SİVİL ULAŞIMINA AÇIK HAVAALANLARINDA YER ALAN TERMİNALLER İLE SIHHI İŞYERLERİ İÇİN İŞYERİ AÇMA VE ÇALIŞMA RUHSATI[1]

 

Sivil hava ulaşımına açık havaalanları bünyesindeki terminaller ile sıhhi işyerlerine verilecek işyeri açma ve çalışma ruhsatları bir takım usul ve esaslara göre düzenlenmektedir. SGHM (Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü) ‘nin kontrolü altında işyeri sahibi bu esaslara ve kurallara uymak zorundadır.

 

Terminal İşletme Ruhsatı ya da sıhhi işyeri açma ve çalışma ruhsatı alınmış olunması, işyerinin faaliyeti ile ilgili özel mevzuatın zorunlu kıldığı diğer izin, ruhsat, tescil belgelerinin alınması gereğini ve sorumluluğunu ortadan kaldırmaz.

 

Elektronik Cihazların ve Seyrüsefer Yardımcı Cihazlarının Olumsuz Etkilemesi:

Ruhsatı bulunan işyerlerinde kullanılan malzemelerin havaalanı seyrüsefer ve elektronik sistemlerini olumsuz etkilediğinin havaalanı işletmecisi tarafından tespiti halinde, havaalanı işletmecisi tarafından SHGM’ye bildirimini müteakip SHGM tarafından işletmenin faaliyeti durdurulur.

 

Sigorta :

Terminal işletmek isteyen gerçek veya tüzel kişilerin üçüncü şahıslara verebileceği zararların tazmini için Üçüncü Şahıslar Mali Mesuliyet Sigortası yaptırmış olması ve sigorta poliçelerinin ruhsat başvurusu sırasında SHGM’ye sunması zorunludur.

 

Ayrıca, ruhsatı bulunan işyerlerinin eğitime, güvenliğe ve kaliteye önem vermesi ve gerekli evrakları SHGM (Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü) ‘ye bildirmesi zorunludur.

 

İşyerlerinde Aranacak Ortak Şartlar:

İşyeri açma ve çalışma ruhsatı alınabilmesi için işyerlerinin bazı şartları sağlamaları zorunludur. Buna göre ;

 

Ĝ  İş Kanunu ve sosyal güvenlik mevzuatı kurallarına uyulması, iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili olarak mevzuatta öngörülen tedbirlerin alınması,

Ĝ  Sıhhi işyerleri bünyesinde yer alan  dinlenme ve eğlence yerlerinde, otuz kişiden fazla çalışanın bulunduğu her türlü işyerlerinde itfaiye raporunun, diğer işyerlerinde ise yangına karşı gerekli tedbirlerin alınması,

Ĝ  Tıbbi  atık üreten işyerlerinde gerekli tedbirlerin ve izinlerin alınmış olması,

Ĝ  Engellilerin işyerine giriş ve çıkışları için kolaylaştırıcı tedbirlerin alınmış olması,

Ĝ  İşyerlerinde çalışanların güvenlik konusunda eğitilmesi,

Ĝ  Yabancı uyrukluların işyeri açması ve çalıştırması konusunda, yabancılarla ilgili mevzuat hükümlerine uyulması

Ĝ  Terminaller içindeki ve dışındaki personelin görevinin niteliğine uygun tek tip kıyafet giymesi ve personel tanıtma kartlarının görünür şekilde takılması,

Ĝ  Havaalanında faaliyet gösteren işyerlerinin ve işletmelerin Çevresel Gürültünün Değerlendirilmesi ve Tıbbi Atıkların Kontrolü Yönetmeliğinde belirtilen standartları sağlamaları,

Ĝ  İşyerlerinin aydınlatılması, uygun ısıtma ve havalandırma sistemleri, üretilen çöp ve benzeri atıkların toplanması ve muhafazası için gerekli tedbirlerin alınması, gıda maddelerinin hijyen ve sağlık kurullarına uygun olması, tesislerin temizlik ve bakımlarının düzenli olarak yapılması,

Ĝ  İşyerlerinde sigara içilen veya içilmeyen bölümlerin ilgili mevzuatta belirtildiği şekilde ayrılması,

 

gerekmektedir.

 

Havaalanı Sağlık Hizmetlerinde Aranacak Şartlar

Havaalanı sağlık merkezleri havaalanı içinde, yolcuların kolay ulaşabileceği, hastaların sağlık durumunu olumsuz yönde etkilemeyecek ve sağlık hizmetleriyle bağdaşmayacak işyerlerinden uzak bir yerde kurulur. Bünyesinde ilgili tıp dallarından birer kadrolu uzman hekim bulundurmak zorundadır.  Sağlık kuruluşunun ambulans servisi dışında hasta bekleme salonu, muayene odası, acil ünitesi, nöbetçi personel odası, laboratuar, yönetim birimi, arşiv birimi, hasta tecrit yeri, hasta gözlem odası gibi tüm birimlerin aynı bina içerisinde ve birbirlerine bitişik olması zorunludur.

