SANAYİ ARAŞTIRMA TEKNOLOJİ

 

GELİŞTİRME VE YENİLİK

 

PROJELERİ

 

DESTEKLEME PROGRAMI

UYGULAMA ESASLARI

 

 

 

 

İçindekiler

Giriş. 4

Programın hedefleri 5

Destekleme dönemi 5

Destek süresi 5

Destek oranı ve sınırı 5

İlave destek oranları 6

Kamu kaynaklı desteklerin düşülmesi 6

Desteklenen Ar-Ge aşamaları 7

Desteklenen gider kalemleri 8

Yurtdışı danışmanlık ve hizmet alımlarındaki uygulama. 9

Oransal destek uygulaması 9

Desteklenmeyen giderler. 10

Proje Öneri Başvuru Koşulları 11

Başvuru yapabilecek kuruluşlar. 11

Güvenli Elektronik İmza Uygulaması 11

Çevrimiçi (Online) Sayısal Ortamda Bilgi Transferi 11

Ortak başvuru. 12

Proje başvurusu. 12

Proje başlama ve destek  başlangıç tarihi 12

Değerlendirme ve Karar. 13

Ön değerlendirme. 13

Ön değerlendirme sonucu. 13

Değerlendirmenin başlatılması 14

Hakem seçimi 14

Etik şartlar. 14

Hakem değişikliği 15

Hakem değerlendirmesi 15

Proje karar taslağı oluşturulması 15

Proje ile ilgili kararının oluşturulması 15

Değerlendirme süresi 17

Projenin karar bildirimi 17

Sözleşme imzalanması 17

Ar-Ge Yardımı İstek Formu (AGY300) Başvuru Esasları 18

Destek başvuru zamanlaması 18

Destek başvuru şekli 18

Mali raporun hazırlanması 19

Mali belgelendirme. 19

Harcama ve gider belgelerinin kabulü. 20

Harcama ve gider belgelerinin düzenleme tarihi 20

Mali inceleme ve denetim.. 21

Transfer Ödemeleri 21

Transfer ödemesi 21

Transfer talep koşulları 21

Transfer ödeme oranı 21

Transfer teminat oranı 22

Transfer hesabı 22

Transfer işlemleri ve mahsubu. 22

Transfer uygulamasında kabul edilen teminatlar. 22

Teminatın süresi 23

Transfere ait hesap bilgileri 23

Transferin amacı dışında kullanımı 23

Transfer ödemesinin kapatılması 23

AGY300 Değerlendirme, İzleme ve Destek Süreci 24

AGY300 ön değerlendirmesi 24

Mali değerlendirme. 24

İzleyici değerlendirmesi 24

İzleyici değişikliği 25

Desteklemeye esas harcama tutarı, destek oran ve tutarının belirlenmesi 25

Değerlendirme süresi 25

Dönem raporunun hazırlanması 25

Proje değişiklikleri 25

Değişiklik taleplerinin değerlendirilmesi 26

Tamamlanan projelerin destek sürecinin sonlandırılması 26

Tamamlanmayan projelerin destek sürecinin sonlandırılması 26

Belgelerin saklanması 27

Harcama ve faaliyetlerin denetimi 27

Dönemsel Ödeme İşlemleri, Projenin Devredilmesi 27

Ödeme. 27

Haksız veya fazla ödeme. 27

Satın alma ve mülkiyet. 28

Harcamaların muhasebe kayıtları ve ödeme işlemleri 28

Projenin devri veya kuruluş tüzel kişiliğinin değişmesi 28

Destek Sürecinin Durdurulması ve Projenin Yürürlükten Kaldırılması 28

Proje destek sürecinin geçici olarak durdurulması 29

AGY300 formunun sunulmaması 29

Projenin amacına uygun yürütülmemesi 29

Projenin yürürlükten kaldırılması 29

Kuruluşun kastı nedeniyle projenin yürürlükten kaldırılması 30

Diğer Hususlar. 30

Sorumluluklar. 30

Gizlilik. 31

Mücbir sebepler. 31

Haklı Sebepler. 31

Hakem, izleyici ve yeminli mali müşavir ücretleri 32

Programa ilişkin dokümanların kullanımı 32

Program adının kullanımı 32

Programın ve süreçlerin devamlılığı 32

Program mevzuatına ilişkin geçiş hükümleri 32

Taahhütname istenmesi 33

Mali raporlar için yeminli mali müşavir tasdiki istenmesi 33

Tanımlar. 33

 

 

 

 

 

 

Giriş       

 

Bu uygulamanın amacı ülkemiz sanayine kurumsal Araştırma Teknoloji Geliştirme (ATG) yeteneği kazandırarak evrensel teknolojiye katkı sağlar hale getirmek için Türkiye’de yerleşik katma değer yaratan kuruluşların Araştırma-Geliştirme (Ar-Ge) nitelikli ve yenilikçi proje harcamalarına uluslararası anlaşmalar çerçevesinde geri ödemesiz (hibe) olarak destek sağlanmasını hedefleyen 1501 kodlu Sanayi Araştırma Teknoloji Geliştirme ve Yenilik Projeleri Destekleme Programına ilişkin  uygulama esaslarının belirlenmesidir.

 

Programın hedefleri

Programda Ar-Ge projelerine sağlanacak bu desteklerin ülkemizdeki teknik yeterliliğin ve bilgi birikiminin artırılması, kalite anlayışının yerleştirilmesi ve özgün teknolojilerin geliştirilmesinde ivme kazandırıcı ve yönlendirici bir etken olması hedeflenmektedir. Bu programla projelerin finansman riskinin paylaşılması ile birlikte kuruluşların aşağıdaki kazanımları sağlaması beklenmektedir.

Ĝ  Ar-Ge kültürü ve Ar-Ge yapılanmasının oluşması,

Ĝ  Proje ve kaynak yönetimi yeteneğinin kazanılması, 

Ĝ  Bilgi kazanımlarının dokümante edilerek kalıcılığının ve sürekliliğinin sağlanması,

Ĝ  Üniversite-sanayi işbirliğinin oluşturulması,

Ĝ  Yenilikçi ürün ve teknoloji geliştirme yönünde yetkinliğin sağlanması,

Ĝ  Nitelikli işgücü istihdamının artırılması,

Ĝ  Ar-Ge yapabilmenin ve başarabilmenin verdiği moral ve özgüven,

Ĝ  Ticari başarı,

Ĝ  Yurtiçi ve yurtdışı yeni işbirliği ve açılım  olanakları.

 

Destekleme dönemi

Desteklenmesi uygun bulunan projelerin gerçekleştirilen harcamaları altışar aylık dönemler itibari ile değerlendirilerek desteklenir.

Destek süresi

Projenin destek süresi, projede destek kapsamına alınan faaliyetlerin gerçekleştirilmesi için gereken ve TÜBİTAK tarafından kabul edilen süredir. Destek süresi proje bazında en fazla otuzaltı aydır. Ancak aşağıda belirtilen durumlarda bu süre aşılabilir:

 

Ĝ  Harcama ve gider belgelerinin projenin son döneminde düzenlenmiş olmak şartıyla, ilgili ödemenin projenin bitiş tarihini takip eden dönem içinde yapılmış olması halinde bu giderler desteklenir. Bu uygulama otuzaltı ay süren projelerde de, bitiş tarihi dönem sonuna gelmese dahi geçerlidir.

Destek oranı ve sınırı

Ĝ  Destek oranı, temel destek oranı ve ilave destek oranlarının toplamından oluşur. Başvuruda bulunan kuruluşların sektör ve ölçeğine bakılmaksızın, temel destek oranı %50’dir. Toplam destek oranı; temel destek oranı ve diğer ilave desteklerle beraber en çok %60 olur.

Ĝ  Bir kuruluşa ve/veya bir projeye bir takvim yılı içinde sağlanacak maksimum destek miktarı sınırlandırılabilir. Getirilen maksimum destek sınırları TÜBİTAK tarafından www.teydeb.tubitak.gov.tr internet adresinde yayımlanır.

Ĝ  Program çerçevesinde desteklenen projeler kapsamında proje faaliyetlerine ilişkin dönemsel harcama ve giderlere ait ödemeleri kuruluşlar kendi finansman kaynaklarıyla gerçekleştirirler. Ödemeleri yapılmış söz konusu harcama ve giderler TÜBİTAK tarafından bu Uygulama Esasları çerçevesinde değerlendirildikten sonra DTM’nin uygun görüşünü müteakiben proje kapsamında geri ödemesiz (hibe) destek sağlanır.

İlave destek oranları

 

Aşağıda belirtilen durumlarda kuruluşlara toplam destek oranı %60’ı geçmemek kaydıyla ek destek verilir.

Ĝ  Desteklenen Ar-Ge faaliyetinin patentle sonuçlanması halinde, o proje bazındaki Ar-Ge giderleri için sağlanan toplam destek miktarının %10’u patentin alınmasından hemen sonra, ek destek olarak ilgili sanayi kuruluşuna ödenir.

Ĝ  Kuruluşun geçmişteki kendi Ar-Ge faaliyetine ve/veya bu faaliyet sonucunda aldığı patente dayalı olarak, bir önceki yıl itibariyle ürettiği özgün ürünün/ürünlerin satışından elde ettiği hâsılatın toplam satış hâsılatına olan oranına göre, Ar-Ge giderleri için sağlanan temel destek oranı, aşağıda gösterilen oranlarda artırılır:

(Özgün Ürün Satış Hâsılatı/Toplam Satış Hâsılatı ile uygulanacak artış oranı)

1) %25’e kadar %10 artış oranı

2) %25-%50 arası %15 artış oranı

3) %50’nin üstünde %20 artış oranı

Ĝ  Belirli bir proje bazında desteklenen Ar-Ge faaliyeti içinde yer alan personel harcamaları, büyük işletmelerin projelerinde %60, KOBİ niteliğindeki işletmelerin projelerinde %75, teknopark, inkübatör vb. kuruluşların projelerinde ise %90 oranında destekleme kapsamına alınır. Ar-Ge faaliyetinde doktoralı araştırmacı istihdam edilmesi durumunda bu personel harcamasının %100’ü destek kapsamına alınır.

Ĝ  Kuruluş belirli bir proje bazında Türkiye’deki bir üniversite ve/veya TÜBİTAK’a bağlı merkez ve enstitülerden Ar-Ge hizmeti satın almışsa veya söz konusu kuruluş Ar-Ge faaliyetini anılan Kurumları eksen alan bir teknopark bünyesinde gerçekleştirmişse, bu tür hizmet alımları ya da teknoparkta gerçekleştirilen Ar-Ge faaliyetleri giderleri için sağlanan destek oranı %30 oranında arttırılır.

Ĝ  Kuruluşun belirli bir proje bazında desteklenen Ar-Ge faaliyetlerinin; enformatik, esnek üretim/esnek otomasyon teknolojileriyle ilgili uyarlama, ileri malzeme teknolojileri, gen mühendisliği/biyoteknoloji, uzay ve havacılık teknolojileri ve çevreye duyarlı teknolojiler alanlarında olması halinde sağlanan temel destek oranı %20 oranında artırılır.

Kamu kaynaklı desteklerin düşülmesi

 

1) Kuruluşlar başvuruda bulundukları projeler için kamunun sağladığı diğer desteklerden yararlanabilirler. Diğer kamu kaynaklarından (örneğin, KOSGEB, TÜBİTAK’ın diğer destek programları), Türkiye’nin taraf olduğu uluslararası anlaşmalara dayalı olarak sağlanan Avrupa Birliği Çerçeve Programları gibi geri ödemesiz destekler, öneri ve/veya destek başvurularında belirtilmelidir.

2) Kamu kaynaklarından sağlanan geri ödemesiz destekler, AG300’de bildirilen desteğin alındığı harcamalardan düşülerek desteklenmeye esas harcama tutarı belirlenir. Personel giderleri dışındaki gider kalemleri için bu uygulama desteğin sağlandığı tarih dikkate alınmadan yapılır. Personel giderlerinde ise, aynı dönem içinde aynı kişilere sağlanan destekleme o kişiye ait harcamalardan düşülerek yapılır. (Örneğin; projede yer alan A kişisi için KOSGEB’ten 2008/1. dönemde bir destek alınmış ve bu A kişisi ile ilgili 2008/1’de oluşan giderler daha sonraki dönemlerde TÜBİTAK’a beyan edilmiş olsa bile, KOSGEB’ten alınan söz konusu destek A kişisi giderlerinden düşülür.)

3) Kredi şeklinde geri ödemeli olarak alınan desteklerde bu madde uyarınca uygulama yapılmaz.

4) Uluslararası kaynaklardan sağlanan geri ödemesiz desteklerde ise, uluslararası ve ulusal desteklerin toplamının, destekleme dönemine isabet eden desteklemeye esas harcama tutarına oranı, uluslararası anlaşmaların gerektirdiği en yüksek destek oranını geçemez. Uygulama uluslararası maksimum destek oranını geçmeyecek şekilde TÜBİTAK tarafından yapılır.         

5) Proje önerisinde geliştirilmesi hedeflenen çıktıların (teknoloji, ürün, süreç, modül, yöntem, yazılım, veri, rapor vb.) tamamının veya bir kısmının proje başlangıç tarihi itibariyle bir kamu kurum veya kuruluşuna bedeli karşılığında taahhüt edilmiş olması halinde proje önerisi değerlendirmeye alınmaz.         

(6) TÜBİTAK tarafından destek kararı verilen projede geliştirilmesi hedeflenen çıktıların (teknoloji, ürün, süreç, modül, yöntem, yazılım, veri, rapor vb.) tamamının veya bir kısmının bir kamu kurum veya kuruluşuna bedeli karşılığında taahhüt edilmesi halinde, destek kararında belirtilen proje başlama tarihi ile işin verildiği tarih (ihale kararının onaylandığı veya ihalesiz alımlarda siparişin / işe başlama talimatının verildiği tarih) arasındaki faaliyetler destek kapsamında değerlendirilir.

(7) Proje sözleşmesinde belirtilen proje bitiş tarihi (projeye verilen ek süreler dahil) sonrasında kuruluşun proje çıktılarını kamu kurum veya kuruluşlarına bedeli karşılığında taahhütte bulunması durumunda bu madde hükümleri uygulanmaz. Proje bitiş tarihi sonrasında söz konusu taahhütlere girişilmesi durumunda projenin var ise dönemsel ödemelerine ilişkin işlemleri sonuçlandırılır.

(8) Kuruluşlar projede geliştirilmesi hedeflenen çıktıların (teknoloji, ürün, süreç, modül, yöntem, yazılım, veri, rapor vb.) tamamının veya bir kısmının bir kamu kurum veya kuruluşuna bedeli karşılığında taahhüt edilmesi durumunda, bu hususu TÜBİTAK’a, işin verildiği tarihi (ihale kararının onaylandığı veya ihalesiz alımlarda siparişin / işe başlama talimatının verildiği tarih) takip eden otuz gün içinde bildirmekle yükümlüdür. Bu madde kapsamında kuruluşların gerçeğe aykırı bildirimde bulunduklarının anlaşılması veya bu maddede belirtilen bildirimleri zamanında ve gereği gibi yapmaması halinde  proje yürürlükten kaldırılır.

(9) Bu Uygulama Esaslarının bu maddesindeki kamu kurum veya kuruluşu olarak aşağıda belirtilen kapsamda bulunan kurum veya kuruluşlar dikkate alınacaktır

Ĝ  Genel bütçe kapsamındaki kamu idareleri ile özel bütçeli idareler, il özel idareleri ve belediyeler ile bunlara bağlı; döner sermayeli kuruluşlar, birlikler (mesleki kuruluş şeklinde faaliyet gösterenler ile bunların üst kuruluşları hariç) ve tüzel kişiler,

Ĝ  Kamu iktisadi kuruluşları ile iktisadi devlet teşekküllerinden oluşan kamu iktisadi teşebbüsleri,

Ĝ  Sosyal güvenlik kuruluşları, fonlar, özel kanunlarla kurulmuş ve kendilerine kamu görevi verilmiş tüzelkişiliğe sahip kuruluşlar (mesleki kuruluşlar hariç, vakıf yükseköğretim kurumları dahil) ile bağımsız bütçeli kuruluşlar,

Ĝ  (a), (b) ve (c) bentlerinde belirtilenlerin doğrudan veya dolaylı olarak birlikte ya da ayrı ayrı sermayesinin yarısından fazlasına sahip oldukları her çeşit kuruluş, müessese, birlik, işletme ve şirketler,

Ĝ  4603 sayılı Kanun kapsamındaki bankalar.

Desteklenen Ar-Ge aşamaları

 

1)Destek sağlanacak projelerin:

 

Ĝ  Kavram geliştirme,

Ĝ   Teknolojik/teknik ve ekonomik yapılabilirlik etüdü,

Ĝ   Geliştirilen kavramdan tasarıma geçiş sürecinde yer alan laboratuvar ve benzeri çalışmalar,

Ĝ   Tasarım, tasarım uygulama ve tasarım doğrulama çalışmaları,

Ĝ  Prototip üretimi,

Ĝ  Pilot tesisin kurulması,

Ĝ  Deneme üretimi ve tip testlerinin yapılması,

Ĝ  Satış sonrasında ürün tasarımından kaynaklanan sorunların çözümü faaliyetleri

aşamalarından tamamını veya bir kısmını içermesi beklenir.

