ORGANİK TARIM DESTEKLEME ÖDEMESİ

&

İYİ TARIM UYGULAMALARI DESTEKLEME ÖDEMESİ

 

 

İçindekiler

 

ORGANİK TARIM DESTEKLEME ÖDEMESİ. 2

Giriş. 2

Ödeme yapılacak çiftçiler 2

Ödemeye esas arazi ve arazi büyüklüğü. 2

Ödeme miktarı 2

Ödemeler için gerekli finansman ve ödeme planı 2

Görevli kurum ve kuruluşlar 2

Başvurular ve başvuruların kabulü. 3

Askı işlemleri 3

Tahkim komisyonlarının görevleri 3

Uygulamaların kontrolüne ilişkin görev ve yetkiler 4

Uygulama dışında kalacak çiftçiler 4

Desteklemeye tabi olmayacak araziler 4

Cezai sorumluluklar 5

İYİ TARIM UYGULAMALARI DESTEKLEME ÖDEMESİ. 5

Ödeme yapılacak çiftçiler 5

Ödemeye esas arazi büyüklüğü. 5

Ödeme miktarı 5

Ödemeler için gerekli finansman ve ödeme planı 6

Görevli kurum ve kuruluşlar 6

İyi Tarım Uygulamaları Destekleme başvuruları ve başvuruların kabulü. 6

Askı işlemleri 6

Tahkim komisyonlarının görevleri 7

Uygulamaların kontrolüne ilişkin görev ve yetkiler 7

Uygulama dışında kalacak çiftçiler 8

Desteklemeye tabi olmayacak araziler 8

Cezai sorumluluklar 8

Makalede adı geçen Kanun ve Yönetmelikler 8

 

ORGANİK TARIM DESTEKLEME ÖDEMESİ

Giriş

Çevre, insan ve hayvan sağlığına zarar vermeyen bir tarımsal üretimin yapılması, doğal kaynakların korunması, tarımda sürdürülebilirlik, izlenebilirlik ve gıda güvenliğinin sağlanmasına yönelik organik tarım yapan çiftçilerin birim alan üzerinden desteklenmesine ilişkin usul ve esaslar , organik tarım destekleme çalışmalarında görev alacak kurum ve kuruluşların belirlenmesi, organik tarım faaliyetinde bulunan çiftçilere destekleme ödenmesi ile ödemeye ilişkin koşulların belirlenmesi  makalemizin konusunu oluşturmaktadır.

Ödeme yapılacak çiftçiler

Organik Tarım Desteği ödemesi organik tarım yapan, Çiftçi Kayıt Sisteminde 2010 üretim sezonu ile, Organik Tarım Desteğinde kullanılmak amacıyla, 31/12/2008 ve 10/5/2010  tarihleri esas alınarak, Organik Tarım Bilgi Sisteminden aktarılan, organik tarım faaliyeti yapan çiftçilere ait elektronik ortamda tutulan bilgilerde kayıtlı olan ve uygulamalar bölümünde yer alan bilgiler ışığında, başvuru yapan çiftçilere yapılır.

Ödemeye esas arazi ve arazi büyüklüğü

*Organik Tarım Desteği ödemesi, organik tarım yapılan ve organik tarım bilgi sisteminde kayıtlı toplam tarım arazisi büyüklüğü ile Çiftçi Kayıt Sisteminde 2010 üretim sezonunda da kayıtlı olan  toplam arazi büyüklüğü karşılaştırılarak yapılır. Bahsi geçen arazi büyüklüklerinin belirlenmesi elektronik ortamda Tarım ve Köy işleri Bakanlığı  Bilgi İşlem Merkezi tarafından yapılır.

*Organik Tarım Desteği ödemesi, organik tarım bilgi sisteminde ve Çiftçi Kayıt Sisteminde kayıtlı olan toplam arazi büyüklüklerinden küçük olan toplam arazi büyüklüğü esas alınarak yapılır.

*Çiftçi Kayıt Sisteminde ve Organik Tarım Bilgi Sisteminde kayıtlı desteklemeye uygun bulunan tarım arazilerine yapılır.

Ödeme miktarı

Ödeme yapılacak çiftçiler bölümünde belirtilen çiftçilere dekar başına yapılacak destekleme ödemesi 20 TL’dir.

Ödemeler için gerekli finansman ve ödeme planı

*Organik Tarım Desteği ödemesi için gerekli finansman bütçenin ilgili kalemine tahsis edilen ödeneklerden karşılanır. Ödemeler, Bakanlık tarafından Bankaya kaynak aktarılmasını müteakip, il/ilçe müdürlüklerince Çiftçi Kayıt Sistemindeki kayıtlara göre oluşturulan onaylı EK-3 te yer alan belgeye göre, T.C. Ziraat Bankası A.Ş. aracılığıyla, ilgili şubelerde daha önce çiftçiler adına açılan veya açılacak olan hesaplara yapılır. Çiftçilere yapılan toplam nakdi ödeme tutarının (binde 2) % 0,2’si bütçenin ilgili kaleminden Bankaya hizmet komisyonu olarak ödenir.

* Organik Tarım Desteği ödeme planı, Organik Tarım Desteği başvurusu yapan çiftçilere ait bilgilerin, Çiftçi Kayıt Sistemine girişinin il ve ilçelerde tamamlanmasını ve ön incelemenin bitirilmesini müteakiben Bakanlık tarafından belirlenir. Ödemelere, kontrollerin tamamlanması ve Bakanlık tarafından Organik Tarım Desteği ödemeleri ile ilgili talimatların Bankaya gönderilmesinden sonra başlanır.

