KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLİ SANAYİ GELİŞTİRME VE DESTEKLEME İDARESİ BAŞKANLIĞI (KOSGEB) DESTEKLERİ

 

      22 Mayıs 2007 tarihli resmi gazetede yayımlanan yönetmelikle; amacı, ülkenin ekonomik ve sosyal ihtiyaçlarının karşılanmasında, küçük ve orta ölçekli sanayi işletmelerinin payını ve etkinliğini artırmak, rekabet güçlerini ve düzeylerini yükseltmek, ekonomik gelişmelere uygun bir şekilde sanayide entegrasyonu gerçekleştirmek üzere, Küçük ve Orta Ölçekli Sanayi Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı tarafından gerekli geri ödemeli ve geri ödemesiz desteklerin sağlanmasına ilişkin usul ve esasları belirlemek olan 24/4/2005 tarihli ve 25795 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Küçük ve Orta Ölçekli Sanayi Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı (KOSGEB) Destekleri Yönetmeliğinde birtakım değişiklikler yapılmıştır. Yapılan bu değişiklikler şu şekildedir:

 

Ĝ        Yeni yönetmelikle, TS-ISO 9000, TS-ISO 14000, TS-ISO 22000, HACCP, AQAP, EN 17025 ve benzeri sistem belgelendirme çalışmalarına yönelik hizmetler, KOSGEB desteklerinden olan “Danışmanlık Desteği ve “Eğitim Destekleri”    kapsamı dışında bırakılmıştır.

 

Ĝ       Yönetmeliğin “Teknoloji Araştırma ve Geliştirme Desteği” başlıklı 7 nci maddesine göre; “Teknoloji geliştirme merkezleri, duvarsız teknoloji inkübatörleri, teknoloji yenilik merkezleri ve benzeri nitelikteki Ar-Ge projelerine yönelik işbirliği protokolleri çerçevesinde kurullarda desteklenmesine karar verilen işletmelere; malzeme, teçhizat ve prototip üretimi ile ilgili giderler ve deneme amaçlı hammadde temini, kalite geliştirme, teknolojik donanım satın alma, danışmanlık, Ar-Ge sonuçlarını yayınlama, teknopark kira desteği, işlik tahsisi, yurtdışı kongre, konferans, panel, sempozyum ve teknoloji fuarlarına katılım,  için verilen destekleri kapsar.” Verilen bu desteklere yeni yönetmelikle   “başlangıç sermayesi temini” ve “iş geliştirme”  de eklenmiştir.

 

       Teknoloji Araştırma ve Geliştirme destek unsurları ve üst limitlerinde yapılan değişiklikler ise;

 

        a) Malzeme, teçhizat ve prototip üretimi ile ilgili giderler ve deneme amaçlı hammadde temini için;

 

        (1) Teçhizat ve demirbaşların teminat karşılığı satın alınması halinde; verilecek desteğin üst limiti 200.000 (iki yüz bin) YTL,

 

        (2) Teçhizat ve demirbaşların finansal kiralama yolu ile alınması halinde; teçhizat ve demirbaşların faturada yer alan peşin bedeli ve KDV dışında kalan finansal kiralama  giderlerine verilecek desteğin üst limiti 50.000 (elli bin) YTL,

 

        b) Projesi KOSGEB tarafından desteklenerek başarı ile tamamlanan İşletmelere verilecek olan kalite geliştirme ve teknolojik donanım temini için;

 

        (1) Kalite geliştirme ve teknolojik donanım için gerekli demirbaşların teminat karşılığı satın alınması halinde; verilecek desteğin üst limiti 50.000 (elli bin) YTL,

 

        (2) Kalite geliştirme ve teknolojik donanım için gerekli demirbaşların finansal kiralama yolu ile alınması halinde; teçhizat ve demirbaşların faturada yer alan peşin bedeli ve KDV dışında kalan finansal kiralama  giderlerine verilecek desteğin üst limiti 15.000 (on beş bin) YTL,

 

        Değişiklikten önceki yönetmelikle, bu destekteki (a) ve (b) bentlerinde yer alan iki seçenekten sadece birisi tercih edilirken, yeni yönetmelikle (a) ve (b) bentlerinin (1) ve (2) numaralı alt bentlerindeki seçeneklerden  sadece birisi tercih edilebilmektedir.

