İNTERNET ALAN ADLARI YÖNETMELİĞİ

 

 1. GİRİŞ
 2. AMAÇ, TANIMLAR ve İLKELER

1.      Amaç

2.      Yönetmelikte Geçen Kısaltmalar ve Tanımlar

3.      İlkeler

 1. ALAN ADLARININ YAPISI VE İLGİLİ İŞLEMLER

1.      Alan Adları Yapısı

2.      Alan Adı Başvurusu

3.      Alan Adı Tahsisi

4.      Alan Adı Yenileme

5.      Alan Adından Feragat Etme

6.      Alan Adı İptali

7.      Alan Adı Yeniden Tahsisi

8.      Alan Adı Satış ve Devri

 1. BİLGİ TEKNOLOJİLERİ ve İLETİŞİM KURUMUNUN GÖREVLERİ VE YETKİLERİ

1.      Kurumun Görevleri

2.      Kurumun Yetkileri

 1. KAYIT KURULUŞLARI

1.      Kayıt Kuruluşu

2.      Kayıt Kuruluşlarının Yükümlülükleri

3.      Kayıt Kuruluşlarının Faaliyetlerine Son Vermesi

4.      Kayıt Kuruluşlarının Faaliyetlerine Kurum Tarafından Son Verilmesi

5.      Kayıt Kuruluşları Arası Transfer

 1. ALAN ADI SAHİBİNİN HAK ve YÜKÜMLÜLÜKLERİ

1.      Alan Adı Sahibinin Hakları

2.      Alan Adı Sahibinin Yükümlülükleri

 1. ALTERNATİF UYUŞMAZLIK ÇÖZÜM MEKANİZMASI

1.      Uyuşmazlık Çözüm Mekanizması

2.      Uyuşmazlık Çözüm Hizmet Sağlayıcı (UÇHS)

3.      Uyuşmazlık Çözüm Mekanizmasına Başvuru

4.      Hakemler

5.      Kararın Alınması

 

 1. ALAN ADLARI İLE İLGİLİ ÜCRETLER
 2. REHBERLİK HİZMETİ
 3. YENİ ALT ALAN ADLARININ TAHSİSE AÇILMASI
 4. TAHSİSE KAPALI ALAN ADLARI LİSTESİ
 5. TAHSİSE KISITLI ALAN ADLARI LİSTESİ
 6. GEÇİŞ SÜRECİ İLE İLGİLİ HÜKÜMLER
 7. GEÇİŞ SÜRECİNDE SATIŞ ve DEVİR
 8. “a.tr” YAPISINDAKİ ALAN ADLARININ İLK TAHSİSİ ve ÖNCELİK
 9. YÜRÜRLÜK

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A. GİRİŞ

Ulaştırma Bakanlığı tarafından çıkarılan “İnternet Alan Adları Yönetmeliği” 07.11.2010 tarihli 27752 sayılı resmi gazetede yayımlanmıştır.

Yönetmelik 05.11.2008 tarihli ve 5809 sayılı Elektronik Haberleşme Kanunu’ nun 5 inci, 34 üncü ve 35 inci maddelerine dayanılarak hazırlanmıştır.

İnternet Alan Adları Yönetmelik hükümlerine ilişkin açıklamalar sirkülerimizin konusunu oluşturmaktadır.  

B. AMAÇ , TANIMLAR ve İLKELER

1.Amaç

Yönetmelikle “.tr” uzantılı internet alan adları yönetimine ilişkin usul ve esasların düzenlenmesi amaçlanmıştır.

2. Yönetmelikte Geçen Kısaltmalar ve Tanımlar

Yönetmelikte geçen internet alan adları ile ilgili terimler ve konuyla ilgili bazı kurum ve kuruluş isimleri aşağıdaki şekilde tanımlanmıştır.

Ø  Alan Adı: “.tr” uzantılı internet alan adı

Ø  Bakanlık: Ulaştırma Bakanlığı,

Ø  CENTR: Avrupa Ulusal Üst Düzey Alan Adı Kayıt Kurumları Konseyi,

Ø  ICANN: İnternet Tahsisli Adlar ve Sayılar Kurumu,

Ø  İnternet Alan Adı: İnternet üzerinde bulunan bilgisayar veya İnternet sitelerinin adresini belirlemek için kullanılan İnternet protokol adresini tanımlayan adlar.

Ø  İnternet Alan Adı Sistemi: Okunması ve akılda tutulması kolay olan ve genelde aranan adres sahipleri ile ilişkilendirilebilen simgesel isimlerle yapılan adreslemede,  karşılığı olan İnternet protokol adresini bulan ve kullanıcıya veren sistem.

Ø  İnternet Protokol Adresi: Belirli bir ağa bağlı cihazların birbirini tanımak, birbirleriyle iletişim kurmak ve veri alışverişinde bulunmak için kullandıkları İnternet Protokolü standartlarına göre verilen adres.

Ø  Tahsise Kapalı Adlar Listesi: Alt alan adları ile mevzuata, kamu düzenine ve genel ahlaka aykırı olma gibi sebeplerle tahsisine izin verilmeyen alan adlarından oluşan liste.

Ø  Tahsisi Kısıtlı Adlar Listesi: Tarihi ve kültürel değerler bakımından halka mal olmuş alan adlarından oluşan liste.

Ø  Kayıt Kuruluşu (KK): Başvuru, yenileme, iptal gibi alan adları ile ilgili işlemlerin  yapılmasına aracılık eden taraf.

Ø  Kurul: Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurulu.

Ø  Kurum: Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu.