Görevli kurum ve kuruluşlar

*Organik Tarım Desteği çalışmaları; Tarımsal Üretim ve Geliştirme Genel Müdürlüğü, il/ilçe tahkim komisyonları, il/ilçe tespit komisyonları ve il/ilçe müdürlükleri ile yetkilendirilmiş kuruluşlar tarafından yürütülür.

* Kontrol ve sertifikasyon kuruluşu, kontrol kuruluşu veya sertifikasyon kuruluşu olarak Bakanlık tarafından yetki verilmiş gerçek veya tüzel kişiler, Organik Tarım Bilgi Sisteminde veri girişlerini yapmak ve Organik Tarım Desteğinden yararlanmak üzere başvuruda bulunan çiftçilerin  askı sürecinde belirtilen süre sonuna kadar yapacakları itirazları   değerlendirerek  uygun olan düzeltmeleri yapmakla sorumludurlar.

* İl müdürlükleri ilçe müdürlüklerinin destekleme sürecinde ihtiyaç duyacakları Organik Tarım Bilgi Sistemi verilerini sağlamak üzere gerekli tedbirleri alır.

 
Başvurular ve başvuruların kabulü

*Organik Tarım Desteği ödemesinden faydalanmak isteyen çiftçiler, 1/2/2010 tarihinden itibaren 12/3/2010 günü mesai saati bitimine kadar Ek-1’e uygun Organik Tarım Desteği başvuru dilekçesi ve eki ile Çiftçi Kayıt Sisteminde kayıtlı oldukları il/ilçe müdürlüklerine başvurmaları gerekmektedir.

* Çiftçilerin Çiftçi Kayıt Sistemin’ de 2010 üretim sezonunda kaydı olmak zorundadır. Organik Tarım Bilgi Sisteminde kaydı olmayan çiftçilerin başvuruları kabul edilir. Ancak  askı sürecinde belirtilen süre sonuna kadar bilgilerini tamamlatmak zorundadırlar.

* İl/ilçe müdürlükleri tarafından alınan başvuru dilekçesi (Ek-1) ekinde yer alan Çiftçi Kayıt Sistemi Belgesinde, çiftçi tarafından organik tarım yaptığı belirtilen arazilerden Organik Tarım Bilgi Sistemi kayıtları ile yapılan karşılaştırmada desteklemeye uygun bulunan araziler Çiftçi Kayıt Sisteminde ilgili bölüme kaydedilir.

* Çiftçi Kayıt Sistemi ile ilgili tüm iş ve işlemler Çiftçi Kayıt Sistemi Yönetmeliği çerçevesinde gerçekleştirilir.

Askı işlemleri

*İl/ilçe müdürlükleri tarafından en geç 26/3/2010 tarihine kadar Organik tarım desteği ödeme listeleri oluşturulur. İl/ilçe müdürlükleri en geç 2/4/2010 tarihine kadar ilçe merkezinin Organik tarım desteği hak edişlerini gösteren ve bir örneği Ek-3’te yer alan belgeyi  ilçe merkezinde, köyün/mahallelerin Organik tarım desteği hak edişlerini gösteren ve bir örneği Ek-3’te yer alan belgeyi  ise kendi köyünde/mahallesinde ilgili ilçe müdürlükleri veya muhtarlıklar marifetiyle on gün(10 gün) süreyle askıya çıkarır. Askıya çıkma tarihi ve saati ile askıdan indirme tarihi ve saati tutanağa bağlanır. Tutanak muhtar ve/veya aza tarafından güncel tarihle imzalanır. Askı süresince herhangi bir itiraz olmaz ise belgelerdeki bilgiler doğru kabul edilir. Daha sonra yapılacak itirazlar değerlendirmeye alınmaz ve herhangi bir hak doğurmaz. Çiftçi Kayıt Sistemine arazi miktarının eksik girilmesi durumunda, askı süresinde hatanın düzeltilmesi amacıyla başvurusu yapılmayan arazilerin eksik kısmı için Organik tarım desteği ödemesi yapılmaz. Organik tarım desteği ödemeleri için Çiftçi Kayıt Sisteminde kaydı olup da Organik Tarım Bilgi Sisteminde kaydı olmayan, bu nedenle çıkarılacak askı belgelerinde ismi bulunmayan veya arazi bilgileri hatalı veya eksik olan çiftçilerin Organik tarım desteği ödemelerinden yararlanabilmeleri için askı sürecinde itirazda bulunmaları zorunludur. Askı sürecinde yapılacak itirazlarda çiftçilerin, il/ilçe müdürlükleri tarafından düzenlenmiş Çiftçi Kayıt Sistemi arazi kayıt bilgileri ve Ek-2’de yer alan form ile birlikte sözleşmesinin olduğu yetkilendirilmiş kuruluşa(Kontrol ve sertifikasyon kuruluşu, kontrol kuruluşu veya sertifikasyon kuruluşu olarak Bakanlık tarafından yetki verilmiş gerçek veya tüzel kişilere) müracaat ederek bilgilerini düzelttirmesi kendi sorumluluğundadır. Yetkilendirilmiş kuruluşlar çiftçilerin talebi üzerine Organik Tarım Bilgi Sistemine veri girişini tamamlamak zorundadırlar. Çiftçiler askı sürecinin sona eriş tarihinden itibaren (20 gün)yirmi gün içerisinde bilgilerini sözleşmesinin olduğu yetkilendirilmiş kuruluşa düzelttirmek ve il/ilçe müdürlüklerine müracaat ederek bilgilerini teyit ettirmek zorundadırlar. Bu durumdaki çiftçilerin gerekli düzelttirmeyi yaptırmamaları halinde ödenemeyen Organik tarım desteği için, daha sonra yapılacak itirazlar değerlendirmeye alınmaz ve herhangi bir hak doğurmaz.