 

        Ayrıca  bu maddenin g) bendinden sonra gelmek üzere aşağıdaki bendler eklenmiştir:

      ğ) Başlangıç sermayesi desteği; Ar-Ge Projesi onaylandıktan sonra şirketlerini kuran veya Ar-Ge proje başvurusu tarihi itibariyle son bir yıl içinde şirketini kurmuş olan ve Teknoloji Geliştirme Merkezi bünyesinde işlik tahsis edilen işletmelere, işliklerde Ar-Ge faaliyetlerine başlamalarından sonra verilecek geri ödemesiz destek tutarı 10.000 (on bin) YTL,

       h) İş geliştirme desteği; Teknoloji geliştirme merkezi ve DTİ’lerde yer alan, Teknoloji Ar-Ge Destekleri kapsamında desteklenen ve projesini başarıyla tamamlayarak mezun olan işletmelerin yararlanabileceği geri ödemesiz destek  tutarı 15.000 (onbeş bin) YTL,

             olup ekteki KOSGEB destekleri tablosunda belirtilen oranda destek verilir.

 

Ĝ       Yeni yönetmelikle “ Bilgisayar yazılımı desteği”  başlıklı  9 uncu maddeye aşağıdaki fıkra eklenmiştir:

      "Bu desteğin, işletmelerin bulunduğu bölgede (Organize Sanayi Bölgeleri, Küçük Sanayi Siteleri, Serbest Bölge, Teknoloji Geliştirme Bölgesi ve diğer sanayi bölgeleri) yerel ağ üzerinden hizmet veren veya uzaktan internet erişimi ile Uygulama hizmet sağlayıcı modeli (ASP) ile ana server (sunucu) deki yazılımın kullanım hakkının kiralanması durumunda, destek üst limiti 4.000 (dört bin) YTL, destekleme oranı %80, destekleme süresi ise otuzaltı aydır. Bu durumda, ASP yöneticisi olan hükmi şahsiyet, tedarikçi olarak muhatap alınır. Bu destek, işletmeye, ASP yöneticisi ile yapacağı sözleşmeye istinaden sözleşme süresinin başlangıcında ödenir. İzleme sürecinde işletmenin sözleşmeye uymaması durumunda destek durdurularak, desteğin tamamı işletmeden kanuni faizleriyle birlikte tahsil edilir."

Ĝ       Yeni yönetmelikle, KOSGEB tarafından işletmelere e-ticaret yapmalarını ve e-dış ticarete geçmelerini teminen verilen E-ticaret desteğinden (10. madde b bendi); e-dış ticaret portallarında yer almaları için 4.000 (dört bin) YTL ve ulusal e-ticaret portallarında yer almaları için ise 2.000 (iki bin) YTL olarak verilen üst limitler tamamen çıkarılmıştır. Bu destek artık KOSGEB tarafından işletilen ve www.kobinet.org.tr. adresinde yayınlanan KOBİNET e- ticaret portalında ücretsiz olarak verilmektedir.

 

Ĝ       Yönetmeliğin “Genel test-analiz, kalibrasyon ve CE işaretlemesine ilişkin test-analiz desteği “başlıklı  11 inci maddesinden sonra gelmek üzere , "Sistem Belgelendirme Desteği” başlıklı şu ek madde eklenmiştir :

 

         “İşletmelerin TS-ISO 9000, TS-ISO 14000, TS-ISO 22000, TS EN ISO/IEC 17020, TS EN ISO/IEC 17025, AQAP ve benzeri sistem belgelendirme çalışmaları neticesinde, Türk Standartları Enstitüsü (TSE), Türk Akreditasyon Kurumundan  (TÜRKAK) alacakları sistem belgesi karşılığında, her bir belge türü için 2.500 (ikibin beşyüz) YTL olmak üzere, toplam azami 10.000 (onbin) YTL geri ödemesiz destek verilir. Sistem belgelendirmeye yönelik danışmanlık desteği hizmet alımı başlanmış olan işletmelerin desteği devam eder. Ancak, sistem belgelendirmeye yönelik yeni destek talepleri, bu destek kapsamında değerlendirilir."