Ø  Rehber: Tahsisli alan adlarına ilişkin alan adı sahibinin iletişim bilgileri ile alan adının tahsis süresinin başladığı ve bittiği tarihler gibi bilgileri içeren bir veritabanı.

Ø  Rehberlik Hizmeti: Rehberde bulunan verilerin kamuoyunun erişimine açık tutulması hizmetidir.

Ø  RIPE NCC: RIPE Şebeke Koordinasyon Merkezi.

Ø  .tr ağ bilgi sistemi (TRABİS): “.tr” uzantılı internet alan adı sisteminin ve buna ait merkezi veritabanının işletilmesine, rehberin oluşturulmasına, güncellenmesine ve rehberlik hizmetinin sunulmasına ve alan adı başvuru işlemlerinin gerçek zamanlı olarak yapılmasına imkân veren, tüm bu faaliyetlerin güvenli ve iş sürekliliğini sağlayacak şekilde gerçekleştirildiği sistem.

Ø  Uyuşmazlık Çözüm Hizmet Sağlayıcı (UÇHS): Alan adları ile ilgili ihtilafların çözüm sürecini hakemler veya hakem heyetleri vasıtasıyla yürüten kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları, üniversiteler veya uluslararası kuruluşlar.

3.İlkeler

Yönetmeliğin uygulanmasında aşağıda belirtilen temel ilkeler gözetilmiştir.

Ø  Objektif nedenler aksini gerektirmedikçe niceliksel ve niteliksel devamlılık, ayrım gözetmeme, düzenlilik, verimlilik, nesnellik, orantılılık, şeffaflık, kaynakların etkin kullanılması ve teknoloji bağımsız davranılması,

Ø  Serbest ve etkin rekabet ortamının sağlanması ve korunması,

Ø  Hizmet kalitesinin yükseltilmesinin teşvik edilmesi,

Ø  Uluslar arası uygulamaların ve standartların dikkate alınması,

Ø  Alan adlarına yönelik uygulamaların ülke koşullarına uygun, etkin ve uzun vadeli çözümler olması,

Ø  Makul koşullarda, kolaylıkla faydalanılabilecek uygulamaların teşvik edilmesi,

Ø  Gerçek ve tüzel kişilerin talep ettikleri hizmet dışında herhangi bir hizmeti satın almak zorunda bırakılmaması,

Ø  Üçüncü kişilerin haklarının korunması,

Ø  Tüketici haklarının korunması

C. ALAN ADLARININ YAPISI VE İLGİLİ İŞLEMLER

1. Alan Adları Yapısı

Alan adlarının yapısı “a.b.tr” ve “a.tr” şeklindedir. Buradaki ;

tr:  Ülkemizin  ISO (International Organization for Standardization –Uluslararası Standardizasyon Örgütü) 3166 standardı ile belirlenen ve İnternet alan adlarında kullanılan kodunu.

b: “.tr” uzantılı İnternet alan adları altında tanımlanan alt alan adlarını

a:  Yönetmelik çerçevesinde kişilerin serbestçe belirlediği alanı

ifade eder.

 

 

 

 

“.tr” uzantılı İnternet alan adları altında tanımlanan alt alanlar aşağıdaki tabloda belirtilmiştir:

 

Alt Alanlar

“.com”

“.net”

“.biz”

“.info”

“.bbs”

“.name”

“.org”

“.web”

“.gen”

“.av”

“.tv”

“.dr”

“.k12”

“.tel”

“.bel”

“.gov”

“.edu”

“.pol”

“.tsk”

 

2. Alan Adı Başvurusu

Alan adı başvurusunda bulunulabilmesi için bir alan adının kişilerin serbestçe belirlediği “a” kısmının aşağıdaki koşulları sağlaması gerekmektedir.

Ø  Yalnız harfler (a-z), rakamlar (0-9) ve tire (-) işaretinden oluşması,

Ø  En az iki en fazla altmışüç karakter uzunluğunda olması,

Ø  Tire (-) işareti ile başlamaması ve/veya bitmemesi,

Ø  Yalnızca üçüncü ve dördüncü karakterlerin birlikte tire (-) olmaması,

Ø  Başkasına tahsisli olmaması,

Ø  Tahsise kapalı adlar listesinde yer almaması

Alan adı sahibi olabilmek için gerekli başvuru koşulları ile başvuru sırasında ve başvuru sonrasında yapılacak işlemler aşağıda belirtilmiştir.

Ø  Alan adına sahip olmak üzere gerçek veya tüzel kişiler başvurabilirler. Birden fazla alan adı için başvuruda bulunulabilir.

Ø  Yukarıda belirtilen koşulları karşılamayan alan adları için yapılan başvurular kabul edilmez.

Ø  Kişiler başvuru için Kurumun İnternet sitesinde yer alan Kayıt Kuruluş’larından birini tercih ederler. Kişiler, tercih ettikleri Kayıt Kuruluşları’nın İnternet sitesinde yer alan başvuru formunu doldurmak suretiyle başvuruda bulunurlar. Başvuru formunun tam ve doğru olarak doldurulmaması halinde alan adı başvurusu kabul edilmez.

Ø  Kişiler, başvuru sırasında, yanlış bilgi verme, üçüncü kişilerin haklarını ihlal etme gibi fiillerin hukuki sonuçları konusunda genel olarak bilgilendirilirler.

Ø  Kişiler, başvuru sırasında, üçüncü kişilerin haklarını ihlal etmeyeceklerini, alan adını hukuka aykırı bir şekilde kullanmayacaklarını ve iptal veya feragat durumunda bu işlemlerin kendi lehlerine bir hak doğurmayacağını kabul ettiklerini beyan ve taahhüt ederler.