* Organik tarım desteği hak edişlerini gösteren ve bir örneği Ek-3’te yer alan belgenin askıda kalma süresi zarfında yapılan yazılı itirazlar il/ilçe müdürlüklerine yapılacak olup, Çiftçi Kayıt Sistemindeki maddi hatalara ilişkin itirazlar askı süresi ve bu sürenin bitiminden itibaren (20 gün)yirmi gün içerisinde değerlendirilir. İl/ilçe müdürlükleri çiftçilerin yirmi gün içerisinde yetkilendirilmiş kuruluşlarına başvurarak yaptırtmış oldukları düzeltmelere ait son değerlendirmeler ise 3/5/2010–7/5/2010 tarihleri arasında yapılarak , Çiftçi Kayıt Sisteminde ilgili bölüme kaydedilir.

* İncelenen çiftçi dosyalarında gerçeğe aykırılığın bulunmaması ve askı süresince itiraz edilmemesi ya da itirazların değerlendirilerek sonuçlandırılması halinde, Çiftçi Kayıt Sisteminden  alınan Ek-4’teki belgeler ilçe müdürlüklerince düzenlenip, onaylanır ve il müdürlüklerine gönderilir. İlçe müdürlüklerinden alınan Ek-4’teki belgeler ve il müdürlüklerinin onayladığı merkez ilçe Ek-4’teki belgesi ile Çiftçi Kayıt Sisteminden alınan Ek-5’deki belgenin uyumu kontrol edilir.

*Başvuru bitiş tarihinden sonra askı süresi içinde verilen itiraz dilekçelerinde talep edilen değişiklikler dışında çiftçinin beyanı ile Çiftçi Kayıt Sisteminde yapılacak güncellemeler Organik tarım desteği ödemesine esas teşkil etmez.

* Değerlendirme sonucunda Organik tarım desteği hak edişlerini gösteren ve bir örneği Ek-3’te yer alan belgeler düzeltilemez ya da bilgi ve belgelerle ilgili aykırılık, şikâyet ve/veya ihbar bulunması nedeniyle bu belgeler oluşturulamaz ise, durum ilçe tahkim komisyonuna intikal ettirilir. İlçe tahkim komisyonunca çözümlenemeyen konular il tahkim komisyonuna gönderilir.

* İlçe müdürlüklerinden alınan Ek-4’teki belgelerde gerçeğe aykırılık olması ya da il müdürlüklerine intikal eden şikâyet ve/veya ihbar olması durumunda, il müdürlüklerince bu sorunlar çözülmeye çalışılır. Çözüme kavuşturulamayan konular, il tahkim komisyonuna bildirilir. İl tahkim komisyonunda çözümlenemeyen konular ise Tarımsal Üretim ve Geliştirme Genel Müdürlüğüne gönderilir.

* Ek-4’teki belgelerde gerçeğe aykırılığın bulunmaması ya da il müdürlüklerine intikal eden şikâyet ve/veya ihbarların, il müdürlüklerince çözümlenmesi hâlinde, ödemeye esas Ek-5’te yer alan belgeyi Tarımsal Üretim ve Geliştirme Genel Müdürlüğüne gönderilir.

 
Tahkim komisyonlarının görevleri

*Çiftçi Kayıt Sistemi Yönetmeliğinde tanımlanmış il/ilçe tahkim komisyonları, makalenin konusunu oluşturan ilgili tebliğin hükümlerinin uygulanması sırasında ortaya çıkabilecek ihtilaflı konuları çözmeye ve karar almaya yetkilidir. İl tahkim komisyonu merkez ilçede, ilçe tahkim komisyonunun görevlerini de yapar.

Komisyonlar;

*Gerçeğe aykırı beyanda bulunanlar hakkında gerekli hukuki işlemlerin yapılması için karar alır ve ilgili mercilerce uygulanması yönünde girişimde bulunur. Gerçeğe aykırı beyanda bulunan çiftçilerin Organik tarım desteği ödemelerinden faydalandırılmamasını değerlendirir ve karara bağlar. Eğer, Organik tarım desteği ödemesi yapılmış ise yapılan ödemenin geri alınmasını sağlar. Ayrıca, gerçeğe aykırı beyanda bulunulduğunu tespit eden merci tarafından ilgili Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulur.

* Sahtecilik ve/veya kamu kurumunu dolandırmak gibi bir kastı olmaksızın, fazla Organik tarım desteği ödemesinden yararlanan çiftçilerin, kendi rızaları ile fazla aldıkları miktarları iade etmeleri halinde, Organik tarım desteği ödemelerinden faydalanmalarına devam etmeleri ve haklarında cezai işlem yapılmamasına ilişkin karar verir.

* Organik tarım desteği ödemesinden faydalanmak üzere başvuruda bulunan çiftçilere ilişkin bilgilerin zamanında Çiftçi Kayıt Sistemine girilmesini sağlamak üzere her türlü tedbiri alır.

Uygulamaların kontrolüne ilişkin görev ve yetkiler

* Organik tarım desteği uygulamasının denetimini sağlayacak tedbirleri almaya Bakanlık yetkilidir.

* Organik tarım desteği uygulamasına ilişkin olarak Bakanlık il müdürlüklerinde kurulu bulunan organik tarım birimlerinin üyeleri tarafından ön inceleme yapılır. Organik tarım desteği müracaatları başladıktan sonra il müdürlüklerinin uygun göreceği tarihte ön inceleme başlatılır. Ön inceleme yapılan illerde/ilçelerde daha sonra tespit edilecek usulsüz işlemlere ilişkin sorumluluklar ortadan kalkmaz. Uygulamalar, ön incelemenin yanı sıra mevzuatın öngördüğü her türlü denetime de tabidir.

* Ön inceleme, örnekleme yöntemiyle belirlenecek ilçe, köy veya mahallelerde, çiftçilerin yapmış oldukları başvurular üzerinden yapılır.

