GÜMRÜK KONTROLÜ

ALTINDA İŞLEME

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

İÇİNDEKİLER

 

 

 

 

İzin başvurusu ve iznin verilmesi 2

İznin geçerlilik süresi, süre uzatımı, beklenmeyen hal ve mücbir sebep. 2

İzin belgelerinde değişiklik ve başvuru sahibinin sorumluluğu. 2

Rejimin sonlandırılması 3

İkincil işlem görmüş ürünlere uygulanacak işlemler 3

Teminat iadesi 3

Cezai müeyyide. 3

EK.. 4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Giriş

 

  Serbest dolaşıma girmemiş eşyanın Türkiye Gümrük Bölgesinde, ithalat vergilerine veya ticaret politikası önlemlerine tabi tutulmaksızın, niteliğini veya durumunu değiştiren işlemlere tabi tutulmaları ve bu işlemlerden elde edilen ürünlerin gümrük vergileri üzerinden serbest dolaşıma girmelerine ilişkin işlemler; gümrük kontrolü altında işleme rejimi çerçevesinde aşağıdaki açıklamalar kapsamında gerçekleştirilecektir.

             İzin başvurusu ve iznin verilmesi

             (1) Gümrük kontrolü altında işleme rejimi izin başvurusu  Gümrük Yönetmeliğinin 55 no.lu ekinde yer alan form ile ekler bölümünde yer alan gümrük müdürlüklerine yapılır.

             (2) Başvuru sırasında verilen bilgilerin yetersiz görülmesi halinde ek bilgi ve belgeler istenebilir.  

             (3) Gümrük müdürlüğünce izin Gümrük Yönetmeliğinin 56 no.lu ekinde yer alan form kullanılarak verilir.

             (4) Yazılı talep üzerine iznin yenilenmesine veya bazı bölümlerinin değiştirilmesine izin verilebilir.

             (5) Rejim kapsamında getirilen eşya için 4458 sayılı Gümrük Kanununun 202 nci maddesi uyarınca teminat alınır.

            Gümrük mevzuatı uyarınca, gümrük idarelerinin gümrük vergilerinin ve diğer amme alacaklarının ödenmesini sağlamak üzere bir teminat verilmesini gerekli görmeleri halinde, bu teminat söz konusu vergiler tutarının % 20 fazlasıyla yükümlü veya yükümlü olması muhtemel kişi tarafından verilecektir. Gümrük idareleri, teminat vermesi istenen kişinin yerine başka bir kişinin de teminat vermesini kabul edebilir.Genel ve katma bütçeye dahil kamu kuruluşlarının, belediyelerin, sermayesinin tamamı devlete ait olan kamu iktisadi kuruluşlarının ve Türkiye'deki yabancı misyon şeflerinin verecekleri garanti mektuplarını teminat olarak kabule Müsteşarlık yetkilidir.Teminat aranmayacak ve kısmi teminat  uygulanacak halleri  belirlemeye Bakanlar Kurulu yetkilidir.

             İznin geçerlilik süresi, süre uzatımı, beklenmeyen hal ve mücbir sebep

             (1) Gümrük kontrolü altında işleme rejimine ilişkin iznin geçerlilik süresi, ekonomik şartlar, başvuru sahibinin özel şartları ve işleme faaliyetinin özelliği dikkate alınarak iki yılı aşmamak üzere belirlenir. İzin düzenlenirken, işleme faaliyetinin gerçekleştirilmesi için gereken süre dikkate alınarak, işlenmiş ürünlerin, gümrükçe onaylanmış bir işlem veya kullanıma tabi tutulması için gerekli süre tespit edilir. Sürenin başlangıcı iznin verildiği tarihtir.

             (2)  Süre sonu ise izin belgesi süresinin bittiği ayın son günüdür. Bu süreler mücbir sebep ve beklenmeyen hallerde veya izin sahibi tarafından ileri sürülen haklı gerekçelere bağlı olarak üç aya kadar uzatılabilir.

             (3) 29/9/2009 tarihli 15481 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan 4458 sayılı Gümrük Kanununun Bazı Maddelerinin Uygulanması Hakkında Kararın 111 inci maddesinde belirtilen mücbir sebep ve beklenmeyen hallerin gümrük kontrolü altında işleme izin belgesinin geçerlilik süresi içerisinde meydana gelmesi halinde, iznin süresi uzatılabilir.

Mücbir sebep ve beklenmeyen haller

a)     Mücbir sebep halleri;

Ø  Kararda belirtilen kriz hallerini, 

Ø  Devletçe konulan yasaklar, abluka veya savaş halini,

Ø  Kısmi veya genel seferberlik ilanını,

Ø  Terörü,

Ø  Kaza, hastalık ve gözaltında bulunma, tutukluluk veya hükümlülük hallerini,

Ø  Yükümlünün iflasını,

Ø  Yükümlü faaliyetinin kamu otoritelerince durdurulmasını,

b)     Beklenmeyen haller;

Ø  Ulaştırma şartlarındaki beklenmeyen değişiklikleri,

Ø  İlgilinin iradesi dışında ve kendi kusurundan kaynaklanmaksızın ortaya çıkan ve bu hakkın kullanımını doğrudan

etkileyen halleri, ifade eder.

