TÜM YÖNLERİYLE TÜBİTAK AR-GE PROJE PAZARLARI DESTEKLEME, KOBİ  AR-GE BAŞLANBIÇ DESTEK, TEKNOGİRİŞİM VE ULUSLAR ARASI  SANAYİ AR-GE DESTEKLEME PROGRAMLARI

İçindekiler

TÜM YÖNLERİYLE TÜBİTAK AR-GE PROJE PAZARLARI DESTEKLEME PROOĞRAMI. 1

AR-GE  PROJE PAZARLARI DESTEĞİ 4

PROJE PAZARLARI DESTEKLEME PROGRAMI 4

TÜBİTAK Proje Pazarları Destekleme Programının Amacı 5

Proje Pazarı etkinliğine kimler başvurabilir?. 5

Kuruluş Yetkilisi ve Etkinlik Sorumlusu kimlerdir?. 5

Sağlanan desteğin miktarı nedir?. 6

Etkinliğe ilişkin destek verilen harcama kalemleri nelerdir?. 6

KOBİ AR-GE BAŞLANGIÇ DESTEK PROGRAMI 6

TEKNOLOJİ VE YENİLİK ODAKLI GİRİŞİMLERİ DESTEKLEME PROGRAMI (TEKNOGİRİŞİM). 7

ULUSLARARASI SANAYİ AR-GE PROJELERİ DESTEKLEME PROGRAMI 8

EUREKA.. 8

EUREKA Küme Projeleri 8

EUROSTARS. 9

Ortak Teknoloji Girişimleri 9

CORNET. 10

MNT-ERA.NET II 10

Programın Amacı 11

 

 


 

AR-GE  PROJE PAZARLARI DESTEĞİ[1]

 

 

Ar-Ge OECD tarafından bilgi dağarcığını artırmak amacıyla sistematik olarak sürdürülen yaratıcı çalışma ve bu bilginin yeni uygulamalar yaratmak amacıyla kullanılması olarak tanımlanmıştır. Araştırma ve geliştirmenin üç yolu vardır.

1-      Temel araştırma

2-   Uygulamalı araştırma

3-   Deneysel geliştirme

 

Ar-ge, var olan ürünleri teknolojiye uygun açıdan geliştirmek veya teknolojiyi kullanarak yeni ürünler üretmek için yapılan çalışmalardır.  Belli bir sermaye ve istikrarlı bir çalışma gerektirir. Ar-ge projeleri, çalışmalar sonucunda, müşteri memnuniyeti başta olmak üzere, şirketin kar edebilmesi için uğraşır. Başarılı ar-ge politikalarını geliştirmiş ülke sanayilerine bakarak, bu çalışmaların ülkemiz için de faydalı olacağı aşikardır.

PROJE PAZARLARI DESTEKLEME PROGRAMI

 

Proje pazarları,

üniversite, araştırma ve özel sektör kuruluşlarından temsilcilerin bir araya gelerek aktif katılımları ile projelerini birbirlerine tanıtmaları yoluyla işbirliği olanaklarına ortam oluşturulmasına yönelik düzenlenen ulusal ve/veya uluslar arası etkinliklerdir.

TÜBİTAK Proje Pazarları Destekleme Programının Amacı

Proje pazarlarının tanımı çerçevesindeki proje fikirleri ile ilgili olarak, bilgi ve görüş alışverişinin sağlanmasına ve  Ar-Ge projelerine ilişkin teknolojik ve finansal işbirliklerinin oluşturulmasına yönelik üniversite, araştırma ve özel sektör kuruluşlarından temsilcilerin bir araya gelerek aktif  katılımlarıyla düzenlenecek ulusal veya uluslararası  etkinlik harcamalarının desteklenmesidir.

Proje Pazarı etkinliğine kimler başvurabilir?

Proje Pazarı etkinliğinde en az bir üniversite ile,

herhangi biri veya daha fazlasının katılımcı olması zorunlu olup, bu katılımcı kuruluşlardan (üniversite, sanayi odası, ticaret odası, ticaret ve sanayi odası, ihracatçı birliği)  herhangi biri TÜBİTAK’a etkinlik için destek başvurusunda bulunabilir.

Kuruluş Yetkilisi ve Etkinlik Sorumlusu kimlerdir?