* Organik tarım desteği ön incelemeleri Bakanlık il müdürlüklerinde kurulu bulunan organik tarım birimlerinin üyeleri’nin görev ve yetkileri çerçevesinde gerçekleştirilir.

* Ön incelemede, çiftçilerin Çiftçi Kayıt Sisteminde kayıt ettirdikleri bilgiler ile gerek görülmesi halinde yetkilendirilmiş kuruluşlardan talep edilecek bilgilerde, gerçeğe aykırı beyan ya da verdikleri belgelerde sahte evrak tespit edilmesi halinde, sorumlular hakkında ilgili Cumhuriyet Başsavcılıklarına suç duyurusunda bulunulur. Ayrıca, sorumluluğu tespit edilen kamu görevlileri hakkında da gerekli yasal işlemler yürütülür. Bakanlık il müdürlüklerinde kurulu bulunan organik tarım birimlerinin üyeleri gelen münferit şikâyet ve ihbarları ayrıca değerlendirir.

Uygulama dışında kalacak çiftçiler

Aşağıdaki çiftçiler Organik tarım desteği uygulamasından yararlanamaz;

 

* Çiftçi Kayıt Sisteminde kayıtlı olmayan veya süresi içinde kayıtlı bilgilerini güncellemeyen,

* Organik tarım desteği uygulamasında Organik Tarım Desteğinde kullanılmak amacıyla, 31/12/2008 ve 10/5/2010 tarihi esas alınarak, Organik Tarım Bilgi Sisteminden aktarılan, organik tarım faaliyeti yapan çiftçilere ait elektronik ortamda tutulan bilgilerde kayıtlı olmayan,

* Başvurular ve başvuruların kabulü bölümünde istenen belgelerle birlikte süresi içinde başvuru yapmayan,

* Askı listelerinde isminin bulunmaması veya desteklemeye esas tarım arazisi büyüklüğünün hatalı olması durumunda, askı süresi sonuna kadar hatalı kayıtların düzeltilmesi için yazılı başvuru yapmayan,

* Organik tarım desteği için askı sürecinde ismi bulunmayıp, itirazını gerçekleştiren çiftçilerden belirtilen süre içerisinde sözleşmeli bulunduğu yetkilendirilmiş kuruluştaki bilgilerini düzelttirmeyen,

* Organik tarım desteği ödemesinden faydalanmak üzere başvuru yapan çiftçilerden gerçeğe aykırı beyanda bulunan ve sahte belge ibraz eden,

* Kamu tüzel kişileri.

Desteklemeye tabi olmayacak araziler

Aşağıdaki araziler OTD uygulaması kapsamı dışındadır:

 

*Organik Tarım Bilgi Sistemine kaydı yapılmayan araziler,

* Çiftçi Kayıt Sistemine kaydı yapılmayan araziler,

*Kamu arazileri üzerinde yapılan doğadan toplama alanları,

*Kadastro geçmemiş birimlerde, tapu sicil müdürlüklerinden onaylı tapu zabıt kaydına sahip olmayan çayır vasıflı araziler,

*Askı listelerinde arazi bilgilerinin hatalı veya eksik olması durumunda, askı süresi sonuna kadar hatalı veya eksik kayıtların düzeltilmesi için ilgili tebliğe uygun belgeler ile yazılı başvurusu yapılmayan araziler,

*Askı sürecinde belirtilen hatalı veya eksik arazilerden yetkilendirilmiş kuruluşlara düzelttirilmeyenler,

*Orman ve tesis kadastrosu tamamlanmamış ormanla ilişkili alanlarda, Orman Genel Müdürlüğü temsilcisinin de bulunduğu tespit komisyonlarınca düzenlenen raporlarda, tarım arazisi haline getirilmediği tespit edilen araziler,

*Tapuda tescili bulunmayan mülkiyeti ihtilaflı olup da, Organik tarım desteği askı işlemleri sırasında taraflardan birisince itiraz konusu yapılan araziler,

*Kadastro programına alındığı halde; kadastro çalışmalarına yardım edilmediği, çalışmaların engellendiği kadastro müdürlüklerince bildirilen ve tahkim komisyonu tarafından Organik tarım desteği kapsamı dışında bırakılmasına karar verilen köylerdeki araziler,

*Tespit komisyonları çalışmalarına yardım edilmediği, çalışmaların engellendiği tespit komisyonu tutanağı ile belirlenen ve tahkim komisyonu tarafından Organik tarım desteği kapsamı dışında bırakılmasına karar verilen köylerdeki araziler.

Cezai sorumluluklar

*Haksız yere yapılan destekleme ödemeleri, ödeme tarihinden itibaren 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun 51 inci maddesinde belirtilen gecikme zammı oranları dikkate alınarak hesaplanan kanuni faizi ile birlikte geri alınır. Haksız ödemenin yapılmasında ödemeyi sağlayan, belge veya belgeleri düzenleyen gerçek ve tüzel kişiler, geri alınacak tutarların tahsilinde müştereken sorumlu tutulurlar.

*Bu destekleme ödemelerinden, idari hata sonucu düzenlenen belgelerle yapılan ödemeler hariç, haksız yere yararlandığı tespit edilen üreticiler (5 yıl) beş yıl süreyle hiçbir destekleme programından yararlandırılmazlar.

*Yetkilendirilmiş kuruluşlar Organik tarım desteği ödemeleri için düzenledikleri her türlü bilgi ve belgelerden, ayrıca Organik tarım desteği ödemelerinde Organik Tarım Bilgi Sistemine eksik veya hatalı yapılan veri girişleri ile düzeltmelerin zamanında yapılmasından sorumludurlar. Sorumluluklarını yerine getirmeyen yetkilendirilmiş kuruluşlar hakkında 1/12/2004 tarihli ve 5262 sayılı Organik Tarım Kanunu, Organik Tarım Yönetmelik hükümleri uygulanır.

