-güncelleme bedelleri ile yazılımların devreye alınması, iyileştirilmesi ve idamesi için yapacakları danışmanlık, eğitim ve dış kaynak kullanımı harcamaları,

4- TURQUALITY® Programının Desteklenmesi

İhracatçı Birliklerinin TURQUALITY® Programının yürütülmesi konusunda yapmış oldukları aşağıda yazılı giderler yıllık en fazla 35 milyon ABD Doları ve %100 oranında desteklenir. Bu giderler;

a) Marka/TURQUALITY® destek programı kapsamına alınacak/alınan şirketlerin iş yönetimi kalitesi, operasyonel mükemmellik düzeyi ve markalaşma potansiyellerinin belirlenmesi, performanslarının izlenmesi, program ve program kapsamındaki faaliyet ve işlemleri ile harcama belgelerinin içeriği, doğruluğu, rayicine uygunluğu vb. hususlar ile TURQUALITY® Programı kapsamında yapılan faaliyetlerle ilgili gerçekleştireceği her türlü denetim ve danışmanlık giderleri.

b) Marka/TURQUALITY® destek programı kapsamına alınan şirketlere yönelik olarak ürün ve üretim süreçlerinin iyileştirilmesi, operasyonel mükemmellik, stratejik konumlandırma-planlama, pazar haberdarlığı, pazarlama, markalaşma, perakendecilik, halkla ilişkiler, iletişim, reklam, vb konularda gerçekleştireceği eğitim, seminer, rehberlik, danışmanlık vb. faaliyetlerine ilişkin giderleri.

c) TURQUALITY® Programının pazara giriş ve iletişim stratejisi kapsamında olumlu Türk malı imajının oluşturulması ve yerleştirilmesi için yurtiçi ve yurtdışında gerçekleştireceği her türlü halkla ilişkiler faaliyetleri (PR), Türk markalarının pazara giriş ve tutunmalarına yönelik gerçekleştireceği her türlü organizasyonlara ilişkin giderler ile pazar istihbaratı, pazar haberdarlığı, ulusal ve uluslararası iş ilişkileri ağı (networking), sponsorluk vb. giderleri.

ç) TURQUALITY® Programın kurumsallaştırılması ve TURQUALITY® Sekretaryasına yönelik giderleri ile eleman istihdamı ve eğitimine ilişkin harcamaları.

d) TURQUALITY® Programının stratejisinin güncellenmesi, yenilenmesi, geliştirilmesi, uygulanması ve program kapsamında yapılacak stratejik çalışmalara ilişkin harcamaları ile bu konularda gerçek ya da tüzel kişilerden satın alacağı danışmanlık giderleri.

F. Destek Kapsamına Alınma

İhracatçı Birliklerinin ve şirketlerin destek kapsamına alınması konusu Tebliğin Dördüncü bölümünde açıklanmıştır. Buna göre;

1. İhracatçı Birlikleri, Üretici Dernekleri/Birliklerinin Destek Kapsamına Alınması

Tebliğde düzenlenen destek unsurlarından yararlanabilmek için bu kuruluşların iştigal sahasına giren ürünlerinin yurtdışı pazarlarda markalaşma faaliyetleri ve bütçelerini içeren bir projeyle doğrudan Dış Ticaret Müsteşarlığına müracaat etmesi ve söz konusu projenin Dış Ticaret Müsteşarlığı tarafından destek kapsamına alınması gerekmektedir.

2. Şirketlerin Marka Destek Programı Kapsamına Alınması

Tebliğde düzenlenen destek unsurlarından yararlanabilmek için şirketlerin markalaşma faaliyetleri ve bütçelerini içeren bir projeyle doğrudan Dış Ticaret Müsteşarlığına müracaat etmesi ve söz konusu projenin Dış Ticaret Müsteşarlığı tarafından destek kapsamına alınması gerekmektedir.

3. Şirketlerin TURQUALITY® Destek Programı Kapsamına Alınması

Tebliğde düzenlenen destek unsurlarından yararlanmak için şirketlerin markalaşma faaliyetleri ve bütçelerini içeren bir projeyle doğrudan Dış Ticaret Müsteşarlığına müracaat etmesi ve Müsteşarlık/TURQUALITY® Komitesi tarafından TURQUALITY® destek programı kapsamına alınmasına karar verilmesi gerekmektedir.