            

             (4)  Mücbir sebep ve beklenmeyen haller ilgili kamu kurum ve kuruluşlarından alınacak belgelerle tevsik edilir.

             (5) Firmaların mücbir sebep ve beklenmeyen hallerden yararlanabilmeleri için en geç izin süresi sonundan itibaren bir ay içerisinde izni veren gümrük müdürlüğüne müracaat etmeleri gerekmektedir. Belirtilen sürede yapılmayan müracaatlar değerlendirmeye alınmaz.

             (6)Mücbir sebep ve beklenmeyen haller nedeniyle izin kapsamında ithal edilen eşyanın, yerine konulamayacak şekilde telef veya kaybının ispat edilmesi durumunda, gümrük kontrolü altında işleme rejimi kapsamında verilen izin, bu eşyanın işlenerek serbest dolaşıma sokulması aranmaksızın kapatılır.

             İzin belgelerinde değişiklik ve başvuru sahibinin sorumluluğu

             (1) Gümrük kontrolü altında işleme izin belgelerinde değişiklik yapılmasına ilişkin bütün talepler izni veren gümrük müdürlüklerince sonuçlandırılır.

             (2) İzin başvurusunda bulunan kişi, başvuru belgesini imzalayıp sunmakla; başvuru belgesinde yer alan bilgilerin doğruluğundan, başvuru belgesiyle birlikte verilen belgelerin güvenilirliğinden, gümrük işlemleriyle ilgili bütün yükümlülüklere uymaktan dolayı sorumluluğu kabul etmiş sayılır.

             (3) İzin verilebilmesi için, iznin verilebilmesine ilişkin tüm şartların başvuru sahibince yerine getirilmesi ve bunun kanıtlanması gerekir.

             (4) Rejimin kullanılmasına ilişkin şartlar verilen izinde belirtilir. İzin hak sahibi, iznin verilmesinden sonra ortaya çıkan ve iznin devamını veya içeriğini etkileyebilecek her türlü gelişmeyi izni veren gümrük müdürlüğüne bildirmek zorundadır.

             Rejimin sonlandırılması

            MADDE 374 – (1) Rejimin ibrasında, verimlilik oranının tatbiki yoluyla işlem görmüş ürünlere isabet ettiği belirlenen ithal eşya miktarı ya da gümrükçe onaylanmış bir işlem veya kullanıma tabi tutulan değişmemiş ithal eşya miktarı esas alınır.

(2) Değişmemiş eşya veya izinde öngörülene nazaran işlemin ara aşamalarından birinde bulunan ürünler için bir gümrük yükümlülüğü doğduğunda, gümrük vergileri tutarı, ithal eşyanın gümrük kontrolü altında işleme rejimine tabi tutulduğu beyannamenin tescili sırasındaki vergi oranı ve diğer vergilendirme unsurlarına istinaden hesaplanır.

 

MADDE 375 – (1) Kanunun 31 inci maddesinin birinci fıkrası uyarınca, serbest dolaşıma girecek işlem görmüş ürünlerin kıymetinin belirlenmesinde, ilgili kişinin serbest dolaşıma giriş beyannamesinin tescil tarihindeki tercihine göre;

a) Herhangi bir üçüncü ülkede üretilen aynı veya benzer eşyanın aynı veya yaklaşık bir tarihte tespit edilen kıymeti,

b) Alıcı ile satıcı arasındaki bir ilişkiden etkilenmemiş olması şartıyla ürünlerin satış fiyatı,

c) Alıcı ile satıcı arasındaki bir ilişkiden etkilenmemiş olması şartıyla aynı veya benzer eşyanın Türkiye’deki satış fiyatı,

ç) İthal eşyanın kıymeti ile işleme maliyetinin toplamı, yöntemlerinden biri uygulanır.

 

374 ve 375 inci maddede belirtilen şartların yerine getirilip getirilmediğine yönelik olarak yetkilendirilmiş gümrük müşavirince düzenlenen tespit raporu Gümrük Yönetmeliğinin 325 inci maddesi gereğince izin belgesinde öngörülen süre içerisinde veya en geç bu sürenin sona erdiği tarihten itibaren bir ay içerisinde gümrük müdürlüğüne sunulur.

.

             (2) Rejime ilişkin gümrük beyannamesi izni veren gümrük müdürlüğüne verilir. Ancak, işlem görmüş ürünlerin serbest dolaşıma giriş rejimine  tabi tutulmasına ilişkin beyanname yetkili başka bir gümrük müdürlüğüne de verilebilir.

             İkincil işlem görmüş ürünlere uygulanacak işlemler

             (1) Gümrük kontrolü altında işleme rejimine tabi tutulan eşyanın işlenmesi sırasında ortaya çıkan ekonomik değeri haiz ikincil işlem görmüş ürünler talep halinde;

             a) Tasfiyeye tabi tutulabilir.

             b) Yeniden ihraç edilebilir.

             c) Serbest dolaşıma giriş rejimine tabi tutulabilir.

             d) Mahrece iade edilebilir.

             e) İmha edilebilir.

