SİGORTA PRİM TEŞVİK UYGULAMALARI

  SORU: Halen uygulanmakta olan sigorta prim teşvikleri nelerdir? kısaca faydalanma koşulları hakkında bilgi verebilir misiniz?

           1- İşverenin, Sigorta Prim Hissesinden Beş Puanlık İndirim

          Sosyal Güvenlik Kurumuna prim borcu bulunmayan özel sektör işverenlerinin çalıştırdıkları sigortalıları için ödeyecekleri sigorta primlerinden beş puanlık kısmının Hazinece karşılanmasına ilişkin prim teşviki uygulaması 1 Ekim 2008 tarihi itibariyle yürürlüğe girmiştir.

          Bu düzenleme ile işverenlerin, sigortalıları için ödeyecekleri Malullük, yaşlılık ve ölüm sigortaları prim oranının 5 puanlık kısmı istihdamı teşvik amacıyla Hazinece karşılanacak olup, Sosyal Güvenlik Kurumuna Prim borcu bulunmayan ve kayıt dışı sigortalı çalıştırmayan işverenlerin sigorta prim yükünün beş puanlık kısmı Hazinece üstlenilmiştir. Ayrıca 5510 sayılı Kanunun 81 inci maddesinde, muaccel sigorta primi, işsizlik sigortası primi, idari para cezası ile bunlara ilişkin gecikme cezası ve gecikme zammı borçları bulunmakla birlikte, söz konusu borçların çeşitli kanunlar gereğince yeniden yapılandırılmış veya 6183 sayılı Kanunun 48 inci maddesine istinaden tecil ve taksitlendirilmiş olması ve yapılandırma veya taksitlendirme işlemleri devam ediyor olması kaydıyla, söz konusu indirimden yararlanılabileceği öngörülmüştür.

          Bu bakımdan, muaccel borçları, 5458 sayılı Kanun gereğince ya da 5510 sayılı Kanunun geçici 24 ya da 25 inci maddelerine istinaden yeniden yapılandırılmış ya da 6183 sayılı Kanunun 48 inci maddesine istinaden tecil ve taksitlendirilmiş olan işverenler, yapılandırma veya taksitlendirme işlemlerinin devam ediyor olması ve yapılandırma veya taksitlendirme kapsamına girmeyen muaccel sigorta primi, işsizlik sigortası primi, idari para cezası ile bunlara ilişkin gecikme cezası ve gecikme zammı borçlarının da bulunmaması kaydıyla, 5 puanlık işveren hissesi prim indiriminden faydalanabileceklerdir.Teşvike ilişkin uygulamalar, 13/11/2008 tarihli ve 2008/93 sayılı Genelge ile açıklanmış

              2-  Özürlü sigortalı istihdamı sigorta prim teşviki,

           4857 sayılı İş Kanunun 30 uncu maddesinde öngörülen sigorta primi işveren hissesi teşviki,

          -Aynı il sınırları içinde elli veya daha fazla sigortalı çalıştıran işyeri işverenlerinin Kanunen çalıştırmakla yükümlü bulundukları özürlü sigortalılar ile korumalı işyeri işverenlerinin çalıştırdığı özürlü sigortalılardan dolayı %100 oranında, kontenjan haricinde çalıştırılan özürlü sigortalılardan dolayı ise% 50 oranında sigorta prim teşvikini düzenlemektedir.

             3- 18-29Yaş Aralığında Olan Erkek ve 18 Yaşından Büyük Kadın Sigortalılardan 1/7/2008-30/6/2009Döneminde İşe Alınanlara İlişkin İşveren Hissesi Prim Teşviki

Genç ve kadın istihdamı teşviki olarak da nitelendirilen prim teşviki uygulaması 1 TEMMUZ 2008 tarihi itibariyle yürürlüğe girmiştir.

Teşvikten yararlanmak için;

Sigortalı yönünden aranılan şartlar;

1)Erkek ise; 18 yaşından büyük/29 yaşından küçük, kadın ise; 18 yaşından büyük olması,

2)Prim teşvikinin yürürlüğe girdiği 1 TEMMUZ 2008 tarihinden önceki altı aylık sürede işsiz olması,

3) Prim teşvikinin yürürlüğe girdiği 1 TEMMUZ 2008tarihinden sonraki bir yıl içinde                (1 TEMMUZ 2008 ila 30 HAZİRAN 2009 tarihleri arasında) sigortalının işe alınması;

4) Sigortalının fiilen çalışması;

İşyeri yönünden aranılan şartlar;

İlave istihdamın, prim teşvikinin yürürlüğe girdiği 1 TEMMUZ 2008 tarihinden önceki bir yıllık sürede işyerinden Kuruma bildirilen ortalama sigortalı sayısına ilave olarak alınması,

halinde, prime esas kazanç alt sınırı üzerinden hesaplanan sigorta primi işveren hissesinin; Birinci yıl için yüzde yüzü, ikinci yıl için yüzde sekseni, üçüncü yıl için yüzde altmışı, dördüncü yıl için yüzde kırkı, beşinci yıl için yüzde yirmisi Devlet tarafından (işsizlik sigortası fonundan) karşılanır.