Kuruluş Yetkilisi

Üniversitelerde; Rektör veya yetki verdiği kişi

Sanayi Odaları, Ticaret Odaları, Ticaret ve Sanayi Odaları ve İhracatçı Birliklerinde; Başkan veya yetki verdiği kişi

Üniversitelerde Rektör’ün, Sanayi Odaları, Ticaret Odaları, Ticaret ve Sanayi Odaları ve İhracatçı Birliklerinde Başkan’ın Kuruluş Yetkilisi olarak yetki devri söz konusu olması durumunda yetki devrine ilişkin belgenin başvuru dokümanlarına eklenmesi gerekmektedir. Yetki belgesi eksikliğinde başvurular değerlendirmeye alınmayacaktır.

Etkinlik Sorumlusu

Etkinlik destek başvurusunda bulunan kuruluşun yetkilisinin, aynı kuruluştan olmak üzere, Başvuru Formunun ilgili bölümünde görevlendirdiğini belirttiği, etkinliğe ilişkin harcamaların uygunluğundan ve ilgili raporların hazırlanmasından sorumlu olan kişidir.

Sağlanan desteğin miktarı nedir?

TÜBİTAK tarafından belirlenen üst sınırı geçmeyecek biçimde, etkinliği düzenleyen kuruluşun talebinin uygun görülen kısmı için hibe destek sağlanmaktadır. (2010 yılında her bir etkinlik için toplam destek tutarı en fazla 15.000 (on beş bin) TL, söz konusu etkinliğin uluslararası katılımlı olması durumunda toplam destek tutarı en fazla 20.000 (yirmi bin) TL olarak belirlenmiştir.) Destek ödemeleri etkinlik öncesi yapılmaktadır.

Etkinliğe ilişkin destek verilen harcama kalemleri nelerdir?

1.   Basım ve  kırtasiye giderleri: Etkinlik ile ilgili gerekli basım ve kırtasiye giderleri (davetiye, afiş, broşür, kitap, sarf malzemeleri, v.b),

2.   Posta ve kurye giderleri: Etkinlik ile ilgili yapılan posta ve  kurye giderleri,

3.   Ulaşım ve konaklama giderleri: Üniversite ve araştırma kuruluşlarından  etkinlik kapsamında proje fikriyle katılacak  kişilere ait uçak, tren, otobüs, gemi ile yapılan şehirlerarası ve uluslararası ekonomi sınıfı ulaşım giderleri ile en fazla 100 (yüz) TL’ye kadar günlük konaklama giderleri.

 

KOBİ AR-GE BAŞLANGIÇ DESTEK PROGRAMI

Küçük ve Orta Büyüklükteki İşletmelere (KOBİ) yönelik strateji ve eylem planlarında geliştirilen temel strateji; KOBİ’lerin verimliliklerini, katma değer içindeki paylarının ve uluslararası rekabet güçlerinin artırılması esasına dayanmaktadır. Ülkemizde, Ar-Ge faaliyetlerinin önemli bir bölümü büyük ölçekli işletmelerle sınırlı olup, ülke sanayinin %98’ini oluşturan KOBİ’lerin Ar-Ge faaliyetleri istenilen düzeyin altında kalmıştır. Yukarıda belirtilen stratejik hedeflere ulaşmak için piyasa koşulları ve uluslararası anlaşmalar kapsamındaki yükümlülükler dahilinde, KOBİ’lerin Ar-Ge ve yenilik projeleri için farklılaştırılmış bir destek programı TÜBİTAK tarafından kurgulanmış ve uygulamaya alınmıştır.  

KOBİ Ar-Ge Başlangıç Destek Programı ile, KOBİ’lerin bu sorunları aşabilmelerini sağlamak için yeni bir ürün üretilmesi, mevcut bir ürünün geliştirilmesi, iyileştirilmesi, ürün kalitesi veya standardının yükseltilmesi veya maliyet düşürücü nitelikte yeni tekniklerin, yeni üretim teknolojilerinin geliştirilmesi konularında KOBİ’ler tarafından yürütülen 400.000 YTL bütçe ve 18 ay süre ile sınırlı ilk iki projenin TÜBİTAK tarafından desteklenmesi amaçlanmıştır.

