KIRSAL KALKINMA

 

YATIRIMLARININ DESTEKLENMESİ

 

PROGRAMI

 

ÇERÇEVESİNDE MAKİNE VE

 

EKİPMAN ALIMLARININ

 

DESTEKLENMESİ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


İÇİNDEKİLER

 

 

 

Giriş. 3

Yatırım Konuları, Uygulama İlleri, Tamamlanma Süresi, Başvuracak Kişi ve. 3

Kuruluşlar ve Başvuru Sahiplerinde Aranacak Özellikler  Nelerdir?. 3

Programın yatırım konuları 3

Programın uygulama illeri 4

Yatırımların tamamlanma süresi 4

Başvuracak kişi ve kuruluşlar. 4

Başvuru sahiplerinde aranacak özellikler. 4

Hibe Desteği Oranı ve Hibe Desteği Verilecek Proje Gider Esasları 4

Hibe desteği oranı 4

Proje kaynaklarından karşılanacak giderler. 4

Proje kaynaklarından karşılanamayacak giderler. 5

Başvurular, Değerlendirme ve Değerlendirme Nihai Kararı 5

Başvuru zamanı 5

Başvuracaklara sağlanacak bilgi 5

Başvurulacak yerler. 5

Başvuru şekli 5

Başvuruların uygunluk açısından incelenmesi 5

Değerlendirme nihai kararı 6

Değerlendirme sonuçlarının açıklanması 6

Hibe Sözleşmesi, Uygulama ve Hibe Desteği Ödemesi 6

Hibe sözleşmesi 6

Hibenin nihai tutarı 6

Makine ve ekipman alımlarında yükümlülüklerin yerine getirilmemesi 6

Uygulamaların izlenmesi 7

Satın alma usul ve esasları 7

Hibe desteği ödeme talebi 7

Uygulama sorumluluğu. 7

Hibe desteği ödemeleri 7

Projeden sağlanan malların mülkiyeti 7

Denetim.. 7

Programın uygulanmasına ilişkin yayınlar. 8

Tanımlar. 8

Resmi Birimler. 8

Genel müdürlük. 8

İl müdürlüğü. 8

İl proje yürütme birimi 8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         Giriş

 

              Tarımsal faaliyetler için geliştirilen yeni teknolojilerin üreticiler tarafından kullanımını yaygınlaştırarak; daha kaliteli ve pazar isteklerine uygun üretim yapmalarını sağlamak, zor şartlarda ve bedenen çalışan üreticilerin işlerini kolaylaştırmak ve üretim maliyetlerini düşürerek uluslararası düzeyde rekabet edebilir bir düzeye getirmek için makine ve ekipman alımının desteklenmesine ilişkin usul ve esaslar makalemizin konusunu oluşturmaktadır.

            

            

 

Yatırım Konuları, Uygulama İlleri, Tamamlanma Süresi, Başvuracak Kişi ve Kuruluşlar ve Başvuru Sahiplerinde Aranacak Özellikler  Nelerdir?

         Programın yatırım konuları

             * Program aşağıdaki yatırım konularını kapsar.

             a) Anıza direkt ekim makinesi alımları,

             b) Arıcılık makine ve ekipmanı alımları,

             c) Balya makinesi alımları,

             ç) Basınçlı sulama sistemi alımları,

             d) Canlı balık nakil tankı alımları,

             e) Çayır biçme makinesi alımları,

             f) Çeltik fide dikim makinesi alımları,

             g) El traktörü alımları,

             ğ) File sistemi kurulması,

             h) Güneş kolektörü alımları,

             ı) Hububat harman makinesi alımları,

             i) Lazerli tesviye aleti alımları,

             j) Mısır hasat tablası alımları,

             k) Mibzer alımları,

             l) Motorlu tırpan alımları,

             m) Pamuk toplama makinesi alımları,

             n) Pancar söküm makinesi alımları,

             o) Patates söküm makinesi alımları,

             ö) Pülverizatör alımları,

             p) Rüzgar makinesi alımları,

             r) Sap parçalama makinesi alımları,

             s) Sap toplamalı saman makinesi alımları, 

             ş) Silaj makinesi alımları,

             t) Soğuk hava tesisatlı taşıma aracı alımları,

             u) Süt sağım ünitesi ve soğutma tankı alımları,

             ü) Tambur filtre alımları,

             v) Taş toplama makinesi  alımları,

             y) Toprak frezesi alımları,

             z) Yem hazırlama makinesi alımları,

             aa) Zeytin hasat makinesi alımları.

