SERBEST BÖLGELER İÇİN YENİ DÖNEM BAŞLIYOR

 

 

Halen tasarı halinde olan kanun ile serbest bölgelere yeni düzenlemeler getirilmekte olup tasarı halindeki metinden anlaşılan o ki; şimdiye kadar sağlanan teşviklerin çoğu bundan sonra sadece serbest bölgelerde üretim faaliyetinde bulunacak işletmeler için Türkiye’nin Avrupa Birliğine tam üyeliğin gerçekleşeceği yılın sonuna kadar devam edecek.

 

Tasarı ile serbest bölgelerin yirmi yıllık geçmiş faaliyetleri değerlendirilerek, kuruluş amaçları tekrar ele alınmış ve getirilecek yeni düzenlemeler ile ihracata yönelik yatırım ve üretimi teşvik etmek, doğrudan yabancı yatırımları ve teknoloji girişini hızlandırmak, işletmeleri ihracata yönlendirmek ve uluslararası ticareti geliştirmek olacak yeni vizyonu çerçevesinde sağlanan teşvikler yeniden belirlenmiş.

 

Şimdi getirilmesi düşünülen ve halen tasarı halinde olan kanunun düzenlemelerini gözden geçirelim:

 

ARAZİ VE ARSA DESTEĞİ

Bilindiği üzere serbest bölgelerde arazi kiralayarak bina ve tesislerini inşa eden üretici firmalara otuz yıl, üretim dışında faaliyet gösteren diğer kullanıcılara ise yirmi yıl süreli faaliyet ruhsatı verilmektedir. Yeni düzenleme ile mülkiyeti Hazineye ait serbest bölgelerde faaliyette bulunan yatırımcı kullanıcılara, Hazinenin mülkiyetinde bulunan arazi, arsa ve binaların, doğrudan veya irtifak hakkı tesisi suretiyle 49 yıla kadar kiralanabilmesi imkanı getirilmeke olup, bu kapsama dahil olacaklar; halan tasarı halindeki kanunun yürürlüğe gireceği tarihten önce serbest bölgelerde faaiyet ruhsatı almış olan kullanıcıları kapsamakta.

 

GÜMRÜK BÖLGESİ DIŞI SAYILMA

Serbest bölgeler Avrupa Birliğine tam üyeliğin gerçekleşeceği tarihe kadar gümrük rejimleri açısından; Türkiye Gümrük Bölgesi dışında, menşe hükümlerinin uygulanması bakımından ise Türkiye Gümrük Bölgesi içinde sayılacak.

 

KOORDİNASYON KURULU OLUŞTURULACAK

Serbest bölgelerde yapılan faaliyetleri değerlendirmek, bu bölgelerin geliştirilmesine ve sorunlarının çözümüne ilişkin stratejileri belirlemek ve önerilerde bulunmak üzere Serbet Bölgeler Koordinasyon Kurulu oluşturulacak.

GELİR VERGİSİ İSTİSNASI

 

Avrupa Birliğine tam üyeliğin gerçekleşeceği tarihi içeren yılın vergilendirme döneminin sonuna kadar; bu bölgelerde üretilen ürünlerin FOB bedelinin en az % 85’ini yurtdışına ihraç eden mükelleflerin istihdam ettikleri personele ödedikleri ücretler gelir vergisinden istisna edilecek.

 

KURUMLAR VERGİSİ İSTİSNASI

 

Avrupa Birliğine tam üyeliğin gerçekleşeceği tarihi içeren yılın vergilendirme döneminin sonuna kadar; serbest bölgelerde üretim faaliyetinde bulunan mükelleflerin bu bölgelerde imal ettikleri ürünlerin satışından elde ettikleri kazançları gelir ve kurumlar vergisinden müstesna olacak. (ancak burdaki gelir vergisine getirilen istisnanın KVK 15 ve 30. Maddelerdeki tevkifata etkisi olmayıp  vergi tevkifatı yapılmaya devam edilecek.)

 

DAMGA VERGİSİ VE HARÇ İSTİSNASI

 

Avrupa Birliğine tam üyeliğin gerçekleşeceği tarihi içeren yılın vergilendirme döneminin sonuna kadar; bu bölgelerde gerçekleştirilen faaliyetlerle ilgili olarak yapılan işlemler ve düzenlenen kağıtlar damga vergisi ve harçlardan müstesna tutulacak. (bu istisna imalatçıların dışındaki tüm serbest bölge mükellefleri içinde öngörülmektedir.)

 

LİMİT ARTTIRIMI

 

Halen Serbest Bölgeler Kanununda yeralan 500 ABD Doları veya karşılığı Yeni Türk Lirasını geçmeyen malların isteğe bağlı olarak ihracat işlemine tabi tutulmadan geçişine imkan tanıyan tutar 5.000 ABD Dolarına çıkarılacak.

 

 

Son olarak baştada dediğimiz gibi halen tasarı halinde olan bu kanun ile bazı teşviklerin süresi uzatılmakta ve bazılarınında şartları ağırlaştırılmaktadır. Tasarının yakında Mecliste ele alınıp 31.12.2008 tarihinden önce yasallaşması beklenmektedir.