 

Ekler için tıklayınız.

 

 

 

İYİ TARIM UYGULAMALARI DESTEKLEME ÖDEMESİ

 

Çevre, insan ve hayvan sağlığına zarar vermeyen bir tarımsal üretimin yapılması, doğal kaynakların korunması, tarımda izlenebilirlik ve sürdürülebilirlik ile güvenilir gıda arzının sağlanmasına yönelik iyi tarım uygulamaları yapan çiftçilerin birim alan üzerinden desteklenmesine ilişkin usul ve esasları iyi tarım uygulamaları destekleme ödemesi başlığı altında ele alacağız.

Ödeme yapılacak çiftçiler

Aşağıdaki şartlara haiz çiftçiler, İyi tarım uygulamaları desteği ödemesinden yararlandırılır.

 

* İyi tarım uygulamaları yönetmeliğine göre bireysel veya grup halinde meyve sebze ürünlerinde veya örtü altında iyi tarım uygulamaları yapan,

* Yetkilendirilmiş kuruluşlarca 2009 yılında düzenlenmiş iyi tarım uygulamaları sertifikasına sahip olan,

* Çiftçi Kayıt Sisteminde 2009 üretim sezonunda kayıtlı olan,

* Örtü altında iyi tarım uygulamaları yapan çiftçilerden kontrollü örtü altı kayıt sistemine kayıtlı olan,

* İyi tarım uygulamaları desteği uygulamaları ile ilgili belirtilen usul ve esaslara göre başvuru yapan.

Ödemeye esas arazi büyüklüğü

*Meyve sebze ürünlerinde iyi tarım uygulamaları yapanlara İyi tarım uygulamaları desteği ödemesi, yetkilendirilmiş kuruluşlarca sertifikalandırılan tarım arazilerinin Çiftçi Kayıt Sistemine işlenmesi sonucu desteğe tabi alan hesaplanarak yapılır.

*Örtü altında iyi tarım uygulamaları yapanlara İyi tarım uygulamaları desteği ödemesi, yetkilendirilmiş kuruluşlarca sertifikalandırılan ayrıca kontrollü örtü altı kayıt sistemine kayıtlı olan alanların Çiftçi Kayıt Sistemine işlenmesi sonucu desteğe tabi alan hesaplanarak yapılır.

*Meyve sebze ürünlerinde ve/veya örtü altında iyi tarım uygulamaları yapanlara yönelik İyi tarım uygulamaları desteği ödemeleri, çiftçilerin Çiftçi Kayıt Sisteminde kayıtlı toplam alanlarını geçmemek kaydıyla yapılır.

*Örtü altında İyi tarım uygulamaları desteği yapılan alanlar, ayrıca meyve sebze üretim alanlarına verilen İyi tarım uygulamaları desteğinden faydalanamaz.

Ödeme miktarı

*Ödeme yapılacak çiftçiler bölümünde belirtilen çiftçilere, meyve sebze üretim alanları için dekar başına yapılacak destekleme ödemesi 15 TL’dir.

*Ödeme yapılacak çiftçiler bölümünde belirtilen çiftçilere, örtü altı üretim alanları için dekar başına yapılacak destekleme ödemesi 75 TL’dir.

Ödemeler için gerekli finansman ve ödeme planı

* İyi Tarım Uygulamaları Destekleme ödemeleri için gerekli finansman bütçenin ilgili kalemine tahsis edilen ödeneklerden karşılanır. Ödemeler, Bakanlık tarafından Bankaya kaynak aktarılmasını müteakip, il/ilçe müdürlüklerince Çiftçi Kayıt Sistemindeki kayıtlara göre oluşturulan onaylı Ek–1’de yer alan belgeye göre, Banka aracılığıyla, ilgili şubelerde daha önce çiftçiler adına açılan veya açılacak olan hesaplara yapılır.Çiftçilere yapılan toplam nakdi ödeme tutarının % 0,2’si bütçenin ilgili kaleminden Bankaya hizmet komisyonu olarak ödenir.

*İyi Tarım Uygulamaları Destekleme ödeme planı, İyi Tarım Uygulamaları Destekleme başvurusu yapan çiftçilere ait bilgilerin, Çiftçi Kayıt Sistemine girişinin il ve ilçelerde tamamlanmasını müteakiben Bakanlık tarafından belirlenir. Ödemelere, ön incelemelerin ve kontrollerin tamamlanması ile Bakanlık tarafından İyi Tarım Uygulamaları Destekleme ödemelerine ilişkin talimatların Bankaya gönderilmesinden sonra başlanır.

Görevli kurum ve kuruluşlar

*İyi Tarım Uygulamaları Destekleme çalışmaları; Tarımsal Üretim ve Geliştirme Genel Müdürlüğü, il/ilçe tahkim komisyonları, il/ilçe tespit komisyonları ve il/ilçe müdürlükleri ile yetkilendirilmiş kuruluşlar tarafından yürütülür

*İyi tarım uygulamalarında, kontrol ve sertifikasyon kuruluşu, kontrol kuruluşu veya sertifikasyon kuruluşu olarak Bakanlık tarafından yetki verilmiş tüzel kişiler(Yetkilendirilmiş kuruluşlar), çiftçilerin T.C. kimlik numarası/vergi numarası ile tarımsal faaliyette bulunduğu alanlarını, yetiştirilen ürün adını, il, ilçe, köy/mahalle ile kadastro gören yerlerde ada ve parsel bilgilerini, kadastro görmeyen yerlerde ise il/ilçe tespit komisyonları tespitlerine göre tarım arazisi bilgilerini ve örtü altı üretim yapan üreticilerin üretim şeklini düzenledikleri sertifikada veya eklerinde göstermekle sorumludur.