4. 2003/3 Sayılı Tebliğ Çerçevesinde Destek Kapsamında Bulunan Şirket ve Birliklerin Destek Kapsamına Alınması

2003/3 sayılı "Türk Ürünlerinin Yurtdışında Markalaşması ve Türk Malı İmajının Yerleştirilmesine Yönelik Faaliyetlerin Desteklenmesi Hakkında Tebliğ çerçevesinde; destekten yararlanan kuruluşların yukarıda yazılı faaliyetlerine ilişkin harcamaları; Dış Ticaret Müsteşarlığı tarafından 2003/3 sayılı tebliğ çerçevesinde onaylanan projelerinde belirtilmiş ise; 2006/4 sayılı Tebliğ hükümleri çerçevesinde Resmî Gazete’de yayımlandığı tarihten itibaren desteklenir.

Söz konusu şirket, Birlik/Birliklerin  2006/4 Sayılı Tebliğ kapsamında düzenlenen yeni destek unsurlarından yararlandırılabilmesi için bu Tebliğ hükümleri çerçevesinde revize edilmiş projeleriyle Dış Ticaret Müsteşarlığına müracaat etmeleri gerekmektedir. Anılan projenin Müsteşarlıkça onaylandığı tarihten itibaren revize edilmiş proje kapsamındaki faaliyetler 2006/4 Tebliğ hükümleri çerçevesinde desteklenir.

G. Desteğin Başlangıç Tarihi, Süresi ve Kapsamı

1. Desteğin Başlangıç Tarihi

Yukarıda açıklanan İhracatçı Birlikleri, Üretici Dernekleri, Üretici Birliklerinin yararlandığı desteklerin, Marka Destek Programı kapsamına alınan şirketlerin yararlandığı desteklerin, TURQUALITY® Destek Programı Kapsamına Alınan Şirketlerin yararlandığı desteklerin başlangıç tarihi ; bu kuruluş ve şirketlerin TURQUALITY® Komitesi/Müsteşarlık tarafından destek kapsamına alındığı tarihtir.

2003/3 sayılı "Türk Ürünlerinin Yurtdışında Markalaşması ve Türk Malı İmajının Yerleştirilmesine Yönelik Faaliyetlerin Desteklenmesi Hakkında Tebliğ" çerçevesinde destek kapsamında bulunan şirketler, TURQUALITY® Sertifikası verilen şirketler ile TURQUALITY® Programının yürütülmesi konusunda destek kapsamında bulunan Birlik/Birlikler için desteğin başlangıç tarihi, 2006/4 sayılı Tebliğin Resmî Gazete’de yayımlandığı tarihtir.

2. Desteğin Süresi

ü  Makalemizin E1 ve E2 maddelerinde yer alan; İhracatçı Birlikleri, Üretici Dernekleri, Üretici Birliklerinin  ve Marka Destek Programı Kapsamına Alınan Şirketlerin 2006/4 sayılı tebliğin 13.ve 14. maddeleri çerçevesinde destek kapsamına alındıkları tarihten itibaren 4 yıl,

ü  Makalemizin E3 maddesinde yer alan ; TURQUALITY® Komitesi tarafından TURQUALITY® destek programı kapsamına alınan şirketlerin ; 2006/4 sayılı tebliğ 15. madde çerçevesinde destek kapsamına alındıkları tarihten itibaren 5 yıl,

ü  Makalemizin E2 maddesinde yer alan Marka Destek Programı Kapsamına Alınan Şirketlerin faydalandığı desteklerden; 2003/3 sayılı "Türk Ürünlerinin Yurtdışında Markalaşması ve Türk Malı İmajının Yerleştirilmesine Yönelik Faaliyetlerin Desteklenmesi Hakkında Tebliğ" çerçevesinde destek kapsamında bulunan şirketler, 2006/4 sayılı Tebliğin Resmî Gazete’de yayımlandığı tarihten (24 Mayıs 2006) itibaren 4 yıl,