Üretim veya üretim altyapısına yönelik yatırım ağırlıklı projeler (tesis ve tezgah alımı içeren) ile Ar-Ge içeriği bulunmayan faaliyetleri içeren projeler, programın amaçlarına uygun olmadığı için desteklenmez.

 

Desteklenen gider kalemleri

 

Program kapsamında projelerin gerektirdiği ve ödemesi yapılan aşağıdaki harcama ve giderler kabul edilir:

 

a) Personel giderleri,

1) Projede görevli personel giderleri;

1.1)Proje personelinin proje destek süresince desteklemeye esas harcama kapsamına alınacak “ortalama aylık maliyeti” olarak, personelin proje başvuru tarihinden önceki kuruluşta çalıştığı en fazla son altı aya ait, brüt ücretleri, SGK işveren payları, SGK işsizlik işveren payları, varsa ikramiyeleri toplanarak çalışılan ay sayısına bölünerek bulunan tutar alınır. Proje personelinin proje destek süresince desteklemeye esas harcama kapsamına alınacak “ortalama aylık maliyeti”ne aşağıdaki sınırlamalar uygulanır;

Ĝ  Proje konusu uzmanlık alanlarının herhangi birisinde doktora derecesine sahip proje personeline proje başvuru tarihinde geçerli olan brüt asgari ücretin en fazla 12 katı,

Ĝ  En az lisans mezunu proje personeline, lisans mezuniyet tarihinden itibaren proje başvuru tarihine kadar geçen süre 48 aydan fazla olan proje personeline proje başvuru tarihinde geçerli olan brüt asgari ücretin en fazla 10 katı, 48 aydan az olan proje personeline en fazla 6 katı,

Ĝ  Ön lisans mezunu olan proje personeline, proje başvuru tarihinde geçerli olan brüt asgari ücretin en fazla 4 katı,

Ĝ  Lise ve altı eğitim düzeyine sahip proje personeline proje başvuru tarihinde geçerli olan brüt asgari ücretin en fazla 3 katı ile sınırlama uygulanır.

Ĝ  Proje personelinin “ortalama aylık maliyeti”nin alınamadığı durumlarda, personelin eğitim durumu dikkate alınarak 1.1. maddesindeki sınırlamalar uygulanır.

Ĝ  Proje personelinin “ortalama aylık maliyeti”nin 1.1. maddesindeki sınırlamaların altında olduğu durumlarda, beyan edilen personel maliyeti, proje destek süresince desteklemeye esas harcama kapsamına alınır.

Ĝ  1/4/2008 tarihinden itibaren TÜBİTAK tarafından desteklenen projelerde 28/2/2008 tarihli ve 5746 sayılı Araştırma ve Geliştirme Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakkında Kanun hükümleri uyarınca sigorta primi işveren hissesinin yarısı oranında destek sağlanmasından dolayı, sigorta primi işveren hissesinin yarısına karşılık gelen gider, proje personel maliyetine dahil edilmez, TÜBİTAK’a beyan edilmez ve desteklenmez.

Proje personeline ait proje kapsamındaki seyahat giderleri (uçak, tren, otobüs, gemi ile yapılan şehirlerarası ve uluslararası ekonomi sınıfı ulaşım giderleri ile konaklama giderlerinin günlük en fazla yurtiçi 100 TL, yurtdışı 150 ABD Doları’na kadar olan kısmı destek kapsamına alınır.),

 

b)Alet, teçhizat, yazılım ve yayın alım giderleri

c)Malzeme ve sarf giderleri,

d)Yurt içi ve yurt dışı danışmanlık hizmeti ve diğer hizmet alım giderleri,

e)Türkiye’deki üniversiteler, TÜBİTAK’a bağlı Ar-Ge birimleri, özel sektör Ar-Ge kuruluşları ve benzeri Ar-Ge kurum ve kuruluşlarına yaptırılan Ar-Ge hizmet giderleri.

 

f) Türk Patent Enstitüsü’nden alınacak ulusal patent tescili, faydalı model tescili ve endüstriyel tasarım tescili ile ilgili giderler. Ancak bu çerçevede destek kapsamına alınacak danışmanlık (patent vekillik hizmeti) giderleri, Türk Patent Enstitüsü’ne ödenecek tescil giderlerinin 3 katı ile sınırlıdır.

 

Yurtdışı danışmanlık ve hizmet alımlarındaki uygulama

(1) Proje ana Ar-Ge faaliyetlerinin Türkiye’de gerçekleştirilmesi koşuluyla, proje için zorunlu ve tamamlayıcı nitelikteki yurt dışı danışmanlık ve hizmet alımları proje özelinde değerlendirilerek desteklenebilmektedir.

(2) Desteklenmesi uygun bulunan proje kapsamında gerçekleşen toplam yurt dışı danışmanlık ve hizmet alımlarının, projenin dönemsel desteklemeye esas harcama tutarları toplamı içindeki payı %20 ile sınırlandırılır. Buna ilişkin uygulama söz konusu yurt dışı harcama ve giderlerin bildirildiği AGY300’lerde ayrı ayrı yapılır.

(3) AGY300’de sunulan yurt dışı danışmanlık ve hizmet alımına ait kabul edilen tutarın, kabul edilen dönemsel harcama ve gider kalemlerinin toplam tutarının %20’sini geçtiği durumlarda, geçen tutar o dönem için kapsam dışı tutularak dönemsel desteklemeye esas harcama tutarı ve bu tutar üzerinden dönemsel destek oranı bulunur.

(4) Projenin son döneminde, aşağıdaki işlemler yapılır;

a)son dönem de dahil tüm dönemler itibari ile (3) maddeye göre kesilen tutarlar da dahil edilerek, projenin tüm dönemlerine ait dönemsel desteklemeye esas harcama tutarları toplamı bulunur,

b) (a) maddesine göre hesaplanan toplam tutar içerisindeki toplam yurt dışı danışmanlık ve hizmet alım tutarı belirlenir,

c) (a) maddesine göre hesaplanan tutar %20 ile çarpılarak yurt dışı danışmanlık ve hizmet alımına uygulanacak sınıra isabet eden tutar bulunur,

d) son dönem hariç (3). maddeye göre kesinti yapılarak hesaplanan yurt dışı danışmanlık ve hizmet alım tutarları toplamı ile (c) maddesi arasındaki fark bulunur, bu fark son dönemde kullanılacak mahsuplaşma tutarıdır,

e) (d) maddesinde bulunan fark tutar, %20 oranı uygulanarak kesilen tutarlar dikkate alınarak mahsuplaşılır ve bu mahsuplaşma sonucunda son dönemin desteklemeye esas harcama tutarı bulunur. Bu tutar üzerinden son dönemin destek oranı belirlenir ve destek tutarı hesaplanır.

 

Oransal destek uygulaması

 

(1) Bu maddede belirtilen durumlarda proje harcamaları, sözleşmede belirtilen destek süresi ile orantılı olarak desteklemeye esas harcama tutarı kapsamına alınır. Bu uygulamada (2)maddede belirtilen proje süresi proje sözleşmesinde belirtilen proje süresidir. Destekleme sürecinde proje süresinin değişmesi bu oranın hesaplanmasında dikkate alınmaz.

(2) Proje için alınması veya yaptırılması zorunlu olan alet, teçhizat, kalıp gibi alımların (bilgisayar ve yazılım hariç) seri üretimde de kullanılacak olması durumunda, ilgili giderler proje süresiyle orantılı olarak aylık % 2 oranı ile destek kapsamına alınır. Bu maliyete yönelik harcamaların desteklemeye esas harcama tutarları “maliyet x proje süresi(ay) x % 2” şeklinde belirlenir. Ancak “proje süresi(ay) x % 2” çarpımından bulunacak oranın alt sınırı % 40’dır.

(3) Test, analiz ve ölçüm cihazları gibi ağırlıklı olarak firmanın Ar-Ge altyapısının parçasını oluşturan alımlar, maliyetinin tamamı üzerinden dönemsel destek oranı ile desteklenir. Ancak söz konusu alımlar ağırlıklı olarak üretim faaliyetlerine tahsis edilecek ise proje süresi ile orantılı olarak gider kabul edilir.

(4) Proje konusunu teşkil eden tasarım, tasarım uygulama, geliştirme faaliyetleri sonucu elde edilecek prototip ürünler projenin desteklenmesine esas unsurlar olduğu için, daha sonra firma bünyesinde üretimde kullanılacak veya ticarileştirilecek olsa da bunlara girdi oluşturacak malzeme, modül, sistem ve hizmet alımları maliyet bedellerinin tamamı üzerinden dönemsel destek oranı ile desteklenir.

(5) (2). madde kapsamına girmeyen alet/teçhizatın, firmanın diğer Ar-Ge faaliyetlerinde kullanılacak olduğu durumlarda oransal destekleme uygulaması yapılmaz.

 

Desteklenmeyen giderler

 

(1) Proje ile ilgili olmayan giderler desteklenmemekle birlikte aşağıda belirtilen giderler de destek kapsamı dışındadır;

Ĝ  katma değer vergisi,

Ĝ  her türlü kar, fırsat maliyeti, sermaye kullanım maliyeti, sözleşme masrafları,

Ĝ  kur farkları, amortismanlar, depozitolar, avans ödemeleri,

Ĝ  dağıtım, pazarlama ve reklâm giderleri,

Ĝ  coğrafi işaret tescil giderleri, marka tescil giderleri,

Ĝ  AGY100, AGY300 doküman hazırlama ve hazırlatma giderleri, muhasebe, yeminli mali müşavirlik ücretleri, sekreterlik vb. idari giderler,

Ĝ  huzur hakkı, murahhas azaya ödenen üyelik ücretleri, brüt ücretin yanında teşvik, motivasyon, vb. prim giderleri,

Ĝ  personele nakdi ya da ayni olarak verilen yemek ve servis/ulaşım giderleri,

Ĝ  kuruluş ortaklarına ait Bağ-Kur primleri, sosyal yardımlaşma vakıf ödentileri,

Ĝ  seyahatlerde ulaşım ve konaklama dışındaki taksi, metro ve benzeri şehir içi ulaşım giderleri,

Ĝ  şehir içi nakliye giderleri (gümrüklerden ve limanlardan yapılan nakliye hariç) ve posta giderleri,

Ĝ  seyahatlerde araç kiralama giderleri, özel oto ve kuruluş otosu ile yapılan seyahatlerde kullanılan yakıt giderleri,

Ĝ  proje Ar-Ge faaliyetleri ile ilintili olmayan üretime yönelik altyapı yatırımı ağırlıklı giderler

Ĝ  fotokopi makinesi, projeksiyon cihazı gibi büro makineleri, büro mefruşatı,

Ĝ  ısıtma, aydınlatma ve üretimde sarf edilen enerji masrafları, su giderleri,

Ĝ  telefon, faks, haberleşme, internet kullanım maliyetleri,

Ĝ  vergi mevzuatında kabul edilmeyen giderler,

Ĝ  ofis, depo, stand kira giderleri,

Ĝ  inşaat ve tesisat giderleri,

Ĝ  kırtasiye giderleri,

 

Ĝ  CE (test giderleri hariç) ve kalite belgelendirme giderleri,

 

(2) Proje özelinde yapılacak değerlendirmelerde, Ar-Ge faaliyetlerinin gerekliliği dikkate alınarak bu maddenin birinci fıkrasının alt bentlerinde belirtilen giderlerden o, p ve u bentlerinde belirtilenler içinden desteklenecek gider kalemleri olabilir.

(3) Süreç yeniliği veya süreç geliştirme konularında desteklenmesi uygun bulunan Ar-Ge nitelikli projelerde, personel, seyahat, yurtiçi Ar-Ge ve danışmanlık hizmet alımı ve TPE’den alınacak ulusal patent, faydalı model ve endüstriyel tasarım tescil başvuru giderleri desteklenir. Ayrıca, bu projelerde;

Ĝ  yeni veya iyileştirilmiş bir ürün geliştirme konusunu içermesi durumunda, geliştirilen süreçte, sadece deneme ve test amaçlı malzeme giderleri asgari miktarda,

Ĝ  geliştirilen süreçte, sadece sistemin denenmesi ve test amaçlı kullanılmasında zorunlu olan malzeme giderleri, ticari değere dönüştürülemeyecek zayi olan miktarları,

Ĝ  gerekli olan alet, teçhizatın tasarım ve geliştirme faaliyetlerinin kuruluş bünyesinde yapılması durumunda bu giderler Oransal Destek Uygulaması maddelerinin ilgili hükümleri çerçevesinde değerlendirilerek, desteklenir.

 

Proje Öneri Başvuru Koşulları

 

Başvuru yapabilecek kuruluşlar

 

1)Tanımlar bölümünde, kuruluş tanımına uyan tüm sermaye şirketleri proje başvurusunda bulunabilir. Ancak kanuni ve iş merkezi yurtdışında bulunan işletmelerin dar mükellefiyet statüsündeki Türkiye’de yerleşik temsilcilik ve şubeleri ile vakıflar, dernekler ve bunların iktisadi işletmeleri, kooperatifler, birlikler, şahıs şirketleri ve adi ortaklıklar bu program kapsamında başvuru yapamazlar.

2) Başvuru aşamasında, projenin AGY100 Dönemsel ve Toplam Tahmini Maliyet Formu’nda (M030) belirtilen toplam proje bütçesinin ortalama yıllık tutarı kuruluşun başvuru tarihinden bir önceki hesap dönemindeki net satışları tutarının iki katını geçemez.

(3) Kuruluşun ilgili mevzuat uyarınca beyan etmesi zorunlu olduğu, başvuru tarihinden bir önceki hesap dönemine ilişkin bilançosu ya da başvuru tarihinden önceki en son ara hesap dönemine ilişkin bilançosunda aşağıda belirtilen kriterlerin tamamının karşılanamaması durumunda proje başvuruları kabul edilmez;

Ĝ  Belli sürelerle nakit akışını sağlayabilmesi için gerekli likiditeye ve kısa dönem (bir yıl) içinde borç ödeme gücüne sahip olup olmadığını gösteren cari oranın (Dönen Varlıklar-Ortaklardan Alacaklar / Kısa Vadeli Borçlar) 0,25’den büyük olması (hesaplama yapılırken, yıllara yaygın inşaat maliyetleri, dönen varlıklardan ve hakediş gelirleri kısa vadeli borçlardan düşülecektir),

Ĝ  Kısa Vadeli Banka Borçları/Öz Kaynak oranının 1,50’den küçük olması,

gerekir.

4)Proje başvurusunun yapıldığı yıldan en geç bir önceki takvim yılının başlangıcı itibariyle “kuruluş tescili” yapılan kuruluşların (2). ve (3). maddelerdeki kriterleri sağlayamaması halinde, Sanayi Ar-Ge Projeleri Destekleme Programı kapsamında desteklenecek ilk projesi için, başvuru aşamasında toplam proje bütçesi, 400.000 TL’yi ya da kuruluşun güncel bilançosundaki ödenmiş sermaye tutarının iki katını geçemez.

5) Sanayi Ar-Ge Projeleri Destekleme Programı kapsamında ilk projesi (4). maddede belirtilen hükümler çerçevesinde desteklenen kuruluşun, ikinci proje başvurusunda, (3). maddedeki kriterlerin tamamını karşılaması gerekir.

 

Güvenli Elektronik İmza Uygulaması

 

1) Bu program kapsamında TÜBİTAK ile bilgi alışverişinde (belge, doküman rapor, sözleşme vb.) bulunan tarafların tamamından güvenli elektronik imza uygulaması doğrultusunda elektronik ortamda güvenli bilgi transferi sağlamak amacıyla nitelikli elektronik sertifika alması istenebilir. Bu konudaki duyurular TÜBİTAK tarafından www.teydeb.tubitak.gov.tr internet adresinden yapılır.

 

Çevrimiçi (Online) Sayısal Ortamda Bilgi Transferi

 

1) AGY100 ve AGY300 başvuruları; desteğin sona erdiği dönemde sunulacak AGY350; TÜBİTAK ile kuruluş ve/veya kuruluşun usulüne uygun olarak yetkilendirdiği kişiler, hakem, izleyici ve yeminli mali müşavirler arasındaki bilgi (belge/doküman/sözleşme) alışverişi; ıslak imzalı basılı evrak şeklinde ve/veya güvenli elektronik imza ile çevrimiçi (online) sayısal ortamda yapılır. Çevrimiçi (online) sayısal ortamda hazırlanan ancak güvenli elektronik imza ile onaylanmayan belge/doküman sunumunda bu belge/dokümana ilişkin olarak; yetki ve başvuru onayı, taahhütler vb. belgeler ıslak imzalı olarak ilgilisinden alınır. Elektronik ortamda hazırlanarak yazdırılıp ıslak imza ile TÜBİTAK’a gönderilen belge/doküman ile TÜBİTAK’a çevrimiçi gönderilen bilgiler arasında ihtilaf olduğunda TÜBİTAK’a gönderilen çevrimiçi kayıtlar esas alınır. Uygulanacak yönteme ilişkin bilgiler TÜBİTAK tarafından www.teydeb.tubitak.gov.tr internet adresinden duyurulur. Bu işlemler için ayrıca kişilere duyuru yapılmaz.