         Teşvike ilişkin uygulamalar, 1/8/2008tarihli ve 2008/73 sayılı Genelge ile açıklanmış olup, sigorta prim teşvikinden, 2008/Ekim ayı itibariyle 9.120 işyeri yeni işe almış olduğu 32.738sigortalıdan dolayı faydalanmış olup, 3.239.759,63 YTL’lik sigorta primi devlet tarafından karşılanmıştır.          

 

            4- 5746 sayılı Araştırma ve Geliştirme Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakkında Kanun ile sağlanan indirim

          1-Teknoloji merkezi işletmeleri,

          2-Ar-Ge merkezleri,

          3-Ar-Ge ve yenilik projelerinde faaliyet göstermekle birlikte, söz konusu faaliyetleri kamu kurum ve kuruluşları ile kanunla kurulan vakıflar veyauluslararası fonlarca desteklenen işletmeler,

          4-Ar-Ge ve yenilik projeleri TÜBİTAK tarafından yürütülen işletmeler,

          5-  Rekabet öncesi işbirliği projeleri bulunan işletmeler,

          6-Tekno girişim sermaye desteği alan işletmeler,

          7-4691sayılı Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanunu kapsamında ücreti gelir vergisinden istisna tutulan personel çalıştıran işletmelerin;

          Ar-Ge merkezlerinin, kamu kurum ve kuruluşları ile kanunla kurulan vakıflar tarafından veya uluslararası fonlarca desteklenen ya da TÜBİTAK tarafından yürütülen Ar-Ge

ve yenilik projeleri ile rekabet öncesi işbirliği projelerinde ve tekno girişim sermaye desteklerinden yararlanan işletmelerin Ar-Ge faaliyetlerinde doğrudan görevli olan araştırmacı ve teknisyenlerinin (ArGe personelinin) tamamı ile Ar-Ge personel sayısının yüzde onunu aşmamak kaydıyla Ar-Ge faaliyetlerine katılan veya bu faaliyetlerle doğrudan ilişkili yönetici, teknik eleman, laborant, sekreter, işçi ve benzeri personel (destek personeli) ve 4691 sayılı Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanununun geçici 2 nci maddesi uyarınca ücreti gelir vergisinden istisna tutulmuş fiilen çalışan personelin bildiriminde işveren hissesi prim oranında indirim sağlanmaktadır.

 

         SORU: 2- 5084 sayılı Kanunla getirilen teşviklerden yararlanması süresi sona erdi mi?

         CEVAP: 5084 ve 5084 sayılı Kanunla 5350, 5615 sayılı Kanunla eklenen hükümler gereği, sigorta prim teşviki kapsamına giren illerde Kanunda öngörülen şartlarda mevcut çalıştırmış olduğu sigortalılara ilave olarak alınan sigortalılardan dolayı sigorta prim teşvikinden yararlanmakta olan işverenlere ilişkin teşvik uygulaması 31.12.2008tarihi itibariyle sona ermiştir.

          Diğer taraftan, anılan Kanunun 5568sayılı Kanunla değişik 7 nci maddesinin (h) bendinde;“Bu Kanunun 3, 4 ve 6 ncı maddelerinde yer alan destek ve teşvikler, bu maddelerde belirtilen sürelere bakılmaksızın Kanun kapsamına giren illerdeki yeni yatırımlardan; 31/12/2007tarihine kadar tamamlananlar için 5 yıl, 31/12/2008 tarihine kadar tamamlananlar için 4 yıl, 31/12/2009 tarihine kadar tamamlananlar için 3 yıl süreyle uygulanır." 

           Hükmü yer almakta olup, yatırıma başlayan ve yatırımı tamamlanan işverenler ile ilgili sigorta prim teşviki hükümlerinden yararlanma süresi, yatırıma başlanıldığının belgelenmesi halinde 31.12.2009, yatırımın tamamlandığının en son 31.12.2009 tarihine kadar belgelenmesi halinde 31.12.2012 tarihine kadar devam erecek olup, yatırıma başlayan ve tamamlanan işverenlerin söz konusu teşvik hükümlerinden yararlanmasına ilişki yapılacak işlemler 16.1.2009 tarih,2009-12 sayılı Genelgede açıklandığından, Kurum internet sitesi Mevzuat linkinden anılan Genelgeye erişilmesi mümkün bulunmaktadır.

 KAYNAK: http://www.sgk.gov.tr/wps/portal/!ut/p/c0/04_SB8K8xLLM9MSSzPy8xBz9CP0os_gAS-PAAE8TIwN_Dw8zAyMvLwMfS0tPAwMzU_3gkiL9gmxHRQB5U1Gu/?WCM_GLOBAL_CONTEXT=/wps/wcm/connect/SGKLibrary/sgk/isverendokuman/sigortaprimleri/sigortaprimtesvikuygulamalari

ERİŞİM:13.08.2009