Programın uygulama illeri

             Program çerçevesinde 81  ilde yapılacak başvurular kabul edilir.

Yatırımların tamamlanma süresi

              Program kapsamında, başvuruları kabul edilenler ile il müdürlüğü arasında hibe sözleşmesinin imzalanmasından sonra, mal alımları en fazla iki ay içerisinde tamamlanır.

Başvuracak kişi ve kuruluşlar

             Bakanlık tarafından oluşturulan çiftçi kayıt sistemine veya Bakanlık tarafından oluşturulan diğer kayıt sistemlerine kayıtlı olmak şartıyla;

             a) Her bir mal grubu için gerçek ve tüzel kişiler,

             b)Türk Ticaret Kanunu ve Borçlar Kanununda tanımlanan kollektif şirket, limited şirket ve anonim şirket şeklinde kurulmuş olan şirketler,

             c)  Tarımsal amaçlı kooperatifler, birlikler ve bunların üst birlikleri, programdan yararlanmak üzere başvurur.

Başvuru sahiplerinde aranacak özellikler

              Başvuru sahibi gerçek ve tüzel kişiler, belirtilen makine ve ekipmanlardan sadece birisi için başvuru yapabilir.

              Program kapsamında daha önce hibe desteğinden yararlananlar bu uygulama kapsamında sulama hariç, aynı makine ve ekipmana başvuru yapamazlar.

              Başvuru tekliflerinde, proje sahipleri kendi paylarına düşen ve hibeye esas mal alım tutarının % 50 si oranındaki katkı payı ile varsa ayni katkının finansmanını kendi öz kaynaklarından temin etmekle yükümlü ve sorumludurlar.

              Mal alım tutarının hibe desteği kısmı, kamu kaynakları kullanılarak karşılandığı için gerçek ve tüzel kişiler tarafından sağlanması gereken katkı payının finansmanının tamamında kamu kaynakları kullanılmaz. Makine ve ekipman alımı için başvuru yapacak tüzel kişiliklerin idari ve mali açıdan tamamen kamudan bağımsız olması gerekir.

              İl özel idaresi, belediye başkanlığı gibi kamu kurum ve kuruluşları, bunların vakıf, birlik benzeri teşekkülleri ile bunların içinde bulunduğu ortaklıkların başvuruları program kapsamında değerlendirilmez.

Hibe Desteği Oranı ve Hibe Desteği Verilecek Proje Gider Esasları

Hibe desteği oranı

              Bakanlık tarafından belirlenen usul ve esaslara uygun olan ve kabul edilen proje başvurularında, hibeye esas mal alım tutarının %50 sine hibe yoluyla destek verilir.

              Mal alım tutarları piyasa rayiçlerini geçemez. Hibeye esas tutar  gerçek kişiler için mal başına  50.000 TL ve tüzel kişiler için mal başına 100.000 TL’ yi geçemez. Basınçlı sulama sistemleri başvurularında gerçek kişiler için 100.000 TL, tüzel kişiler için 200.000 TL’ yi geçemez. Mal alım bedellerinin bu miktarı aşması durumunda aşan kısım başvuru sahibi tarafından ayni katkı olarak karşılanır.

             Başvuru bütçeleri KDV hariç hazırlanır.

Proje kaynaklarından karşılanacak giderler

             Makine ekipman giderleri hibe desteği kapsamında değerlendirilir.

