PAZAR ARAŞTIRMASI VE PAZARA GİRİŞ DESTEĞİ

A)GİRİŞ

B)AMAÇ VE KAPSAM

C)YURT DIŞI PAZAR ARAŞTIRMASI DESTEĞİ

D)PAZARA GİRİŞ DESTEĞİ

E)SEKTÖREL TİCARET HEYETİ VE ALIM HEYETİ PROGRAMLARI DESTEĞİ

F)E-TİCARET SİTELERİNE ÜYELİK DESTEĞİ

G)ÖDEME BELGELERİNİN İBRAZI VE ÖDEME

a)Ödeme

b)Yetki

c)İzleme ve Değerlendirme

d)İstisna

 e)Yürürlükten Kaldırılan Mevzuat

f)Yürürlükten Kaldırılan Mevzuatın Lehte Hükümlerinin Uygulanması

 

A)GİRİŞ

Para-Kredi ve Koordinasyon Kurulu tarafından hazırlanan “Pazar Araştırması ve Pazara Giriş Desteği Hakkında Tebliğ” 21 Mart 2011 tarih ve 27881 sayılı Resmi Gazete'de yayınlanarak yürürlüğe girmiştir.Bu tebliği dış ticaret müşteşarlığını bağlı olduğu bakan tarafından yürülülecektir. Bu tebliğ ile birlikte;21/10/2006 tarihli ve 26326 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan “2006/6 sayılı Pazar Araştırması ve Pazarlama Desteği Hakkında Tebliğ”, ekleri ve değişiklikleriyle birlikte yürürlükten kaldırılmıştır.

Makalemizde; bu tebliğin amacı, uygulama şekli, destekten yararlanma şartları ve diğer hususlar ayrıntılı olarak açıklanmaya çalışılmıştır.

B)AMAÇ VE KAPSAM

Bu Tebliğin amacı, Türkiye’de sınai ve/veya ticari faaliyette bulunan şirketler, döviz kazandırıcı hizmet veya faaliyetlerle iştigal eden şirketler ile İşbirliği Kuruluşları ve Organizatör Kuruluşların pazar araştırması ve pazara giriş faaliyetlerine ilişkin giderlerinin Destekleme ve Fiyat İstikrar Fonundan (DFİF) karşılanmasına dair esasları belirlemektir.

Bu Tebliğ, Türkiye’de sınai ve/veya ticari faaliyette bulunan şirketler, döviz kazandırıcı hizmet veya faaliyetlerle iştigal eden şirketler ile İşbirliği Kuruluşları ve Organizatör Kuruluşlara verilen pazar araştırması ve pazara giriş faaliyetlerine ilişkin destekleri kapsar.

C)YURT DIŞI PAZAR ARAŞTIRMASI DESTEĞİ

Destekten yararlanabilmenin koşulları:

-Bu Tebliğ kapsamında sınai ve/veya ticari şirketler ile yazılım sektöründe faaliyet gösteren şirketlerce gerçekleştirilen yurt dışı pazar araştırması gezilerine ilişkin giderler %70 oranında ve yurt dışı pazar araştırması gezisi başına en fazla 7.500 ABD Dolarına kadar desteklenir.

-Her takvim yılı içerisinde şirket başına en fazla 10 (on) yurt dışı pazar araştırması gezisi desteklenir.

-Bir yurt dışı pazar araştırması gezisi kapsamında en fazla 2 (iki) şirket çalışanının aşağıda belirtilen giderleri desteklenir:

-Ulaşım: Uluslararası ve şehirlerarası ulaşımda kullanılan ekonomi sınıfı uçak, tren, gemi ve otobüs bileti ücretleri ile günlük 50 ABD Dolarını, gezi başına da 500 ABD Dolarını aşmamak kaydıyla araç kiralama giderleri.

-Konaklama: Şirket başına günlük 300 ABD Dolarını geçmemek kaydıyla konaklama (oda+kahvaltı) giderleri.

-Yurt dışı pazar araştırması gezisinin en az 2 (iki), yol hariç en fazla 10 (on) günlük kısmı desteklenir.

-Yurt dışı pazar araştırması gezisi süresince, yolculuk ve gidilen ülkenin resmi tatil günleri hariç olmak üzere, her gün için en az bir kurum, kuruluş veya şirketle görüşme yapılmalıdır. Görüşme yapılmayan günler için ulaşım ve konaklama giderleri desteklenmez.

-Bir takvim yılı içerisinde aynı ülkeye yönelik en fazla 2 (iki) yurt dışı pazar araştırması gezisi desteklenir.

-Bir yurt dışı pazar araştırması gezisi tek bir ülkede yapılabileceği gibi, coğrafi konumu birbirine yakın olmak kaydıyla en fazla 3 (üç) ülkede de yapılabilir.