Ø  Kayıt Kuruluşu, alan adı başvuru talebini almasını müteakip “.tr ağ bilgi sistemi” (TRABİS) üzerinden gerekli işlemleri yapar.

 

3. Alan Adı Tahsisi

Alan adı tahsisleri belgeli veya belgesiz olmak üzere iki yöntemle yapılır.

Ø  Belgesiz alan adı tahsisi “ilk gelen ilk alır” kuralının geçerli olduğu tahsislerdir. İlk gelenin tespitinde, alan adı başvurusunun TRABİS’e ulaştığı zaman kaydı esas alınır.

Ø  Belgeli alan adı tahsisi, ilgili bilgi ve/veya belgelerin başvuru sahibi tarafından Kayıt Kuruluşu’na verilmesini ve bu bilgi ve/veya belgelerin TRABİS’e ulaştırılmasını müteakip yapılan tahsislerdir. Belgeli olarak tahsis edilecek alan adları aşağıdaki tabloda belirtilmiştir.

 

Alt Alan

Tahsis Edilecek Taraf

“.av”

Türkiye Barolar Birliğine kayıtlı serbest avukatlar, hukuk büroları ve avukatlık ortaklıkları

“.bel”

İçişleri Bakanlığı kayıtlarında yer alan belediyeler

“.dr”

Türk Tabipler Birliğine kayıtlı tıp doktorları, doktor ortaklıkları, hastaneler ve Sağlık Bakanlığı birinci basamak sağlık kuruluşları

“.edu”

T.C. Yüksek Öğretim Kurumu (YÖK) tarafından tanınan yüksek eğitim kurumları

“.gov”

Kamu kurum ve kuruluşları

“.pol”

Emniyet Genel Müdürlüğü ve bünyesindeki birimler

“.k12”

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından onaylanmış okul öncesi eğitim veren kreş, anaokulu, ilköğretim, lise ve dengi öğretim kurumları

“.tsk”

Türk Silahlı Kuvvetleri bünyesinde yer alan birimler

 

Ø  Kayıt Kuruluşları’nın, TRABİS üzerinden başvuru işlemlerini tam ve doğru olarak tamamladıkları ve ücretini ödedikleri alan adları, başvuru sahiplerine tahsis edilir.

Ø  Alan adı bir defada en az bir en fazla beş yıl süre için tahsis edilir.

4. Alan Adı Yenileme

Alan adının yenilenmesi ile ilgili yapılacak işlemler aşağıda belirtilmiştir.

Ø  Kayıt Kuruluşu, alan adının tahsis süresinin bitmesine asgari üç ay kala alan adı sahibini asgari elektronik posta yoluyla bilgilendirir ve alan adı sahibinden yenileme işlemini gerçekleştirmesini talep eder. 

Ø  Sahip olduğu alan adının tahsisini yenilemek isteyen kişi, bu üç aylık süre içinde alan adının tahsisini yenilemek üzere yönetmeliğin ilgili hükümleri çerçevesinde başvuruda bulunur. Bu talep doğrultusunda Kayıt Kuruluşu’nun TRABİS üzerinden gerekli işlemleri tamamlamasını ve yenileme ücretini ödemesini müteakip alan adı tahsisi yenilenir. 

Ø  Tahsis süresinin sonuna kadar yenileme işlemi tamamlanmayan alan adının kullanımı iki ay süre ile durdurulur. Bu süre içinde alan adı sahibinin başvurusu üzerine alan adı tahsis işlemi yenilenir. Aksi halde alan adı yeniden tahsise açılır.

Ø  Yenileme sonrası tahsis süresi beş yılı aşamaz. Bu beş yılın sonunda sahip olunan alan adının tahsisi yenilenebilir.

5. Alan Adından Feragat Etme

Kendisine tahsisli alan adını tahsis süresi bitmeden kullanmaya son vermek isteyen alan adı sahibi, alan adından feragat edebilir. Feragat ile ilgili yapılacak işlemler aşağıda belirtilmiştir.

Ø  Alan adı sahibi hizmet almakta olduğu Kayıt Kuruluşu’na ait İnternet sitesinde yer alan ilgili formu tam ve doğru olarak doldurarak feragat talebini iletir. Kayıt Kuruluşu’nun TRABİS üzerinden gerekli işlemleri tamamlamasının ardından feragat talebinin gereği yapılır.

Ø  Alan adından feragat, alan adı sahibi lehine bir hak doğurmaz.

Ø  Feragat edilen alan adı yeniden tahsise açılır.

6. Alan Adı İptali

Alan adı tahsisi aşağıda belirtilen durumlarda alan adı sahibi ve ilgili Kayıt Kuruluşu bilgilendirilerek TRABİS vasıtasıyla iptal edilir:

Ø  Alan adı sahibinin verdiği bilgilerin tam ve/veya doğru olmadığının tespit edilmesi,

Ø  Alan adının tahsise kapalı adlar listesine alınması,

Ø  Alan adı tahsisinin iptali ile ilgili UÇHS tarafından Kuruma iletilen hakem ya da hakem heyeti kararının bulunması ve kararın uygulanması için Kurum tarafından belirlenen gerekli şartların mevcut olması,

Ø  Alan adı tahsisinin iptaline yönelik bir mahkeme kararının bulunması

7. Alan Adı Yeniden Tahsisi

Alan adlarının yeniden tahsis edilmesi aşağıda belirtilen nedenlerle yapılır ve yeniden tahsise açılan alan adları için belirli bir süre başvuru talebi alınmaz.