2) Bilgi transferinin sadece elektronik ortamda yapılacağının (1). madde  uyarınca kabulü halinde basılı evrak ile yapılan başvurular kabul edilmez.

3) Elektronik ortamda işlem yapmak isteyen gerçek ve tüzel kişilerin TÜBİTAK’ın destek programına ilişkin elektronik ortamda oluşturduğu portala üye olması gerekir.

4) TÜBİTAK’ın söz konusu portalına üyelik esnasında oluşturulan şifrenin gizliliği ve yenilenmesinin sorumluluğu üyeye aittir. Bu şifrenin izinli ya da izinsiz olarak üçüncü kişiler tarafından kullanımından TÜBİTAK sorumlu değildir.

5) Söz konusu elektronik ortamın kullanıcıları sisteme üye olurken bildirdikleri posta adresi, e-posta veya GSM numarasına kısa mesaj servisi vb. iletişim yöntemleri ile bilgilendirileceklerdir. Tüm bildirimlerde ve yazışmalarda üye tarafından bildirilen iletişim adresi esas alınır. TÜBİTAK, gerekli gördüğü durumlar ve işlemler için yazılı tebligat yapabilir.

6) TÜBİTAK’ın söz konusu portalına üye olan kullanıcılar, verdikleri her bilginin doğru ve geçerli olduğunu kabul eder. Yanlış bilgi ve beyanlardan dolayı oluşabilecek sorunlardan TÜBİTAK sorumlu olmayacaktır.

7) Elektronik ortamda belge veya bilgileri göndermekle zorunlu tutulan gerçek ve tüzel kişilerin, sistemin geçici bir süre hizmet dışı kalması nedeniyle mevzuatta öngörülen süre içerisinde TÜBİTAK’a gönderememeleri halinde, sorunların ortadan kalktığı tarihi takip eden üçüncü işgününün sonuna kadar belge veya bilgiyi göndermeleri durumunda yükümlülükleri yerine getirilmiş kabul edilir.

 

Ortak başvuru

Ĝ  Kuruluşlar ortak proje önerisi başvurusunda bulunabilirler. Ortak proje başvurusu yapılırsa tek bir proje başvurusu biçiminde sunulur. Kuruluşların proje içerisindeki yapacakları faaliyetler ve bütçeleri her kuruluş için hazırlanmalıdır.

Ĝ  Proje başvurusunda bulunan kuruluşun başka bir kuruluştan Ar-Ge hizmeti satın aldığı ve bu hizmetin projenin önemli bir kısmını oluşturduğu durumda, projedeki tüm Ar-Ge faaliyetlerinin değerlendirilip izlenebilmesi için; kuruluşların ortak proje başvurusu yapmaları ya da eş zamanlı olarak ayrı proje başvurusunda bulunmaları istenebilir.

Ĝ  Bir projede desteklenen faaliyetlerin, başka bir kuruluşun projesinde hizmet alımı kapsamında olması durumunda bu hizmet alımı için destek talep edilmez, Ar-Ge faaliyetini yapan kuruluşun faaliyetleri desteklenir.

Ĝ  Ortak proje başvurusu yapacak kuruluşların aralarında ticari ortaklık kurmaları zorunluluğu yoktur.       

Ĝ  Ortak projelerde projeye katılan kuruluşlardan biri, destek kararı sonrası imzalanacak proje sözleşmesinde muhatap kuruluş olarak belirtilir ve ödeme bildirimi yazıları hariç tüm yazışmalar bu kuruluşla yapılır.

Proje başvurusu

1) Proje öneri başvurusu, çevrimiçi sayısal ortamda  Güvenli Elektronik İmza Uygulaması  ve  Çevrimiçi (Online) Sayısal Ortamda Bilgi Transferi başlığı altındaki hükümler çerçevesinde yapılır. Proje öneri başvurusu, AGY100 hazırlama kılavuzuna uygun olarak, istenilen içerik ve biçimde hazırlanarak TÜBİTAK’a sunulur.

 

Ĝ  Bu program kapsamında sektörel, bölgesel ve öncelikle desteklenecek projelerin tespitinin TÜBİTAK tarafından yapılması veya proje başvurularının belirli tarih aralıklarında alınması durumunda, buna ilişkin duyuru www.teydeb.tubitak.gov.tr internet adresinden yapılır.

Proje başlama ve destek  başlangıç tarihi

1) Proje başlama tarihi, kuruluş tarafından aşağıdaki koşullar dikkate alınarak belirlenir;

 

Ĝ  Proje başlama tarihi, başvuru tarihinden itibaren doksan günden önce olmamak kaydıyla, herhangi bir ayın birinci günü olarak belirlenir. (Örneğin, 13 Mayıs 2008 tarihinde TÜBİTAK’a başvurusu yapılan bir projenin en erken proje başlama tarihi 1 Eylül 2008 olabilir.)

 

2) TÜBİTAK projenin değerlendirme süreci sonucunda desteklenen faaliyetleri dikkate alarak proje başlama ve destek başlangıç tarihini ve süresini değiştirebilir.

 

Değerlendirme ve Karar

Ön değerlendirme

1) TÜBİTAK’a başvurusu yapılmış proje önerisine proje numarası verilerek, proje konusu ile ilgili TÜBİTAK-TEYDEB Teknoloji Grubu’ndan proje değerlendirme ve izleme sürecini yürütecek olan proje sorumlusu atanır. Proje önerisi proje sorumlusu tarafından ön değerlendirmeye alınır.

2) Ön değerlendirmede proje öneri dosyası içerik ve biçim olarak değerlendirilir. Projenin değerlendirilebilmesi için sunulan bilgilerin yeterliliği araştırılır. Bu çalışma sırasında kuruluşun diğer proje başvuruları ve benzer konuda diğer kuruluşların proje başvuruları ile ilgili araştırma yapılabilir. Proje başlıca aşağıdaki konular bakımından incelenir:

Ĝ  Ar-Ge niteliği, yenilikçi ve özgün yönleri,

Ĝ  Amacı, sonuçları, kullanılacak yöntemler,

Ĝ  Kuruluş ve ulusal düzeydeki teknolojik katkısı,

Ĝ  Teknolojik değerlendirme/karşılaştırmalar,

Ĝ  İş paketi tanımları, iş-zaman grafiği,

Ĝ  İş paketi bazında bütçeleme, giderlere ilişkin açıklamalar,

Ĝ  Personel bilgileri,

Ĝ  Kuruluşun Ar-Ge olanakları,

Ĝ  Kuruluşun proje çıktılarına ilişkin teknolojik ve ekonomik öngörüleri.

Ön değerlendirme sonucu

Ön değerlendirme sonucunda aşağıdaki durumlar gerçekleşebilir:

Ĝ  İçerik ve biçim olarak yeterli bulunan proje önerisi, uzmanlıkları dikkate alınarak belirlenen bir ya da birden çok hakeme değerlendirilmek üzere gönderilir.

Ĝ  Firmadan tanımlı bir zaman aralığında proje öneri dosyasında yetersiz bilgileri gidermesi ve eksik belgeleri tamamlaması istenebilir.

Ĝ  Ar-Ge içeriği bulunmayan ya da yetersiz olan projeler (üretim altyapısına yönelik yatırım ağırlıklı projeler, rutin uygulamalara konu projeler, güncel teknolojinin gerisinde kalmış çalışmaları içeren projeler), Ar-Ge sistematiği yetersiz olan projeler, proje ekibinin nitelik veya nicelik olarak projeyi gerçekleştirecek yeterlilikte olmadığı projeler, proje konusu ile ilgili en az lisans derecesine sahip herhangi bir proje personelinin bulunmadığı projeler, proje Ar-Ge faaliyetlerinde projeyi öneren kuruluş katkısının olmadığı ya da çok az olduğu projeler ile çıktısı ekonomik yarara dönüşebilir nitelikte olmayan projeler hakem ataması yapılmadan ret önerisiyle ilgili teknoloji grubu yürütme komitesine sunulur.

Değerlendirmenin başlatılması

Proje değerlendirmesi ön değerlendirme sonrası hakem ataması ile başlatılır. Projeyi değerlendirecek olan hakemler projenin ilgili olduğu teknoloji alanlarında uzmanlığı olan kişiler olmak kaydıyla genellikle üniversite veya araştırma kurumlarından seçilir. Hakem seçimi ilgili teknoloji grubu komite üyelerinden de hakem önerileri alınarak yapılır. İçerik ve biçim olarak yeterli bulunan AGY100 hakem değerlendirmesine sunulur. Projede hakemin değerlendirme yapmasını engellemeyecek eksikliklerin olduğu durumlarda da firmaya eksik bildirimi yapılması ile projenin hakem değerlendirmesine alınması paralel olarak gerçekleştirilebilir. Hakem iletişim bilgileri firmaya bildirilir. Hakemin firma ziyareti için ön temaslar hakem veya firma tarafından başlatılabilir.

 

Hakem seçimi

Hakem seçiminde hakemin projenin içerdiği teknoloji alanlarının birinde uzman olması hedeflenir ve aşağıda sıralanan ölçütler de dikkate alınır. Hakemin;

Ĝ  projeler arası karşılaştırma yapabilmesi için firmanın önceki projelerinde hakemlik görevi yapmış olması,

Ĝ  proje konusunda Türkiye’deki gelişimi görerek değerlendirme yapabilmesi için benzer projelerde görev almış olması,

Ĝ  üniversite-sanayi işbirliğine katkı sağlamak amacıyla projenin yürütüleceği bölgeden olması,

Ĝ  daha önceki proje değerlendirme performansları (gözlem, irdeleme, rapor niteliği, firmaya katkısı ve rapor veriş süresi).

 

Daha önce hakemlik yapmamış kişiler arasından ve çeşitli üniversitelerden hakem belirlenerek hakem havuzunun genişletilmesine özen gösterilir.

Etik şartlar

1) Hakemlerin/izleyicilerin projeyi objektif olarak değerlendirmesi beklenir. Çıkar çatışması veya çakışması olarak algılanabilecek kişisel ilişkiler varsa, hakemlik ve izleyicilik önerilen kişilerin değerlendirme yapmayacaklarını TÜBİTAK’a bildirerek var ise kendisine iletilen basılı evrakı TÜBİTAK’a iade etmesi gerekir.

2) Proje değerlendirmelerinde hakemler, izleyiciler ve yeminli mali müşavirler  Gizlilik başlığı altında belirtilen Gizlilik kurallarına riayet ederler. Hakemin ve izleyicinin etik şartlara uymamasından doğabilecek olumsuz sonuçlardan hakem/izleyici ile TÜBİTAK arasında yapılan sözleşme gereği hakem/izleyici sorumludur. Yeminli mali müşavirler, etik şartlara uymamalarından doğabilecek olumsuz sonuçlardan 1/6/1989 tarih ve 3568 sayılı Kanun kapsamında sorumludur.

3) TÜBİTAK teknoloji grubu yürütme komitesinde ve danışma kurulunda görev alan üyeler, “Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu Etik Davranış İlkelerinin Belirlenmesine İlişkin Esaslar” çerçevesinde hareket ederler.

4) Projenin “TUBİTAK Araştırma ve Yayın Etiği Kurulu Çalışma Esasları”nda belirtilen hususlara konu olması ve değerlendirme sonucunda söz konusu esaslara göre bir ihlalin belirlenmesi durumunda, proje, Kuruluşun kastı nedeniyle projenin yürürlükten kaldırılması başlığı altındaki hükümlere göre yürürlükten kaldırılır.

Hakem değişikliği

1) Hakemlik için görevlendirilen kişilerin projeyi değerlendirmek istememesi veya hakemlik etik şartlarını sağlamadığını beyan etmesi durumunda hakemlik görevlendirmesi iptal edilir. Firmanın gerekçeli yapacağı başvuruyla da (çıkar çatışması olması, hakemin firma tesislerindeki iletişime kapalı tutumu vb.) hakemle yapılan sözleşme feshedilebilir veya TÜBİTAK’a sunduğu değerlendirme raporu dikkate alınmayabilir.

2) Sözleşmesi feshedilen veya değerlendirme raporu dikkate alınmayan hakemlerin yerine, TÜBİTAK yeni bir hakem belirleyebilir. Ancak diğer hakem değerlendirme raporu/raporları ile değerlendirmenin sonuçlandırılmasına TÜBİTAK tarafından karar verilir.

Hakem değerlendirmesi

1) Projeyi değerlendirecek hakemlerle TÜBİTAK arasında sözleşme yapılır. Hakemler birbirlerinden ayrı ve bağımsız olarak Ar-Ge faaliyetlerinin gerçekleştirileceği kuruluşta inceleme yaparlar. İnceleme sonrasında hazırlanan Proje Önerisi Değerlendirme Raporu (AGY200) TÜBİTAK’a sunulur. Ortak sunulan projelerde, projede yer alan her bir kuruluş proje kapsamında yerinde incelenir. Islak imza ile basılı evrak şeklinde sunulacak olması durumunda AGY200’e www.teydeb.tubitak.gov.tr adresinden ulaşılır.

2) Hakemlerin firma ziyaretleri sırasında, firmanın konu ile ilgili sunum yapması, proje yürütücüsü, personeli ve proje faaliyetlerine katkı sağlayacak teknik danışmanlarının ziyaret esnasında bulunması beklenir.

3) Hakemler gerek duydukları açıklamaları AGY200 raporunu hazırlamadan önce kuruluştan talep edebilirler.

4) Hakemler, AGY100 ve firmadan projeye ilişkin aldığı bilgiler çerçevesinde aşağıda belirtilen üç boyutun kriterlerini dikkate alarak projeyi değerlendirirler:

Ĝ  Projenin endüstriyel Ar-Ge içeriği, teknoloji düzeyi ve yenilikçi yönü,

Ĝ   Proje planı ve kuruluşun altyapısının uygunluğu,

Ĝ   Proje çıktılarının ekonomik yarara ve ulusal kazanıma dönüşebilirliği.

5) Hakem AGY200 raporunu sözleşmede belirtilen tarihe kadar TÜBİTAK’A sunamadığı takdirde söz konusu rapor dikkate alınmayabilir. Bu durumda yeni bir hakem seçilebilir veya mevcut hakem raporları çerçevesinde değerlendirme sonuçlandırılabilir.

Proje karar taslağı oluşturulması

1) TÜBİTAK proje sorumlusu hakem değerlendirmesi sonucunda hakemlerden gelen raporları esas alarak; proje önerisinin revize edilmesini veya iyileştirilmesini ister veya proje karar taslağını oluşturur.

2) Hakem değerlendirmeleri sonrasında ilgili teknoloji grubu yürütme komitesinin projeye ilişkin kararı oluşturmasına yardımcı olmak üzere, TÜBİTAK proje sorumlusu tarafından Proje Bilgi Formu (PBF) hazırlanır. Hazırlanan PBF’de; gerekli firma/proje bilgileri, proje kısa anlatımı, hakem değerlendirmeleri özeti, karar taslağı, destek kapsam taslağı ve izleyici önerisi yer alır.

3) PBF oluşturulmasında, proje önerisi aşağıda sıralanan değerlendirme süreçlerinden geçirilir:

Ĝ  Projenin endüstriyel Ar-Ge içeriği, teknoloji düzeyi ve yenilikçi yönüne ilişkin unsurları

Ĝ  Proje planı ve kuruluşun altyapısının uygunluğu,

Ĝ  Proje çıktılarının ekonomik yarara ve ulusal kazanıma dönüşebilirliği,

Ĝ  Proje önerisinin destek kapsamına alınmasını güçlendirebilecek diğer faktörlerin değerlendirilmesi,

Ĝ  Gerçekleştirilecek faaliyetler ile proje öneri bütçesinin uygunluğu.

Proje ile ilgili kararının oluşturulması

1) Proje önerisine ilişkin karar projenin ilgili bulunduğu teknoloji grubu yürütme komitesinde oluşturulur. Komitede, TÜBİTAK proje sorumlusu tarafından hazırlanan PBF, kuruluş tarafından sunulan AGY100 ile diğer ek bilgiler ve hakemler tarafından hazırlanan AGY200’ün içerdiği bilgi ve değerlendirmeler kullanılarak karar üretilir. Proje ile ilgili karar, görüşülen diğer projelerden bağımsız oluşturulur. Kuruluşun Ar-Ge desteği alarak gerçekleştirdiği diğer projelerden edindiği bilgi birikimi ve teknolojik altyapısı esas alınarak kuruluş bazında değerlendirme ölçütü yükseltilebilir.

2) Karar oluşturma aşamasında, söz konusu komite üyelerinden herhangi birisinin, proje önerisi görüşülecek firma ile hâlihazırda bir çıkar çakışması veya çatışması varsa, ilgili proje görüşülürken toplantıya dâhil olmaz.