Aşağıda sayılan faaliyetler bu destenten yararlanamazlar:

-Pazar araştırmasının amaçlanmadığı yurt dışı gezileri.

- Grup seyahati veya resmi ve/veya özel kurum ve/veya kuruluşlarca yabancı ülkelere yönelik olarak gerçekleştirilen toplantı, sergi, konferans vb. organizasyonlar.

D)PAZARA GİRİŞ DESTEĞİ

Şirketler ile İşbirliği Kuruluşlarının yurt dışına yönelik pazara giriş stratejileri ile eylem planlarının oluşturulabilmesi amacıyla uluslararası kuruluşlara yaptırılan ve satın alınan sektör, ülke, yabancı şirket veya marka odaklı raporlar (mali ve hukuki raporlar dahil) ile yabancı şirket alımlarına yönelik danışmanlık hizmetlerine (mali ve hukuki danışmanlık dahil) ilişkin giderleri, şirketler için %60, İşbirliği Kuruluşları için %75 oranında ve yıllık en fazla 200.000 ABD Dolarına kadar desteklenir.

Bu madde kapsamında satın alınan raporların alım tarihi itibarıyla en fazla 2 (iki) yıllık olması gerekir.

Bu madde kapsamında satın alınan raporlar ile danışmanlık hizmetlerine ilişkin giderlerin desteklenebilmesi için söz konusu rapor ve raporu hazırlayan kuruluş için İhracatı Geliştirme Etüd Merkezi’nden (İGEME) ön onay alınması gerekmektedir.

Türkiye’de yerleşik yüksek öğretim kuruluşları ve sağlık sektöründe tedavi amaçlı faaliyet gösteren kuruluşlar ile bu Tebliğe istinaden çıkarılacak Uygulama Usul ve Esaslarında belirlenen diğer döviz kazandırıcı hizmet ve faaliyetler gerçekleştiren kuruluşların yurt dışında tanıtımı amacıyla yapılan faaliyetler çerçevesinde; ulaşım, konaklama ve tanıtım giderleri %50 oranında ve yıllık en fazla 300.000 ABD Dolarına kadar desteklenir.

Tanıtım faaliyetleri için desteklenen giderler:

-Ulaşım: Tanıtım faaliyetleri çerçevesinde uluslararası ve şehirlerarası ulaşımda kullanılan ekonomi sınıfı uçak, tren, gemi ve otobüs bileti ücretleri ile toplu taşımaya yönelik araç kiralama giderleri.

-Konaklama: Tanıtım yapılan süre içerisinde gidilen ülkede günlük 300 ABD Dolarını geçmemek kaydıyla konaklama (oda+kahvaltı) giderleri.

-Tanıtım ve organizasyon giderleri:

E)SEKTÖREL TİCARET HEYETİ VE ALIM HEYETİ PROGRAMLARI DESTEĞİ

Organizatör Kuruluşlarca düzenlenen sektörel ticaret heyeti ile alım heyeti programlarına ilişkin giderler %50 oranında ve program başına 150.000 ABD Dolarına kadar desteklenir. Sektörel ticaret heyeti programları ile alım heyeti programlarının destek kapsamına alınabilmesi için ilgili Organizatör Kuruluş tarafından program başlangıç tarihinden en az 3 ay önce program taslağı ve tahmini bütçesiyle birlikte Dış Ticaret Müsteşarlığınca başvuruda bulunulması gerekir. Müsteşarlıkça uygun bulunan programlar destek kapsamına alınır.

- Desteklenen giderler:

-Ulaşım: Uluslararası ve/veya şehirlerarası ulaşımda kullanılan ekonomi sınıfı uçak, tren, gemi, otobüs bileti ve toplu taşımaya yönelik araç kiralama giderleri

-Konaklama: Sektörel ticaret heyetlerinde şirket başına, alım heyetlerinde davetli yabancı şirket, kurum veya kuruluş başına günlük 300 ABD Dolarını geçmemek kaydıyla konaklama (oda+kahvaltı) giderleri

-Tanıtım ve organizasyon giderleri

-Bir takvim yılında bir Organizatör Kuruluşun yaptığı en fazla 5 (beş) sektörel ticaret heyeti ve 10 (on) alım heyeti programı desteklenir.

F)E-TİCARET SİTELERİNE ÜYELİK DESTEĞİ

E-ticaret sitelerine üyelik giderleri şirketler için %70 oranında ve yıllık en fazla 10.000 ABD Dolarına kadar desteklenir.Şirketler en fazla 5 (beş) e-ticaret sitesi için ve e-ticaret sitesi başına en fazla 3 (üç) yıl süresince yararlanabilir.

Destekten yararlanabilmeninkoşulları:

-Şirketlerin en az bir yabancı dilde yayımlanan ticari faaliyetiyle ilgili bir internet sitesi olması zorunludur.