Ø  Yenileme için yukarıda belirtilen 3 aylık sürenin sonunda alan sahibinden yenileme için bir talep gelmemesi halinde ilgili alan adı yeniden tahsise açılır ve bu alan adının tahsise açıldığı bilgisi Kurumun İnternet sitesinde yayımlanır. Ancak yeniden tahsise açılan bu alan adları için bir ay süre ile başvuru talebi alınmaz.

Ø  Alan adının kara listeye alınma gerekçesi dışında başka bir gerekçeyle iptal edilmesi ve sahibinin alan adından feragat etmesi gibi durumlarda ilgili alan adı yeniden tahsise açılır ve bu alan adının tahsise açıldığı bilgisi Kurumun İnternet sitesinde yayımlanır. Ancak yeniden tahsise açılan alan adları için üç ay süre ile başvuru talebi alınmaz.

 

 

8. Alan Adı Satış ve Devri

Alan adları bir başkasına satılabilir ya da devredilebilir. Satış ve devir aşağıdaki şekilde gerçekleşir.

Ø  Satış veya devir işleminin gerçekleşmesi için hizmet alınan Kayıt Kuruluşu’nun İnternet sitesinde yer alan ilgili formun tam ve doğru olarak doldurulması gerekir. Kayıt Kuruluşu’nun, TRABİS üzerinden gerekli işlemleri tamamlaması halinde alan adının satışı veya devir işlemi doğrultusunda ilgili alan adı sahibi değişikliği gerçekleştirilir.

Ø  Gerçek kişilerin ölüm, gaiplik, gaiplik karinesi gibi durumlarında alan adı yasal mirasçılara devredilir.

Ø  Satılan veya devredilen alan adının kullanım süresi değişmez.

D. BİLGİ TEKNOLOJİLERİ ve İLETİŞİM KURUMUNUN GÖREVLERİ VE YETKİLERİ

1. Kurumun Görevleri

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu’ nun görevleri aşağıda sıralanmıştır.

Ø  TRABİS’i kurmak ve işletmek veya belirlediği usul ve esaslar çerçevesinde TRABİS’in üçüncü bir tarafça kurulması ve işletilmesini sağlamak,

Ø  UÇHS’leri ve Kayıt Kuruluşları’nı belirlemek ve bunların iletişim bilgilerini İnternet sitesinde yayımlamak,

Ø  Alan adı tahsis ve yenilemesine ilişkin ücretler ile uyuşmazlık çözüm mekanizmasının işletilmesi ile ilgili işlemlere ilişkin ücretleri belirlemek ve gerektiğinde değişiklik yapmak, 

Ø  Tahsise açılacak veya kullanımına son verilecek alt alan adlarını belirlemek,

Ø  Belgeli tahsis edilen alt alanların tahsisinde istenecek belgeleri belirlemek,

Ø  Yönetmelikte belirtilen veya Kurul tarafından belirlenen hallerle sınırlı olmak kaydıyla Kayıt Kuruluşları niteliğinde faaliyet yürütmek,

Ø  Alan adı ihtilaflarına ilişkin kendisine iletilen mahkeme kararlarını, UÇHS’ nin kendisine ilettiği ihtilafa konu olan alan adları ile hakem veya hakem heyeti kararlarını İnternet sitesinde güncel olarak bulundurmak ve bu kararların gereğini yerine getirmek,

Ø  Kendisine iletilen talep ve şikâyetleri değerlendirmek ve mevzuat çerçevesinde gerekli tedbirleri almak,

Ø  Her yıl Nisan ayı sonuna kadar bir önceki yıla ait faaliyet raporunu hazırlayarak Kurumun internet sitesinden ve gerekli olduğu hallerde diğer uygun araçlarla kamuoyuna duyurmak,

Ø  ICANN, RIPE NCC, CENTR gibi kuruluşlar nezdinde gerekli çalışmaları yürütmek.      

2. Kurumun Yetkileri

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu’nun görev alanına giren hususlara ilişkin yetkileri aşağıda sıralanmıştır.

Ø  Gerekli gördüğü düzenlemeleri yapmak

Ø  İlgili mevzuat çerçevesinde Kayıt Kuruluşları’ nı ve UÇHS’leri denetlemek

E. KAYIT KURULUŞLARI

1. Kayıt Kuruluşu

Kurum; Kayıt Kuruluşları’ nın taşıması gereken nitelikleri, uyması gereken kuralları ve diğer hususları tespit eder, bunları internet sitesinden ve gerek olduğu hallerde diğer uygun araçlarla kamuoyuna duyurur.

Kayıt Kuruluşu olmak isteyen taraflar Kurum’a başvuruda bulunurlar. Kurum tarafından gerekli şartları taşıdığı tespit edilen taraflara Kayıt Kuruluşu olarak faaliyette bulunabilmelerini teminen faaliyet belgesi düzenlenir.

2. Kayıt Kuruluşlarının Yükümlülükleri

Kayıt Kuruluşları;

Ø  İlgili mevzuata uymakla,

Ø  Kullandıkları cihaz ve sistemler ile sundukları hizmetlerin erişilebilirliğini, güvenliğini, güvenilirliğini, bütünlüğünü sağlamakla, 

Ø  Sundukları hizmetlerin kalitesi ve sürekliliği ile ilgili bir aksamanın yaşanmamasını sağlamakla ve bunun için yeterli sayıda nitelikli personel çalıştırmak ve gerekli teknik donanıma sahip olmakla,