 

Ĝ       Yeni yönetmelikle 12. maddenin “Yurtiçi sanayi fuarlarına katılım desteği” başlığı kaldırılmıştır. Bu maddenin yeni hali şu şekildedir: “İşletmelerin; pazar paylarını artırma, rakiplerini tanıma, yeni ürünler ve teknolojiler hakkında bilgi edinme ve ürünleri için marka imajı oluşturmalarını teminen,  yetkili mercii tarafından Resmî Gazete’de yayınlanan (yeni yönetmelikle “TOBB tarafından Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi’nde ve TOBB Internet sitesinde yayınlanan” olarak değiştirilmiştir) yıllık yurtiçi fuar takvimi tebliğinde yer alanlar içerisinden KOSGEB tarafından belirlenen yurtiçi sanayi ihtisas ve genel sanayi fuarlarına katılımlarına destek verilir.”

 

        Yurtiçi sanayi fuarlarına katılım destek unsurları ve üst limitlerinde de birtakım değişiklikler yapılmıştır. Buna göre;  

 

        Her işletmeye verilecek olan ürün sergileme desteği en az 6 (altı) m2 ve en fazla 24 (yirmi dört) m2 (yeni yönetmelikle üst limit 40 (kırk) m2 olarak belirlenmiştir) için metre kare başına olmak üzere;

 

        a) Yurtiçi sanayi ihtisas fuarları: Gelişmiş, normal ve kalkınmada öncelikli yörelerde düzenlenecek bu nitelikteki fuarlara katılacak her işletmeye boş alan (yer) kirası, standart stand konstrüksiyonu, standart stand dekorasyonu, fuar katılımcı kataloğu, fuar alanının genel düzenlemesi ile ilgili hostes, genel tanıtım, genel güvenlik, genel temizlik ile gerekli olabilecek diğer hizmet maliyet giderlerini içerecek kapalı alan için, metre kare ücreti 100 (yüz) YTL’yi, geçmeyen fuarlara KOSGEB destek üst limiti 60 (altmış) YTL/m2; metre kare ücreti 67 (altmış yedi) YTL’yi geçmeyen açık alanlara katılımları için ise, KOSGEB destek üst limiti 40 (kırk) YTL/m2’dir. Yeni yönetmelikle “metre kare ücreti 100 (yüz) YTL’yi geçmeyen fuarlar”  ve “metre kare ücreti 67 (altmış yedi) YTL geçmeyen açık alanlar” ibareleri kaldırılmıştır.

 

        Bu fuarlar için, fuar toplam ürün sergileme alanının % 30’unu (yeni yönetmelikle %40’ını) aşmamak kaydı ile ve toplam stand alanı 1.000 (bin) YTL/ m2 ’yi (yeni yönetmelikle 1.500 (binbeşyüz) YTL/m2’yi) geçmeyecektir.

 

 

         b) Yurtiçi genel sanayi fuarları: Sadece kalkınmada öncelikli yörelerde düzenlenecek bu nitelikli fuarlara katılacak  her işletmeye boş alan (yer) kirası, standart stand konstrüksiyonu, standart stand dekorasyonu, fuar katılımcı kataloğu, fuar alanının genel düzenlemesi ile ilgili hostes, genel tanıtım, genel güvenlik, genel temizlik ile gerekli olabilecek diğer hizmet maliyet giderlerini içerecek kapalı alan metre kare ücreti 60 (altmış) YTL’ yi geçmeyen fuarlara KOSGEB destek üst limiti 30 (otuz) YTL/m2 (yeni yönetmelikle 50 YTL/m2), metre kare ücreti 40 (kırk) YTL’ yi geçmeyen açık alanlara  katılımları için ise, KOSGEB destek üst limiti 20 (yirmi) YTL’dir (yeni yönetmelikle 35 (otuzbeş) YTL olmuştur). Yeni yönetmelikle “60 (altmış) YTL’ yi geçmeyen fuarlara” ve “metre kare ücreti 40 (kırk) YTL’ yi geçmeyen” ibareleri kaldırılmıştır.

        Bu fuarlar için, fuar toplam ürün sergileme alanının % 20’sini (yeni yönetmelikle % 40’ını) aşmamak kaydı ile ve toplam stand alanı 600 (altı yüz) YTL/m2 yi (yeni yönetmelikle 1.000 (bin) YTL/m2 yi) geçmeyecek şekilde destek sağlanır. 

