YURT DIŞI TURİZM FUARLARINA KATILIMIN VE TURİZM TANITMA VE PAZARLAMA FAALİYETLERİNİN DESTEKLENMESİ

 

 

 1. GİRİŞ
 2. AMAÇ VE KAPSAM
 3. DESTEKLENECEK FAALİYETLER
  1. Yurtdışı Turizm Fuarlarına Katılım
  2. Desteklenecek Fuarların Tespiti
  3. Yurtdışında Gerçekleştirilecek Tanıtım ve Pazarlama Faaliyetleri
 4. ÖDEME ESALARI
 5. İBRAZ EDİLECEK BELGELER
 6. MÜEEYİDE
 7. YETKİ

 

 

A- GİRİŞ

Para Kredi ve Koordinasyon Kurulu tarafından çıkarılan “Yurt Dışı Turizm Fuarlarına Katılımın ve Turizm Tanıtma ve Pazarlama Faaliyetlerini Desteklenmesine İlişkin” 2010/9  nolu  tebliğ;  14 Kasım 2010 tarihli 27759 sayılı Resmi Gazetede yayımlanmış ve yayımı tarihinde yürürlüğe girmiştir. Bu tebliğ Kültür ve Turizm Bakanlığı’nca yürütülür.

Tebliğ’e ilişkin açıklamalar sirkülerimizin  konusunu oluşturmaktadır.

 

B- AMAÇ VE KAPSAM 

 

Bu Tebliğin amacı, yurt dışında düzenlenen turizm fuarlarına katılımın artırılması ve yurtdışında gerçekleştirilecek tanıtım ve pazarlama faaliyetlerine gerekli desteğin sağlanmasıdır.

 Bu desteğin kapsamı; Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından desteklenen veya iştirak edilen turizm fuarlarına bireysel veya ilgili sektör meslek birliğinin/derneğinin öncülüğünde, grup olarak bölge tanıtımı yapacak işletmelerin, katılım masraflarının, yurtdışında gerçekleştirecekleri tanıtım ve pazarlama faaliyetleri kapsamında özel proje giderlerinin, bu Tebliğ kapsamında tespit edilen esaslar ve oranlar çerçevesinde Tanıtma Genel Müdürlüğü bütçesinin ilgili tertiplerindeki ödeneklerle sınırlı olmak kaydıyla ödenmesidir.          

Bu Tebliğ kapsamında ifade edilen desteklerden ;

işletmeler yararlanabilir.

 

 

C- DESTEKLENECEK FAALİYETLER

             a-)Yurtdışı Turizm Fuarlarına Katılım

Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından iştirak edilen veya desteklenen yurtdışı turizm fuarlarına Bakanlık standı dışında katılan ilgili sektör meslek birliğinin/derneğinin öncülüğünde grup olarak bölge tanıtımı yapacak işletmelerin; yer kirası ile stand inşası ve dekorasyonuna ilişkin toplam giderlerinin Bakanlık tarafından uygun görülmesi halinde % 50’si ödenir. Bu miktar her fuar için 20.000 (yirmibin) ABD Dolarını geçemez.    

Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından iştirak edilen veya desteklenen yurtdışı turizm fuarlarına Bakanlık standı dışında bireysel olarak katılan işletmelerin; Yer kirası ile stand inşası ve dekorasyonuna ilişkin toplam giderlerinin Bakanlık tarafından uygun görülmesi halinde % 50’si ödenir. Bu miktar her fuar için 10.000 (onbin) ABD Dolarını geçemez.

            b-) Desteklenecek Fuarların Tespiti

            Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın iştirak edeceği ve destekleyeceği turizm fuarları bir önceki yılın Eylül ayında Bakanlıkça belirlenerek duyurulur.

             c-)Yurtdışında Gerçekleştirilecek Tanıtım ve Pazarlama Faaliyetleri

İşletmelerin bireysel veya ilgili sektör meslek birliğinin/derneğinin öncülüğünde grup olarak, tesisleri ile birlikte bölge tanıtımı amacıyla yurtdışında gerçekleştirecekleri, kokteyl, çalıştay, sergi ve benzeri etkinliklere ilişkin yer kirası, ikram ve organizasyon giderlerinin Bakanlık tarafından uygun görülmesi halinde %50’si ödenir. Ödenecek destek miktarı her bir etkinlik için bireysel faaliyetlerde 10.000 (onbin), grup faaliyetlerinde 25.000 (yirmibeşbin) ABD Dolarını geçemez.

İşletmelerin bölge tanıtımı için hazırlanan projeleri kapsamındaki reklam giderlerinin Bakanlık tarafından uygun görülmesi halinde %50’si ödenir. Reklam faaliyetlerinde ödenecek destek miktarı her bir etkinlik için bireysel faaliyetlerde 40.000 (kırkbin), grup faaliyetlerinde 150.000 (yüzellibin) ABD Dolarını geçemez.