ü  Makalemizin E3 maddesinde yer alan ; TURQUALITY® Komitesi tarafından TURQUALITY® destek programı kapsamına alınan şirketlerin faydalandığı desteklerden; 2003/3 sayılı "Türk Ürünlerinin Yurtdışında Markalaşması ve Türk Malı İmajının Yerleştirilmesine Yönelik Faaliyetlerin Desteklenmesi Hakkında Tebliğ" çerçevesinde TURQUALITY® Sertifikası verilen şirketler 2006/4 Sayılı Tebliğin Resmî Gazete’de yayımlandığı tarihten (24 Mayıs 2006)  itibaren 5 yıl,

süreyle yararlandırılabilir.

2011/5 sayılı Tebliğde ilave sürelerle ilgili aşağıdaki değişiklikler yapılmıştır:

ü    2006/4 Sayılı Tebliğ’in 11’inci maddesinde düzenlenen desteklerden 5 (beş) yıl yararlandırılan şirketlerle ilgili olarak yapılacak performans değerlendirmesi neticesinde belirli bir düzeyin üzerinde performans gösterdiği belirlenen şirketlerin destek süresi, ilave 5 (beş) yıl süreyle uzatılabilir.

ü    2006/4 Sayılı Tebliğ’in 10’uncu maddesinde düzenlenen desteklerden yararlandırılan şirketler, destek süresi içinde veya bitiminde TURQUALITY® Destek Programı kapsamına alınmak üzere başvuruda bulunabilirler. Yapılan inceleme neticesinde;

- TURQUALITY® Destek Programı kapsamına alınması uygun görülen şirketler, yararlandıkları destek süresi düşülmek suretiyle 5 (beş) yıl ve performanslarına bağlı olarak ilave 5 (beş) yıl süreyle desteklenebilir.

- TURQUALITY® Destek Programı kapsamına alınması uygun görülmeyen şirketler, kalan destek süreleri boyunca 2006/4 Sayılı Tebliğ’in 10’uncu maddesinde düzenlenen desteklerden yararlandırılmaya devam edilir. Destek süresi sona eren şirketler 2006/4 Sayılı Tebliğ kapsamında desteklenmez.

3.Desteğin Kapsamı

2006/4 sayılı Tebliğde destekten yararlanacak kuruluşlar için bir takım koşullar belirlenmiştir. 2011/5 sayılı Tebliğ ile  bu koşullarla ilgili yapılan değişiklikler de aşağıda ele alınmıştır.

ü  Şirketler, yukarıda bahsi geçen Marka destek programı kapsamına alınan şirketlerin desteklenmesi ve TURQUALITY® destek programı kapsamına alınan şirketlerin desteklenmesi  başlıkları altında yer alan destek unsurlarından yurtiçi ve yurtdışı tescil belgesine sahip en fazla iki markası için yararlandırılabilir.

ü    Bir marka için; destek kapsamına alınan şirketle birlikte, yurtiçinde veya yurtdışında yerleşik olup, organik bağın tevsik edildiği ve Müsteşarlık tarafından harcama yetkisi verilen şirketler desteklenebilir.

ü  2006/4 sayılı Tebliğin hükümleri çerçevesinde bir Holding/Şirketler Topluluğu bünyesinde yer alan en fazla üç şirket desteklenebilir.

ü  Destek kapsamına alınan markalı ürünleriyle ilgili, destek kapsamındaki şirket veya harcama yetkisi verilen şirket tarafından istihdam edilen moda/endüstriyel ürün tasarımcısı, aşçı/şef giderlerinin desteklenmesinde aynı anda desteklenecek moda/endüstriyel ürün tasarımcısı/aşçı/şef sayısı 3’ü geçemez.

ü  TURQUALITY® Komitesi tarafından TURQUALITY® destek programı kapsamına alınan şirketlerin; TURQUALITY® Sertifikasını haiz markalı ürünleriyle ilgili, destek kapsamındaki şirket veya harcama yetkisi verilen şirket tarafından istihdam edilen moda/endüstriyel ürün tasarımcısı, aşçı/şef giderlerinin desteklenmesinde aynı anda desteklenecek moda/endüstriyel ürün tasarımcısı, aşçı/şef sayısı 5’i geçemez.