Ø  Kişilere sundukları hizmetlere 7 gün 24 saat eşit erişim imkânı sağlamakla, 

Ø  Alan adı başvurusu ve diğer işlemler sırasında kişilerden tam ve doğru bilgiler almakla; bu bilgilerin güvenliğini ve gizliliğini sağlamakla; bu bilgileri güncellemekle, asgari yıllık olarak teyit etmekle, bilgi değişikliklerini TRABİS üzerinden Kuruma derhal bildirmekle, bu bilgileri Kurum ve yasal olarak yetkili kılınan taraflar haricinde hiçbir tarafa vermemekle ve alınma amaçları dışında kullanmamakla,

Ø  Kendilerine yapılan alan adına ilişkin tahsis, yenileme, iptal gibi talepleri gerçek zamanlı ve TRABİS’te uygulanan yazılım standartlarına uygun olarak TRABİS’e iletmekle,

Ø  TRABİS üzerinden yürüttükleri alan adına ilişkin işlemleri yerine getirirken gerekli özeni göstermekle,

Ø  Kendilerinden hizmet alan ve almak isteyen kişileri; alan adına ilişkin başvuru, tahsis, yenileme, iptal, transfer gibi işlemlerle ilgili olarak bilgilendirmekle,

Ø  Rehberlik hizmetine kendi İnternet siteleri üzerinden ücretsiz erişim imkânı sağlamakla,

Ø  Alan adı ile ilgili işlemler dolayısıyla elde ettiği bilgi ve belgeleri alan adının kullanımının herhangi bir nedenle sona ermesinden itibaren en az 10 yıl süre ile saklamakla,

Ø  Faaliyetleri sona ereceği zaman Kayıt Kuruluşları arası transfer işlemleri çerçevesinde gerekenleri yapmakla ve elindeki ilgili bilgi ve belgeleri Kuruma tam ve doğru olarak zamanında teslim etmekle,

Ø  Her yıl Mart ayı sonuna kadar bir önceki yıla ait faaliyet raporunu Kuruma sunmakla, 

Ø  Tanıtıcı bilgilerini, ilgili mevzuatı ve başvuru formunun örneğini kendisine ait “.tr” uzantılı alan adına sahip İnternet sitesinde ilgili tarafların ulaşabileceği şekilde ve güncel olarak bulundurmakla,

             yükümlüdür.

3. Kayıt Kuruluşlarının Faaliyetlerine Son Vermesi

Kayıt Kuruluşarı’nın faaliyetlerine son vermesi işlemleri aşağıdaki şekilde gerçekleşir.

Ø  Kayıt Kuruluşları, faaliyetlerini sona erdirecek olmaları halinde Kurumu asgari üç ay önceden bilgilendirirler.

Ø  Kurum, bilgilendirilmesini müteakip Kayıt Kuruluşları arası transfer işlemlerini derhal başlatır.

Ø  Kayıt Kuruluşları, faaliyetlerine son verecek olmaları dolayısıyla sebep olabilecekleri zararlardan sorumlu olur.

4. Kayıt Kuruluşlarının Faaliyetlerine Kurum Tarafından Son Verilmesi

Kurum tarafından Kayıt Kuruluşları’nın faaliyetlerine son verilmesi işlemleri aşağıdaki şekilde gerçekleşir.

Ø  Kayıt Kuruluşları’nın ilgili mevzuat hükümlerine uymaması, yükümlülüklerini yerine getirmemesi, aranan nitelikleri yitirmesi gibi hallerde faaliyetlerine Kurum tarafından son verilebilir.

Ø  Bu durumda Kurum derhal Kayıt Kuruluşları arası transfer işlemini başlatır.

Ø  Kayıt Kuruluşları, faaliyetlerine son verilecek olması dolayısıyla sebep olabilecekleri zararlardan sorumlu olur.

5. Kayıt Kuruluşları Arası Transfer

Kayıt Kuruluşları arası transfer iki şekilde gerçekleştirilebilir:

Ø  Alan adı sahipleri, talep etmeleri halinde, hizmet aldıkları Kayıt Kuruluşu’nu değiştirebilirler.

Ø  Bir Kayıt Kuruluşu’nun faaliyetlerine son vermesi veya son verilmesi durumunda faaliyet gösteren diğer bir Kayıt Kuruluşu’na zorunlu transfer gerçekleştirilir.

Kayıt Kuruluşları arası transfer işlemlerine ilişkin hususlar Kurum tarafından düzenlenir.

Kayıt Kuruluşları arası transfer işlemleri ile ilgili uyuşmazlıklar Kurum tarafından değerlendirilir.

F. ALAN ADI SAHİBİNİN HAK ve YÜKÜMLÜLÜKLERİ

1. Alan Adı Sahibinin Hakları

Alan adı sahibi;

Ø  Alan adını tahsis süresi boyunca kullanma

Ø  Alan adı tahsisini yenileme

Ø  Alan adından feragat etme

Ø  Hizmet aldığı Kayıt Kuruluşu’ nu değiştirme

haklarına sahiptir.

 

 

2. Alan Adı Sahibinin Yükümlülükleri

Alan adı sahibi;

Ø  İlgili mevzuata uymakla,

Ø  Kayıt Kuruluşu’na tam ve doğru bilgiler vermekle; bu bilgilerde meydana gelen değişiklikleri derhal hizmet aldığı Kayıt Kuruluşu’na bildirmekle,

Ø  Üçüncü kişilerin haklarını ihlal etmemekle,

Ø  Kayıt Kuruluşları arası zorunlu transfer hallerinde bilgilendirilmesini müteakip gereken işlemleri yapmakla

yükümlüdür.

G. ALTERNATİF UYUŞMAZLIK ÇÖZÜM MEKANİZMASI

1. Uyuşmazlık Çözüm Mekanizması

Alan adları ile ilgili ihtilaflar alternatif olarak UÇHS’ler tarafından işletilen uyuşmazlık çözüm mekanizması vasıtasıyla çözülür. Uyuşmazlık çözüm mekanizmasının işletilmesine ilişkin usul ve esaslar Kurum tarafından düzenlenir.