 

Taksi Durağı Ve Yazıhanelerde Aranacak Şartlar 

-          Havaalanı Güvenlik Komisyonunun belirleyeceği sayıda araba park edilebilecek alana sahip olması,

-          Telefon ve telsiz sisteminin bulundurulması,

-          İyi Eğitimli personel bulundurması

-          Taksilerde şoförle ilgili kimlik bilgileri müşterinin görebileceği şekilde asılması

 

Terminallerin Ruhsatlandırılması :

Sivil hava ulaşımına açık havaalanlarında, havaalanı işletmecisi dışında yap işlet devret modeli, kiralama ve benzeri şekillerde terminal işletmek isteyen gerçek veya tüzel kişiler, Havaalanı Terminal İşletme Ruhsatı almak zorundadır.

 

 Havaalanı terminal işletme ruhsatı başvurusu için gerekli beyan ve belgelerin gerçek veya tüzel kişiler tarafından eksiksiz olarak SHGM’ye verilir. Değerlendirmeye alınan belgeleren az 30 gün içinde talep sahibine bildirilir. Sonucun olumlu olması durumunda, işletmeciye SHGM tarafından Havaalanı Terminal İşletme Ruhsatı düzenlenir.

 

Sıhhi İşyerlerinin Ruhsatlandırılması:

SHGM’den bu Yönetmelik hükümleri doğrultusunda sıhhi işyeri açma ve çalışma ruhsatı alınmadan sıhhi işyeri açılamaz ve çalıştırılamaz .

 

Sıhhı İşyerleri :

-          Gümrüksüz Satış Mağazaları

-          Sağlık Hizmetleri

-          Eğlence, Oyun vb. Amaçlı yerler

-          İletişim Hizmetleri

-          Bankacılık Hizmetleri

-          Bilet Satış ve Acenta Hizmetleri

-          Yolcuya Yönelik Kolaylıklar

-          Alışveriş – Ticaret Mekanları

 

 

Ruhsat yenilenmesi, yeni işyeri açılması, ana dosyadaki bilgi ve belgelerde değişiklik olması gibi durumlarda havaalanı işletmecisince ana dosyanın güncellenerek değişen bölümlerin SHGM’ye sunulması zorunludur.

 

Terminal işletme ruhsatının ve sıhhi işyeri açma ve çalışma ruhsatının, işyerine asılması zorunludur.

 

Havaalanı işletmecisi, SHGM tarafından verilen sıhhi işyeri açma ve çalışma ruhsatlarının örneklerini yenilendikçe bulundukları ilin sigorta il müdürlüğüne, ilgili ise vergi dairesine ve ticaret siciline göndermek ve sıhhi işyeri açma ve çalışma ruhsatlarını gönderdiğini bir sonraki ayın sonuna kadar SHGM’ye bildirmek zorundadır.

 

Ruhsatın Değişikliğini Gerektiren Haller : Sıhhi işyerleri için işyeri açma ve çalışma ruhsatlarında belirtilen faaliyet konusu ve adresin değişmemesi kaydıyla işyerinin devredilmesi halinde, devralan kişinin başvurusu üzerine dosyadaki bilgi ve belgeler esas alınmak suretiyle yeni işletmeci adına tekrar ruhsat düzenlenir.

 

Uluslararası ve Ulusal Gereklilikler : Uluslararası kurallara aykırı durumlar nedeniyle uçuş emniyeti ve havacılık güvenliğini olumsuz etkileyen durumların, bu Yönetmelikte belirlenen usul ve esaslara uyulmadığının, Yönetmelik hükümlerine aykırı hareket edildiğinin, ülke itibarının olumsuz etkilendiğinin ve yolcu haklarına aykırı hareket edildiğinin tespit edilmesi halinde işletmelerin ve işyerlerinin faaliyeti durdurulur. SHGM tarafından ruhsat verilmiş olan işletmeci, terminal işletmecisi ve havaalanı işletmecisi aykırılıkların giderilmesinden sorumludur.

 

Ruhsatın İptali

Yönetmelik hükümlerine göre ruhsat almış olan terminal işletmecilerinin ve sıhhi işyeri sahiplerinin havaalanı işletmecisi ile yapmış olduğu sözleşmelerin sona ermesi durumunda, SHGM tarafından verilmiş olan ruhsat iptal olur. Bu durumda, havaalanı işletmecisinin ana dosyada gerekli değişiklikleri yaparak SHGM’ye göndermesi zorunludur.

 

Havaalanı terminal işletme ruhsatı ile sıhhi işyeri açma ve çalışma ruhsatı verilen işyerleri, SHGM ve havaalanı işletmecisi tarafından denetlenir. Mevzuata aykırı hususlar tespit edildiği takdirde aykırılığın durumuna göre en fazla altmış güne kadar uygun bir süre verilir. Verilen süre sonunda işletmelerin mevzuata aykırı hususları gidermediğinin tespit edilmesi durumunda ruhsat iptal edilir.

 [1] 10.09.2008 tarih ve 26993 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan “SİVİL HAVA ULAŞIMINA AÇIK HAVAALANLARINDA YER ALAN TERMİNALLER İLE SIHHİ


İŞYERLERİ İÇİN İŞYERİ AÇMA VE ÇALIŞMA RUHSATLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK
” iş bu yazımızda özetlenerek tarafınıza sunulmaya çalışılmıştır.