Projelere program kapsamında sağlanacak desteklerle KOBİ’lerin, teknoloji ve yenilik kapasitelerinin geliştirilerek daha rekabetçi olmaları, sistematik proje yapabilmeleri, katma değeri yüksek ürün geliştirebilmeleri, kurumsal araştırma teknoloji geliştirme kültürüne sahip olmaları, ulusal ve uluslararası destek programlarında daha etkin yer almaları hedeflenmektedir.

 

TEKNOLOJİ VE YENİLİK ODAKLI GİRİŞİMLERİ DESTEKLEME PROGRAMI (TEKNOGİRİŞİM)

Ulusal strateji ve eylem planlarında vurgulanan bilgiye dayalı üretimin gerekliliği gerçeğinden hareketle girişimcilik olgusunun teknoloji ve yenilik odaklı firmalara yönelmesini ve lisans, yüksek lisans veya doktora düzeyinde eğitimli kişilerin bilgi ve araştırmalarını ticari ve katma değeri yüksek ürünlere dönüştürebilmelerini teşvik etmek amacıyla TÜBİTAK, Teknoloji ve Yenilik Odaklı Girişimleri Destekleme Programını (TEKNOGİRİŞİM) kurgulamış ve uygulamaya almıştır.

Program kapsamında, girişimcilerin firmalarını kurmalarının ardından, personel, malzeme, alet/teçhizat/yazılım, seyahat, danışmanlık, hizmet alımı, ofis kira gideri ve ofise ait su, elektrik, ısıtma ve iletişim giderlerinin TÜBİTAK tarafından %75 oranında, en fazla 100.000 TL ve bir yıl süre ile desteklenmesi öngörülmektedir
.

 

 

ULUSLARARASI SANAYİ AR-GE PROJELERİ DESTEKLEME PROGRAMI

EUREKA

 

Türkiye ve Slovenya arasındaki işbirliğinin arttırılması ve iki ülkedeki firmaların ortak Ar-Ge çalışmalarının  EUREKA ve Eurostars programları kapsamında desteklenmesi için Türkiye ve Slovenya Ortak Proje Çağrısı açılmıştır.

EUREKA programının amaçlarına paralel olarak ticarileşme potansiyeli yüksek ürün ve süreçlerin geliştirilmesine yönelik, her iki ülkeden en az birer firmanın katılmasıyla oluşturulacak projeler bu çağrı kapsamında da TÜBİTAK ve MHEST tarafından EUREKA çerçevesinde desteklenecektir.

Bu çağrıda ve aşağıdaki teknoloji alanları öncelikli olmak üzere tüm alanlarda oluşturulan EUREKA projeleri Türkiye – Slovenya ortak çağrısına sunulabilecektir.

EUREKA Küme Projeleri

 

EUREKA bünyesinde gözde teknoloji alanlarındaki firmaların bir araya gelerek oluşturdukları yapılanmalar küme (cluster) olarak adlandırılmaktadır. Bu tür stratejik yapıların oluşturulmasındaki amaç,  sektördeki büyük firmaları bir araya getirerek onların uzun vadeli stratejik projelerinin EUREKA programınca desteklenmesini sağlamaktır. EUREKA bünyesinde farklı teknoloji alanları için oluşturulmuş, faal olarak çalışan 5 farklı küme bulunmaktadır.

Küme projelerine katılmanın avantajları:

Kümeler ve faaliyet alanları için linki tıklayınız http://www.tubitak.gov.tr/home.do?ot=1&sid=1352&pid=1301

EUROSTARS

Eurostars nedir?
Avrupa Komisyonu ve EUROSTARS üye ülkelerin Avrupa’daki KOBİ’lerin rekabetçiliğinin arttırılması için başlattıkları KOBİ’lere özel, hızlı ve etkin bir destek programıdır. EUROSTARS herhangi bir teknoloji alanı ve sektör ayrımı yapmaksızın Ar-Ge odaklı faaliyetler yürüten KOBİ’lerin projelerinin desteklenmesini amaçlamaktadır.