              Mali yıl içinde yapılacak ödemeler toplamı, bireysel işletmeler için 150.000 (yüzellibin), grup faaliyetlerinde 750.000 (yediyüzellibin) ABD Dolarını geçemez.

 

D- ÖDEME ESASLARI

İşletmelerin Tebliğ’de belirtilen desteklerden yararlanabilmesi için ödeme ile ilgili bir takım esasları yerine getirmiş olmaları gerekmektedir.

·         Bu Tebliğde belirtilen faaliyetlerin desteklerden yararlanabilmesi için, fatura ve bankacılık sistemi çerçevesinde düzenlenen ödeme belgeleri ile tevsik edilmesi zorunludur.

·         Tebliğ kapsamındaki desteklerden faydalanmak isteyen işletmelerin bireysel veya ilgili sektör meslek birliğinin/derneğinin öncülüğünde grup olarak katılacakları turizm fuarı ya da gerçekleştirecekleri faaliyete ilişkin projeyi yurtdışından temin ettikleri döviz miktarına ilişkin belgeler ile birlikte fuar ya da faaliyetin başlamasından en az 3 ay öncesinde Kültür ve Turizm Bakanlığı’na sunmaları gerekmektedir

·         Bakanlık söz konusu başvuruları inceleyerek, uygun gördüğü talepleri ilgili              işletmeye/sektör meslek birliğinin/derneğinin öncülüğünde katılan gruba bildirir. Yıl içerisinde uygun görülen talep miktarları toplamı bu amaçla yılı bütçesine konacak ödenek miktarını geçemez.

·         İşletmelerce gerçekleştirilen faaliyetler sona erdikten sonra, gerçekleşen harcamalara ilişkin, ibraz edilecek belgeler, faaliyetin bitiş tarihini müteakip en geç 2 (iki) ay içerisinde hizmetin gerçekleştiği ülkede bulunan Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın yurtdışı temsilciliğine intikal ettirilir. İlgili yurtdışı temsilciliğince gerekli incelemenin yapılmasını müteakip uygun görülenlerin ödemesi Bakanlık yurtdışı temsilcilikleri tarafından işletmelere/ilgili sektör meslek birliğine/derneğine yapılır.

·         Kültür ve Turizm Bakanlığı yurtdışı temsilciliğinin bulunmadığı ülkelerde yapılan harcamalara ilişkin yurtdışı ödemeleri, faaliyetin yapıldığı ülkeye akredite olan Kültür ve Turizm Bakanlığı yurtdışı temsilciliklerince yapılır.

·         İbraz edilen belgelerdeki giderler fatura tarihindeki TCMB çapraz kurları ve döviz alış kuru esas alınarak Kültür ve Turizm Bakanlığı yurtdışı temsilciliğinin bulunduğu ülke parası cinsinden ödenir.

·         Kültür ve Turizm Bakanlığı yurtdışı temsilciliği tarafından ilgili yurtdışı temsilciliğinin bulunduğu ülke parası cinsinden yapılacak ödemelerle ilgili olarak; TCMB’nin her döviz cinsi için bir çapraz kur açıklamadığı durumlarda ödemeler ABD Doları veya Euro olarak Kültür ve Turizm Bakanlığı yurtdışı temsilcilikleri tarafından işletmelere/ilgili sektör meslek birliğine/derneğine yapılır.

 

E- İBRAZ EDİLECEK BELGELER

             Harcamalara ilişkin ;

·         Faturalar,

·         Alt faturalar,

·         Ödemenin hak sahibine yapıldığına ilişkin banka belgeleri

·         Etkinliğin yapıldığını gösterir belgeler

Kültür ve Turizm Bakanlığı’na ibraz edilmek zorundadır.

 

F- MÜEYYİDE

            Bu Tebliğ kapsamında katılımcılar tarafından yanıltıcı ve/veya gerçeğe aykırı bilgi ve belge verilmesinden dolayı haksız ödeme yapıldığının, katılımcının ülkemiz imajına zarar verdiğinin tespiti halinde geri alma işlemi için 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümleri uygulanır. Cezai müeyyide gerektiren diğer hallerde ise, ilgililer hakkında ayrıca gerekli takibat yapılır.

 

G- YETKİ

            Bu Tebliğ’de düzenlenen hususlara ilişkin;

·         Usul ve esasları belirlemeye,

·         Genelgeler çıkarmaya,

·          Uygulamaya ilişkin talimatlar vermeye,

·         Özel ve zorunlu durumlar ile mücbir sebep hallerinde ortaya çıkacak hususları inceleyip sonuçlandırmaya

·         Ödenecek destek miktarını her türlü kamu alacağına karşılık mahsup etmeye

 Kültür ve Turizm Bakanlığı yetkilidir.