             Yatırımcılar tarafından, bu uygulama kapsamında satın alınacak ve hibe desteği verilecek tüm mal alımları yüklenicilerle yapılacak sözleşmeler kapsamında sağlanır.

             Yatırımcılar tarafından uygulama kapsamında satın alınacak ve hibe desteği verilecek tüm mal alımlarının gerçekleşme bedelleri kesinlikle başvurusunda belirtilen tutarı aşamaz.

              Mal bedeli ile yerinde teslim giderleri, montaj giderleri ve eğitim giderleri tek bir mal alım faturası şeklinde düzenlenmesi durumunda toplam tutara hibe desteği verilir, ayrı ayrı faturalandırılması durumunda sadece mal bedeline hibe desteği verilir.

             Gerçek ve tüzel kişilere ait basınçlı sulama sistemlerine yönelik mal alımları kapsamında, pompa, filtre, kontrol ünitesi, ana ve yan dallara ait borular, bağlantı ekipmanları, vanalar, damlatıcı ve yağmurlama ekipmanları gibi sadece tarla içinde kullanılan mal alımlarına arazide montajının ve basınç denemesinin yapılması şartıyla hibe desteği verilir.

             Başvuru sahipleri ve ortakları tarafından sürekli çalıştırılan veya düzenli ya da dönüşümlü olarak işe alınmış kişiler, kamu çalışanları, kamu kurumları ile kamu tüzel kişiliğini haiz kuruluşlar yüklenici olamaz.

             Başvurularda belirtilecek tahmini mal alım tutarları piyasa etütlerine dayandırılmalı ve ayrıntılı olarak belirtilmelidir. Hibe sözleşmesine bağlanan mal alım tutarları hibe sözleşmesi süresince artırılmaz.

             Başvuru kapsamında satın alınması planlanan mal ile ilgili teknik bilgiler şartname şeklinde düzenlenerek başvuru ekinde sunulmalıdır.

Proje kaynaklarından karşılanamayacak giderler

             Hibe desteği verilmeyecek olan giderler şunlardır:

             a) Her türlü borç ödemeleri,

             b) Faizler,

             c) Başka bir kaynaktan finanse edilen harcama ve giderler,

             ç) Kur farkı giderleri,

             d) Makine, ekipman kira bedelleri,

             e) Nakliye giderleri,

             f) Bankacılık giderleri,

             g) Denetim giderleri,

             ğ) KDV ve ÖTV’de dahil iade alınan veya alınacak tüm vergiler,

             h) İkinci el mal alım giderleri.

             *Basınçlı sulama sistemlerine yönelik mal alımları kapsamında, bent gibi sulama yapısı inşası, su kaynağından proje alanına kadar iletim hattı, yeni kuyu açılması, enerji nakil hattı, depolama tesisi gibi yapım işleri hibe desteği kapsamı dışındadır. Aynı kuyudan birden fazla proje başvurusu yapıldığı takdirde hibe desteği verilmez.

Başvurular, Değerlendirme ve Değerlendirme Nihai Kararı

Başvuru zamanı

              belirtilen usul ve esaslara göre hazırlanan mal alım başvuruları, uygulamanın yayımı tarihinden başlayarak kırkbeş gün içerisinde il müdürlüklerine teslim edilir. Başvuruların hibe tutarı, illere tahsis edilen bütçenin altında kalması durumunda bu süre il müdürlüklerince otuz günü geçmeyecek şekilde bir defaya mahsus  uzatılabilir.  Başvuru son günü, tatil gününe denk gelmesi halinde takip eden ilk iş günü mesai bitimine kadar başvurular kabul edilir.

Başvuracaklara sağlanacak bilgi

             Uygulama kapsamında başvuracak kişi, kuruluş ve kurumlar, başvuru konusunda il proje yürütme birimlerine müracaat ederek ihtiyaç duyulan bilgiyi herhangi bir bedel ödemeden alabilirler.

              İl proje yürütme birimlerince verilecek bilgi, başvuru hazırlanmasında karşılaşılacak sorulara cevap vermekle sınırlı olacaktır. Bu bilgi başvurunun kabul edilmesi konusunda bir taahhüt niteliği taşımaz.