Ĝ       Yeni yönetmelikle 13. maddenin “Yurtiçi uluslararası sanayi ihtisas fuarlarına katılım desteği” başlığı kaldırılmıştır. Maddenin yeni hali şu şekildedir; işletmelerin; yurtiçi ve yurtdışı pazar paylarını artırma, rakiplerini tanıma, yeni ürünler ve teknolojiler hakkında bilgi edinme ve ürünleri için marka imajı oluşturmalarını teminen, yetkili mercii tarafından Resmî Gazete’de yayınlanan (yeni yönetmelikle  “Türkiye Odalar  ve Borsalar Birliği tarafından Türkiye Ticaret Sicili  Gazetesinde   ve TOBB internet sitesinde yayınlanan” şeklinde değiştirilmiştir) urtiçi fuar takvimi tebliğinde yer alanlar içerisinden KOSGEB tarafından belirlenen yurtiçi uluslararası sanayi ihtisas fuarlarına ve İzmir Enternasyonal Fuarına katılımlarına destek verilir.

          Destek unsurları ve üst limitleri a ve b olarak  maddelendirilmiş olup diğer değişiklikler şöyledir.

a)      Her işletmeye ürün sergileme desteği olarak en az 6 (altı) m2 ve en fazla 24 (yirmi dört) m2 (yeni yönetmelikle 40 (kırk) m2 olarak değiştirilmiştir)  için boş kapalı alan (yer) kirası, standart stand konstrüksiyonu, standart stand dekorasyonu, fuar alanının genel düzenlemesi ile ilgili genel güvenlik, genel temizlik hizmetleri giderlerinden oluşan metre kare ücreti 143 (yüz kırk üç) YTL’yi geçmeyen fuarlara katılımları için, KOSGEB destek üst limiti 100 (yüz) YTL/m2’dir (yeni yönetmelikle üst limit 110 (yüz on) m2 olarak değiştirilmiştir) geçmemek üzere KOSGEB destekleri tablosunda belirtilen oranda ürün sergileme desteği verilmektedir., ekteki KOSGEB destekleri tablosunda belirtilen oranda destek verilir. Yeni yönetmelikle “metre kare ücreti 143 (yüz kırk üç) YTL’yi geçmeyen” ibaresi kaldırılmış ve böylece m2 ücret sınırlaması ortadan kalkmıştır.

 

b)       Bu nitelikteki fuarlar için; fuarın toplam ürün sergileme alanının % 40’ını aşmamak kaydı ile ve toplam stand alanı 1.500 (bin beş yüz) m2’yi geçmeyecek şekilde destek sağlanır. Ancak, İzmir Enternasyonal Fuarı için bu koşul aranmaz ve açık alanda da metre kare ücreti 80 (seksen) YTL’yi geçmeyecek şekilde KOSGEB tarafından en fazla 56 (elli altı) YTL/m2’yi, (yeni yönetmelikle 60 (altmış) m2 olarak değiştirilmiştir) geçmemek üzere ürün sergileme desteği verilecek olup, destek oranları ekteki KOSGEB destekleri tablosunda belirtilmiştir. Yeni yönetmelikle “metre kare ücreti 80 (seksen) YTL’yi geçmeyecek şekilde” ibaresi kaldırılmış ve böylece  m2 ücret sınırlması ortadan kalkmıştır.

 

Yeni yönetmelikle 14. maddenin “Milli katılım düzeyindeki yurtdışı fuarlara katılım desteği” başlığı kaldırılmıştır. Maddenin yeni hali şu şekildedir: “İşletmelerin; uluslararası pazarlara giriş, yurtdışı pazar paylarını artırma, rakiplerini tanıma, yeni ürünler ve teknolojiler hakkında bilgi edinme ve ürünleri için marka imajı oluşturmalarını teminen, ülkemiz milli katılımının gerçekleştirileceği ve kendileri için hedef pazar olarak öngördükleri ülkelerde düzenlenen milli katılım düzeyindeki yurtdışı fuarlar arasından, KOSGEB tarafından yıllık olarak belirlenen yurtdışı fuarlara katılımlarına destek verilir