Başvurular,

Eurostars projelerinde olması gereken  özellikler ,

 Eurostars ve Eureka arasındaki farklar için linke tıklayınız

http://www.tubitak.gov.tr/home.do?ot=1&sid=1342&pid=1301

Ortak Teknoloji Girişimleri

 

Ortak Teknoloji Girişimleri (Joint Technology Initiatives - JTI); Avrupa Teknoloji Platformları (ATP) kapsamında sanayinin önderliğinde oluşturulan Stratejik Araştırma Planlarının hayata geçirilmesi amacıyla bir uygulama aracı olarak oluşturulmuş yapılardır. Bu Girişimlerinin amacı; bütün paydaşları (araştırma kuruluşları, sanayi, finans kuruluşları, idari birimler ve kullanıcı grupları) bir araya getirerek hem ulusal hem de Avrupa merkezli kamu ve özel kaynaklarını harekete geçirmektir. Başka bir deyişle Ortak Teknoloji Girişimleri, endüstri, üye devletler ve Komisyon tarafından oluşturulmuş bir kamu-özel sektör ortaklığıdır.

 

Halihazırda faaliyetlerini sürdürmekte olan Ortak Teknoloji Girişimleri (JTI) için linke tıklayınız

 

http://www.fp7.org.tr/home.do?ot=1&sid=3735  

 

CORNET 

Cornet Nedir?

CORNET, 6. Çerçeve Programı kapsamında AB Komisyonu tarafından desteklenen bir ERA-NET projesi olup ulusal ve bölgesel kollektif araştırma programları arasında bilgilerin karşılıklı paylaşımı ve işbirliklerinin oluşturulması için kurulmuş bir platformdur.

Bu proje çerçevesinde temel hedef belli bir alan geniş bir KOBİ grubu için ortak olan sorunun/sorunların çözümünü sağlayacak Ar-Ge projesi/projeleri yaparak sonuçların en geniş şekilde ilgili KOBİ’lere yayılmasını sağlamaktır.

İlgili link için tıklayınız

http://www.tubitak.gov.tr/sid/1602/pid/1601/index.htm

 

MNT-ERA.NET II

 

MNT Nedir?

MNT-ERA.NET II, 7. Çerçeve Programı kapsamında AB Komisyonu tarafından desteklenen bir ERA-NET projesi olup, Avrupa ülkeleri arasında Mikro ve Nano teknoloji (MNT) alanında destek ve işbirliği sağlamak için oluşturulmuş bir projedir.

Projenin amacı mikro ve nano teknoloji konusunda araştırma, teknoloji geliştirme ve planlama desteği vererek Avrupa endüstrisinde rekabeti güçlendirmektir.

 

  ve Avrupa Birliği Çerçeve Programları altında ortak proje çağrılarına çıkan programlar ve benzeri uluslararası programlara sunulan uluslararası ortaklı araştırma geliştirme projelerinin desteklenmesi için oluşturulmuştur. Bu tür uluslararası programlara katılan, Türkiye’de yerleşik, firma düzeyinde katma değer yaratan tüm kuruluşlar bu programdan yararlanabilmektedir.

 

Ayrıntılı bilgi için linki tıklayınız http://www.tubitak.gov.tr/sid/1702/pid/1700/index.htm

 

Programın Amacı

 

Programın amacı, uluslararası Ar-Ge ve yenilik projeleri yapan Türkiye’de yerleşik kuruluşlara sağlanacak destekle, ülkemizdeki teknik yeterliliğin ve bilgi birikiminin artırılması, kuruluşların uluslararası teknoloji birikimine erişiminin ve teknoloji transferinin sağlanması, edinilen teknolojik bilgi ve deneyimin kuruluş bünyesinde içselleştirilerek, özgün teknolojilerin geliştirilmesinde ivme kazandırıcı ve yönlendirici bir etken olması ve kuruluşların uluslararası pazarlarda yer almasına katkı sağlamasıdır.

Bu program kapsamında destek almaya hak kazanan büyük ölçekli firmaların Ar-Ge projelerinin uygun bulunan proje harcamalarına en fazla %60, KOBİ’lerin proje harcamalarına da %75 oranında hibe destek sağlanması öngörülmektedir. Programa başvuruda bulunacak projelerin destek süresinde ve proje bütçelerinde herhangi bir kısıtlama bulunmamaktadır.

Bu program kapsamında desteklenecek olan EUREKA, EUROSTARS gibi uluslararası programlara sunulan projeler için “Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu Teknoloji ve Yenilik Destek Programlarına İlişkin Yönetmelik" ve “Uluslararası Sanayi Ar-Ge Projeleri Destekleme Programı Uygulama Esasları” geçerli olacaktır.

 [1] Yazıyı derleyen Ece Özbaş