3) Komitede görüşülen proje ile ilgili karar birbirini izleyen iki aşamada oluşturulur:

 

Ĝ  Proje önerisine ilişkin aşağıda belirtilen kararlardan biri alınır:

 

·         Projenin desteklenmesine karar verilir. Bu durumda desteklemeye esas teşkil eden proje faaliyetleri ve hedefleri belirtilmeye çalışılır.

·         Projenin desteklenmemesine karar verilir. Proje ret gerekçesinde, projenin endüstriyel Ar-Ge içeriği, teknoloji düzeyi ve yenilikçi yönü, proje planı ve kuruluşun alt yapısının uygunluğu ile proje çıktılarının ekonomik yarara ve ulusal kazanıma dönüşebilirliğine ilişkin değerlendirme boyutlarında yer alan ve projenin özellikle ret edilmesine esas teşkil eden kriterler belirtilir.

·         Projeye ilişkin kararın oluşturulmasını kolaylaştırmak için kuruluştan ek bilgi ve belgelerin istenmesine ve/veya projenin yeni bir hakem değerlendirme sürecine alınmasına karar verilir.

·         Kuruluştan projesini revize etmesi istenebilir. Revize proje yeniden hakem değerlendirme sürecine alınabilir ya da doğrudan komiteye sunulabilir. Revize edilen projelerde TÜBİTAK’a proje önerisinin yapıldığı ilk başvuru tarihi geçerlidir.

Ĝ  Desteklenmesine karar verilen proje önerisinin temel olarak aşağıdaki hususları içeren destek kapsamı oluşturulur.

·         Desteklenecek faaliyetler,

·         Destek süresi,

·         Desteklenecek gider kalemleri ve miktarı,

·         Projenin izleme aşamasında değerlendirilecek hususlar,

·         Projenin belirlenen öncelikli alanlarda olup olmadığı,

·         Ar-Ge niteliğinin iyileştirilmesine yönelik öneriler,

·         Proje izleyicisi/izleyicileri.

Ĝ  Karar oluşturma aşamalarında,

 

·         Proje ile ilgili kararların alınması için oy çokluğu yeterlidir.

 

·         Karar oluşturulurken proje önerisi ile ilgili diğer destek programlarına başvuru yapılmış olması bu programın bağımsız değerlendirme sürecini olumlu veya olumsuz etkilemez.

·         Proje gider kalemlerinin AGY100’de belirtilen birim fiyatları ve ücretler değerlendirmede kararın oluşturulmasında etken olarak göz önünde bulundurulmaz.

·         Eldeki bilgilerle kesin bir karara varılamayan durumlarda ek hakem değerlendirmesine başvurulabilir.

 

Daha önce verilmiş kararlarla ilgili itirazlar incelenir ve yanıtlanır.

Önerilen proje maliyetinin 10.000.000.- (on milyon) USD’den büyük olması halinde ilgili komitenin talebi üzerine proje yürütücüsü ve/veya projede görev alan personelin, kuruluş yetkilisinin ilgili komitede projeye ilişkin sunuş yapması istenebilir.

Değerlendirme süresi

Proje önerisinin, gereken içerikte ve eksiksiz olarak TÜBİTAK’a sunulduğu tarihten komitede görüşülmesine kadar geçen sürenin 90 gün olması hedeflenir.

Projenin karar bildirimi

1) İlgili komite toplantılarında projelere ilişkin oluşturulan karar TÜBİTAK Başkanlığı’nca onaylanarak kuruluşa bildirilir. TÜBİTAK Başkanlığının komite kararı sonucunda desteklenmesi uygun bulunan projelerin onay sürecinde, programa ayrılan bütçenin yetersiz kalacağının tespiti halinde, ülke önceliklerini dikkate alarak destek sıralaması yapabilir.

2) Desteklenmesi kabul edilen projelere ilişkin destek karar bildiriminde destek kararı, kapsamı, proje izleyicisi ve ekinde proje sözleşmesi yer alır. Proje süresince yapılacak değerlendirmelere dayanarak TÜBİTAK destek karar bildiriminde belirtilen kapsam ve izleyiciyi değiştirme hakkına sahiptir.

3) Desteklenmesi uygun bulunmayan projelere ilişkin ret gerekçesi ile birlikte karar kuruluşa bildirilir.

4) Karar bildirimini takiben kuruluşun TÜBİTAK’a itirazda bulunabileceği durumlarda izlenecek yöntemler aşağıda açıklanmıştır:

Ĝ  Projesi desteklenmeyen kuruluş, ret kararına ilişkin itirazı olması durumunda, bu durumu gerekçelendirerek itirazda bulunabilir. İtirazlar, TÜBİTAK proje sorumlusu değerlendirmesinden sonra, gerektiğinde hakem değerlendirmesi alınarak komitede karara bağlanır.

Ĝ  Kuruluşun sözleşmeyi imzalamadan önce destek kapsamına itiraz etmesi durumunda, itiraz proje sorumlusu değerlendirmesinden sonra, gerektiğinde hakem değerlendirmesi alınarak komitede karara bağlanır. Söz konusu itiraza ilişkin karar beklenmeden kuruluş ile TÜBİTAK arasında sözleşme yapılabilir.

Ĝ  Kuruluşa TÜBİTAK tarafından gönderilen sözleşmenin kuruluş tarafından imzalanmasından önce, proje faaliyetleri, iş paketleri, bütçesi, gider kalemleri ve süresi değişmeksizin, projenin başlangıç tarihinin ileri bir tarihe alınmasına yönelik talepler TÜBİTAK tarafından değerlendirilerek uygun görülürse proje başlama tarihi en fazla destek karar yazısı tarihine kadar ileriye alınarak yeni bir sözleşme hazırlanır. Kuruluş AGY100 proje ön bilgileri, iş-zaman grafiği ve Dönemsel Tahmini ve Toplam Maliyet Formlarını (M030) günceller.

Ĝ  Kuruluş proje için belirlenen izleyici için itirazda bulunabilir. TÜBİTAK bu itirazları gerekçeleri ile birlikte değerlendirmeye alır.

Sözleşme imzalanması

1) Desteklenmesi uygun bulunan projeler için TÜBİTAK ile kuruluş/kuruluşlar arasında sözleşme imzalanır. Ortak projelerde, muhatap kuruluşun belirtildiği ve her bir kuruluşa ilişkin bilgilerin yer aldığı sadece bir proje sözleşmesi düzenlenir.

2) Sözleşmeye ilişkin oluşacak giderler kuruluş tarafından karşılanır.

3) Kuruluş tarafından imzalanan sözleşme TÜBİTAK tarafından imzalandığı tarihte yürürlüğe girer. Sözleşmenin yürürlüğe girmesi ile kuruluş tarafından projeye ilişkin sunulan AGY300 işleme alınır.

4) Desteklenmesi uygun bulunan projeler için TÜBİTAK tarafından hazırlanarak destek karar bildiriminde verilen süre içinde, kuruluşa iletilen proje sözleşmesinin kuruluş tarafından imzalanarak TÜBİTAK’a ulaştırılması, Mücbir sebepler de  belirtilen haller hariç zorunludur. Bu taahhüdün kuruluş tarafından yerine getirilmemesi halinde, TÜBİTAK destek kararını iptal edebilir.

5) Proje sözleşmesi, kuruluşu en geniş şekilde temsil ve ilzama yetkili olan kişi/kişiler veya bu kişi/kişilerin usulüne uygun yetkilendirdiği kuruluş yetkilisi tarafından imzalanmalıdır.

Ar-Ge Yardımı İstek Formu (AGY300) Başvuru Esasları

Destek başvuru zamanlaması

1)Desteklenmesi uygun görülen projeler için, projeyi öneren kuruluşlar AGY300’ü Destek başvuru şekline uygun hazırlayarak başvurularını yaparlar. AGY300 dokümanına www.teydeb.tubitak.gov.tr adresinden ulaşılır. Ortak başvuru yapılmış projelere ait AGY300’ler kuruluşlarca ayrı ayrı hazırlanıp eş zamanlı sunulmalıdır. Desteklenmesi uygun görülen projelerde dönemsel harcamalar sonrasında her bir katılımcıya proje harcamaları karşılığında her kuruluşun kendi destekleme oranı dikkate alınarak ayrı ayrı destekleme yapılır.

2)Destek Başvuru Şekli 1.maddesine  uygun olan AGY300, en geç, harcamaların gerçekleştiği dönemi takip eden dönemin üçüncü ayının sonuna kadar TÜBİTAK’a sunulur. (Örnek: 1 Ocak–30 Haziran 2007 arasında gerçekleştirilen harcamalara ilişkin 2007/1 dönemi AGY300 1 Temmuz 2007’dan itibaren 30 Eylül 2007’ye kadar verilir.) AGY300 başvuru tarihi olarak AGY300’ün kuruluş tarafından TÜBİTAK’a ulaştırmak üzere postaya (PTT veya özel kurye firmaları vasıtası ile) verildiği tarih dikkate alınır. Takip eden dönemin üçüncü ayının son gününün resmi tatil olması halinde AGY300, bu tarihi izleyen iş günü mesai saati sonuna kadar verilebilir. TÜBİTAK tarafından AGY300 başvurularının çevrimiçi sayısal ortamda yapılmasının istenmesi durumunda, AGY300 başvurularının TÜBİTAK’a sunulmasında Güvenli Elektronik İmza Uygulaması  ve  Çevrimiçi (Online) Sayısal Ortamda Bilgi Transferi başlığı altındaki hükümler uygulanır.

3) Proje destek başlangıç tarihinden sözleşmenin yürürlüğe girdiği tarihe kadar ödemeleri yapılmış harcama ve giderleri gerçekleştirilerek bitmiş olan tüm dönemlere ilişkin AGY300’ler, en geç sözleşmenin yürürlüğe girdiği tarihi izleyen dönemin üçüncü ayının sonuna kadar sunulur.

4) Projenin dönem içerisinde sonuçlandığı durumda dönemin son günü beklenmeden proje bitiş tarihini müteakip AGY300 hazırlanıp sunulabilir.

5) (2). maddede  belirtilen AGY300’ün başvuru tarihi  harcama ve gider belgelerinin projenin son döneminde düzenlenmiş olması şartıyla bu harcama ve giderlere ilişkin ödemelerin proje bitiş tarihini takip eden dönem içinde yapılmış olması halinde bu harcama ve giderler desteklenir. Bu durumlarda AGY300, en geç proje bitiş tarihini takip eden dönem sonuna kadar ödemenin geç yapıldığı belirtilerek TÜBİTAK’a sunulabilir. Bu durumda destek başvuru zamanı, takip eden dönemin son gününe kadar (30 Haziran veya 31 Aralık) uzar.

6) Projenin her hangi bir dönemindeki faaliyetlerin yapılmaması veya dönemin harcama ve giderlerine yönelik talepte bulunulmayacağı durumlarda dahi AGY300’ün sadece dönem raporunun sunulması zorunludur. Söz konusu dönem projenin son dönemi ise dönem raporu ile birlikte proje sonuç raporu da sunulur.

7) Proje destek süresinin uzatılmasının TÜBİTAK tarafından uygun bulunması halinde uzatılan süre içindeki ilk AGY300, TÜBİTAK’ın uzatma karar bildirim tarihini izleyen dönemin üçüncü ayının sonuna kadar sunulur.

8) Kuruluşun proje destek süreci içinde yaptığı gerekçeli itiraz başvurularına ilişkin TÜBİTAK kararının beklenmesi nedeniyle TÜBİTAK’a sunulması geciken AGY300 destek başvuruları, TÜBİTAK kararının bildirim tarihini izleyen dönemin üçüncü ayının sonuna kadar sunulur.

Destek başvuru şekli

1) AGY 300,

Ĝ  yeminli mali müşavirlik proje harcamaları değerlendirme ve tasdik raporunu (AGY500),

Ĝ   dönem raporunu

Ĝ   projenin son döneminde Proje Sonuç Raporu’nu (AGY350) içerir.

2) Mali rapor dönemsel olarak hazırlanarak kuruluş yetkilisi/yetkilileri tarafından imzalanan; desteklenen projeye ilişkin gider formları, belgeleri ve gerekli ekleri, diğer destekleyici formlar ile tamamlayıcı mali belgelerden oluşan dokümandır.

3) Yeminli Mali Müşavirlik Proje Harcamaları Değerlendirme ve Tasdik Raporu (AGY500) kuruluşa ait mali raporun, mevzuatına göre değerlendirilerek tasdik edilmesi sonucu, TÜBİTAK tarafından belirlenen biçime uygun olarak yeminli mali müşavir tarafından hazırlanan rapordur.

4) Dönem raporu, dönemsel teknik kazanımları, gerçekleştirilen çalışmaları, projedeki ilerlemeyi, ara çıktıları, zaman/maliyet/kapsam gerçekleşmelerini, planlanandan sapmaları ve nedenlerini, bu sapmaların proje gelişimine etkisini, alınması gerekli önlemleri, talep edilen değişiklikleri ve benzeri bilgileri içeren rapordur.

5) Kuruluş, proje destek kapsamını dikkate alarak proje faaliyetlerini ve bu faaliyetlere yönelik harcamalara ilişkin dönem raporunu ve mali raporu hazırlar. Mali rapor, kuruluş tarafından yeminli mali müşavire mevzuatı çerçevesinde inceletilerek tasdik ettirilir. Yeminli mali müşavir tarafından düzenlenen ve tasdik edilen AGY500, kuruluş tarafından dönem raporu ile bir araya getirilerek AGY300 olarak TÜBİTAK’a sunulur.

6) Mali rapor içinde yer alacak gider belgeleri (faturalar, ödeme belgeleri, ücret bordroları vb.) TÜBİTAK’a sunulan AGY300 içerisine konulmaz.

7) Ortak projelerin AGY300’ü, ilgili kuruluşlar tarafından ayrı hazırlanarak eş zamanlı olarak TÜBİTAK’a sunulur. Kuruluşlardan birinin ilgili dönemde harcama ve giderlerinin olmaması halinde bu durum dönem raporunda belirtilir. Ortak projede yer alan kuruluşların hazırlayacağı her bir AGY300 TÜBİTAK’a sunulduktan sonra değerlendirme süreci başlatılır. Ortak projede yer alan herhangi bir kuruluşun AGY300’ü sunmaması durumunda bu Uygulama Esaslarının ilgili hükümlerine göre uygulama yapılır.

Mali raporun hazırlanması

1) Mali rapor, proje mali sorumlusu tarafından destek karar yazısında belirtilen destek kapsamı dikkate alınarak, projenin dönem içindeki harcamalarına ilişkin bilgi, belge ve belge eklerini kapsayacak şekilde eksiksiz olarak hazırlanır.

2) Mali rapor içindeki, üzerinde “aslı gibidir” ibaresi bulunan harcama ve gider belge kopyaları, kuruluş yetkilisi ve yeminli mali müşavir tarafından tasdik edilir.

Mali belgelendirme

1) Kuruluş, proje kapsamında satın aldığı mal ve hizmetlere (personel, seyahat, alet/teçhizat/yazılım, hizmet alımı, malzeme, sarf giderleri vb.) ilişkin olarak, 4/1/1961 tarih ve 213 sayılı Vergi Usul Kanunu’nda sayılan fatura ve fatura yerine geçecek belgeleri kuruluş adına düzenletir.

2) Döviz cinsinden alımlarda, fatura tarihindeki Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası döviz alış kuru esas alınır. Ödeme tarihindeki döviz alış kurunun fatura tarihindeki döviz alış kurundan düşük olması halinde, ödeme tarihindeki döviz alış kuru dikkate alınır.

3) Desteklenen projeler kapsamında yapılan faaliyetlerin gerçekleştirilmesi için kuruluşların mal, hizmet ve personele ilişkin olarak yapılan ödeme işlemlerinde, bu programın uygulama dokümanlarından biri olan mali rapor ve mali rapor hazırlama kılavuzunda belirtilen usul ve esaslar geçerlidir. Bu nedenle proje kapsamında desteklenen gider kalemlerine ilişkin harcama ve gider belgelerine ait düzenlenecek gider formları ve ekinde yer alacak harcama ve gider belgeleri ile eklerinin ihtiva edeceği bilgiler ve belge düzeni, mali rapor ve mali rapor hazırlama kılavuzunda belirtilen kurallara göre yapılmalıdır.

4) Desteklenen projeler kapsamında ve proje faaliyetleri çerçevesinde yapılan harcama ve giderlerin desteklenecek harcama kapsamına alınabilmesi için söz konusu harcama ve giderlere ilişkin ödemelerin kuruluş tarafından kendi kaynakları ve/veya nakit çıkışları ile dönemsel olarak veya AGY500 raporunun düzenlendiği tarihe kadar gerçekleştirilmiş olması gerekir. Desteklenen projeler kapsamında ve proje faaliyetleri çerçevesinde yapılan harcama ve giderlere ilişkin ödemelerin yapılmaması durumlarında söz konusu harcama ve giderler ilgili döneme ilişkin AGY300’de beyan edilmez ve desteklenmez.