*Yetkilendirilmiş kuruluşlar, İyi Tarım Uygulamaları Desteğinden yararlanmak üzere kendilerine başvuruda bulunan çiftçiler tarafından talep edilen ilgili belgeleri düzenlemekle sorumludurlar.

İyi Tarım Uygulamaları Destekleme başvuruları ve başvuruların kabulü

*Çiftçilerin, 1/2/2010 tarihinden itibaren 12/3/2010 günü mesai saati bitimine kadar Ek–4’e uygun İyi Tarım Uygulamaları Destekleme başvuru dilekçesi ile Çiftçi Kayıt Sistemine kayıtlı oldukları il/ilçe müdürlüklerine başvuru yapmaları gerekmektedir.

*Çiftçiler başvuru dilekçesi ekinde, 1/1/2009 ile 31/12/2009 tarihleri arasında düzenlenen ve 2009 yılında geçerli olan  İyi tarım uygulamaları sertifikası ile birlikte Ek–5’e uygun olarak yetkilendirilmiş kuruluşlarca düzenlenmiş İyi tarım uygulamaları sertifika ekini ibraz etmek zorundadır.

*2009 yılında düzenlenmeyen veya önceki yıllarda düzenlenmekle birlikte geçerliliği 2009 yılında da devam eden sertifikalar ile yapılan başvurular kabul edilmez.

*Yetkilendirilmiş kuruluşlarca düzenlenecek Ek–5 belgesi, çiftçilerin il/ilçe müdürlüklerinden alacakları 2009 üretim sezonuna ait Çiftçi kayıt sistemi belgesi ile EK–6’ya uygun olarak hazırlanan kontrollü örtü altı  kayıt belgesi esas alınarak tanzim edilir.

*Örtü altı için iyi tarım uygulamaları desteği başvurusunda bulunan çiftçiler, ayrıca il/ilçe müdürlüklerinin ilgili birimlerinden alacakları Ek–6’ya uygun olarak hazırlanan kontrollü örtü altı kayıt sistemi belgesini başvuru dosyasında ibraz etmelidir.

*İl/ilçe müdürlükleri Ek–4’e uygun başvuru dilekçesi, İyi Tarım Uygulamaları sertifikası, Ek–5 ve varsa örtü altı üretim alanları için Ek–6 belgesi ile çiftçilerin başvurularını kabul ederek Çiftçi kayıt sistemine kaydeder.

*Çiftçilerden talep edilen belgelerin aslının ibrazı durumunda, bu belgenin örneği, başvuru yapılan il/ilçe müdürlükleri tarafından “Aslı Görülmüştür” ibaresi ile onaylanarak kabul edilir. Asıl nüsha, üzerine görünür şekilde "iyi tarım uygulamaları desteği ödemesinde esas alınmıştır" ibaresi konularak çiftçiye iade edilir.

Askı işlemleri

*İyi tarım uygulamaları desteği ödeme icmalleri, il/ilçe müdürlükleri tarafından en geç 30/4/2010 tarihine kadar oluşturulur. İl/ilçe müdürlükleri en geç 7/5/2010 tarihine kadar her ilçe merkezinin Ek–1’de yer alan belgeyi ilçe merkezinde ve köyün/mahallenin Ek–1’de yer alan belgeyi kendi köyünde/mahallesinde ilgili ilçe müdürlükleri veya muhtarlıklar marifetiyle on gün (10 gün) süreyle askıya çıkarılır. Askıya çıkma tarihi ve saati ile askıdan indirme tarihi ve saati tutanağa bağlanır. Tutanak muhtar ve/veya aza tarafından güncel tarihle imzalanır. Askı süresince herhangi bir itiraz olmaz ise icmallerdeki bilgiler doğru kabul edilir. Daha sonra yapılacak itirazlar değerlendirmeye alınmaz ve herhangi bir hak doğurmaz. Çiftçi kayıt sistemine İyi tarım uygulamaları desteği ile ilgili arazi miktarının eksik girilmesi durumunda, askı süresinde hatanın düzeltilmesi amacıyla başvurusu yapılmayan arazilerin eksik kısmı için İyi tarım uygulamaları desteği ödemesi yapılmaz.

* Ek–1’de yer alan belgelerin askıda kalma süresi zarfında maddi hatalara ilişkin olarak yapılan yazılı itirazlar il/ilçe müdürlüklerine yapılacak olup, bu itirazlar askı süresi ve bu sürenin bitiminden itibaren yirmi gün (20 gün) içerisinde değerlendirilir. İncelenen çiftçi dosyalarında gerçeğe aykırılığın bulunmaması ve askı süresince itiraz edilmemesi ya da itirazların değerlendirilerek sonuçlandırılması halinde, Çiftçi kayıt sisteminden alınan Ek–2’deki belge ilçe müdürlüklerince düzenlenip, onaylanır ve il müdürlüklerine gönderilir. İlçe müdürlüklerinden alınan Ek–2’deki belgeler ve il müdürlüklerinin onayladığı merkez ilçe Ek–2’deki belgesi ile Çiftçi kayıt sisteminden alınan Ek-3’deki belgenin uyumu kontrol edilir.

*Başvuru bitiş tarihinden sonra askı süresi içinde verilen itiraz dilekçelerinde talep edilen değişiklikler dışında, çiftçinin beyanı ile Çiftçi kayıt sisteminde veya kontrollü örtü altı kayıt sisteminde yapılacak güncellemeler iyi tarım uygulamaları desteği ödemesine esas teşkil etmez.