              İl proje yürütme birimlerinin, yatırımcılara başvuru hazırlama sorumluluğu yoktur.

              Yatırımcılar, belirtilen esaslara uygun olarak hazırlanacak uygulama rehberi, başvuru formları ve bilgilendirici dokümanları il müdürlüğü veya Genel Müdürlük web sayfasından temin edebilirler.

              Bakanlık tarafından düzenlenecek il çalıştayları, bilgilendirme toplantıları ve internet sayfası vasıtasıyla ilgililere bilgi aktarılır.

Başvurulacak yerler

              Başvurular yatırımın gerçekleşeceği il müdürlüklerine yapılır.

Başvuru şekli

              Başvurular, belirtilen makine ve ekipman alımlarını gerçekleştirmek amacıyla, uygulama rehberinde yer alan başvuru formu ve eklerine uygun olarak hazırlanır.

              Başvurular, dosya halinde tek nüsha olarak elden il müdürlüğüne teslim edilir ve başvuru sahibine tarihli teslim alma belgesi verilir.

Başvuruların uygunluk açısından incelenmesi

             Başvurunun uygunluğu ve teknik açıdan değerlendirmesi il proje yürütme birimi tarafından yapılır. Gerektiğinde il müdürlüğünce, bu birime konu ile ilgili teknik personel görevlendirilir.

             İl müdürlükleri öncelikli olarak başvuru evraklarını, başvuru sahibinin uygulamada belirtilen niteliklere sahip gerçek ve tüzel kişiler olup olmadığı yönünden inceler. Yapılan uygunluk kontrollerinde, uygunluk kriterlerini sağlamayan hususlar ve eksik başvurular başvuru sahiplerine iade edilir.

             Başvuruların incelemesinde, başvuru sahibi tarafından belirtilmiş olan mal alımının kullanılma amacı, yatırım faaliyetine uygunluk, teknik özelliklerinin uygunluğu ve maliyetlerin piyasa fiyatlarına uygunluğu gibi incelemeler yapılır ve inceleme sonuçları bir rapora bağlanır.

Değerlendirme nihai kararı

             Programa yönelik olarak her il için Genel Müdürlük tarafından tahsis edilen bütçe miktarı kadar başvuruya hibe desteği sağlanır. İllere tahsis edilecek hibe tutarı, Bakanlık, Türkiye İstatistik Kurumu ve Devlet Planlama Teşkilatının belirlemiş olduğu illerin tarım alanı, kırsal nüfus, tarımsal üretim değeri ve sosyo-ekonomik gelişmişlik endeksi kriterleri dikkate alınarak belirlenir.

             * Uygun görülen başvuruların hibe tutarı, illere tahsis edilmiş ödenek tutarından fazla olması durumunda hibe desteği verilecek proje sayısı uygulama rehberinde belirtilen değerlendirme kriterlerine göre il müdürlüğünce belirlenir ve bu değerlendirme il müdürlüğünün onayı ile kesinleşir. Ayrıca, onay verilmiş olup da hibe sözleşmesi imzalamayan veya vazgeçen yatırımcıların yerine yedekleri de belirlenir.

              Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi programı için yılı bütçesine tahsis edilmiş ödeneğin en fazla %50’si,uygulama kapsamında gerçekleştirilecek mal alımlarının desteklenmesi amacı ile kullanılır.

             İl müdürlüğünün bir başvuruyu reddetme ya da hibe vermeme kararı kesindir.

Değerlendirme sonuçlarının açıklanması

             Son başvuru tarihi mesai bitimine kadar  il müdürlüklerine teslim edilen başvurular en fazla yirmi günde incelenerek değerlendirilir, onaya sunulur ve il müdürlüğünün onayından sonra kesinleşen sonuçlar başvuru sahiplerine on gün içersinde tebliğ edilir.