Harcama ve gider belgelerinin kabulü

1) TÜBİTAK tarafından kabul edilen stoktan kullanılan malzeme ve sarf giderleri hariç mal ve hizmet alımlarının giderlerine ait belgelerin düzenleme tarihinin ve stoktan kullanılan malzemelerin stok çıkış tarihlerinin, proje destek başlangıç tarihinden itibaren destek bitiş tarihine kadar (ek süre dahil) geçen süre içinde olması gerekmektedir.

2) Mal ve hizmet alımlarına ait ödemenin destek başlangıç tarihinden önce yapılması durumunda, mal ve hizmet alımına ait faturanın düzenleme tarihi projenin destek süresi içerisinde olması kaydıyla bu tür mal ve hizmet alımları destek kapsamında değerlendirilir.

3) Destek konusu harcama ve giderlere ilişkin belgelerin (ücret bordrosu, fatura, sözleşme, ödeme belgesi, vb.) destekleme dönemleri itibariyle mali raporda bulunması gerekir. Ancak, ilgili döneme ait AGY300’ün sunulmaması hali hariç destekleme dönemlerine ait mali raporlarda herhangi bir nedenle beyan edilmeyen harcama ve gider belgeleri, (ödemenin yapılmaması, unutulma, eksik kayıt veya eksik belge gibi nedenlerle mali inceleme, denetim ve onaydan geçirilememiş ise), proje süresi içinde kalmak kaydıyla sonraki dönemlere ait mali raporlarda beyan edilebilir. Söz konusu durum projenin son döneminde ise buna ilişkin başvurular kabul edilmez. (Örneğin; kuruluşun 2007/1 ve 2007/2. dönem ile ilgili AGY300 başvurusunu yaptığını ve dönemsel harcamalarının değerlendirildiğini varsayalım. Bu kuruluşun takip eden 2008/1. dönem ile ilgili Mali Raporda, önceki dönemlerinde (2007/1. veya 2007/2. dönemlere ait) herhangi bir nedenle beyan edilmeyen ya da mali mevzuata uygunluğu açısından eksik bulunarak desteklenmeyen personel maliyetleri ile mal ve hizmet giderleri var ise, bu personel maliyetleri ve giderler ile ilgili ödeme belgeleri 2008/1. dönemi Mali Raporunda gösterilebilecektir.)

Harcama ve gider belgelerinin düzenleme tarihi

1) Mali raporda sunulacak harcama ve gider belgelerinin düzenleme ve ödeme tarihinin destek başvurusu yapılan dönem içinde olması gerekir. Ancak 2,3,4,5. maddelerde belirtilen durumlarda harcama ve gider belgeleri, düzenleme ve ödeme tarihleri destek başvurusu yapılan dönem içinde olmasa dahi destek kapsamında değerlendirilir.

2) Harcama ve gider belgelerinin kabulünde belirtilen nedenlerden dolayı önceki dönemlerde sunulamayan harcama ve gider belgeleri de kabul edilir.

3) Belge tutarına ait ödemenin bir kısmının veya tamamının takip eden dönemlerde gerçekleştiği durumlarda ise, bunlara yönelik destek, harcama ve giderin beyan edildiği dönemde, ödenen tutar üzerinden yapılır. (Örneğin; 2007/2. döneme ait Mali Rapor içinde yer alan personel maliyeti veya mal ve hizmet alımına ait bir faturanın ödemesi, 2007/2. dönemde gerçekleşmemiş olsun, ancak ödemenin 2008/1. döneminde gerçekleşmiş ve belgelenmiş olması durumunda, bu personel maliyeti ve/veya mal ve hizmet alımına ait faturadaki tutar 2007/2. dönem destek başvurusu içinde gösterilebilir ve desteklenecek harcama tutarının içerisinde değerlendirilir. Bu ödeme proje bitimini takip eden dönemin sonuna kadar yapılsa dahi, personel maliyeti ve/veya mal ve hizmet faturasında belirtilen tutar desteklemeye esas harcama tutarının içerisinde değerlendirilir.)

4) Personel maliyetleri değerlendirilirken her ayın maliyeti ayrı ayrı değerlendirilir. Dönem içindeki bir aya ait personel maliyetleri içerisinde yer alan herhangi bir ödemenin yapılmaması nedeni ile sadece o aya isabet eden personel maliyetlerinin tamamı destek kapsamı dışında kalır.

5) Yurt dışından alımı yapılan alet/teçhizat giderlerine ait harcama ve gider belgesinin proje destek başlangıç tarihinden en fazla üç ay önce düzenlenmiş olması ve projenin destek kapsamı içerisinde değerlendirilmesi durumunda, bu giderler desteklenir.

Mali inceleme ve denetim

1) Mali raporun mali denetim, inceleme ve tasdiki kuruluşun belirleyeceği yeminli mali müşavir tarafından yapılır.

2) Yeminli mali müşavir, mali raporun mali denetim, inceleme ve tasdikini kanunen kendisine verilmiş görev ve yetkiler çerçevesinde, bu uygulama esasları, ilgili mevzuat ve AGY500 dispozisyonuna uygun olarak yapar.

3) Yeminli mali müşavirler tarafından değerlendirilen mali raporun TÜBİTAK tarafından denetimi ve değerlendirmesi ile ilgili hükümler saklıdır.

4) Aynı kuruluşun birden fazla ve aynı dönemlere karşılık gelen desteklenen projeleri var ise aynı yeminli mali müşavirin görevlendirilmesi beklenir. Aynı dönemde devam eden projelerde mükerrer harcama ve giderlerin bulunup bulunmadığı konusunda kuruluş ve yeminli mali müşavir müştereken ve müteselsilen sorumludur.

Transfer Ödemeleri

Transfer ödemesi

1) Kuruluşlara, işletme ölçeğine, nitelik ve sınıflandırılmasına bakılmaksızın, talep etmeleri halinde, desteklenen projenin dönemsel faaliyetleri kapsamındaki harcama ve giderlere ilişkin ödemelerini gerçekleştirebilmeleri amacıyla, TÜBİTAK’ın uygun bulması halinde ve bu programa ilişkin bütçe ve nakit imkanları dahilinde, TÜBİTAK bütçesine gider kaydedilmek üzere teminat karşılığında transfer ödemesi yapılır. Transfer ödeme uygulamasında proje sözleşmesinde belirtilen süre dikkate alınır, proje süre uzatmaları dikkate alınmaz.

Transfer talep koşulları

1) Desteklenmesi uygun bulunan ve proje sözleşmesi taraflarca imzalanmış projenin, AGY100 Dönemsel ve Toplam Tahmini Maliyet Formu’nda (M030) belirtilen proje toplam tahmini bütçesi, 1.000.000.-TL ve bu tutarın altında bütçesi olan projeler için proje sahibi kuruluş Transfer uygulamasında kabul edilen teminatlar da belirtilen teminat karşılığında proje süresince bir defaya mahsus transfer ödeme talebinde bulunulabilir. Transfer ödemesine ilişkin proje bütçe üst sınırı Bilim Kurulu tarafından artırılabilir.

2) Projenin son dönemi içerisinde transfer ödeme talebinde bulunulamaz.

3) Bu Uygulama Esasları çerçevesinde transfer ödeme başvurusu, www.teydeb.tubitak.gov.tr adresinde transfer ödemesine ilişkin istenilen dokümanlar biçim ve içeriğine uygun olarak hazırlanarak yapılır.

Transfer ödeme oranı

1) Transfer ödemesi, AGY100 Dönemsel Tahmini Maliyet Formu’nda (YTL cinsinden M030) belirtilen proje toplam tahmini bütçesinin %20’sini (yüzde yirmisi) geçemez.

Transfer teminat oranı

1) Kuruluşlardan Transfer ödeme talebi için talep ettikleri transfer ödeme tutarının %25’i kadar fazlasına isabet eden teminat istenir.

2) Teminata ilişkin her türlü gider kuruluşa aittir.

Transfer hesabı

1) Transfer ödemesi, kuruluş tarafından herhangi bir banka nezdinde sadece transfer ödemesi için açılacak özel bir hesaba (proje transfer hesabı) TÜBİTAK tarafından aktarılır.

2) Bu Uygulama Esasları çerçevesinde desteklenen projelere ilişkin yapılacak transfer ödemesi aşamasında, kuruluşlardan vergi ve sosyal güvenlik yükümlülüklerini zamanında yerine getirmiş olduklarına ilişkin belgelerin istenilmesinin yasal düzenlemeler gereği zorunlu olduğu durumlarda söz konusu belgeler istenilir.

Transfer işlemleri ve mahsubu

Projenin transfer ödemesi gerçekleştirilen dönemine veya dönemlerine ilişkin kuruluşa ödenecek destek tutarı ile transfer tutarı aşağıda belirtildiği gibi karşılaştırılır ve mahsuplaşılır:

 

Ĝ  Transfer ödemesi, transfer ödemesinin yapıldığı dönem ve bu dönemi takip eden dönem olmak üzere en fazla iki dönem içerisinde ilgili dönemlerin destek tutarlarından mahsup edilir. Kuruluş transfer ödeme tutarının yapıldığı döneme ait harcamadığı özel hesapta kalan transfer tutarını, transfer ödemesi yapıldığı dönemi takip eden dönem faaliyetleri için de kullanabilir. Takip eden dönemin sonunda transfer ödemesi için açılmış olan özel hesapta kullanılmayan tutarlar ilgili dönemin destek tutarı ile mahsuplaşılır.

Ĝ  Transfer ödeme tutarı transfer ödemesinin yapıldığı dönem ve bu dönemi takip eden döneme ait kuruluşun AGY300 ile beyan ettiği dönemsel harcamaların değerlendirilmesi sonucunda TÜBİTAK bütçesinden ödenecek kısmı (%75’i) ile karşılaştırılarak mahsup edilir. Mahsup işlemi transfer ödemesinin yapıldığı dönem ve bu dönemi takip eden dönemin AGY300 değerlendirilmelerinin tamamlanması ile birlikte tamamlanmalıdır.

Ĝ  Mahsuplaşma sürecinde, transfer ödeme tutarının, kuruluşa ödenecek dönemsel destek tutarının TÜBİTAK bütçesinden ödenecek kısmından (%75) yüksek olması durumunda, aradaki fark tutar kuruluşa bildirilir. Kuruluş, bildirim tarihini takip eden bir ay içinde proje numarası belirtilerek söz konusu fark tutarı TÜBİTAK hesabına yatırır ve ilgili banka dekontunu ön yazı ile TÜBİTAK’a iletir. Bu süre içerisinde söz konusu tutarın TÜBİTAK’a yatırılmaması durumunda 21/7/1953 tarihli ve 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun da belirtilen gecikme faiz oranları uygulanarak tutar tahsil edilir veya söz konusu faiz oranları da dikkate alınarak teminat nakde çevrilir.

Ĝ  Dönemsel destek tutarının TÜBİTAK bütçesinden karşılanacak kısmı (%75’i) kuruluş tarafından proje kapsamında harcanan transfer ödeme tutarından yüksek olması halinde, aradaki fark tutar kuruluşun TÜBİTAK’a bildirdiği banka hesabına yatırılır.

Ĝ  Dönemsel destek tutarının TÜBİTAK bütçesinden karşılanacak kısmı (%75’i) ile transfer ödeme tutarının aynı olması halinde kuruluşa dönemsel ödeme yapılmaz.

Transfer uygulamasında kabul edilen teminatlar

Transfer işlemlerinde teminat olarak kabul edilecek değerler aşağıda gösterilmiştir:

Ĝ  Bankalar ve finans kurumları tarafından verilen teminat mektupları.

·         İlgili mevzuatına göre Türkiye'de faaliyette bulunmasına izin verilen yabancı bankaların düzenleyecekleri teminat mektupları ile Türkiye dışında faaliyette bulunan banka veya benzeri kredi kuruluşlarının kontrgarantisi üzerine Türkiye'de faaliyette bulunan bankaların veya finans kurumlarının düzenleyecekleri teminat mektupları da teminat olarak kabul edilir.

Ĝ  Hazine Müsteşarlığınca ihraç edilen Devlet İç Borçlanma Senetleri ve bu senetler yerine düzenlenen belgeler.

·         Bu senetler ve bu senetler yerine düzenlenen belgelerden nominal değere faiz dâhil edilerek ihraç edilenler, anaparaya tekabül eden satış değeri üzerinden teminat olarak kabul edilir.

Teminatın süresi

1) Transfer ödemesi kapsamında transfer ödemesinin yapıldığı tarihten itibaren geçerli olan ve süresiz olarak düzenlenen teminatlar kabul edilir.

2) Transfer ödemesinin usulüne uygun mahsup edilmesini müteakiben, alınan teminat kuruluşa iade edilir.

Transfere ait hesap bilgileri

1) Kuruluş transfer ödemesi için açılan hesabın dönemsel olarak mahsuplaşma yapılana kadar ki işleyişi ile ilgili tüm bilgileri, talep halinde TÜBİTAK’a vermekle yükümlüdür. Bu hesapta transfer ödeme tutarı dolayısıyla faiz gelirleri işlemiş ise bu faiz gelirleri TÜBİTAK’a ait olup, kuruluş bu faiz gelirini TÜBİTAK’a iade eder.

2) Verilen transfer ödemesi tutarı hiç bir şekilde üçüncü kişilere devir ve temlik edilemez.

Transferin amacı dışında kullanımı

1) Transfer ödemesi sadece desteklenen projenin dönem faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi amacıyla verildiğinden, transfer ödemesinin kuruluşa aktarıldığı dönem içinde ya da takip eden dönemde yapılmış ve/veya yapılacak tüm harcama ve giderler için kullanılabilir. Kuruluşlar söz konusu transfer ödemesini proje amaçları dışında kullanamazlar.

2) Bu maddenin birinci fıkrasında belirtilen hususların aksi durumun tespiti halinde, kullanılan tutar, transfer ödemesinin yapıldığı tarih itibariyle 6183 sayılı Kanun’da belirtilen gecikme faiz oranları uygulanarak tahsil edilir.

 Transfer ödemesinin kapatılması

1) Projenin yürürlükten kaldırılması, destek sürecinin sonlandırılması ve benzeri durumlarda, projeye transfer ödemesi yapılmış ise, kuruluş bu transfer ödemesine ilişkin bakiye tutarı, söz konusu kararın kuruluşa bildirildiği tarihten itibaren bir (1) ay içinde proje numarası belirtilerek TÜBİTAK’a iade eder. Aksi durumlarda, yapılan transfer ödeme tutarı, 6183 sayılı Kanun’da belirtilen gecikme faiz oranları uygulanarak tahsil edilir veya söz konusu faiz oranları da dikkate alınarak teminat nakde çevrilir. Ancak  mücbir sebep hallerin varlığında bakiye tutar TÜBİTAK’a faizsiz iade edilir.

2) Bu program kapsamında TÜBİTAK’ın, transfer ödemelerinden kaynaklanan mahsuplaşmaları yapamaması sonucu alacağının doğması ve benzeri hallerin ortaya çıkması durumunda, transfer ödemeleri karşılığında kuruluş tarafından TÜBİTAK’a verilen teminat mektubu paraya çevrilerek TÜBİTAK’ın alacağı karşılanır. Teminatın paraya çevrilmesi sırasında TÜBİTAK’ın alacağı tutar, 6183 sayılı Kanun’da belirtilen gecikme faiz oranları uygulanarak tahsil edilir. Proje kapsamında alınan teminat tutarının tahsil edilen tutarı karşılamaması durumunda kalan tutar, 6183 sayılı Kanun’da belirtilen gecikme faiz oranları uygulanarak kuruluştan tahsil edilir.

AGY300 Değerlendirme, İzleme ve Destek Süreci

AGY300 ön değerlendirmesi

1) AGY300 ile bildirilen dönemsel gelişmeler ve harcamalar, AGY100, sözleşme ve destek karar yazısı doğrultusunda aşağıda belirtilen konular dikkate alınarak proje sorumlusu tarafından ön değerlendirmeye alınır:

Ĝ  Teknik doküman eksikleri veya iyileştirilmesi/açıklanması gereken hususlar varsa tamamlatılır,

Ĝ  Dönemsel iş paketi gerçekleşmeleri, birikimli olarak gelinen nokta ve ara çıktıları gösteren teknik kazanımlar incelenir,

Ĝ  Planlanan-gerçekleşen faaliyetlere yönelik karşılaştırmalar incelenir,

Ĝ  Harcama ve giderlerin proje faaliyetleri ile uyumu değerlendirilir,

Ĝ  Gerek duyulduğunda ziyareti sırasında ve değerlendirmelerinde özellikle dikkate alması gereken durumlar hakkında izleyici bilgilendirilir.

2) Ön değerlendirme sonrasında AGY300 mali değerlendirmeye ve gerektiğinde izleyici değerlendirmesine alınır.

Mali değerlendirme

1) AGY300’ün mali değerlendirmesi kapsamında TÜBİTAK bünyesindeki mali değerlendirme uzmanı tarafından AGY500 incelenir. AGY500 raporunun TÜBİTAK’a sunulmamış olması durumunda, kuruluştan AGY500 raporu istenir. AGY500, rapor dispozisyonuna uygun bulunursa, proje sorumlusunun ön değerlendirmesi dikkate alınarak projenin ilgili dönem harcamalarına ilişkin “Harcama ve Gider Belgeleri Kabul Formu” mali değerlendirme uzmanı tarafından düzenlenir.