*Değerlendirme sonucunda Ek–1’de yer alan belgeler düzeltilemez ya da bilgi ve belgelerle ilgili aykırılık, şikâyet ve/veya ihbar bulunması nedeniyle icmal-1’ler(Ek–1’de yer alan belgeler) oluşturulamaz ise, durum ilçe tahkim komisyonuna intikal ettirilir. İlçe tahkim komisyonunca çözümlenemeyen konular il tahkim komisyonuna gönderilir.

*İlçe müdürlüklerinden alınan Ek–2’deki belgelerde gerçeğe aykırılık olması ya da il müdürlüklerine intikal eden şikâyet ve/veya ihbar olması durumunda, il müdürlüklerince bu sorunlar çözülmeye çalışılır. Çözüme kavuşturulamayan konular, il tahkim komisyonuna bildirilir. İl tahkim komisyonunda çözümlenemeyen konular ise Tarımsal Üretim ve Geliştirme Genel Müdürlüğüne gönderilir.

*İyi tarım uygulamaları desteği icmal-2’lerinde(Ek–2’de yer alan belge) gerçeğe aykırılığın bulunmaması ya da il müdürlüklerine intikal eden şikâyet ve/veya ihbarların, il müdürlüklerince çözümlenmesi hâlinde, ödemeye esas Ek–3 ’de yer alan belgeler  Tarımsal Üretim ve Geliştirme Genel Müdürlüğüne gönderilir.

Tahkim komisyonlarının görevleri

*Çiftçi Kayıt Sistemi Yönetmeliğinde tanımlanmış İl/ilçe tahkim komisyonları, ilgili tebliğ hükümlerinin uygulanması sırasında ortaya çıkabilecek ihtilaflı konuları çözmeye ve karar almaya yetkilidir. İl tahkim komisyonu merkez ilçede, ilçe tahkim komisyonunun görevlerini de yapar.

Komisyonlar;

*Gerçeğe aykırı beyanda bulunanlar hakkında gerekli hukuki işlemlerin yapılması için karar alır ve ilgili mercilerce uygulanması yönünde girişimde bulunur. Gerçeğe aykırı beyanda bulunan çiftçilerin İyi tarım uygulamaları desteği ödemelerinden faydalandırılmamasını değerlendirir ve karara bağlar. Eğer, İyi tarım uygulamaları desteği ödemesi yapılmış ise yapılan ödemenin geri alınmasını sağlar. Ayrıca, gerçeğe aykırı beyanda bulunulduğunu tespit eden merci tarafından ilgili Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulur.

*Sahtecilik ve/veya kamu kurumunu dolandırmak gibi bir kastı olmaksızın, fazla İyi tarım uygulamaları desteği ödemesinden yararlanan çiftçilerin, kendi rızaları ile fazla aldıkları miktarları iade etmeleri halinde, İyi tarım uygulamaları desteği ödemelerinden faydalanmalarına devam etmeleri ve haklarında cezai işlem yapılmamasına ilişkin karar verir.

*İyi tarım uygulamaları desteği ödemesinden faydalanmak üzere başvuruda bulunan çiftçilere ilişkin bilgilerin zamanında Çiftçi Kayıt Sistemine ve örtü altı üretim yapan çiftçilerin bilgilerini kontrollü örtü altı  kayıt sistemine girilmesini sağlamak üzere her türlü tedbiri alır.

Uygulamaların kontrolüne ilişkin görev ve yetkiler

*İyi tarım uygulamaları desteği uygulamasının denetimini sağlayacak tedbirleri almaya Tarım ve Köyişleri Bakanlığı yetkilidir.

*İyi tarım uygulamaları desteği uygulamasına ilişkin olarak iyi tarım uygulamaları birimleri üyeleri tarafından ön inceleme yapılır. İyi tarım uygulamaları desteği müracaatları başladıktan sonra il müdürlüklerinin uygun göreceği tarihte ön inceleme başlatılır. Ön inceleme, illerde/ilçelerde daha sonra tespit edilecek usulsüz işlemlere ilişkin sorumlulukları ortadan kalkmaz. Bütün uygulamalar, ön incelemenin yanı sıra mevzuatın öngördüğü her türlü denetime de tabidir.

*Ön inceleme, çiftçilerin yapmış oldukları başvurular üzerinden ilçe, köy veya mahallelerde yapılır. Bu incelemede başvuruda ibraz edilen bilgiler, Çiftçi Kayıt Sisteminde kayıt edilen bilgiler ve yetkilendirilmiş kuruluşlar tarafından il müdürlüklerine gönderilen kontrol ve dönem raporlarında yer alan bilgiler ile karşılaştırılır. Ayrıca örtü altında üretim yaptığını beyan ederek İyi tarım uygulamaları desteğinden yararlanmak üzere başvuran üreticilerin kontrollü örtü altı kayıt sistemine kayıtlı üretim alanları yerinde incelenir.

*Ön incelemelerde, İyi tarım uygulamaları Yönetmeliği hükümlerince kontrol veya dönem raporları şeklinde henüz il müdürlüklerine bildirilmemiş veya bildirimler ile müracaatlar arasında uyumsuzluk bulunan çiftçilerin ön incelemesi öncelikli olarak tamamlanır. Bu incelemelerde çiftçi ile yetkilendirilmiş kuruluşlar arasında yapılan veya tüzel kişilik ile üyesi çiftçiler arasında yapılan sözleşmeler, kontrol raporları ile çiftçilerin saklamakla yükümlü oldukları tarımsal uygulamalarına ve analizlere ait kayıtların incelenmesi esastır.