Hibe Sözleşmesi, Uygulama ve Hibe Desteği Ödemesi

         Hibe sözleşmesi

             Başvuruları kabul edilen yatırımcılar kendilerine yapılan tebliği takip eden on gün içerisinde il müdürlükleri ile hibe sözleşmesi imzalamak zorundadır. Son gününün tatil gününe denk gelmesi halinde takip eden ilk iş günü mesai bitimine kadar hibe sözleşmesi imzalanabilir. Hibe sözleşmesi, il müdürlükleri ile başvuruda bulunan yatırım sahipleri arasında akdedilir. Hibe sözleşmesi içerik ve formatı Bakanlık tarafından yayımlanan uygulama rehberinde yer alır.

             Hibe sözleşmesi, il müdürlüğü ve başvuru sahipleri arasında iki adet olarak akdedilir. Hibe sözleşmesinin taraflarca imzalanmış bir adedi il müdürlüğü, bir adedi de başvuru sahibi tarafından muhafaza edilir.

             Süresi içerisinde hibe sözleşmesi imzalamayan yatırımcılar hibe desteğinden yararlandırılmazlar. Bu yatırımcıların ve hibe sözleşmesi imzalamaktan vazgeçen yatırımcıların yerine yedek listeden hibe desteği almaya hak kazanan yeni yatırımcı/yatırımcılar belirlenir.

Hibenin nihai tutarı

             Hibenin azami miktarı hibe sözleşmesinde gösterilecek ve başvuruda önerilen bütçeye dayanacaktır. Hibe sözleşmesinde yer alan azami tutar üst limit niteliğindedir. Hibenin nihai tutarı fiili satın alımlar ve tahakkuklar sonucu ortaya çıkar.

             Hibe miktarları, uygulamada belirtilen tutar ve oranları kesinlikle aşamaz.

Makine ve ekipman alımlarında yükümlülüklerin yerine getirilmemesi

             Başvuru sahibinin, hibe sözleşmesi koşullarına uygun olarak hareket etmediği takdirde, il müdürlüğünün ödemeleri askıya alma ve/veya hibe sözleşmesini feshetme hakkı vardır.

             Bu durumda il müdürlüğü, hibe kaynaklarından ödenmiş olan meblağların tamamen veya kısmen geri ödenmesini talep edebilir.

Uygulamaların izlenmesi

              Başvuru sahipleri, hibe sözleşmesi akdinden sonra, teklif ve kabul edilen mal alımına yönelik satın alım işlemlerini hibe sözleşmesi hükümlerine uygun olarak yapar.

             Başvuru uygulamalarının kontrolü, izlenmesi ve değerlendirilmesi il proje yürütme birimlerince gerçekleştirilir.

             Gerektiğinde, proje uygulamaları Genel Müdürlük tarafından da  izlenir.

Satın alma usul ve esasları

             Proje sahipleri, proje uygulamasında yapacakları her türlü mal alım ihalelerinde, Bakanlık tarafından yayımlanan satın alma el kitabında belirtilen kurallara uygun hareket ederler.

             Mal alım tutarının 25.000 TL ve altında olduğu durumlarda, yatırımcı piyasa rayiçleri içinde kalmak ve proje başvurusunda belirtilen ve uygun görüş verilen mal bedelini aşmamak kaydıyla tek bir yükleniciden teklif alabilir.

             Mal alım tutarının 25.000 TL’nin üstünde olduğu durumlarda;

             a) Öncelikle, en az üç teklif alınması ve yeterlilik koşullarını sağlayanlardan en düşük teklifi veren teklif sahibiyle uygulama sözleşmesi yapılması gerekir.

             b) En az üç geçerli teklif alınamaması halinde, yerel bir gazeteye ilan verilmesi ve bu durumda geçerli bir teklifin yeterli sayılması ve teklif sahibiyle uygulama sözleşmesi yapılması gerekir.