2) Mali değerlendirme uzmanı, projenin son dönemi hariç rapor dispozisyonuna uygun şekilde düzenlenmeyen veya  yanıltıcı bilgi içerdiği tespit edilen AGY500 raporları için aşağıdaki işlemlerden birini uygular

Ĝ  Uygun olmayan kısımları hariç tutularak, AGY500 değerlendirmesi sonuçlandırılır,

Ĝ  Yeminli mali müşavirden ve/veya kuruluştan tanımlı bir zaman aralığında ek bilgi ve açıklamalar talep edilerek AGY500 raporu düzelttirilir,

Ĝ  AGY500 raporu dikkate alınmaz, harcamalar kapsam dışı tutularak değerlendirme sonuçlandırılır.

3) (2). madde de  belirtilen durumlarda destek kapsamı dışında tutulan harcama ve giderler dönemsel destek tutarının bildirimi ile beraber kuruluşa bildirilir. Destek kapsamı dışında tutulan harcama ve giderler, rapor dispozisyonuna uygun düzenlenerek projenin sonraki dönemlerine ait AGY500 raporunda beyan edildiği taktirde değerlendirilir.

4) Projenin son döneminde yeminli mali müşavirden ek bilgi ve açıklamalar talep edilerek AGY500 raporu düzelttirilir.

İzleyici değerlendirmesi

1) TÜBİTAK AGY300’ü gerektiğinde proje izleyicisi ile değerlendirir.

2) İzleyici; proje gelişimi, desteklenecek giderler, projenin kazanımları ve benzeri konulara ilişkin görüş ve önerilerini raporladığı AGY400’ü öncelikle Dönem Raporu’na ve AGY100’e başvurarak hazırlar.

3) İzleyici değerlendirmesi, kuruluşu yerinde yapacağı ziyaret sonrasında hazırlayacağı AGY400 ile alınır. Hakem değerlendirmesi sırasında, proje tamamlanmışsa veya gerek duyulmayan durumda izleyici görüşü alınmayabilir. Projenin son döneminde destek talep edilmediği durumlarda proje sonuç raporu değerlendirmesi için izleyici görüşü alınabilir.

4) Programın yürütülmesinde görev alan kurumlar gerek duyduğunda uzmanlarını da proje faaliyetlerinin yürütüldüğü kuruluşlarda incelemelerde bulunmak üzere görevlendirebilir.

İzleyici değişikliği

1) Aşağıdaki durumlarda kuruluş bilgilendirilerek izleyici değişikliği yapılabilir:

Ĝ  Hakem Değişikliğinde belirtilen sebeplere dayanarak kuruluşun başvurusu üzerine,

Ĝ  İzleyicinin bir süre için veya sürekli görevine devam edemeyecek olduğunu bildirmesi halinde,

Ĝ  İzleyicinin değerlendirme performansı (gözlem, irdeleme, rapor niteliği, firmaya katkısı ve rapor veriş süresi) göz önünde bulundurularak veya TÜBİTAK tarafından gerekli görülen diğer durumlarda.

Desteklemeye esas harcama tutarı, destek oran ve tutarının belirlenmesi

1) Mali değerlendirme sonucunda Harcama ve Gider Belgeleri Kabul Formu düzenlenmiş ve talep edildiği takdirde AGY400 raporu gönderilmiş AGY300 üzerinde proje sorumlusu aşağıdaki işlemleri gerçekleştirir:

Ĝ  AGY400 incelenir,

Ĝ  İzleyici desteğin devamı görüşündeyse, desteklenecek giderlerle ilgili son değerlendirme yapılır ve desteklemeye esas harcama tutarı belirlenir,

Ĝ  Destek oran ve tutarı hesaplanır,

Ĝ  Projenin ilgili dönemi ile ilgili olarak yapılan değerlendirme sonucunda belirlenen desteklemeye esas harcama tutarı, destek oran ve miktarı ve destek kapsamı dışında tutulan giderlere ilişkin açıklamalar DTM ve kuruluşa bildirilir,

Ĝ  Projenin son dönemi ise proje sonuç raporu incelenir,

Ĝ  Proje sonuçlarına ilişkin izleyici görüşleri değerlendirilir,

Ĝ  İzleyici uyarıları sonucu, projenin amacına uygun yürütülmediğinin tespiti halinde Projenin Amacına Uygun Yürütülmemesi hükümlerine göre işlem yapılır.

2) Kuruluşlar, proje için sağlanan destek tutarına itirazlarını, gerekçeleri ve belgeleri ile birlikte yazılı olarak sonraki bir dönem AGY300’de yapabilirler. Yapılan itiraz, gerektiğinde izleyici değerlendirmesi ve/veya komitede görüşülerek karara bağlanır. İtiraz kabul edilir ise itirazın yapıldığı dönem içinde söz konusu gider ilgili gider kaleminde kapsama alınır.

Değerlendirme süresi

AGY300 başvuru tarihinden teknik ve mali incelemenin tamamlanarak dönemsel destek oran ve tutarının belirlenip DTM’ye bildirilmesine kadar geçen sürenin, AGY300’ün gereken yeterlilikte ve eksiksiz olarak TÜBİTAK’a sunulduğu tarihten itibaren, 90 gün olması hedeflenir.

Dönem raporunun hazırlanması

Dönem Raporu, desteklenen projenin her bir dönemi için hazırlanacak AGY300 içinde yer alan, ilgili dönem içinde elde edilen teknik kazanımları, yapılan faaliyetleri, projedeki ilerlemeyi, ara çıktıları, zaman/maliyet/kapsam gerçekleşmelerini, planlanandan sapmaları ve nedenlerini, bu sapmaların proje gelişimine etkisini, alınması gerekli önlemleri, projede gerçekleşen veya gerçekleşmesi öngörülen değişiklikleri ve benzeri bilgileri içerecek şekilde proje yürütücüsü tarafından hazırlanır.

 

Proje değişiklikleri

1) Kuruluşun, kuruluş yetkilisinin veya proje yürütücüsün iletişim bilgilerinin değişmesi, proje yürütücüsünün değişmesi hallerinde kuruluş onbeş gün içerisinde, yazılı olarak TÜBİTAK’ı basılı veya elektronik ortamda bilgilendirir. Aksi durumda her türlü sorumluluk kuruluşa aittir.

2) Projede gerçekleşen veya gerçekleşmesi öngörülen tüm değişiklikler ve revizyon talepleri ayrıca gönderilmez, bu talepler AGY300’ün Dönem Raporu içinde Proje Değişiklik Bildirimi bölümünde sunulur.

3) Dönem Raporu içinde Proje Değişiklik Bildirimi bölümünde verilecek bilginin yanı sıra;

Ĝ  iş paketleri faaliyetleri, hedefleri, çıktıları veya yöntemlerinde yapılan bir değişiklik ya da projeye yeni bir iş paketi ilave edilmesi gibi kapsam değişikliği olduğunda, TÜBİTAK’tan bilgi alınarak revize AGY100 hazırlanmalı ve AGY300 ile birlikte gönderilmelidir.

Ĝ  diğer değişikliklerde ise değişiklikten etkilenen; iş paketi tanımlama formu, iş paketi maliyet gerekçeleri, iş zaman grafiği, Tahmini Maliyet formları (M011’den M030’a kadar) ve Proje Ön Bilgileri sayfasından gerekli olanlar yenilenmelidir. Tüm değişiklik yapılan sayfalara formun hazırlandığı tarih konmalıdır.

Ĝ  projenin son dönemi içinde süre uzatma talebi yapılırsa, proje sonuç raporunun gönderilmesi için TÜBİTAK’ın değişiklik talebine ilişkin kararı beklenebilir. Karar olumsuzsa kararın kuruluşa bildirilmesini müteakip, olumlu ise revize edilen süreye göre son dönem proje sonuç raporu gönderilir.

4) Proje sözleşmesinde belirtilen proje destek süresi uzatılmaz. Ancak  mücbir sebepler, müşteri gereksinimlerinin değişmesi veya projede kullanılacak yöntem ve teknolojideki değişikliklerin olması durumlarında, destek süresinin uzatılması bir defaya mahsus olmak üzere talep edilebilir. Bu talepler proje izleyicisinin de görüşü alınarak TÜBİTAK tarafından değerlendirilir. Değerlendirme sonucunda proje sözleşmesinde belirtilen süre otuzaltı ayı geçmemek üzere en fazla yüzde yirmibeş (%25) oranında artırılır.

Değişiklik taleplerinin değerlendirilmesi

Sözleşmesi TÜBİTAK ve kuruluş/kuruluşlar tarafından imzalanmış projeye ilişkin gerçekleşmiş veya öngörülen değişiklik taleplerinde aşağıdaki ölçütler esas alınarak karar verilir:

Ĝ  Destek kapsamına alınan veya izleme aşamasında değerlendirilmesi uygun bulunan giderlerde, kuruluşun talep edebileceği nitelik ve nicelik değişiklikleri ayrı ayrı ele alınarak sonuçlandırılır.

Ĝ  Herhangi bir AGY300’de yapılan adam-ay değeri değişiklik talebi, projenin tamamı için ihtiyaç duyulan ve ilgili komitede destek kapsamına alınan toplam adam-ay değerinin %30’una kadar (%30 dahil) ise bu talep, izleyici ve gerek duyulduğunda komite değerlendirmesi ile artış talebi %30’dan fazla ise, izleyici ve komite değerlendirmesi ile sonuçlandırılır.

Ĝ  Toplam adam-ay değer değişikliği dışında, personel değişikliklerinin uygunluğuna gerek duyulduğunda izleyici görüşü ile karar verilir.

Ĝ  Diğer giderlere ilişkin nicelik veya nitelik değişiklik talepleri (örneğin, ilave bir teçhizat alımı, malzeme miktarındaki artış gibi) izleyici görüşü ile sonuçlandırılır. Ancak personel veya adam-ay değişiklikleri dışında, projenin diğer giderlerindeki nitelik veya nicelik değişliklerinden kaynaklanan ve herhangi bir AGY300’de yapılan değişiklik talebi, ilgili komitede destek kapsamına alınan toplam tahmini bütçenin %30’unun üzerinde olması durumunda, söz konusu değişiklik talepleri izleyici görüşü alınarak komite değerlendirmesi ile sonuçlandırılır.

Ĝ  Bütçe değişikliğine yol açmayan, proje süresinin uzatılması ve diğer değişiklik talepleri izleyici görüşü çerçevesinde sonuçlandırılır. 

Ĝ  TÜBİTAK tarafından uygun bulunan değişiklikler ve gerçekleşmeler, projenin destek kapsamı içerisinde kabul edilir ve sözleşmenin ayrılmaz parçası olarak değerlendirilir. Değişiklik talebi hususundaki TÜBİTAK kararı kuruluşa bildirilir.

Tamamlanan projelerin destek sürecinin sonlandırılması

1)Kuruluş tarafından hazırlanan AGY350 proje sonuç raporu, projenin son döneminde destek talebi olmasa dahi TÜBİTAK’a sunulur. Proje sonuç raporu TÜBİTAK tarafından değerlendirilerek ödeme işlemlerinin tamamlanması ile beraber proje tamamlanmış olarak kabul edilir ve destek süreci sonlandırılır.

2)Proje sonuç raporunu göndermeyen kuruluşun var ise son döneme ait destek tutarı ödenmez ve en son alınan AGY400 raporu proje sonuç raporu olarak değerlendirilip destek süreci sonlandırılır.

Tamamlanmayan projelerin destek sürecinin sonlandırılması

1) Aşağıda belirtilen durumların oluşması halinde, kuruluş, gerekçeli başvurusu ve projenin son durumunu içeren AGY350 proje sonuç raporunu sunar, gerekli görüldüğünde izleyici görüşü de alınarak projenin destek süreci sonlandırılır:

Ĝ  Mücbir sebepler,

Ĝ  Kuruluşun tasfiyesi, birleşmesi, bölünmesi, yeniden yapılanması, projenin devredilmesi,

Ĝ  Mali yetersizlik,

Ĝ  Proje konusunun ve öngörülen çıktıların güncel teknolojinin gerisinde kalması veya ekonomik değerini yitirmesi,

Ĝ  Oluşacak benzeri özel teknik-ekonomik durumlar.

2) Proje destek sürecinin sonlandırılması itibariyle proje kapsamında gerçekleştirilmiş harcama ve giderlere yönelik işlemlere TÜBİTAK tarafından devam edilir.

Belgelerin saklanması

1) Kuruluş tarafından iki nüsha hazırlanan ve yeminli mali müşavir tarafından tasdik edilen mali rapor, biri kuruluş, diğeri yeminli mali müşavir tarafından istenildiğinde ibraz edilmek üzere dokümanın tabi olduğu genel hükümler çerçevesinde on yıl süre ile muhafaza edilir.

 

Harcama ve faaliyetlerin denetimi

Bu Uygulama kapsamında kuruluşlar tarafından gerçekleştirilen proje faaliyetleri ve harcamaları gerektiğinde TÜBİTAK tarafından denetlenir. Bu denetimler sırasında desteklerden faydalanan kuruluşların kuruluş yetkilileri ile yeminli mali müşavirlik proje harcamaları değerlendirme ve tasdik raporunu düzenleyen yeminli mali müşavirler, her türlü bilgi ve belgeyi ibraz etmek ve gerekli kolaylığı sağlamak zorundadır.

Dönemsel Ödeme İşlemleri, Projenin Devredilmesi

Ödeme

1) Desteklenen projeler çerçevesinde dönemsel gerçekleşen harcama ve giderlerin faaliyetlerle uygunluğunun değerlendirilmesi sonucu, desteklemeye esas harcama tutarı ve destek oranı belirlenerek hesaplanan dönemsel destek tutarı kuruluşun TÜBİTAK’a bildirdiği banka hesabına yatırılır.

2) Kuruluşa ödenecek dönemsel destek tutarının %75’lik bölümü var ise transfer tutarları mahsuplaşılarak TÜBİTAK’ın bu programa ilişkin bütçesinden karşılanır. Kalan %25’lik bölümü ise, DTM tarafından Destekleme ve Fiyat İstikrar Fonu (DFİF) kaynaklarından (izleme ve değerlendirme faaliyetleri için) %6 kesinti yapıldıktan sonra yatırılır.

3) Kuruluşun desteklenen projesinde dönemsel destek tutarı olarak hak etmiş olduğu alacağı üçüncü kişi veya kurum/kuruluşlara olan borçlarının tasfiyesi amacıyla kuruluşun talebi olması halinde temlik edilebilir. Temliknamenin örneği, www.teydeb.tubitak.gov.tr adresinde bulunan içerik ve biçime uygun olarak noter onaylı düzenlenmesi zorunludur.

4) Desteklenen proje faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi için kuruluş tarafından talep edilen dönemsel transferlere ilişkin ödemeler TÜBİTAK tarafından yapılacak değerlendirmeler sonrasında TÜBİTAK’ın bu programa ilişkin bütçesinden kuruluşun belirttiği banka hesabına yatırılır.

5) Bu Uygulama çerçevesinde desteklenen projelerin destek tutarlarının ödeme sürecinde, kuruluşlardan vergi ve sosyal güvenlik yükümlülüklerini zamanında yerine getirmiş olduklarına ilişkin belgelerin istenilmesinin yasal düzenlemeler gereği zorunlu olduğu durumlarda söz konusu belgeler istenilir.

Haksız veya fazla ödeme

1) Desteklenen proje kapsamında;

 

Ĝ  kuruluşlar tarafından sahte fatura, fatura yerine geçen sahte vesika ve ödemeleri gösteren sahte mali belgelerin verilmesinden dolayı kuruluşa haksız veya yersiz ödeme yapıldığının TÜBİTAK tarafından, TÜBİTAK’ın tabi olduğu denetim mevzuatı çerçevesindeki denetimde veya kuruluşun tabi olduğu mevzuat gereği yapılan denetimlerde tespiti ve bu durumun TÜBİTAK’a bildirilmesi halinde kuruluşa proje kapsamında yapılan tüm ödemeler, kuruluştan 6183 sayılı Kanunda belirtilen oranlarda gecikme faizi uygulanarak tahsil edilir ve projenin destek sürecinin devam etmesi halinde, Kuruluşun kastı nedeniyle projenin yürürlükten kaldırılması hükümlerine göre proje yürürlükten kaldırılır.

Ĝ  diğer nedenlerle kuruluşa fazla ödemenin yapıldığının çeşitli şekillerde öğrenilmesi veya tespiti durumunda söz konusu fazla ödemeler kuruluştan 6183 sayılı Kanunda belirtilen oranlarda gecikme faizi uygulanarak tahsil edilir. Projenin destek sürecinin devam etmesi halinde, projenin Kuruluşun kastı nedeniyle projenin yürürlükten kaldırılması hükümleri uygulanarak yürürlükten kaldırılması hususu TÜBİTAK tarafından ayrıca değerlendirilir.