* Ön incelemede çiftçilerin, Çiftçi Kayıt Sisteminde ve kontrollü örtü altı kayıt sisteminde kayıt ettirdikleri bilgiler ile İyi tarım uygulamaları sertifikasında veya eklerinde gerçeğe aykırı beyan ya da verdikleri belgelerde sahte evrak tespit edilmesi halinde, sorumlular hakkında ilgili Cumhuriyet Başsavcılıklarına suç duyurusunda bulunulur. Ayrıca, sorumluluğu tespit edilen kamu görevlileri hakkında da gerekli yasal işlemler yürütülür.İyi tarım uygulamaları birimleri üyeleri, gelen münferit şikâyet ve ihbarları ayrıca değerlendirir.

Uygulama dışında kalacak çiftçiler

 

Aşağıdaki çiftçiler İyi tarım uygulamaları desteği uygulamasından yararlanamaz.

 

*Çiftçi Kayıt Sisteminde kayıtlı olmayan veya süresi içinde kayıtlı bilgilerini güncellemeyen,

*Örtü altı üretim yapan üreticiler için kontrollü örtü altı kayıt sisteminde kayıtlı olmayan,      

*Başvurular ve başvuruların kabulü bölümünde istenen belgelerle birlikte süresi içinde başvuru yapmayan,

*Askı listelerinde isminin bulunmaması veya desteklemeye esas tarım arazisi büyüklüğünün hatalı olması durumunda, askı süresi sonuna kadar hatalı kayıtların düzeltilmesi için yazılı başvuru yapmayan,

* İyi tarım uygulamaları desteği ödemesinden faydalanmak üzere başvuru yapan çiftçilerden gerçeğe aykırı beyanda bulunan ve sahte belge ibraz eden,

* Kamu tüzel kişileri

Desteklemeye tabi olmayacak araziler

Aşağıdaki araziler İyi tarım uygulamaları desteği uygulaması kapsamı dışındadır.

 

*Çiftçi Kayıt Sistemine kaydı yapılmayan araziler,

*Açık alanlarda meyve sebze üretimi dışındaki araziler, örtü altı üretiminde ise kontrollü örtü altı kayıt sistemine kayıtlı olmayan araziler

*Kamu arazileri üzerinde yapılan doğadan toplama alanları,

*İyi tarım uygulamaları sertifikası iptal edilen araziler,

*Kadastro geçmemiş birimlerde, tapu sicil müdürlüklerinden onaylı tapu zabıt kaydına sahip olmayan çayır vasıflı araziler,

*Askı listelerinde toplam arazi miktarının hatalı olması durumunda, askı süresi sonuna kadar hatalı kayıtların düzeltilmesi için uygun belgeler ile yazılı başvurusu yapılmayan araziler,

* Orman ve tesis kadastrosu tamamlanmamış ormanla ilişkili alanlarda, Orman Genel Müdürlüğü temsilcisinin de bulunduğu tespit komisyonlarınca düzenlenen raporlarda, tarım arazisi haline getirilmediği tespit edilen araziler,

* Tapuda tescili bulunmayan mülkiyeti ihtilaflı olup da, İyi tarım uygulamaları desteği askı işlemleri sırasında taraflardan birisince itiraz konusu yapılan araziler,

*Kadastro programına alındığı halde; kadastro çalışmalarına yardım edilmediği, çalışmaların engellendiği kadastro müdürlüklerince bildirilen ve tahkim komisyonu tarafından İyi tarım uygulamaları desteği kapsamı dışında bırakılmasına karar verilen köylerdeki araziler,

* Tespit komisyonları çalışmalarına yardım edilmediği, çalışmaların engellendiği tespit komisyonu tutanağı ile belirlenen ve tahkim komisyonu tarafından İyi tarım uygulamaları desteği kapsamı dışında bırakılmasına karar verilen köylerdeki araziler,

* Organik tarım desteğinden yararlandırılan araziler.

Cezai sorumluluklar

*Haksız yere yapılan destekleme ödemeleri, ödeme tarihinden itibaren 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun 51 inci maddesinde belirtilen gecikme zammı oranları dikkate alınarak hesaplanan kanuni faizi ile birlikte geri alınır. Haksız ödemenin yapılmasında ödemeyi sağlayan, belge veya belgeleri düzenleyen gerçek ve tüzel kişiler, geri alınacak tutarların tahsilinde müştereken sorumlu tutulurlar.

*Bu destekleme ödemelerinden, idari hata sonucu düzenlenen belgelerle yapılan ödemeler hariç, haksız yere yararlandığı tespit edilen üreticiler beş yıl süreyle hiçbir destekleme programından yararlandırılmazlar.

*Yetkilendirilmiş kuruluşlar, İyi tarım uygulamaları desteği ödemeleri için düzenledikleri her türlü bilgi ve belgelerden sorumludurlar. Sorumluluklarını yerine getirmeyen yetkilendirilmiş kuruluşlar hakkında İyi Tarım Uygulamaları Yönetmeliği hükümleri uygulanır.

 

Ekler için tıklayınız.

 

 

 

Makalede adı geçen Kanun ve Yönetmelikler

 

*http://www.mevzuat.adalet.gov.tr/html/966.html

 

*http://www.tarim.gov.tr/Files/Mevzuat/yonetmelik_son/ciftci_kayitsistemi_yonetmeligi.pdf

 

*http://www.tarim.gov.tr/Files/Mevzuat/yonetmelik_son/iyitarim_uygulamalarina_iliskinyonetmelik.pdf

 

 

 

İş bu yazımıza konu olan Organik Tarımı  ve İyi Tarım Uygulamalarını  Destekleme Ödemelerine ilişkin Tebliğ 16 Ocak 2010 tarihli Resmi Gazetede Yayınlanmış olup söz konusu gazeteye http://rega.basbakanlik.gov.tr/main.aspx?home=http://rega.basbakanlik.gov.tr/eskiler/2010/01/20100116.htm&main=http://rega.basbakanlik.gov.tr/eskiler/2010/01/20100116.htm  adresinden ulaşabilirsiniz.