2. Uyuşmazlık Çözüm Hizmet Sağlayıcı (UÇHS)

Uyuşmazlık Çözüm Hizmet Sağlayıcılar; alan adları ile ilgili ihtilafların çözüm sürecini hakemler veya hakem heyetleri vasıtasıyla yürüten kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları, üniversiteler veya uluslararası kuruluşlardır.

UÇHS olabilmek için başvuru işlemleri, UÇHS’ lerin yükümlülükleri ve faaliyetlerine son vermeleri konusunda yönetmelikte düzenlenen maddeler aşağıda belirtilmiştir.

Ø  Kurum, UÇHS’lerin taşıması gereken asgari nitelikleri, uyması gereken kuralları ve diğer hususları tespit eder ve bunları internet sitesinden ve gerek olduğu hallerde  diğer uygun araçlarla kamuoyuna duyurur.

Ø  UÇHS olmak isteyen taraflar Kurum’a başvuruda bulunurlar. Kurum tarafından gerekli şartları taşıdığı tespit edilen taraflara UÇHS olarak faaliyette bulunabilmelerini teminen faaliyet belgesi düzenlenir.

Ø  UÇHS’lerin, ihtilafların çözümü sürecini başarıyla yönetebilecek, idari ve teknik yetkinliği haiz olmaları ve olası ihtilaf konularında uzman yeterli sayıda hakemi listelerinde bulundurabilmeleri gerekir.

Ø  Yönetmelik veya Kurum tarafından belirlenen düzenlemeler çerçevesinde görev ve yükümlülüklerini yerine getirmeyen veya UÇHS olmak için aranan asgari nitelikleri kaybeden UÇHS’ler hakkında faaliyetlerine son vermek de dahil olmak üzere Kurum tarafından gerekli tedbirler alınır.

Ø  UÇHS’ler en az bir ay önceden Kuruma bildirimde bulunmaları halinde ve hakemleri aracılığıyla yürütmekte oldukları uyuşmazlık çözüm süreçlerini karara bağlamak şartıyla faaliyetlerine son verebilirler. UÇHS’ler faaliyetlerine son vermeleri dolayısıyla sebep oldukları zararlardan sorumludurlar.

 

 

 

3. Uyuşmazlık Çözüm Mekanizmasına Başvuru

Uyuşmazlık Çözüm Mekanizmasına başvuru için gerekli şartlar şu şekildedir:

Ø  İhtilaf konusu alan adının, sahip olunan ya da ticarette kullanılan marka, ticaret unvanı, işletme adı ya da diğer tanıtıcı işaretlerle benzer ya da aynı olması gerekmektedir.

Ø  Alan adını tahsis ettiren tarafın bu alan adı ile ilgili yasal bir hakkı ya da bağlantısının olmaması gerekmektedir.

Ø  Bu alan adının alan adı sahibi tarafından kötü niyetle tahsis ettirilmesi veya kullanılması gerekmektedir.

Yukarıda sayılı üç şartın birlikte sağlandığını iddia eden şikâyetçi, uyuşmazlığın çözümü için UÇHS’lerden birini tercih ederek başvurusunu yapar. Şikâyetçi başvuruda bulunduğu UÇHS’nin kendisine kesin bir karar bildirmesine kadar aynı hususta başka bir UÇHS’ye başvuruda bulunamaz.

4. Hakemler

UÇHS’ lerin listelerinde yer alacak hakemlerin nitelikleri ve çalışma usulleri aşağıda belirtilmiştir.

Ø  UÇHS’lerin listelerinde yer alacak hakemlerin fikri mülkiyet hakları hukuku, marka hukuku, ticaret hukuku veya bilişim hukuku alanlarında uzman olması gerekir.

Ø  Hakemler, uyuşmazlık konusu alan adına ve taraflarına ilişkin bağımsızlık ve tarafsızlıklarını gösterir yazılı beyanlarını UÇHS’ye sunmalarını müteakip çalışmaya başlarlar.

Ø  Hakemlerin çalışmalarını kendilerine iletilen bilgi, belge ve delillerden oluşan dosya üzerinden yapmaları esas olup, gerek görülmedikçe, taraflar şahsen dinlenmez.

5. Kararın Alınması

Hakem veya hakem heyetinin karar alması konusunda yönetmelikte düzenlenen maddeler aşağıdaki gibidir:

Ø  Hakem veya hakem heyeti, ilgili mevzuat, içtihatlar ve yargı kararlarını da göz önüne alarak, şikâyetçi tarafın talebi doğrultusunda alan adlarının iptaline, şikâyetçi tarafa devrine veya şikâyetçi tarafın talebinin reddine karar verir.

Ø  Hakem kurulunun kararları basit çoğunlukla alınır, çekimser oy kullanılamaz.

Ø  UÇHS, kendisine iletilen kararı bir gün içinde Kuruma ve şikâyetle ilgili taraflara bildirir ve İnternet sitesinde yayımlar.

H. ALAN ADLARI İLE İLGİLİ ÜCRETLER

Alan adları ile ilgili işlemler ve uyuşmazlık çözüm mekanizmasının işletilmesi ile ilgili işlemler ücret karşılığı gerçekleştirilir. Ücretlerle ilgili yönetmelikte düzenlenen maddeler aşağıdaki belirtilmiştir:

Ø  Alan adı tahsis ve yenilemesine ilişkin ücretler Kayıt Kuruluşları tarafından Kuruma ödenir. Bu ücretler Kuruma gelir olarak kaydedilir.