2) Kuruluşa (1). maddede belirtilen hususların dışında TÜBİTAK tarafından desteklenen proje kapsamında sehven fazla ödeme yapıldığının tespiti durumunda:

Ĝ  Fazla ödenen tutar, kuruluşun TÜBİTAK’tan herhangi bir alacağından veya program kapsamında hak ettiği ancak ödemesi henüz yapılmayan destek tutarından faizsiz olarak mahsup edilir, varsa kalan tutar TÜBİTAK tarafından kuruluşa bildirilmesini müteakiben bir ay içerisinde, TÜBİTAK’a iade edilir.

Ĝ  Kuruluşun TÜBİTAK’tan herhangi bir alacağının olmaması halinde, fazla ödenen tutar TÜBİTAK tarafından kuruluşa bildirilmesini müteakiben bir ay içerisinde, TÜBİTAK’a iade edilir.

Ĝ  Fazla ödenen veya mahsuplaşma sonrasında kalan tutarın kuruluşa bildirilmesini müteakiben bir ay içerisinde TÜBİTAK’a iade edilmemesi durumunda, yapılan fazla ödeme, 6183 sayılı Kanunda belirtilen oranlarda gecikme faizi uygulanarak tahsil edilir.

3) Yeminli mali müşavirin yanıltıcı bilgi vermesinden dolayı kuruluşa yapılan haksız ve fazla ödemenin TÜBİTAK tarafından, TÜBİTAK’ın tabi olduğu denetim mevzuatı çerçevesindeki denetimde veya kuruluşun tabi olduğu mevzuat gereği yapılan denetimlerde tespiti ve bu durumun TÜBİTAK’a bildirilmesi halinde, söz konusu desteğin 6183 sayılı Kanunda belirtilen oranlarda gecikme faizi uygulanarak geri alınması sürecinde yeminli mali müşavir kuruluşlarla birlikte müştereken ve müteselsilen sorumludur.

Satın alma ve mülkiyet

Kuruluşlar desteklenen projeler kapsamında, yapacakları satın alımları tabi oldukları mevzuat ve genel hükümler çerçevesinde gerçekleştirirler. Proje çerçevesinde satın alınan makine, teçhizat, sistem, modül, yazılım vb. taşınırlar kuruluşa aittir.

 

Harcamaların muhasebe kayıtları ve ödeme işlemleri

Kuruluşlar, desteklenen proje kapsamında yapacakları harcamalara ilişkin muhasebe ve ödeme işlemlerini tabi oldukları mevzuat ve genel hükümler ile bu programa ilişkin usul ve esaslar çerçevesinde gerçekleştirirler.

 

Projenin devri veya kuruluş tüzel kişiliğinin değişmesi

1) Kuruluşların desteklenen projelerini devretmeleri kabul edilmez. Projelerini devretmek isteyen kuruluşlar Tamamlanmayan projelerin destek sürecinin sonlandırılması na uygun olarak destek sürecinin sonlandırılmasını talep edebilirler. Projenin devredilmesi ve kuruluşun talebi olmaması halinde Projenin amacına uygun yürütülmemesi ve Projenin yürürlükten kaldırılması hükümleri uygulanır.

2) Kuruluşun bir başka kuruluş ya da kuruluşlarla birleşmesi ve şirketin tür değiştirmesi gibi nedenlerle kuruluş tüzel kişiliğinin değişmesi halleri projenin devredilmesi olarak ele alınmaz ve projenin devri olarak değerlendirilmez. Kuruluş tüzel kişiliğinin başka bir tüzel kişiliğe devredilerek birleşmesi halinde AGY100 istenmez. Bu durumda yeni kuruluşun tüzel kişiliği adına proje sözleşmesinin yeniden düzenlenmesi istenebilir. Devralınan kuruluşun TÜBİTAK nezdindeki hak ve yükümlülükleri devralan kuruluşa aittir.

Destek Sürecinin Durdurulması ve Projenin Yürürlükten Kaldırılması

 

Proje destek sürecinin geçici olarak durdurulması

1) Bu Uygulama Esasları kapsamında desteklenen projelerin destek süreci, geçici olarak durdurulamaz. Projelerin yürütülmesine engel durumların oluşması halinde Tamamlanmayan projelerin destek sürecinin sonlandırılması, AGY300 formunun sunulmaması, Projenin amacına uygun yürütülmemesi  hükümlerine veya diğer ilgili maddelerin hükümleri çerçevesinde değerlendirme yapılır.

AGY300 formunun sunulmaması

1) Destek başvuru zamanlaması maddesinde belirtilen tarih aralığında kuruluşun ilgili AGY300’ü, mücbir sebepler hariç, zamanında sunmaması durumunda projenin bu dönemine ilişkin hiç bir ödeme yapılmaz. TÜBİTAK söz konusu duruma ilişkin kuruluşa yazılı uyarıda bulunarak açıklama ister. Kuruluşun TÜBİTAK’a ilettiği bu açıklamaya ilişkin değerlendirme sonucunda aşağıdaki kararlardan biri alınır:

 

Ĝ  Kuruluştan alınan bilgi, projeye desteğin devamına engel teşkil etmiyorsa zamanında sunulmayan AGY300’ün ait olduğu döneme ilişkin harcama ve giderler için daha sonra sunulacak AGY300’de bulunsa dahi ödeme yapılmaz; ancak söz konusu döneme ait Dönem Raporunu ve projenin sonraki dönemlerine ilişkin AGY300’leri sunması gerekir. Söz konusu AGY300 projenin son dönemine ilişkin ise kuruluşun proje sonuç raporu hazırlayıp sunması gerekir.

Ĝ  Kuruluşun ihmal veya kastı sonucu kuruluştan bilgi alınamaması durumunda Kuruluşun kastı nedeniyle projenin yürürlükten kaldırılması hükümlerine göre işlem yapılır.

Ĝ  Kuruluştan alınan bilgi, projeye desteğin devamına engel teşkil ediyorsa ve yapılan inceleme sonucu bu durumda kuruluşun kastının olmadığı anlaşılırsa Projenin yürürlükten kaldırılması hükümlerine uygun işlem yapılır. Kuruluştan alınan bilgi, projeye desteğin devamına engel teşkil ediyorsa ve yapılan inceleme sonucu bu durumda kuruluşun kastının olduğu anlaşılırsa Kuruluşun kastı nedeniyle projenin yürürlükten kaldırılması hükümlerine göre işlem yapılır.

2) Mücbir sebepler  maddesinde belirtilen mücbir sebeplerden dolayı AGY300’ü zamanında sunulamaması durumunda, kuruluş bu duruma ilişkin gerekçesini belgeleriyle birlikte AGY300’ü sunması gereken tarihi izleyen üç ay içinde TÜBİTAK’a sunar, aksi halde projenin dönemine/dönemlerine ilişkin hiç bir ödeme yapılmaz ve 1. Maddedeye  göre işlem yapılır. Kuruluş söz konusu AGY300’ü sunacağı tarihi ilgili gerekçe yazısında bildirir.

Projenin amacına uygun yürütülmemesi

1) TÜBİTAK tarafından yapılan değerlendirme sonucunda, bu program kapsamında projenin amacına uygun biçimde yürütülmediğinin anlaşılması üzerine kuruluştan bilgi istenir. Kuruluşun sunduğu bilgi değerlendirilerek; destek sürecinin devam etmesine veya Projenin yürürlükten kaldırılması hükümlerine göre yürürlükten kaldırılmasına karar verilir. Söz konusu durum kuruluş kastı sonucu gerçekleşmiş ise Kuruluşun kastı nedeniyle projenin yürürlükten kaldırılması hükümleri uygulanır.

 

2) TÜBİTAK tarafından yapılan değerlendirme sonucunda, mücbir sebepler, projenin devredilmesi, kuruluşun tasfiyesi, birleşmesi (kuruluş tüzel kişiliğinin başka bir tüzel kişilikle devrolunarak birleşmesi durumunda devralan kuruluşun projeyi devam ettirmemesi hallerinde) ve yeniden yapılanması, finansal yetersizlik, projenin güncel teknolojinin çok gerisinde kalması ve ekonomik değerini yitirmesi, teknoloji veya bilgi-beceri-yetenek yetersizlikleri ve benzeri teknolojik-ekonomik nedenlerden oluşacak gerekçelerle projenin Projenin yürürlükten kaldırılması hükümlerine göre yürürlükten kaldırılmasına karar verilir.

Projenin yürürlükten kaldırılması

1) Mücbir sebepler de belirtilen hallerde TÜBİTAK belirlenen tarih itibariyle projeyi, yürürlükten kaldırır. Yürürlükten kaldırma kararı sonucunda, proje kapsamında kuruluşa yapılan ödemelerin ve projenin değerlendirme/izleme aşamalarında oluşan giderlerin iadesi istenmez. Ancak transfer ödemesi yapılmış ise mahsuplaşma sonrası kalan tutarın TÜBİTAK tarafından kuruluşa yapılan destek tutarına ilişkin bildirim tarihini takip eden bir ay içinde TÜBİTAK’a iade edilmesi istenir. Kuruluşun/kuruluşların TÜBİTAK’a iade etmeleri gereken ödemeleri bir ay içinde yapmaması durumunda, 6183 sayılı Kanunda belirtilen oranlarda gecikme faizi uygulanarak tahsil edilir.

2) Projenin yürürlükten kaldırıldığı döneme ilişkin herhangi bir harcama ve gider talebinde bulunulduğu durumda, söz konusu harcama ve giderlerin proje hedefleri ile uyumlu olup olmadığına ilişkin izleyici görüşü alınır. Bu madde kapsamında projenin yürürlükten kaldırılması ve var ise projenin dönemine ilişkin ödeme yapılıp yapılmayacağı hususu ilgili teknoloji grubu komitesinde karara bağlanır. TÜBİTAK tarafından alınan karar, DTM’nin onayından sonra kuruluşa bildirilir.

Kuruluşun kastı nedeniyle projenin yürürlükten kaldırılması

1) Bu uygulama esaslarının maddelerinde bu madde hükümlerinin uygulanacağı belirtilen durumların oluşması halinde, TÜBİTAK belirlenen tarih itibariyle projeyi, yürürlükten kaldırır. Yürürlükten kaldırma kararı sonucunda, proje kapsamında kuruluşa yapılan tüm ödemeler, kuruluştan 6183 sayılı Kanunda belirtilen oranlarda gecikme faizi uygulanarak tahsil edilir. Ayrıca, projesi bu madde kapsamında yürürlükten kaldırılan kuruluşun TÜBİTAK destek programlarında desteklenen diğer projeleri ödemesi yapılmış tutarlar geri istenmeksizin, yürürlükten kaldırılır, proje başvuruları var ise değerlendirme süreçleri durdurulur ve yürürlükten kaldırma kararının alındığı yılı takip eden üç takvim yılı süresince yeni proje başvurusu kabul edilmez. Konuya ilişkin olarak TÜBİTAK tarafından DTM’ye ivedilikle bilgi verilir, DTM’ye yapılacak iadelerde 98/10 sayılı Ar-Ge Yardımına İlişkin Tebliğin 26 ncı maddesi hükümleri uygulanır.

2) AGY500 raporu içinde yanıltıcı bilgi bulunduğunun tespiti hallerinde, yanıltıcı bilginin kuruluşun kastı sonucu olup olmadığı ve projenin bu madde kapsamında yürürlükten kaldırılması hususu TÜBİTAK tarafından ayrıca değerlendirilir.

3) Bu madde kapsamında projenin yürürlükten kaldırılması hususu ilgili teknoloji grubu komitesinde karara bağlanır. TÜBİTAK tarafından alınan karar, DTM’nin onayından sonra kuruluşa bildirilir.

Diğer Hususlar

Sorumluluklar

1) Programın bu uygulama esasları çerçevesindeki sorumluluklar aşağıda belirtilmektedir.

Ĝ  Kuruluş; desteklenen projelerin bilimsel, teknik, idari, mali ve hukuki yönden bu uygulama esaslarına uygun bir şekilde yürütülmesinden, projelerin değerlendirme ve izleme aşamalarında, hakeme, izleyiciye, programın yürütülmesinde görevli kurumların görevlendirdiği uzmanlara gerekli araç ve ortamların sağlanmasından ve gerekli bilgi akışının sağlanmasından tüzel kişilik olarak,

Ĝ  Kuruluş yetkilisi; desteklenen projelerin bilimsel, teknik, idari, mali ve hukuki yönden bu uygulama esaslarına uygun bir şekilde yürütülmesinden,

Ĝ  Proje yürütücüsü; desteklenen projelerin değerlendirme ve izleme aşamalarında hakeme, izleyiciye, programın yürütülmesinde görevli kurumların görevlendirdiği uzmanlara gerekli araç ve ortamların sağlanmasından, projelerin bilimsel ve teknik olarak yürütülmesinden, TÜBİTAK’a gerekli bilgi akışının sağlanmasından, harcama ve giderlerin proje gereklerine uygunluğundan kuruluş yetkilisi adına,

Ĝ  Hakem; proje önerisini, kuruluş tarafından sağlanacak sözlü, yazılı, görsel bilgileri de dikkate alarak değerlendirilmesinden, TÜBİTAK tarafından istenen raporu hazırlanmasından, soruların yanıtlanmasından ve gizlilik esaslarına riayet edilmesinden,

Ĝ  İzleyici; desteklenmesi uygun bulunan projeyi dönemler itibariyle, kuruluşu yerinde ziyaret ederek ve TÜBİTAK tarafından belirlenen formata uygun olarak inceleyip değerlendirilmesinden, soruların yanıtlanmasından ve gizlilik esaslarına riayet edilmesinden,

Ĝ  Proje mali sorumlusu; desteklenen projelere ilişkin mali raporların proje yürütücüsü ile birlikte destek kapsamına uygun olarak hazırlanmasından, harcamaların ve gider belgeleri ile maliyet hesaplarının doğruluğundan ve mali mevzuata uygunluğundan,

Ĝ  Yeminli mali müşavir; kanunen kendisine verilen sorumluluklar çerçevesinde, desteklenen projelere ilişkin harcamaların ve gider belgelerinin mali mevzuata uygunluğundan, maliyet hesaplarının doğruluğundan ve bu uygulama esaslarının diğer maddelerinde belirtilen yükümlülükler ve sorumlulukların gerektiği şekilde yerine getirilmesinden sorumludur.

2) TÜBİTAK yukarıda belirtilen sorumlulukları dikkate alarak bu uygulama esasları ve ilgili diğer mevzuat çerçevesinde gerekli önlemleri alır.

3) Kuruluş tarafından mali raporda verilen belge ve bilginin yeminli mali müşavir tarafından dikkate alınmaksızın düzenlenen ve onaylanan AGY500 raporunda, yanıltıcı bilgi bulunduğunun tespiti halinde, söz konusu raporu düzenleyen yeminli mali müşavire, yeminli mali müşavirin bağlı olduğu odaya ve AGY500 raporunu düzenlediği kuruluşa TÜBİTAK tarafından uyarı yazısı gönderilir. Ayrıca durum TÜBİTAK tarafından değerlendirilerek söz konusu durumun tespit edildiği yılı takip eden üç yıla kadar yeminli mali müşavirin TÜBİTAK destek programlarına ait harcama ve giderlerin tasdikine ilişkin raporlarının kabul edilmeyeceğine karar verilebilir.

Gizlilik

1) Bu destek programına yapılan proje başvurularının değerlendirme ve izleme süreçlerinde görev alan kişilere sunulan bilgi ve belgeler, kuruluşa ait "ticari gizli bilgi" veya “hizmete özel bilgi” olarak kabul edilir ve üçüncü kişilere herhangi bir yolla aktarılmaz. Bu bilgi ve belgeler 9/10/2003 tarihli ve 4982 sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanununun kapsamı dışındadır.

2) 1/6/1989 tarihli ve 3568 sayılı Serbest Muhasebecilik, Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik Kanunu, 5/12/1951 tarihli ve 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu ve diğer mevzuat hükümleri de saklı kalmak kaydıyla, gizlilik hükümlerine aykırı davrandığı kesinleşmiş mahkeme kararlarıyla tespit edilen kişi ve kuruluşlar TÜBİTAK desteklerinden yararlanamazlar ve destek kapsamına alınan projelerde hiçbir şekilde görev alamazlar.

Mücbir sebepler

1) Mücbir sebep olarak kabul edilebilecek haller; deprem, yangın, su baskını benzeri doğal afetler, kanuni grev, lokavt, genel salgın hastalık, terör eylemleri, sabotaj, savaş (ilan edilmiş olsun ya da olmasın), kısmi veya genel seferberlik ilanı ve benzeri hallerdir.

2) (1). madde de belirtilen hallerin mücbir sebep olarak kabul edilebilmesi için mücbir sebebin yetkili/ilgili merciler tarafından belgelendirilmiş olması zorunludur.

Haklı Sebepler

1) TÜBİTAK ile kuruluşların birbirlerine hitaben basılı veya elektronik ortamda gönderdikleri ve belirli bir süre içinde cevaplanması talep edilen evrakın alıcıya ulaşmaması veya geç ulaşması halleri, gerekçelendirme dikkate alınarak, yerine getirilemeyen taahhüdün haklı bir nedeni sayılabilir. Bu durumda, haklı sebebin kabul edilebilmesi için bahse konu gerekçenin belge(ler) ile tevsik edilmiş olması gerekir.