ü  TURQUALITY® Komitesi tarafından TURQUALITY® destek programı kapsamına alınan şirketlerin; mağazalara/lokantalara/kafelere ilişkin uygun mahal araştırmasına yönelik danışmanlık, konsept mimari çalışmaları, dekorasyon, brüt kira ile buna ilişkin vergi/resim/harç, komisyon, hizmet harcamaları, mağaza/lokanta/kafe kiralanmasıyla ilgili hukuki danışmanlık ve belediye giderleri ile söz konusu birimlerin işletilmesi için gerekli, Müsteşarlık tarafından belirlenen temel kurulum giderleri çerçevesinde ;

a) Destek kapsamına alınan markayla ilgili şirketlerin aynı anda desteklenecek mağaza sayısı, 50 (elli) adedi geçemez.

 b) Mağaza başına desteklenecek konsept mimari çalışmaları, dekorasyon ve Müsteşarlık tarafından belirlenen temel kurulum giderleri 200.000 ABD Doları’nı geçemez.

ü  TURQUALITY® Komitesi tarafından TURQUALITY® destek programı kapsamına alınan şirketlerin; Franchise vermeleri halinde, franchising sistemi ile yurt dışında açılacak ve faaliyete geçirilecek mağazalara ilişkin dekorasyon ve kira giderleri çerçevesinde;

a) Destek kapsamına alınan markayla ilgili şirketlerin franchising sistemi ile desteklenecek mağaza sayısı 100 (yüz) adedi geçemez.

 b) Mağaza başına desteklenecek dekorasyon gideri, 100.000 ABD Doları’nı geçemez.

 c)Mağaza başına desteklenecek kira gideri yıllık 200.000 ABD Doları ve mağaza başına 2 yılı geçemez.

ü  TURQUALITY® Komitesi tarafından TURQUALITY® destek programı kapsamına alınan şirketlerin yukarıda belirtilen (Başlık D3 ) faaliyetleri için bir şirkete sağlanacak azami destek miktarı Dış Ticaret Müsteşarlığı tarafından sınırlandırılabilir.

ü  Marka/TURQUALITY® destek programına alınan şirketlerin,2006/4 sayılı Tebliğ uyarınca destek sürelerinin dolması ve/veya destek kapsamından çıkarılmaları halinde TURQUALITY® Programı kapsamında sağlanan desteklerden yararlandırılmazlar.

ü  TURQUALITY® destek programı kapsamından çıkarılan şirketler; Marka destek programı kapsamındaki desteklerden yararlanabilirler. Ancak; şirketlerin TURQUALITY® ve marka destek programı kapsamında desteklendiği toplam süre 4 yılı geçemez.

H. Ödeme Belgelerinin İbrazı ve Ödeme

1.Ödeme Belgelerinin İbrazı

Tebliğde belirtilen destek unsurlarından yararlandırılacak olan kuruluş ve şirketler tarafından yurtdışında gerçekleştirilen faaliyetlere dair giderlere ilişkin harcama belgeleri ile Uygulama Usul ve Esaslarında belirtilen diğer bilgi ve belgelerin ve/veya Müsteşarlıkça talep edilmesi halinde bu hususlara dair denetim/danışmanlık firmalarının raporlarının, faaliyet ve/veya harcamanın yapıldığı bölgedeki Türk Ticaret Müşavirliği/Ataşeliği, faaliyet ve/veya harcamanın yapıldığı ülkede Ticaret Müşavirliği/Ataşeliği bulunmuyor ise bu ülkelerdeki Türk Konsolosluklarına onaylatılması ve harcama belgesi tarihinden itibaren en geç 6  ay içerisinde ;

a) Gerekli incelemenin yapılarak Müsteşarlığa intikal ettirilmesini teminen, şirketler tarafından üyesi oldukları İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliğine,

         b) Kuruluşlar tarafından doğrudan Dış Ticaret Müsteşarlığına,

ibraz edilmesi gerekmektedir.