Hibe desteği ödeme talebi

             Başvuru sahipleri, mal alımlarına ait fiili gerçekleşmelerden sonra ödeme taleplerini, Vergi Usul Kanunu ve diğer ilgili mevzuat hükümlerine uygun olarak düzenlenmiş fatura ile başvuru sahipleri tarafından ödenmesi gereken meblağın ödendiğine ve malın teslim alındığına dair belgeleri bir asıl bir kopya olmak üzere il müdürlüğüne iki nüsha halinde teslim eder.

             Ayrıca, başvuru sahipleri, mal alımlarını yaptıkları ve ödemenin yapılacağı kişi, şirket ve kuruluşların banka hesap numaralarını, vergi numaralarını, gerekli olacak diğer bilgileri ve ödenecek meblağı gösteren listeyi de ödeme talepleri ile birlikte il müdürlüğüne verir.

             İl proje yürütme birimi, onbeş gün içerisinde ödeme belgelerini; hibe sözleşmesine ve ilgili mevzuata uygunluğu açısından kontrol edip onayladıktan sonra, ödeme yapılması için ödeme icmalini Genel Müdürlüğe gönderir.

Uygulama sorumluluğu

             Mal alımlarının başvuru amaçlarına uygun olarak yapılması, uygulamaların hibe sözleşmesinde belirtilen usul ve esaslara göre gerçekleştirilip, belgelendirilmesi ve belgelerin muhafazasından yatırımcılar sorumludur.

             Yatırımcılar tarafından gerçekleştirilecek başvuruların amaçlarına uygun olarak yapılmasından, uygulamaların hibe sözleşmesinde belirtilen usul ve esaslara göre gerçekleştirilmesinin izlenmesinden, uygulamaya yönelik olarak düzenlenecek tüm belgelerin onaylanmasından ve birer suretinin muhafazasından il müdürlükleri sorumludur.

Hibe desteği ödemeleri

             Ödemeler bütçe serbestliği çerçevesinde yapılır.

             Genel Müdürlükçe, il müdürlüğü tarafından gönderilen ödeme icmallerine göre başvuru sahibinin belirttiği yüklenicilere ödenmek üzere ilgili bankaya talimat verilir.

             Yapılacak ödemeler, Türk Lirası olarak yapılır.

             Haksız ödendiği tespit edilen hibe ödemeleri ile ilgili alacaklar ödemenin yapıldığı tarihten itibaren,  Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümlerine göre hesaplanacak gecikme zammı ile birlikte aynı Kanun hükümlerine göre ilgililerden tahsil edilmek üzere ilgili vergi dairelerine intikal ettirilir.

             Vadesi geçmiş vergi borcu ve Sosyal Güvenlik Kurumuna vadesi geçmiş prim borcu olan yatırımcı ve yüklenicilere hibe ödemesi yapılmaz.

Projeden sağlanan malların mülkiyeti

             Başvuru sahibi, hibe sözleşmesi kapsamında sağlanmış makine ekipmanların mülkiyetini ve amacını yatırımının bitiminden iki yıl sonrasına kadar değiştiremez.

 

Denetim

              Bu  kapsamda yapılan tüm işlemler Bakanlık Teftiş Kurulu Başkanlığı tarafından denetlenir. Bu denetimler sırasında yapılan işlemlere ait talep edilen tüm bilgi ve belgeler il proje yürütme birimi elemanlarınca sunulur.

             Program kapsamındaki kaynakların usulsüz kullanılması, israfı veya heba edilmesi durumunda ilgililer hakkında gerekli inceleme ve soruşturma Bakanlıkça yapılır.

Programın uygulanmasına ilişkin yayınlar

             Uygulama gereği, makine ve ekipman alımlarının desteklenmesi programı genel uygulama usul ve esaslarına açıklık getirmek, destek sağlamak amacı ile Bakanlık tarafından uygulama rehberi, satın alma el kitabı ve genelgeler yayınlanır. Bu yayınlar uygulamada dikkate alınır.