             Teminat iadesi

             (1) İzni veren gümrük müdürlüğünce,

             a) Rejim kapsamındaki eşyanın işlem görmüş ürünler şeklinde serbest dolaşıma girdiğinin,

             b) İkincil işlem görmüş ürünler için İkincil işlem görmüş ürünlere uygulanacak işlemler bölümünde

belirtilen işlemin yapıldığının, tespiti halinde, teminat iade edilir.

            

             Cezai müeyyide

             (1) Ceza koyan özel hükümler saklı kalmak kaydıyla, gümrük kontrolü altında işleme rejimi kapsamında Türkiye Gümrük Bölgesine getirilen eşyanın izin süresinin bitimini takiben bir ay içerisinde rejimin gerektirdiği işlemlerinin bitirilmesi halinde, yeniden ihracı veya gümrükçe onaylanmış bir işlem veya kullanıma tabi tutulması kapsamında işlem yapılır.

             (2) Rejim kapsamında Türkiye Gümrük Bölgesine getirilen eşyanın izin verilen süresinin bitimini takiben iki ayı aşmayan süre içerisinde rejimin gerektirdiği işlemlerinin bitirilmesi halinde, yeniden ihracı veya gümrükçe onaylanmış bir işlem veya kullanıma tabi tutulması,kapsamında işlem yapılır.

             (3) Yukarıda belirtilen süreler dahilinde işlemleri bitirilmeyen eşya ile rejim hükümlerinin ihlali halinde;

Ø  Eşyanın gümrük vergileri tutarının iki katı,

Ø  Tam muafiyet suretiyle geçici olarak ithal edilen özel kullanıma mahsus taşıtlar için gümrük vergileri tutarının dörtte biri oranında para cezası alınır.

Ø  Bu cezanın ödeme süresi içinde eşyanın gümrükçe onaylanmış başka bir işlem veya kullanıma tabi tutulmaması halinde eşyanın gümrük vergileri tutarında para cezası tahsil edilir.

            

              

            

 

EK

 

GÜMRÜK KONTROLÜ ALTINDA İŞLEME İZİNLERİ VERMEYE YETKİLİ

GÜMRÜK MÜDÜRLÜKLERİ LİSTESİ

 

             1- Adana Gümrük Müdürlüğü

             2- Ankara Tır Gümrük Müdürlüğü

             3- Antalya Gümrük Müdürlüğü

             4- Bursa Gümrük Müdürlüğü

             5- Çanakkale Gümrük Müdürlüğü

             6- Çerkezköy Gümrük Müdürlüğü

             7- Denizli Gümrük Müdürlüğü

             8- Derince Gümrük Müdürlüğü

             9- Diyarbakır Gümrük Müdürlüğü

             10- Doğubeyazıt Gümrük Müdürlüğü

             11- Erenköy Gümrük Müdürlüğü

             12- Erzurum Gümrük Müdürlüğü

             13- Eskişehir Gümrük Müdürlüğü

             14- Gaziantep Gümrük Müdürlüğü

             15- Gebze Petrokimya Ürünleri İhtisas Gümrük Müdürlüğü

             16- Gemlik Gümrük Müdürlüğü

             17- Halkalı Gümrük Müdürlüğü

             18- Haydarpaşa Gümrük Müdürlüğü

             19- Hopa Gümrük Müdürlüğü

             20- İpekyolu Gümrük Müdürlüğü

             21- İskenderun Gümrük Müdürlüğü

             22- İzmir Gümrük Müdürlüğü

             23- Kapıkule Gar Gümrük Müdürlüğü

             24- Karabük Gümrük Müdürlüğü

             25- Malatya Gümrük Müdürlüğü

             26- Manisa Gümrük Müdürlüğü

             27- Mersin Gümrük Müdürlüğü

             28- Samsun Gümrük Müdürlüğü

             29- Şanlıurfa Gümrük Müdürlüğü

             30- Tekirdağ Gümrük Müdürlüğü

             31- Trabzon Gümrük Müdürlüğü

             32- Van Gümrük Müdürlüğü

 

 

Ek 55 ve 56 ya aşağıdaki link’ten ulaşabilirsiniz.

 

http://www.gumruk.gov.tr/tr-TR/emevzuat/Sayfalar/yonetmelikler.aspx

 

 

İş bu yazımıza konu olan Gümrük Kontrolü Altında İşleme Rejimine ilişkin Tebliğ 5 Aralık 2009 tarihli Resmi Gazetede Yayınlanmış olup söz konusu gazeteye

http://rega.basbakanlik.gov.tr/main.aspx?home=http://rega.basbakanlik.gov.tr/eskiler/2009/12/20091205.htm&main=http://rega.basbakanlik.gov.tr/eskiler/2009/12/20091205.htm

adresinden ulaşabilirsiniz.