        Destek unsurları ve üst limitleri a ve b olarak  maddelendirilmiş olup diğer değişiklikler şöyledir:

       a) Her işletmeye ürün sergileme desteği olarak en az 6 (altı) m2 (yeni yönetmelikle 9 (dokuz) m2 olarak değiştirilmiştir)  ve en fazla 30 (otuz) m2 (yeni yönetmelikle 50 (elli) m2 olarak değiştirilmiştir) için destek verilir. KOSGEB tarafından destek sağlanacak metrekare başına fuar katılım ücretine verilecek desteğin üst limiti 300 YTL’dir (yeni yönetmelikle 400 (dörtyüz) YTL olarak değiştirilmiştir). Bu fuar katılım ücretine; boş kapalı alan (yer) kirası, standart stand konstrüksiyonu, standart stand dekorasyonu, fuar alanının genel düzenlemesi ile ilgili genel güvenlik, genel temizlik hizmetleri, fuarın yurtdışı tanıtım giderleri, ürünlerin organizatör kuruluşun bildireceği yurtiçindeki depo ile fuar stand alanı arası gidiş-dönüş nakliyesi, ürünlerin yurtdışı indirme-depolama-yükleme giderleri, ürünlerin gümrük işlem giderleri ile yurtdışı nakliye sigortası giderleri dahildir. Yeni yönetmelikle desteğe limit konulmuş olup üst limit en fazla 16.000 YTL olarak belirlenmiştir ve bu faaliyetlere ekteki KOSGEB destekleri tablosunda belirtilen oranlarda destek verilmektedir.

 

Yeni yönetmelikle 15. maddenin “Milli katılım dışındaki yurtdışı fuarlara katılım desteği” başlığı kaldırılmıştır. Maddenin yeni hali şu şekildedir: “İşletmelerin, uluslararası pazarlara girme ve yurtdışı pazar paylarını artırma, rakiplerini tanıma, yeni ürünler ve teknolojiler hakkında bilgi edinme ve ürünleri için marka imajı oluşturmalarını sağlamak amacı ile kendileri için hedef pazar olarak öngördükleri ülkelerde organizatör kuruluşlar tarafından düzenlenen milli katılım dışında kalan yurtdışı fuarlara katılımlarına destek verilir

 

       Destek unsurları ve üst limitlerindeki açıklamaya a) madde işareti verilmiş ve aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir:

 

        a) Her işletmeye ürün sergileme desteği olarak en az 6 (altı) m2 (yeni yönetmelikle 9 m2 olarak değiştirilmiştir) ve en fazla 30 (otuz) m2 (yeni yönetmelikle 50 (elli) m2 olarak değiştirilmiştir) için destek verilir. Metrekare başına verilecek desteğin üst limiti 300 (üç yüz) YTL (yeni yönetmelikle 400 (dört yüz) YTL olarak değiştirilmiştir) olmak üzere KOSGEB tarafından destek sağlanacak fuar katılım ücretine; boş kapalı alan (yer) kirası, standart stand konstrüksiyonu, standart stand dekorasyonu, ürünlerin yurtiçindeki depo ile fuar stand alanı arası gidiş-dönüş nakliyesi, ürünlerin yurtdışı indirme-depolama-yükleme giderleri, ürünlerin gümrük işlem giderleri ile yurtdışı nakliye sigortası giderleri dahildir. Yeni yönetmelikle desteğe limit konulmuş olup üst limit en fazla 16.000 YTL olarak belirlenmiştir ve bu faaliyetler ekteki KOSGEB destekleri tablosunda belirtilen oranlarda desteklenmektedirler.

 

Yeni yönetmelikle 16. maddenin “Tanıtım desteği” başlığı kaldırılmıştır. Bu maddenin yeni hali şu şekildedir: “İşletmelere; işletmelerini ve ürünlerini, özellikle yurtdışında tanıtmaları için gerçekleştirecekleri faaliyetlerine destek verilir

 

        Destek unsurları ve üst limitlerinde ise aşağıdaki değişiklikler yapılmıştır;

               

        b) Türkçe/yabancı dilde işletme ve ürün tanıtımı amaçlı, etiket baskılı bandrollü CD giderleri için üst limit 6.500 (altı bin beş yüz) YTL, (yeni yönetmelikle 4.000 (dört bin) YTL olarak değiştirilmiştir)

        c) Türkçe/yabancı dilde işletme ve ürün tanıtımı amaçlı, web sayfası hazırlama giderleri için üst limit 500 (beş yüz) YTL, (yeni yönetmelikle limit kaldırılmış olup web sayfası hazırlama KOSGEB tarafından işletilen  ve www.kobinet.org.tr. adresinde yayınlanan KOBİNET e-ticaret portalında ücretsiz  olarak verilmektedir.)