2) Proje değişikliklerinde belirtilen değişiklikler, kuruluş tarafından onbeş gün içerisinde TÜBİTAK’a bildirilmemiş ise, (1). maddeye dayalı talepler haklı sebep olarak kabul edilmez.

Hakem, izleyici ve yeminli mali müşavir ücretleri

1) Program kapsamında projelerin değerlendirme ve izleme süreçlerinde görev alan hakem ve izleyicilerin ücretleri ve karşılanacak giderleri Bilim Kurulu tarafından belirlenir ve TÜBİTAK tarafından ödenir.

2) Yeminli mali müşavir ücretleri kuruluş tarafından karşılanır.

Programa ilişkin dokümanların kullanımı

1) Bu uygulama esaslarına göre proje başvuru, değerlendirme, izleme, rapor hazırlama vd. süreçlerde kullanılacak başvuru, destek talebi, proje sözleşmesi, devir protokolü, değerlendirme, izleme ve tasdik raporları vb. dokümanlar TÜBİTAK tarafından hazırlanır ve gerektikçe güncellenerek www.teydeb.tubitak.gov.tr internet adresinde yayımlanır. Kuruluş, hakem, izleyici ve yeminli mali müşavirin söz konusu doküman ve raporların en son güncellenmiş sürümünü kullanması beklenir. Eski sürümleri kullanılmış dokümanların yenilenmesi TÜBİTAK tarafından istenebilir.

Program adının kullanımı

“Sanayi Araştırma Teknoloji Geliştirme ve Yenilik Projeleri Destekleme Programı”, resmi yazışmalarda, program kapsamında yapılan sözleşmelerde ve bunların eklerinde, yazılı, görsel vb. ortamlarda programa ilişkin olarak hazırlanan her türlü içerik dâhilinde kısaca “Ar-Ge Yardımı”, “Sanayi Ar-Ge Yardımı”, “Sanayi Ar-Ge Projeleri Destekleme Programı” veya “Sanayi Ar-Ge Destek Programı” olarak da anılabilecektir.

 

Programın ve süreçlerin devamlılığı

Bu uygulama esasları ile yürürlüğe giren “Sanayi Araştırma Teknoloji Geliştirme ve Yenilik Projeleri Destekleme Programı”, 13/7/2005 tarih ve 25874 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu Sanayi Araştırma-Geliştirme Projeleri Destekleme Programına İlişkin Yönetmelik ile 98/10 sayılı Araştırma-Geliştirme (Ar-Ge) Yardımına İlişkin Tebliği kapsamında TÜBİTAK ve DTM işbirliğinde ortak yürütülen 1501 kodlu “Sanayi Ar-Ge Projeleri Destekleme Programı (Ar-Ge Yardımı)”nın devamı niteliğindedir. Bu uygulama esasları ile söz konusu programın mevzuatında yeni düzenlemeler getirilmiştir.

 

Program mevzuatına ilişkin geçiş hükümleri

1) 16/1/2007 tarih ve 26405 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu Teknoloji ve Yenilik Destek Programlarına İlişkin Yönetmeliğin geçici maddelerinde ve 83 üncü maddede belirtildiği üzere, programın devamlılığı esas alındığından bu Yönetmeliğin Resmi Gazetede yayımlandığı 16/1/2007 tarihinden DTM ile TÜBİTAK arasında bu programa ilişkin protokolün imzalanarak bu uygulama esaslarının yürürlüğe girdiği tarihe kadar geçen sürede 13/7/2005 tarih ve 25874 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu Sanayi Araştırma-Geliştirme Projeleri Destekleme Programına İlişkin Yönetmeliğin eki olan “Teknik ve Mali Kılavuz”u hükümlerine uygun olarak bu programın yürütülmesine devam edilir. Bu çerçevede, söz konusu tarih aralığında proje başvurularının alınmasına, değerlendirme ve karar süreçlerine, ayrıca destek kararı verilmiş projelerin izleme süreçlerine ilişkin her türlü işlem ve uygulamalara devam edilir.

2) Bu uygulama esaslarının, yürürlük tarihinden önce yapılan proje başvurularının (AGY100) devam eden değerlendirme ve karar süreçlerinde bu uygulama esaslarının hükümleri uygulanarak, proje başvurularına ilişkin değerlendirme kararları üretilir.

3) Bu uygulama esaslarının yürürlük tarihi itibariyle, program kapsamında destek kararı verilmiş ve verilecek projelerin izleme süreçlerinde (AGY300’e ilişkin süreçlerde) aşağıda belirtilen hususlar dikkate alınır;

Ĝ  projelerin 2006/2 ve öncesi tüm dönemleri ile ilgili teknik, idari, mali, hukuki vd. işlemlerde 13/7/2005 tarih ve 25874 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu Sanayi Araştırma-Geliştirme Projeleri Destekleme Programına İlişkin Yönetmelik eki olan Teknik ve Mali Kılavuz, Tebliğ ve 1/8/2005 tarihli TÜBİTAK ile DTM arasında düzenlenen Protokol hükümleri uygulanır ve bu dönemlere ilişkin tüm itirazlar, bu hükümler çerçevesinde sonuçlandırılır. Ancak proje sözleşmesi bu uygulama esasları yürürlük tarihinden önce imzalanmamış projelerin 2006/2 ve öncesi dönemlere ilişkin TÜBİTAK’a başvurusu yapılmayan AGY300’ler, bu uygulama esaslarının aşağıda belirtilen maddeleri dikkate alınarak TÜBİTAK’a sunulur ve mali değerlendirmesi yapılır:

·         Destek başvuru zamanlaması

·         Destek başvuru şekli,

·         Mali inceleme ve denetim

·         Mali değerlendirme,

·         Belgelerin saklanması.

Ĝ  projelerin 2007/1 ve sonrası dönemleri ile ilgili tüm uygulamalar, programın geçiş dönem mevzuatı sonlandırılarak, bu uygulama esasları çerçevesinde yapılır ve sonuçlandırılır.

4) Ancak, yürürlükten kaldırılan 13/7/2005 tarih ve 25874 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu Sanayi Araştırma-Geliştirme Projeleri Destekleme Programına İlişkin Yönetmelik, Tebliğ ve 1/8/2005 tarihli TÜBİTAK ile DTM arasında imzalanan Protokol kapsamında bulunan projelerin değerlendirme, izleme, sonuçlandırma süreçlerinde proje destek süresi bitmiş olsa dahi devam eden işlem ve ödemelerde kuruluşun hak kaybına uğramamasını sağlayacak hüküm ve kararlar uygulanır.

Taahhütname istenmesi

1) Bu uygulama esasları yürürlüğe girmeden önce sözleşmesi imzalanmış ve yürürlüğe girdikten sonra ilk kez hazırlayacağı AGY300 ile Ar-Ge Yardımı isteğinde bulunacak kuruluşlardan, formatı www.teydeb.tubitak.gov.tr internet adresinde verilen Taahhütname istenir.

Mali raporlar için yeminli mali müşavir tasdiki istenmesi

1) Bu uygulama esaslarının yürürlüğe girdiği tarih itibari ile Mali Raporu yeminli mali müşavir tarafından tasdiki yapılmadan TÜBİTAK’a ulaştırılmış AGY300’ler izleyici değerlendirme sürecine alınır, ancak mali değerlendirme süreci yapılmadan TÜBİTAK tarafından kuruluşa iade edilir. Kuruluşlar iade edilen AGY300 içindeki Mali Raporu yeminli mali müşavir değerlendirme ve tasdikinden geçirerek AGY500 raporu ile birlikte AGY300’ü verilen süre içinde TÜBİTAK’a yeniden sunarlar.

Tanımlar

a) Ar-Ge Yardımı İstek Formu (AGY300): Dönemsel teknik kazanımları, gerçekleştirilen çalışmaları, projedeki ilerlemeyi, ara çıktıları, zaman/maliyet/kapsam gerçekleşmelerini, planlanandan sapmaları ve gerekçelerini, bu sapmaların proje gelişimine etkisini, alınması gerekli önlemleri, talep edilen değişiklikleri, benzeri bilgileri, projenin son döneminde proje sonuç raporunu (AGY350) ve yeminli mali müşavirlik proje harcamaları değerlendirme ve tasdik raporunu içeren dokümanı,(1)

b) Başvuru tarihi: Proje başvuru belge/dokümanın, Islak imzalı basılı evrak şeklinde ve/veya çevrimiçi (online) sayısal ortamda TÜBİTAK’a sunulduğu tarihi,

c) Bilim Kurulu: 17/7/1963 tarihli ve 278 sayılı Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu Kurulması Hakkında Kanun’da tanımlanan TÜBİTAK Bilim Kurulunu,

d) Destek kapsamı: Projenin TÜBİTAK tarafından kabul edilen faaliyetlerinin destek çerçevesini,

e) Desteklemeye esas harcama tutarı: Destekleme oranının uygulanacağı, destek başvurusunun dönemsel değerlendirilmesi neticesinde kabul edilen harcama ve gider kalemlerine ilişkin toplam tutarı,

f) Destek tutarı: Desteklemeye esas harcama tutarına belirli ölçüt ve kurallar çerçevesinde dönemsel olarak belirlenen destek oranının uygulanması sonucunda hesaplanan meblağı,

g) Dönem: Takvim yılı içerisinde iki dönem tanımlanmış olup, birinci dönem 1 Ocak – 30 Haziran ve ikinci dönem 1 Temmuz – 31 Aralık tarih aralığında kalan süreleri,

h) Hakem: Proje başvurusunu değerlendirmek üzere TÜBİTAK tarafından sözleşme ile görevlendirilen ve değerlendirmesini bu uygulama esasları çerçevesinde TÜBİTAK tarafından belirlenen biçime uygun olarak yapan uzman kişiyi,

i) İzleyici: Destek ile ilgili proje faaliyetlerini, dönemler itibariyle incelemek üzere TÜBİTAK tarafından sözleşme ile görevlendirilen, değerlendirmesini bu uygulama esasları çerçevesinde TÜBİTAK tarafından belirlenen biçime uygun olarak yapan uzman kişiyi,

j) Küçük ve Orta Büyüklükte İşletme (KOBİ): 18 /11/2005 tarihli ve 25997 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan, Küçük ve Orta Büyüklükte İşletmelerin Tanımı, Nitelikleri ve Sınıflandırması Hakkında Yönetmelik çerçevesine giren kuruluşları,

k) Kuruluş yetkilisi: Kuruluşu en geniş şekilde temsil ve ilzama yetkili olan kişiyi/kişileri veya bu kişinin/kişilerin TÜBİTAK nezdinde proje sözleşmesinin imzalanması dahil her türlü işlemin yürütülmesine ilişkin usulüne uygun olarak yetkilendirdiğini temsilcisini,(1)

l) Kuruluş/firma: Sektör ve büyüklüğüne bakılmaksızın firma düzeyinde katma değer yaratan, Türkiye’de yerleşik sermaye şirketlerini,(2)

m) Mali rapor: Dönemsel olarak hazırlanıp, kuruluş yetkilisi/yetkilileri tarafından imzalanan, sağlanan desteğe ilişkin gider formları, belgeleri ve gerekli ekleri ile tamamlayıcı mali belgelerden oluşan ve yeminli mali müşavir tarafından onaylanan dokümanı,

n) Öncelikli alan: Bilim ve Teknoloji Yüksek Kurulu tarafından belirlenen veya 98/10 sayılı “Araştırma-Geliştirme (Ar-Ge) Yardımına İlişkin Tebliğ’de belirtilen öncelikli alanlar çerçevesinde, projelerin desteklenmesi sırasında ilave destek verilmek üzere TÜBİTAK tarafından belirlenen alanları,

 

o) Proje Öneri Bilgileri Formu (AGY100): Destek için başvurulan projenin, konu ve amaçları, başarı ölçütleri, bilimsel ve teknolojik niteliği, iş-zaman planı, projenin gerçekleştirileceği kuruluşun altyapısı ve proje yönetimine yönelik bilgileri, katma değer, verimlilik ve rekabet gücü açısından yapması beklenen katkı, oluşacak teknik bilgi birikiminin yayınımına yönelik hedef ve stratejilerine ilişkin bilgiler ile tahmini maliyet formlarını içeren dokümanı,

p) Proje mali sorumlusu: Kuruluş tarafından ayrı bir sorumlu belirlendiği taktirde projeye ilişkin mali raporların proje yürütücüsü ile birlikte destek kapsamına uygun olarak hazırlanmasından, harcamaların, gider belgelerinin ve maliyet hesaplarının doğruluğundan ve mevzuata uygunluğundan kuruluş yetkilisi ve diğer ilgililerle birlikte sorumlu olan ve kuruluşta çalışan kişiyi (ayrı bir kişi belirlenmedikçe bu görevi proje yürütücüsü yüklenir),

r) Proje sonuç raporu (AGY350): Proje sonuçlarının, çıktılarının kuruluşa kazandırdığı katma değer ve ulusal kazanımları gösteren dokümanı,

s) Proje sözleşmesi: TÜBİTAK ve kuruluş arasında akdedilen, desteğin kapsamı, hukuki, idari, mali hükümler, fikri ve sınaî mülkiyet hakları ile diğer hususların belirlendiği anlaşma belgesini,

t) Proje yürütücüsü: Destek için başvurulan projenin bilimsel ve teknik olarak yürütülmesinden, ilgili raporların verilmesinden, harcama ve giderlerin desteklenen projenin gereklerine uygunluğundan sorumlu olan, kuruluş yetkilisi adına yazışmaları yapan kuruluş personelini,

u) Teknoloji: Teknik üretme ve bu tekniğin uygulanması ile ilgili gerekli alet, teçhizat, makine, malzemeleri geliştirebilme bilgisini, deneyimini, becerisini,

v) TÜBİTAK: Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu’nu,

y) Yeminli mali müşavir: 1/6/1989 tarihli ve 3568 sayılı Serbest Muhasebecilik, Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik Kanunu hükümleri uyarınca yeminli mali müşavir odalarının çalışanlar listesine kayıtlı olan ve fiilen mesleğini icra eden kişileri,

z) Yeminli mali müşavirlik proje harcamaları değerlendirme ve tasdik raporu (AGY500): Kuruluşa ait mali raporun, mevzuatına göre değerlendirilerek tasdik edilmesi sonucu, TÜBİTAK tarafından belirlenen biçime uygun olarak yeminli mali müşavir tarafından hazırlanan raporu,

aa) Yenilik: Bir fikri, satılabilir, yeni ya da geliştirilmiş/iyileştirilmiş bir ürün veya mal ve hizmet üretiminde kullanılan yeni ya da geliştirilmiş bir yöntem haline dönüştürmeyi; renk ya da dekorasyondaki değişiklikler ve benzeri bütünüyle estetik alana yönelik değişiklikler ile ürünün yapı, nitelik ya da performansını teknik açıdan değiştirmeyen görünüm farklılıklarından ibaret basit değişiklikler hariç teknolojik yenilik yapma ya da yaratma süreci, bir dizi bilimsel, teknolojik/teknik, mali ve ticari etkinliği,

bb) Yönetmelik: 16/1/2007 tarih ve 26405 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe giren “Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu Teknoloji ve Yenilik Destek Programlarına İlişkin Yönetmeliği

cc) Araştırma ve geliştirme (Ar-Ge): İnsan, kültür ve toplumun bilgisinden oluşan bilgi dağarcığının artırılması ve bu dağarcığın yeni uygulamalar tasarlamak üzere kullanılması için sistematik bir temelde yürütülen yaratıcı çalışmaları,

dd) Elektronik İmza: Elektronik İmza Kanun’unda tanımlandığı şekli ile başka bir elektronik veriye eklenen veya elektronik veriyle mantıksal bağlantısı bulunan ve kimlik doğrulama amacıyla kullanılan elektronik veriyi,

ee) Elektronik İmza Kanunu: 15/1/2004 tarihli ve 5070 sayılı Elektronik İmza Kanununu,

ff) Güvenli Elektronik İmza: Elektronik İmza Kanunu’nun 4 üncü maddesinde sayılan nitelikleri haiz elektronik imzayı,

gg) Elektronik Sertifika: Elektronik İmza Kanunu’nda tanımlandığı şekli ile, imza sahibinin imza doğrulama verisini ve kimlik bilgilerini birbirine bağlayan elektronik kaydı,

hh) Nitelikli Elektronik Sertifika: Elektronik İmza Kanunu’nun 9 uncu maddesinde sayılan nitelikleri haiz elektronik sertifikayı,

ii) Sözleşme imzalanması: Hazırlanan sözleşmenin taraflarca ıslak imza ile ve/veya güvenli elektronik imza ile onaylanmasını,

jj) DTM: Dış Ticaret Müsteşarlığı’nı,

kk) Tebliğ: 04/11/1998 tarihli ve 23513 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Para-Kredi ve Koordinasyon Kurulu’nun 98/10 sayılı Araştırma-Geliştirme (Ar-Ge) Yardımına İlişkin Tebliğini,

ifade eder.