 

 

Tanımlar

 

             Makalede  geçen;

             a) Bakanlık: Tarım ve Köyişleri Bakanlığını,

             b) Genel müdürlük: Teşkilatlanma ve Destekleme Genel Müdürlüğünü,

             c) Hibe sözleşmesi: Proje sahipleri ile il müdürlüğü arasında imzalanan ve hibeden yararlanma esasları ile tarafların yetki ve sorumluluklarını düzenleyen sözleşmeyi,

             ç) İl müdürlüğü: İl tarım müdürlüğünü,

             d) İl proje yürütme birimi: İl müdürlüğünde başvuru aşamasında başvuru sahiplerine program hakkında bilgi veren,  başvuruları inceleyen ve hibe sözleşmesinin akdinden sonra başvuru kapsamındaki satın alımları bu uygulama hükümleri doğrultusunda değerlendiren, kontrol eden, ödeme icmallerini hazırlayan  ve izleyen birimi,

             e) Program: Bu uygulama kapsamında yürütülecek olan Makine ve Ekipman Alımlarının Desteklenmesi Programını,

             f) Mal alımları: Makine, ekipman, malzeme alımlarını,

             g) Uygulama sözleşmesi: Başvuru sahipleri ile program kapsamında satın alınan mal, makine, ekipman, malzemeyi sağlayan yükleniciler arasında yapılacak akdi,

             ğ) Yüklenici: Program kapsamında hibe sözleşmesi akdedilen başvuru sahipleri tarafından yapılacak satın alımlara mal sağlayan bağımsız kişi ve kuruluşları,

             h) Başvuru: Bu uygulama kapsamında makine ve ekipman alımı için yapılan müracaatı,

             ı) Ödeme icmali: Ödeme talep belgelerine göre il müdürlüğünce hazırlanarak, Genel Müdürlüğe gönderilen icmali,

             i) Yatırımcı: Bu uygulama kapsamında makine ve ekipman almak için başvuruda bulunan ve hibe sözleşmesi imzalayan gerçek ve tüzel kişileri,

                ifade eder.

 

  Resmi Birimler

 

            Genel müdürlük

             Program kapsamındaki çalışmaların izlenmesinden Bakanlık adına Genel Müdürlük sorumludur.Program ile ilgili olarak, yıllık yatırım programı ve bütçe teklifi hazırlıkları, bu tekliflerin ilgili Bakanlığın birimlerine iletilmesi ve bu tekliflerin kabulü için gerekli çalışmalar, Genel Müdürlük tarafından gerçekleştirilir. Genel Müdürlük, program kapsamında yapılacak çalışmaların, idari, mali, mühendislik, çevresel ve teknik uygulamalarla uyumlu bir şekilde yürütülmesine destek verir.

         İl müdürlüğü

             İl müdürlüğü program kapsamındaki çalışmaların, Bakanlık adına ; idari, mali, mühendislik, çevresel ve teknik uygulamalarla uyumlu bir şekilde yürütülmesini ve program kapsamında yapılacak tüm çalışmaların il bazında sekreteryasını ve koordinasyonunu sağlar.

         İl proje yürütme birimi

             İl düzeyinde başvuru hazırlanması  aşamasında  başvuru sahiplerine program hakkında bilgi vermek üzere il müdürlükleri personelinden oluşturulan il proje yürütme birimi aşağıdaki görevleri yerine getirir.

             a) Yatırımcıların başvuru  hazırlama dönemlerinde kabul edilebilir ve yeterli nitelikleri sağlayan başvurularının hazırlanması konusunda yatırımcılara gerekli bilgi, doküman sağlanması ve yol göstericilik görevinde bulunur.

             b) Başvuruların incelemesini yapar.

                c) Başvuruların değerlendirilmesinin tamamlanması ve başvuruların hibe sözleşmesine bağlanmasından sonra başvuruların  uygulamasını;  ilgili mevzuat ve bu amaçla Bakanlık tarafından hazırlanarak yayımlanacak rehber ve genelgeler hükümleri doğrultusunda değerlendirir, kontrol eder, imzalanan hibe sözleşmesi doğrultusunda ödemesini yapar ve izler.