Ø  Kayıt Kuruluşları,  Kurumca belirlenen ücretleri göz önüne alarak, alan adları ile ilgili olarak kişilerden alacağı işlem ücretlerini belirler.

Ø  Kurum, sürdürülebilir rekabet ortamının sağlanmasını ve tüketici haklarının korunmasını teminen, gerektiğinde, Kayıt Kuruluşları’nın alan adları ile ilgili işlem ücretlerini de düzenleyebilir.     

Ø  UÇHS’ler, Kurumca belirlenen ücretleri üst sınır olarak esas alıp uygulayacakları işlem ücretlerini belirlerler. Kurum, gerektiğinde uyuşmazlık çözüm mekanizmasının işletilmesi ile ilgili işlem ücretlerine ilişkin alt sınırı da belirleyebilir.

Ø  Alan adının iptali veya alan adından feragat edilmesi hallerinde ödenen ücretler iade edilmez.

Ø  Uyuşmazlık çözüm mekanizmasına başvuru esnasında ödenen ücretler iade edilmez.

İ. REHBERLİK HİZMETİ

Rehberlik hizmeti bilgilendirme amaçlıdır. Rehberde yer alacak bilgiler Kurum tarafından belirlenir.

Rehberde sadece alan adı ile sorgulama yapılabilir.

Rehberde sorgulama yapan kişiler edindiği bilgileri istem dışı elektronik posta göndermek, ticari faaliyette bulunmak gibi amaçlarla kullanmayacağını taahhüt eder.

Kayıt Kuruluşları rehberde yer alan bilgilerin istek dışı elektronik posta göndermek, ticari faaliyette bulunmak gibi amaçlarla kullanılmasını engellemek için mevcut teknolojik imkânlar çerçevesinde gerekli tedbirleri alırlar.

j. YENİ ALT ALAN ADLARININ TAHSİSE AÇILMASI

Yeni alt alan adlarının tahsise açılması konusu Yönetmelikte aşağıdaki şekilde düzenlenmiştir:

Ø  Kurum tarafından tahsise açılmasına karar verilen yeni alt alan adları Kurumun İnternet sitesinden ve gerek olduğu hallerde diğer uygun araçlarla kamuoyuna duyurulur. Duyuruda alan adı tahsisinin belgeli ya da belgesiz yapılacağı da belirtilir.

Ø  Belgeli tahsis edilecek yeni alt alan adlarının tahsisine ilişkin hususlar Kurum tarafından düzenlenir. 

K. TAHSİSE KAPALI ALAN ADLARI LİSTESİ

Tahsise kapalı adlar listesine alınacak ve bu listeden çıkarılacak alan adları Kurum tarafından, gerekli görülmesi halinde konuyla ilgili uzmanların görüşüne de başvurularak belirlenir.

Alan adının tahsise kapalı adlar listesine alınması ve bu listeden çıkarılması hallerinde varsa alan adı sahibi ve ilgili Kayıt Kuruluşu bilgilendirilir.

Alan adının tahsise kapalı adlar listesinden çıkartılması halinde alan adı varsa sahibine iade edilir

 

 

 

 

L. TAHSİSE KISITLI ALAN ADLARI LİSTESİ

Tahsisi kısıtlı adlar listesine alınacak ve bu listeden çıkarılacak alan adları ile bu alan adlarının tahsisinin yapılacağı taraflar ve tahsiste istenecek bilgi ve/veya belgeler Kurum tarafından, gerekli görülmesi halinde konuyla ilgili uzmanların görüşüne de başvurularak belirlenir.

Tahsisi kısıtlı adlar listesine alınan alan adının tahsisinin uygun taraflara yapılmadığı tespit edilirse alan adı ilgili taraflar bilgilendirilerek iptal edilir.

Alan adının tahsisi kısıtlı adlar listesinden çıkartılması halinde alan adı varsa sahibine iade edilir.

M. GEÇİŞ SÜRECİ İLE İLGİLİ HÜKÜMLER

Mevcut işleyişten TRABİS’ e geçiş süreci ile ilgili hükümler yönetmeliğin Geçici 1. Maddesi’nde düzenlenmiştir. Buna göre;

Ø  İnternet Alan Adları Yönetmeliği çerçevesinde TRABİS faaliyete geçene kadar mevcut işleyiş devam eder.

Ø  İnternet Alan Adları Yönetmeliği’ nin yayımlandığı tarihten itibaren en geç iki yıl içerisinde TRABİS faaliyete geçirilir.

Ø  Orta Doğu Teknik Üniversitesi bünyesinde bulunan Nic.tr (“.tr” Alan Adları Yönetimi) TRABİS’in en kısa sürede faaliyete geçmesi için gerekli desteği sağlamakla ve ilgili tüm bilgi ve belgeleri Kuruma aktarmakla yükümlüdür.

Ø  İnternet Alan Adları Yönetmeliği’nin yürürlüğe girdiği tarih itibarıyla tahsisli olan, bu tarihten TRABİS’in faaliyete geçmesine kadarki sürede tahsis edilen ve asgari bir Kayıt Kuruluşu faaliyete geçene kadarki sürede tahsis edilen alan adları tahsis sürelerinin sonuna kadar kullanılmaya devam eder.