Tebliğde 6 aylık ibraz süresinin iki istisnası belirtilmiştir.  Bunlar;

ü  Marka destek programı kapsamına alınan şirketlerin; patent, faydalı model ve endüstriyel tasarım tesciline ilişkin harcamaları ile destek kapsamına alınan markalarının tescili ve korunmasına ilişkin olarak gerçekleştirecekleri giderlerinin harcama belgeleri;  belge tarihinden itibaren 18 ay içerisinde ibraz edilebilir.

ü  TURQUALITY® destek programı kapsamına alınan şirketlerin; patent, faydalı model ve endüstriyel tasarım tesciline ilişkin harcamaları ile TURQUALITY® Sertifikasını haiz markalarının yurtdışında tescili ve korunmasına ilişkin giderlerinin harcama belgeleri; belge tarihinden itibaren 18 ay içerisinde ibraz edilebilir.

2. Harcamalara İlişkin Tespit Edilen Eksik Bilgi/Belgelerin İbrazı

Müsteşarlık/İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterlikleri tarafından yapılan inceleme neticesinde harcamalara ilişkin olarak tespit edilen eksik bilgi/belgelerin; şirkete/kuruluşa bildirildiği tarihten itibaren 6 (altı) ay içerisinde Müsteşarlık/İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliklerine ibraz edilmemesi halinde, söz konusu harcamalar destek kapsamında değerlendirilmez.

6 aylık süre; Birlik ve/veya Müsteşarlık tarafından otomasyon sistemi üzerinden yapılan inceleme neticesinde, eksik bilgi/belge tamamlama görevinin firmanın görev listesinde bulunduğu süre toplamı üzerinden hesaplanır.

3.Destekten Yararlandırılacak Kuruluş ve Şirketlerin Harcamaları ile İlgili Denetim/Danışmanlık Firmalarından Rapor İstenmesi

Dış Ticaret Müsteşarlığı, Tebliğde belirtilen destek unsurlarından yararlandırılacak olan kuruluş ve şirketlerden, gerçekleştirilen faaliyetler ve bu faaliyetlere ilişkin harcama belgelerinin içeriği, doğruluğu, rayicine uygunluğu vb. hususlar ile TURQUALITY® Programı kapsamında yapılan faaliyetlerle ilgili denetim/danışmanlık firmalarının raporlarını talep edebilir.

4. Ödeme

Dış Ticaret Müsteşarlığı, yapacağı inceleme neticesinde ödeme yapılmasına karar verilen kuruluş ve şirket ile ödeme miktarlarını Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’na bildirir. Müsteşarlıktan alınan bildirim üzerine, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası ödemeyi öncelikle yapar.

Ödemeye ilişkin, ibraz edilen belgelerdeki giderlerin Türk Lirası (TL) cinsinden olanları TL, döviz cinsinden olanları ise harcama belgesi tarihindeki Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası çapraz kurları ve döviz alış kurları esas alınarak, ABD Doları karşılığı TL olarak Destekleme ve Fiyat İstikrar Fonu’ndan ödenir.

I. İzleme ve Değerlendirme

Tebliğ kapsamındaki destek ödemesinden yararlanan kuruluş ve şirketler, destek kapsamına alındıkları tarihten itibaren her yılın sonunda markalaşma faaliyetlerini içeren bir raporu Dış Ticaret Müsteşarlığına intikal ettirirler.

Müsteşarlık, anılan raporların değerlendirilmesi ve/veya destek kapsamına alınan kuruluş ve şirketlerin denetlenmesi ve izlenmesi amacıyla destek süresinin her aşamasında danışmanlık/denetim firmalarının raporlarını talep edebilir.

Müsteşarlık, söz konusu raporlar üzerinde yapacağı inceleme neticesinde, Stratejik İş Planlarında belirtilen faaliyetlerden büyük bir bölümünü gerçekleştirmediği, sağlanan desteği etkin kullanmadığı ve/veya markalaşma konusunda herhangi bir gelişim göstermediğini tespit ettiği kuruluş ile şirketleri, Marka/TURQUALITY® destek programlarına ilişkin destek süresinin her aşamasında destek kapsamından çıkarabilir veya destek oranlarında indirime gidebilir.