        Verilecek tanıtım desteğinin toplamı 10.000 (on bin) YTL olup (yeni yönetmelikle 7.000 (yedi bin) YTL olarak değiştirilmiştir) , ekteki KOSGEB destekleri tablosunda belirtilen oranda destek verilir.

 

Ĝ       Aynı Yönetmeliğin 22 nci maddesinin üçüncü fıkrasının (c) bendine göre; Organize sanayi bölgeleri (OSB) içinde veya dışında bu illerdeki mülki/yerel yönetimlerce belirlenmiş olan sanayi alanlarında, işletmeler tarafından yaptırılacak olan binaların üstyapı uygulama projeleri için; projenin onaylanması ve bina subasman seviyesinin en az %50’sinin tamamlanmasından sonra, brüt kapalı kullanım alanının bir metrekaresi için 3 (üç) YTL, olmak üzere, desteğin toplam üst limiti 10.000 (on bin) YTL olup, ekteki KOSGEB destekleri tablosunda belirtilen oranda destek verilmektedir. Yeni yönetmelikle zaman sınırı konulmuş olup, destek verilebilmesi için, projenin onaylanması ve bina subasman seviyesinin destek sözleşmesi imzalanmasından itibaren 2 (iki) yıl içinde en az az %50’sinin tamamlanması gerekmektedir.

 

Ĝ       Aynı yönetmeliğin İş geliştirme merkezi desteği başlıklı 25 inci maddesinden sonra gelmek üzere Kredi Faizi Desteği başlıklı şu ek madde eklenmiştir:

      “22/3/2004 tarihli ve 2004/7131 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan   Küçük ve Orta Ölçekli Sanayi İşletmelerinin Geliştirilmesi ve Desteklenmesi Amacıyla KOSGEB Tarafından Uygun Koşullarda Finansal Destek Sağlanması Hakkında Karara istinaden işletmelerin Ziraat Bankası, Vakıflar Bankası ve Halk Bankasından kullanacakları ihracat, işletme ve yatırım amaçlı kredilerin faizi, KOSGEB tarafından geri ödemesiz destek olarak işletmelere verilir. Kredi faiz desteğinin usul ve esasları, yönerge ile belirlenir. KOSGEB’in diğer desteklerinden yararlanırken, uygunsuzluk yaptığı tespit edilen işletmeler, bu destekten hiçbir suretle yararlandırılmaz. Desteğin kullandırılmasında, küçük ölçekli işletmelere ve kalkınmada öncelikli yörelerdeki işletmelere belirli bir kontenjan ayrılır. Bu kontenjan, KOSGEB tarafından belirlenir. Desteği uygun şekilde kullanmayan işletmelerden, sağlanan destek, 21/7/1953 tarihli ve  6183 sayılı  Amme  Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümlerine göre KOSGEB tarafından  tahsil edilir."

Ĝ       Yeni yönetmelikle 27. maddenin “Tedarikçilerin değerlendirilmesi ve izlenmesi” başlığı kaldırılmıştır. Bu maddenin yeni haline göre; KOSGEB tarafından verilecek olan; Danışmanlık Desteği, Eğitim Desteği, Bilgisayar Yazılımı Desteği, E-Ticarete Yönlendirme Desteği, Genel Test, Analiz ve Kalibrasyon, CE İşaretlemesine İlişkin Test ve Analiz Desteği, Tanıtım Desteği,  Yurtiçi Sanayi Fuarlarına Katılım Desteği,  Yurtiçi Uluslararası Sanayi İhtisas Fuarlarına Katılım Desteği ve Altyapı ve Üstyapı Uygulama Projesi Desteği ile Finansal Kiralama yöntemi ile verilecek olan Teknoloji Araştırma ve Geliştirme Desteği, Ortak Kullanım Amaçlı Makine ve Teçhizat Desteği ve Yeni Girişimci Desteğinin daha etkin ve verimli kullanımının sağlanabilmesi için tedarikçilerin temin edecekleri mal ve hizmetlerin kalite ve fiyatlarının değerlendirilmesi ve veri tabanında izlenmesi aşağıdaki şekilde yapılır. Yeni yönetmelikle verilecek olan desteklerden “E-Ticarete Yönlendirme Desteği” çıkartılmıştır. Tanıtım Desteğinin devamı olarak da parantez içinde  “web sayfası hazırlama alt başlığı hariç” ibaresi eklenmiştir.