Ø  Mevcut işleyişte Orta Doğu Teknik Üniversitesi bünyesinde bulunan Nic.tr (“.tr” Alan Adları Yönetimi) tarafından kayıt operatörü olarak belirlenmiş bulunan taraflardan Kayıt Kuruluşu olmak isteyenler TRABİS’in faaliyete geçmesinden sonraki altı ay içinde Yönetmelik hükümleri çerçevesinde gerekli işlemleri tamamlayarak Kayıt Kuruluşu olarak faaliyete başlarlar. Gerekli işlemleri tamamlamadığı için Kayıt Kuruluşu olamayan veya Kayıt Kuruluşu olmak istemeyen kayıt operatörleri bu süre sonunda faaliyetlerini durdururlar ve daha önce tahsis, yenileme ve benzeri işlemlerine aracılık etmiş oldukları alan adlarına ilişkin bilgi ve belgeleri Kuruma aktarırlar.

Ø  İnternet Alan Adları Yönetmeliği’nin yürürlüğe girdiği tarih itibarıyla tahsisli olan, bu tarihten TRABİS’in faaliyete geçmesine kadarki sürede tahsis edilen ve asgari bir Kayıt Kuruluşu faaliyete geçene kadarki sürede tahsis edilen alan adı sahipleri,  TRABİS’in faaliyete geçmesinden sonra ve istemeleri halinde ilgili alan adının tahsis süresinin sona ermesinden önce veya tahsis süresinin sona ermesinden sonra sahip oldukları alan adına ilişkin işlemleri yapmak üzere, Kurumun İnternet sitesinde yer alan Kayıt Kuruluşları’ ndan birini tercih ederler. Başvuru yapılan Kayıt Kuruluşu, ilgili bilgi veya belgeleri de temin ederek bu alan adı sahiplerini kimlik doğrulama dâhil gerekli işlemleri yapmak suretiyle sistemine kaydeder.

Ø  Kişilerin alan adlarına ilişkin işlemleri asgari bir Kayıt Kuruluşu faaliyete geçene kadar TRABİS vasıtasıyla yerine getirilir.

N. GEÇİŞ SÜRECİNDE SATIŞ ve DEVİR

Mevcut işleyişten TRABİS’ e geçiş sürecinde meydana gelecek satış ve devirle ilgili hükümler yönetmeliğin Geçici 2. Maddesi’nde düzenlenmiştir. Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren (TRABİS’in faaliyete geçtiği tarihten itibaren) üç yıl boyunca alan adları satılamaz. Ancak aşağıda belirtilen durumlarda başkalarına devredilebilir:

Ø  Gerçek kişilerin ölüm, gaiplik, gaiplik karinesi gibi durumlarında alan adı yasal mirasçılara devredilebilir.

Ø  Tüzel kişiler, sahip oldukları alan adını birleşme, devralma gibi sebeplerle devredebilirler.

Ø  Marka ve/veya patent sahibi gerçek ve/veya tüzel kişiler bu marka ve/veya patent ile ilgili haklarını devretmeleri durumunda sahip oldukları marka ve/veya patente ilişkin alan adlarını da devredebilirler.

Ø  Fikir veya sanat eserlerinin kayıt ve tescilini yaptırmış olan gerçek ve/veya tüzel kişiler bu fikir veya sanat eserleri ile ilgili haklarını devretmeleri durumunda sahip oldukları fikir veya sanat eserlerine ilişkin alan adlarını da devredebilirler.

Devir talebi; hizmet alınan Kayıt Kuruluşu’nun İnternet sitesinde yer alan ilgili formun tam ve doğru olarak doldurulması suretiyle yapılır. Kayıt Kuruluşu’nun, TRABİS üzerinden gerekli işlemleri tamamlaması halinde alan adının devri gerçekleştirilir.

Devredilen alan adının kullanım süresi değişmez.

O. “a.tr” YAPISINDAKİ ALAN ADLARININ İLK TAHSİSİ ve ÖNCELİK

“a.tr” yapısındaki alan adlarının ilk tahsisi ve ilk tahsiste önceliğin hangi kuruluşlara verileceği konusundaki hükümler Yönetmeliğin Geçici 3. Maddesinde düzenlenmiştir. Buna göre;

Ø  “a.tr”  yapısındaki alan adlarının ilk tahsisi belgeli olarak Kurum tarafından düzenlenecek çerçevede yapılır.

Ø  “a.tr”  yapısındaki alan adlarının ilk tahsisinde alınacak başvuru ücretleri Kurum tarafından belirlenir.

Ø  İlk tahsis işlemlerinde, sırasıyla, kamu kurum ve kuruluşlarına, sermayesinin yarısından fazlası kamuya ait kuruluşlara, kamu kurumu niteliğinde olan meslek kuruluşlarına, kamuya yararlı dernekler ve vakıflar ile işçi ve işveren meslek kuruluşlarına öncelik verilir.

P. YÜRÜRLÜK

İnternet Alan Adları Yönetmeliği’ nin  yürürlük tarihleri yönetmelik maddeleri için ayrı ayrı düzenlenmiştir. Buna göre;

Ø  Yönetmeliğin 13. Maddesi ( Alan adlarının satışı ve devredilmesi) TRABİS’in faaliyete geçmesinden üç yıl sonra,

Ø  Yönetmeliğin 14. Maddesi (Kurumun görevler),15.Maddesi ( Kurumun yetkileri), 24.Maddesi ( Uyuşmazlık Çözüm Hizmet Sağlayıcı) ve Geçici Madde 1’ i (Geçiş Süreci) yayımı tarihinde,

Ø  Yönetmeliğin Geçici Madde 3’ ü (“a.tr” yapısındaki alan adlarının ilk tahsisi) TRABİS’ in faaliyete geçmesinden oniki ay sonra,

Ø  Yönetmeliğin diğer maddeleri ise; TRABİS’in faaliyete geçtiği tarihten itibaren

yürürlüğe girer.