İ. Müeyyide

Tebliğde, destek ödemelerinden yararlanacak kuruluş ve şirketlere karşı müeyyideler belirlenmiştir. Buna göre;

ü Tebliğ kapsamındaki destek ödemelerinden yararlanmak üzere müracaatta bulunan ve/veya söz konusu destek ödemelerinden yararlanan kuruluş ve şirketler tarafından yanıltıcı bilgi ve belge ibraz edildiğinin tespiti halinde, haklarında kanuni işlem yapılır.

ü   Bu kapsamda tahkikat, soruşturma ve/veya dava konusu edilmiş olanların destek talepleri, konuyla ilgili denetim raporu ve/veya yargı kararı alınıncaya kadar bekletilebilir. Dava sonucunda suçu sabit görülenlerin, Bakanlar Kurulunun 27/12/1994 tarihli ve 94/6401 sayılı "İhracata Yönelik Devlet Yardımları Kararı" kapsamında yer alan tüm devlet yardımlarına ilişkin talepleri süresiz olarak reddedilebilir. Müsteşarlık, suç unsurunun tam olarak oluşmamasından kaynaklanan beraat kararları kapsamındaki sahtecilik eylemlerini gerçekleştirenler hakkında da benzer mahiyette işlemler tesis etmeye yetkilidir.

ü   Destek kapsamına alınan kuruluş ile şirketlerin iş yönetimi kalitesi, operasyonel mükemmellik düzeyi, markalaşma potansiyeli, performansları, program ve proje kapsamındaki faaliyet ve işlemleri ile harcama belgelerinin içeriği, doğruluğu, rayicine uygunluğu vb. konularda kasıtlı olarak yanıltıcı bilgi ve belge ibraz ettiklerinin tespiti halinde, şirket ve kuruluş Marka/TURQUALITY® destek programından çıkarılır ve sağlanan destek 6183 sayılı Kanun hükümleri çerçevesinde geri alınır.

ü   Dış Ticaret Müsteşarlığı adına tescil ettirilmek suretiyle koruma altına alınmış bulunan TURQUALITY® sertifikasını, Müsteşarlık ve/veya TURQUALITY® Komitesinden izin almadan kullananlar hakkında, "Markaların Korunması Hakkında 556 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname" hükümleri çerçevesinde işlem yapılır.

J. Uygulama

2006/4 Sayılı Tebliğ hükümleri çerçevesinde destek kapsamına alınan şirketler ile destek süresi dolan şirketler, 18/8/2010 tarihli ve 27676 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 2010/6 sayılı ‘Yurt Dışı Birim, Marka ve Tanıtım Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakkında Tebliğ’ hükümlerinden yararlandırılmazlar.

K. Yetki

2006/4 Sayılı Tebliğin uygulama usul ve esaslarını belirlemeye, uygulamada ortaya çıkacak ihtilafları haklı ve mücbir sebep hallerini de gözetmek suretiyle inceleyip sonuçlandırmaya ve bu Tebliğ hükümleri çerçevesinde destek kapsamına alınacak kuruluş ile şirketleri ihracat stratejisinde belirtilen ilke, hedef ve politikalar çerçevesinde tespit etmeye, Dış Ticaret Müsteşarlığı yetkilidir.

L. Yürürlükten Kaldırılan Mevzuat

ü    Para-Kredi ve Koordinasyon Kurulu’nun 21/8/2003 tarihli ve 2003/3 sayılı Kararı ile anılan Karara istinaden 28/8/2003 tarihli ve 25213 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan "2003/3 Sayılı Türk Ürünlerinin Yurtdışında Markalaşması ve Türk Malı İmajının Yerleştirilmesine Yönelik Faaliyetlerin Desteklenmesi Hakkında Tebliğ",

ü    Para-Kredi ve Koordinasyon Kurulu’nun 13/9/2005 tarihli ve 2005/8 sayılı Kararı ile anılan Karara istinaden 23/9/2005 tarihli ve 25945 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 2005/2 sayılı "2003/3 Sayılı Türk Ürünlerinin Yurtdışında Markalaşması ve Türk Malı İmajının Yerleştirilmesine Yönelik Faaliyetlerin Desteklenmesi Hakkında Tebliğ’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ"

yürürlükten kaldırılmıştır.