-Şirketlerin destekten yararlanabilmeleri için üye olmak istedikleri e-ticaret sitesinin İhracatı Geliştirme Etüd Merkezi’nden ön onay almış olması gerekmektedir.

-E-ticaret sitelerinde yer alan site içi reklam ve reklam bandı (banner) giderleri destek kapsamı dışındadır.

G)ÖDEME BELGELERİNİN İBRAZI VE ÖDEME

-Sektörel Ticaret Heyeti Ve Alım Heyeti faaliyetlerine ilişkin ödeme belgeleri ile Uygulama Usul ve Esaslarında belirtilen diğer belgeler, ödeme belgesi tarihinden itibaren en geç 6 (altı) ay içerisinde ilgili Organizatör Kuruluş tarafından doğrudan veya posta ile Müsteşarlığa ibraz edilir.

-YURT DIŞI PAZAR ARAŞTIRMASI, E-TİCARET SİTELERİNE ÜYELİK, PAZARA GİRİŞ faaliyetlerine ilişkin ödeme belgeleri ile Uygulama Usul ve Esaslarında belirtilen diğer belgeler, ödeme belgesi tarihinden itibaren en geç 6 (altı) ay içerisinde şirketler ve İşbirliği Kuruluşları tarafından doğrudan veya posta ile İGEME’ye ibraz edilir.

a)Ödeme

-Müsteşarlık Sektörel Ticaret Heyeti Ve Alım Heyeti faaliyetlerine ilişkin destek başvurularında gerekli incelemenin yapılmasını müteakip, ödeme yapılmasına karar verilen Organizatör Kuruluşu ve ödeme tutarını Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasına (TCMB) bildirir.

-İGEME, YURT DIŞI PAZAR ARAŞTIRMASI, E-TİCARET SİTELERİNE ÜYELİK, PAZARA GİRİŞE ilişkin faaliyetler için İGEM’ e yapılan destekleme başvurularında gerekli incelemenin yapılmasını müteakip, ödeme yapılmasına karar verilen şirketi, İGEM İşbirliği Kuruluşunu ve ödeme tutarını TCMB’ye bildirir.

b)Yetki

Ödenecek destek miktarını her türlü kamu alacağına karşılık mahsup etmek üzere ilgili kurum veya kuruluşlara bildirmeye Müsteşarlık ve İhracatı Geliştirme Etüd Merkezi yetkilidir.

c)İzleme ve Değerlendirme

Müsteşarlık ve İhracatı Geliştirme Etüd Merkezi, şirketlerin, İşbirliği Kuruluşlarının veya Organizatör Kuruluşların faaliyetlerini izler ve değerlendirir. Faaliyetlerin bu Tebliğin amaç ve hükümlerine uygun bulunmaması durumunda şirketler, İşbirliği Kuruluşları veya Organizatör Kuruluşlar Müsteşarlıkça destek kapsamından çıkarılır ve 6 ay içerisinde tekrar başvuru yapamaz.

d)İstisna

– (1) 24/5/2006 tarihli ve 26177 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan “2006/4 sayılı Türk Ürünlerinin Yurtdışında Markalaşması, Türk Malı İmajının Yerleştirilmesi ve TURQUALITY®’nin Desteklenmesi Hakkında Tebliğ" çerçevesinde daha önce desteklenmiş şirketler ile halen desteklenmekte olan şirketler bu Tebliğin desteklediği haklardan yararlanamazlar.

- Bir faaliyet için Müsteşarlıkça yürütülen başka bir Tebliğdeki desteklerden yararlanan şirketler, İşbirliği Kuruluşları veya Organizatör Kuruluşlar aynı faaliyet için bu Tebliğ kapsamında yer alan desteklerden yararlanamazlar.

-Diğer kamu kurum ve kuruluşlarınca verilen aynı mahiyetteki desteklerden yararlanan şirketler, İşbirliği Kuruluşları veya Organizatör Kuruluşlar, bu Tebliğ kapsamında yer alan desteklerden yararlanamazlar.

 

 

e)Yürürlükten Kaldırılan Mevzuat

Para-Kredi ve Koordinasyon Kurulunun 12/10/2006 tarihli ve 2006/11 sayılı Kararı ile anılan Karara istinaden hazırlanan ve 21/10/2006 tarihli ve 26326 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan “2006/6 sayılı Pazar Araştırması ve Pazarlama Desteği Hakkında Tebliğ”, ekleri ve değişiklikleriyle birlikte yürürlükten kaldırılmıştır.

f)Yürürlükten Kaldırılan Mevzuatın Lehte Hükümlerinin Uygulanması

Bu Tebliğin yürürlüğe girdiği tarihten önce gerçekleştirilen faaliyetlere ilişkin destek başvurularının sonuçlandırılmasında yürürlükten kaldırılan Tebliğin lehte olan hükümleri uygulanır